www.wimjongman.nl

(homepagina)

Een gedachte over urgentie

Gary Donderdag 23 mei 2019

Ik wil wat gedachten met u delen over een urgentie, omdat ik de afgelopen week een beetje afgeleid en verpauperd ben geweest en ik geloof dat God mijn hart terugbrengt in de richting van waakzaamheid. Met alles wat we de afgelopen twee jaar hebben gezien, is het leven dan echt business as usual? Zijn Gods plannen in de wacht gezet? Is het nu tijd voor zelfgenoegzaamheid?

 Maar als die slechte dienaar in zijn hart zou zeggen: Mijn heer blijft nog lang weg, en zou beginnen zijn mededienaren te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, dan zal de heer van deze dienaar komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet; en hij zal hem in stukken houwen en hem doen delen in het lot van de huichelaars; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.
- Matteüs 24:48-51.

Ongetwijfeld slapen velen in de kerk en hebben de profetische mijlpalen die in een razend tempo zijn voorbij gegaan uit het oog verloren. Zolang het relatief normaal lijkt in onze omgeving - de dagelijkse sleur van een beroep, familie en vrienden die gaan trouwen en met een ander seizoen van onze favoriete show op Netflix - kan het onmogelijk lijken om een echt gevoel van urgentie te hebben. Maar in dit gevoel van normaalheid hebben veel christenen dan wel de juiste emotie?

Ik zou zeggen van niet. En in feite is normaalheid het tegenovergestelde van wat God voor ons wil. Zelfs 2000 jaar geleden, toen de gemeente voor het eerst de wereld ingestuurd werd, was er een ongelooflijk gevoel van urgentie. U kunt het lezen op vrijwel elke pagina van Handelingen. Je ziet het in de wanhopige smeekbeden van Paulus, Petrus, Jakobus en Johannes in hun brieven. En u kunt er getuige van zijn in de brieven van Christus aan de zeven gemeenten in Azië.

We staan nu 2000 jaar dichter bij het feit dat Jezus' voeten op de Olijfberg neerkomen en het lijkt erop dat velen in de kerk meer gericht zijn op het opbouwen van hun koninkrijk hier, het laten groeien van hun pensioen en het kijken naar Game of Thrones. Bedenk dat, hoewel de afgelopen twee millennia gevuld zijn geweest met oorlogen en revoluties en allerlei historische gebeurtenissen, het pas in de afgelopen eeuw of zo, het perfect samenviel met de opkomst van het zionisme en de oprichting van een joodse natiestaat en dat het leven het voor het grootste deel van de menselijke geschiedenis plotseling veranderd is. De wereld is volledig gerevolutioneerd door technologie, reizen en informatie, en terecht, de globalistische politieke beweging.

Vanuit een bijbels perspectief zijn al deze diepgaande veranderingen in onze wereld perfect getimed om samen te vallen met een opeenvolging van belangrijke profetische mijlpalen die alleen de meest ondoordachte zou kunnen missen: De Israëlische natie is weer terug in het land na een onderbreking van 2.700 jaar; het evangelie is naar elke natie op aarde gegaan; er is nu een wereldwijd haat tegen toegewijde christenen van bovenaf; vrijwel alles wat nodig is voor de bouw van een derde tempel in Jeruzalem is klaar (met inbegrip van de identificatie en training van de huidige Aäronische priesters); het merkteken van de beest technologie is al ontwikkeld en wordt op grote schaal door de samenleving geaccepteerd in Europa en de Verenigde Staten; en in de sterren zijn er tekenen verschenen die overeenkomen met de Bijbelse beschrijvingen woord voor woord.

Beste vrienden, dit is het moment. We hebben nooit met zekerheid de exacte dag of het uur van ons vertrek gekend, maar we hebben talloze belangrijke data zien komen en gaan, en zelden zonder belangrijke profetische vervulling. Dat is wat veel spotters gewoonweg niet begrijpen als ze onze woorden verdraaien en vervormen. Niet elke profetische vervulling is de opname of de tweede komst zelf. Zolang de gemeente op aarde blijft, zullen de spotterijen elke vervulde profetie veronachtzamen, als deze profetieën snel voorbij gaan komen.

Maar de deur naar de Ark gaat dicht. De deur is Christus (Joh 10,9) en de wegname is de ontsnapping (1 Tess 4,13-5,11; Openb.3,10). Op dit moment wordt het steeds moeilijker voor mij om verder iets te identificeren dat zou kunnen gebeuren voor deze gezegende hoop, omdat er al zoveel is gebeurd. Zo dichtbij zijn we.

Op dit moment wil ik uw aandacht richten op de aankomende onthulling van "De De Deal of the Century" die nu in twee fasen zal worden onthuld, beginnende in de laatste week van juni in Bahrein. Zal er een ander vredesplan geopenbaard worden na het Openbaring 12 Teken, naast dit teken, dat dit het verbond van Daniël 9:27 is, of iets wat er direct in overgaat als de man van de zonde erin betrokken raakt?

Ik betwijfel het ten zeerste.

Ik denk dat de sterren op één lijn staan en dat dit komende plan wordt bevestigd door de antichrist of datgene is wat de antichrist ertoe aanzet om met zijn eigen plan in te grijpen.

Dit gezegd zijnde, hebben velen van ons de afgelopen jaren uit de eerste hand geleerd dat God soeverein is in een mate die de meeste christenen niet begrijpen. Hij koos ervoor dat er in deze laatste van de laatste dagen een sterrenkundig teken zou zijn dat precies past bij de woorden van de eerste twee verzen van Openbaring 12. Hij bedriegt ons niet.

Verder koos hij een president genaamd Trump en een vice-president genaamd Pence. Terwijl de meesten hun ogen laten rollen, zeg ik: "Perfecte timing!" Zonder dat ze het wisten, gebruikt hij hun mond om te profeteren. Uit hun eigen mond hebben ze deze aanstaande deal zowel "The Ultimate Deal" als "The Deal of the Century" genoemd. Welke bijschrift kan dat overtreffen?

En van de lekken en geruchten die we hebben gezien, is deze deal niet zoals alle mislukte pogingen in het verleden, waarbij beide partijen in Camp David werden gewonnen en gegeten en verteld om te goeder trouw te onderhandelen. Deze deal is gedwongen. Deze overeenkomst impliceert unilaterale actie-zoals Israël dat één derde van de Westelijke Jordaanoever (Judea en Samaria) kan annexeren deze zomer zoals het gerucht gaat.

Het was juist dit akkoord dat begon een maand voor het teken in Openbaring 12, met de Grote Amerikaanse zonsverduistering en dan werd voorbereid toen Kushner naar het Midden-Oosten vloog om belangrijke leiders te ontmoeten.

Als we echt geloven dat God Zijn volk redt voor de toorn (wat Hij doet), en dat de gemeente dus ontsnapt voor de 21 door God benoemde oordelen die in Openbaring worden beschreven, en dat de wegname plaatsvindt in een tijd van schijnbare normaalheid ("....zoals in de dagen van Noach ....zoals in de dagen van Lot"), dan kan ik alleen maar concluderen dat we weggaan vooraleer deze deal volledig geopenbaard wordt als het de overeenkomst is. Of, misschien, vertrekken we kort nadat de deal is onthuld, maar voordat deze van kracht wordt.

De wereld is een kaartenhuis dat aan de rand van de afgrond staat. Maatschappelijk, militair, economisch en religieus gezien is de wereld klaar om in te storten. Het enige dat dit zinkende schip bij elkaar houdt is de beperkende kracht van de Heilige Geest in en door de gemeente zoals beschreven in 2 Tessalonicenzen 2:1-7. Wanneer we gaan, slaat de ramp plotseling toe en met onverbiddelijke kracht. Alle stukken staan op hun plaats voor een plotselinge verwoesting.

En de timing van dit alles is volkomen logisch. Israël heeft op dit moment het volste vertrouwen in haar macht en gelooft dat haar kansen op vrede nog nooit beter of voordeliger zijn geweest dan nu met de Trump in het Witte Huis. Haar leiders geloven dat dit vredesplan hen eindelijk rust en acceptatie in de wereld zal geven. Er kan nooit opnieuw een perfecte convergentie zijn als dit, met zulk een schijnbaar pro-Israël president van de V.S. met de bereidheid en de capaciteit om Israël fundamenteel te geven wat haar leiders graag willen.

Maar in hun tijd van de grootste trots wordt de gemeente verwijderd. En plotseling zullen ze op alle fronten aangevallen worden.

Terugkerend naar "Trump/Pence", kan de naam onmogelijk gepaster zijn dan op dit specifieke moment in de geschiedenis. Maar er is nog iets anders: God heeft op dit moment Trump aangesteld om een bliksemafleider te zijn in de V.S. en de wereld. Door Trump en het nationalistische domino-effect over de hele wereld, is vrijwel iedereen virtueel aan de ene of de andere kant van de scheidslijn.

Ongelovigen laten al die tijd zien waar hun hart echt lag, ongeacht eerdere pogingen om het te maskeren. Er zijn geen parafraserende woorden of niet op de tenen willen trappen.

Vroeger waren beide partijen het over het algemeen eens over de rechtsstaat, legale immigratie, de confrontatie met buitenlandse vijanden en het civiele debat. De democraten in de V.S. zeiden zelfs altijd dat zij legale abortus wilden, maar wilden dat het zeldzaam was en dat zij de overtuigingen van degenen aan de andere kant van het spectrum leken te respecteren. Maar nu, vanwege de roekeloze haat van de mensen tegen hun politieke tegenstanders, willen ze dat nu wel:

Op straat marcheren met foto's van hun eigen geaborteerde baby's

Het vernietigen van baby graven

Openlijk aanvallen van christenen

Verdedigen van de wetteloosheid in vrijwel elke vorm

En letterlijk gek geworden (bijvoorbeeld een actrice in de nachtshow laatst zei dat ze schreeuwend wakker word vanwege Trump en nachtmerries over hem heeft).

Ondertussen, werd de populairste muziekwedstrijd van de wereld gehouden in Tel Aviv, Israël, met de opvoering van de Openbaring-12-vrouw-achtige Kate Miller-Heidke gekenmerkt als boven de aarde met een kroon van sterren op haar hoofd (let ook op de rode nevel met veelvoudige "hoofden" die zich naar haar baarmoeder uitstrekt):

Eurovisie 2019 bracht ook de demonisch ogende band Hatari in beeld:

 

Ze lieten geen twijfel bestaan over hun politieke drijfveren:

Als klap op de vuurpijl was Madonna's Eurovisie-optreden beladen met duivelsverering, religieuze bespotting en apocalyptische beeldtaal. Alsof het nummer een persoon die Israël vertegenwoordigt en een andere persoon die een Palestijnse staat vertegenwoordigt die een arm-in-arm voorstelt, die de trap naar een schedelplaats oploopt. Het is het verbond met de dood dat eraan komt.

Aan het eind van dit alles was de winnaar van 's werelds grootste prestatie, gezien door ten minste het dubbele van het aantal van degenen die voor de Super Bowl stemmen, een biseksueel genaamd Duncan Laurence. Dit alles werd uitgezonden vanaf Gods verbondsland tot de hele wereld. God zal niet bespot worden. En slechts een paar weken later, te beginnen op Pinksteren, zal een van 's werelds grootste gay pride parades worden gehouden in diezelfde stad.

Romeinen 1 en de sterke waanideeën zijn hier mijn vrienden. De wettelozen wilden het evangelie niet, dus God verwijderde de weinige mensheid die ze nog hadden. Nu zijn ze letterlijk gestoord en velen willen bloed. Als de gemeente weg is.... oh mijn.

Weet je nog dat de stadsbewoners op de deur van Lot aan het bonzen waren? Het is nu ook zo, maar dan op wereldwijde schaal in één keer.

De dagen van Noach en de dagen van Lot zijn hier weer opnieuw en dat alles omdat ze weigerden het goede nieuws te geloven van Gods onmetelijke liefde die in Christus geopenbaard is.

 Daarom ook heeft God hen in de begeerten van hun hart overgegeven aan de onreinheid om hun lichamen onder elkaar te onteren. Zij hebben de waarheid van God vervangen door de leugen, en het schepsel vereerd en gediend boven de Schepper, Die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen.

Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke hartstochten, want ook hun vrouwen hebben de natuurlijke omgang vervangen door de tegennatuurlijke. En evenzo hebben ook de mannen de natuurlijke omgang met de vrouw opgegeven, en zijn in wellust voor elkaar ontbrand: mannen doen schandelijke dingen met mannen en ontvangen het gepaste loon voor hun dwaling in zichzelf.

En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen. Ze zijn vervuld van allerlei ongerechtigheid, hoererij, boosaardigheid, hebzucht, slechtheid. Ze zijn vol afgunst, moord, ruzie, bedrog, kwaadaardigheid. Kwaadsprekers zijn het, lasteraars, haters van God, smaders, hoogmoedigen, grootsprekers, bedenkers van slechte dingen, ongehoorzaam aan hun ouders, onverstandigen, trouwelozen, mensen zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, onbarmhartig. Zij kennen het recht van God, namelijk dat zij die zulke dingen doen de dood verdienen, en toch doen zij niet alleen zelf deze dingen, maar stemmen ook van harte in met hen die ze doen.

- Romeinen 1:24-32

 De komst van de wetteloze die overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden.
- 2 Tessalonicenzen 2:9-10

De tijd is nabij. Het uur is dringend. Vandaag is de dag van de verlossing. Wees niet onder degenen die weigeren om het wonderlijke en buitengewoon goede nieuws van het evangelie te geloven.

Bron: A Thought On Urgency - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates