www.wimjongman.nl

(homepagina)

2018: Het jaar in kwestie

Gary - 30 december 2018

Groet,

Aan de kerken van God, overal, die in Israël zijn en in de afgehakte provincie Judea en Samaria en de uiterste delen van de aarde; aan hen die in Christus Jezus geheiligd zijn, geroepen om heiligen te zijn, samen met allen die op elke plaats de Naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, zowel hun Heer als de onze: Genade aan u en vrede van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus.

Want de geboden: U zult geen overspel plegen, u zult niet doden, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis geven, u zult niet begeren, en welk ander gebod er ook is, wordt in dit woord samengevat, namelijk hierin: U zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En dit te meer, omdat wij het beslissende tijdstip kennen, namelijk dat de tijd reeds is aangebroken dat wij uit de slaap ontwaken. Want nu is de zaligheid dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen.
- Romeinen 13:9-11

2018 is voorbij en 2019 ligt voor ons. In het licht van het feit dat God ons heeft gegeven om het volgende jaar hier op aarde te zullen zien en verder te getuigen aan de wereld van de genade die we hebben ontvangen, wilde ik u allen schrijven om u te herinneren aan wat we al gezien hebben en ik wilde u ook rechtstreeks vanuit het hart schrijven over verschillende onderwerpen die mij diep hebben bezig gehouden. De dagen zijn heel, heel weinig.

- - -

2018 in Review

We leefden dit afgelopen jaar met een verhoogde verwachting, gezien alles wat er in 2017 gebeurde, vooral de letterlijke, astronomische vervulling van Openbaring 12:1-2 op 23 september en het feit dat Israël in mei zijn 70e verjaardag vierde. Achteraf gezien hebben veel belangrijke profetische gebeurtenissen plaatsgevonden, waaruit bleek dat er nog meer zou gebeuren in de aanloop naar het vertrek van de kerk. Hier is een korte samenvatting van 2018:

Januari:

Andere landen volgen het voorbeeld om hun ambassades naar Jeruzalem te verhuizen

42 Joden baden en aanbaden openlijk op de Tempelberg

Turkse troepen komen eindelijk Syrië binnen (nu zijn drie van de vijf moderne landen in Ezechiël 38, die tegen Israël opkomen, aangekomen in Syrië) en dit gebeurde op een dag van bijzondere profetische betekenis.

De "Humanity Star" werd gelanceerd

The Super-Blauwe-Bloedmaan

Februari:

De Dow daalt 666 punten en drie dagen later lijden de markten van de V.S. onder hun slechtste dagcrash in de geschiedenis van de VS.

Israël lanceert zwaarste luchtaanvallen in Syrië sinds 1982

Billy Graham overlijdt op de leeftijd van 99 (veel mensen hebben dromen gehad van een opname niet lang na zijn overlijden)

Het Sanhedrin begint met het slaan van de Derde Tempel-munten, die het beeld dragen van Trump als een moderne Cyrus.

Maart:

De Joodse Staatswet wordt definitief na een zeer belangrijke stemming van de commissie Knesset.

Aäronitische priesters brengen een Pesachoffer aan de voet van de Tempelberg

April:

VS lanceert massale luchtaanvallen op Damascus na een chemische aanval waarbij 78 doden vielen.

De Israëlische vlag wappert voor het eerst in 50 jaar op de Tempelberg, en het werd door Chinese christenen opgeheven, wat aangeeft dat het evangelie nu de wereld rond is gegaan.

Israël ontvangt een 70 uren durende viering op haar 70e verjaardag (op de Hebreeuwse kalender) met een 70 mijl lengte langs de kust van Israël, in wat waarschijnlijk de grootste viering in de geschiedenis van het land was.

Mei:

Iran lanceert raketaanvallen tegen Israël die leiden tot twee enorme golven van vergeldingsluchtaanvallen.

De Amerikaanse ambassade opent in Jeruzalem op de 70e verjaardag van de heroprichting van Israël terwijl duizenden de grens van Gaza bestormen.

Juni:

President Erdogan van Turkije wordt dictator

Anthony Kennedy gaat met pensioen bij SCOTUS (de beslissende stem over sociale kwesties)

Juli:

De Joodse staatswet wordt een permanente wet, waarmee het herstel van de identiteit van Israël wordt gesignaleerd.

De wereld is getuige van de langste bloedmaan van de 21e eeuw

Augustus:

Een plausibele verklaring voor het volgende stuk van het Openbaring-12-teken onthuld

September:

Rusland kondigt verhuizing van S-300 batterijen naar Damascus aan

Oktober:

Een zeer letterlijke astronomische vervulling van Openbaring 12:3–4 verschijnt

Conservatieve evangelische Bolsonaro wint verkiezing in Brazilië met de belofte de Braziliaanse ambassade naar Jeruzalem te verhuizen

November:

De welvaarts"profeten" bewezen verkeerd te zitten aangezien Democraten aan macht komen in Congres in de historische V.S. midterms.
Emmanuel Macrons militaire alliantie van 10 landen in Europa gaat online


December:

De Gele-Vesten-beweging explodeert in Europa terwijl Macron onderduikt

Aäronitische priesters wijden samen met het Sanhedrin het hoofdaltaar in voor de Derde Tempel en offeren daarop de dagelijkse offerande (Exodus 29), maar het altaar- en menorahvuur bleven mysterieus uitgaan!

Tot slot kondigt Trump een plotselinge en onverwachte verwijdering aan van alle Amerikaanse strijdkrachten uit Syrië, met achterlating van Rusland, Turkije en Iran; dit laat niet alleen drie van de vijf slechte acteurs aan hun lot over in Ezechiël 38, maar zie je ook een profetische hint in dit nieuws? Weet je, als een "Trump" een plotselinge en onverwachte verwijdering van de goede jongens van het slagveld aangeeft, staat het daardoor de vijanden van Israël vrij om hen aan te vallen?

Theoretische tijdlijnen in het licht van het Openbaring-12-teken

Met 2018 achter ons voelt het alsof we de rode zone binnengaan, een periode van ongeveer 2,5 jaar waarin onze gezegende hoop mag komen en alle dingen moeten worden vervuld (inclusief de tweede komst van Christus) met de 80e verjaardag van Israël (2028; zie Ps. 90:10). Dat kan veel meer zijn dan een speculatief vermoeden aangezien er een solide bijbelse zaak van kan worden gemaakt dat de vijgenboom in feite een symbool is van een nationaal Israël, zoals ik hier stel. We moeten ook in gedachten houden dat er weinig bijbels bewijs is dat er op de een of andere manier een gat in de tijd ontstaat tussen de opname en het begin van de 70e week van Daniël. We moeten altijd leven met de verwachting en het begrip dat de Verdrukking "Kerstmis" is en de opname "Dankzegging" is. Aangezien we al zoveel kerstvieringen zien die wijzen op de nabijheid van de Verdrukking, hoeveel dichter bij Thanksgiving moeten we zijn?

Er zijn nu slechts zes Verdrukking-tijdlijnen die voor mij zinvol zijn in het licht van het dispensationalisme, het Openbaring-12-teken, het herstel van Israël en alle tekenen die we in de afgelopen jaren hebben gezien. En aangezien ik weet dat Gods woord de letterlijke waarheid is, is er weinig twijfel in mijn gedachten dat al dit verlangen en al deze door God gegeven tekenen het bewijs zijn dat we Christus spoedig met onze eigen ogen zullen zien. Dit zijn de laatste jaren. U zult het zien. Uw kinderen zullen het zien. De apostelen en vroegste christenen verlangden ernaar om deze dagen te zien en wij zijn degenen die het zien. Terwijl we deze laatste dagen, weken en maanden wachten, word ik eraan herinnerd dat Petrus, Paulus, Priscilla en Aquila, Timotheüs en Titus, Jacobus en Johannes, Lydia, Maria, Martha en vele anderen veel langer hebben gewacht.

En in termen van profetische jaren van 360 dagen elk (een telling van de tijd gebruikt in Genesis, Daniël en Openbaring), komen al deze tijdlijnen meer dan 2000 jaar na het begin van de kerktijdperk rond 33 na Christus voor.

Hier is wat ik beschouw als de laatste tijdlijnen, met een paar redenen die voor elk van deze tijdlijnen worden gegeven. Deze zijn onderverdeeld in een "rode zone" en "eindpunt zone". We zijn nu in de rode zone en ik denk dat de opname in deze zone zal plaatsvinden. Dit gezegd, als mijn begrip van "al deze dingen vervuld" of de lengte van een generatie juist is, dan zou ik volledig verwachten dat de opname in de eindpunt zone zal plaatsvinden en niet later.

RODE ZONE

2019–2026

2020–2027

2021–2028

EINDPUNT ZONE

2023–2030

2024–2031

2025/26–2032/33 "De einddatum".

- - -

Juiste verdeling (Opnieuw)

Ik wilde een volledig vervolg geven aan Stephanie's uitstekende artikel over "De juiste verdeling", maar toen de tijd was gekomen om het te schrijven, voelde ik een andere overtuiging: niet alleen om die kant te betogen, maar ook om de behoefte van de christelijke gemeenschap te bespreken om broederlijke liefde en trouwe toewijding te illustreren.

Is dit onderwerp belangrijk? Ja, als het evangelie zelf in twijfel wordt getrokken. Maar Nee, als alle partijen het evangelie goed kunnen definiëren. Voor het grootste deel (buiten de Hebreeuwse Roots Movement binnen de profetiegemeenschap) lijken beide partijen het met elkaar eens te zijn:

1. Christus stierf voor onze zonden.

2. Hij stond weer op.

3. Als we waarachtig vertrouwen in Hem hebben, zelfs zonder> werken, worden we opgenomen.

We moeten bovenal van elkaar houden en de gemeenschap uitbreiden, zelfs als onze opvattingen niet perfect op één lijn liggen.  Als we dat niet kunnen doen, hoe goed is ons geloof?   Hoe zal de wereld weten wie we zijn?:

 Hierdoor weet iedereen dat u mijn discipelen bent, als u van elkaar houdt.

     - Johannes 13:35

Niemand wordt bekeerd door wijze woorden, perfecte doctrine of een overtuigende toespraak.  Mensen worden tot geloof gebracht als ze christenen zien die liefdevol en authentiek leven, die openlijk getuigen van hun gebrokenheid, en die de verlorenen met nederigheid bejegenen.

Maar over het onderwerp in kwestie wil ik wel een paar gedachten en zorgen uiten die ik heb over hen die de kant hebben gekozen van Midden- of Post-Handelingen dispensationalisme met militantisme tegen hun broeders en zusters in Christus die het daar niet mee eens zijn:

1. Beide zijden willen "terecht verdelen," en daarom kunnen etiketten meer kwaad dan goed doen. Het is niet zo dat degenen die het niet eens zijn met de unieke opvattingen van E.W. Bullinger over dispensationalisme de wateren willen vertroebelen en niet correct verdelen. In plaats daarvan geloven we dat hij ten onrechte op een aantal specifieke manieren verdeeld heeft, dus we geloven dat "correct verdelen" noodzakelijkerwijs leidt tot traditioneel of klassiek dispensationalisme. En een belangrijke verdeling die wij maken, en verschilt van ultradispensationalisme, is dat de kerk op Pinksteren is begonnen, niet op mid- of post-Handelingen.


2. Werken waren nooit de basis voor redding in een vorige dispensatie, noch zullen ze de basis vormen in de toekomst. Dit is een belangrijk punt dat ik naar voren wil brengen. Je kunt beide kanten opgaan tot je blauw ziet, maar sola fide is een centraal thema dat je in Genesis helemaal tot door Openbaring heen vindt. Van Abraham, wiens geloof als gerechtigheid werd gerekend, met David, die de wet verbrak en niet de gepaste straf kreeg (dood)— de meervoudige doodsverdienstelijke wetsovertreder met wie God een eeuwig verbond sloot!, vanaf de rechtvaardige Abel die een aanvaardbaar bloedoffer bracht aan de hogepriester Jozua die God in Zacharia 3 in zijn eigen gerechtigheid kleedde; en van de prostituee Rahab en de niet-Joodse Naäman tot aan de profeet Habakuk wiens verklaring "de rechtvaardige zal leven door zijn geloof" de basis vormde van Paulus' uitleg van de verlossing door het geloof alleen in de Romeinenbrief.

Waarom werd de Wet gegeven en waarom de focus op werken in het Oude Testament en de evangeliën? Hier is het antwoord:

 Nu weten we dat wat de wet ook zegt, het zegt tegen degenen die onder de wet vallen, zodat elke mond mond tot zwijgen kan worden gebracht en de hele wereld verantwoording kan afleggen aan God. Daarom zal niemand in de ogen van God rechtvaardig worden verklaard door de werken van de wet; door de wet worden we ons bewust van onze zonde.
     - Romeinen 3:19–20

Om te zeggen dat werken de basis vormen voor redding in een eerdere bedeling, of in een toekomstige bedeling, is in feite stellen dat alleen christenen uit het tijdperk van de kerk gered zullen worden, omdat de Bijbel herhaaldelijk en nadrukkelijk duidelijk is dat niemand door werken ooit is of zal worden gerechtvaardigd.  Allen zijn gevallen.  Niemand is goed.  Niemand heeft gelijk.  Niemand zoekt God.

Zeggen dat degenen in het Oude Testament (of die in de Verdrukking of in het Duizendjarig Rijk) gered zullen worden door werken is zeggen dat hun situatie volledig, volledig, onveranderlijk hopeloos is.  Het is het sluiten van de deur van de verlossing in hun gezicht.  Nee   Verlossing is er alleen maar geweest op basis van genade via het verzoenende offer van Gods Zoon. Zie het evangelie in Genesis 3–4 en Jesaja 53 in het bijzonder.Het evangelie werd vooraf aan Adam en Eva verklaard in Genesis 3:15–16.  Een bloedoffer—de eerste dood in de schepping—voorziet voldoende dekking voor onze eerste ouders (Gen. 3:21).  Dit was de verklaring van het Lam, gedood vanaf de grondlegging van de wereld:

 En allen die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden, wiens namen niet zijn geschreven in het boek van het leven van het Lam dat vanaf de grondlegging van de wereld is gedood.
     - Openbaring 13:8

Waarom verschijnt Christus als een Lam dat is geslacht in Openbaring; Omdat Hij het Lam was dat in Genesis.  werd gedood; En in Genesis verloren Adam en Eva hun toegang tot de Levensboom, maar in Openbaring 22 krijgen we die weer terug. En midden in dit Genesis tot Openbaring verhaal hangt de vleesgeworden Christus aan het kruis, die al onze zonden in zijn lichaam aan de hout droeg (1 Petrus 2:24; er is een Petrusje voor u, fyi!).

Ik ben gered omdat Christus stierf en weer opstond.

Je bent gered omdat Christus stierf en weer opstond.

En Abraham, Izaak en Jakob; Rahab en Naäman; Koning Darius en Koning Nebukadnezar; al deze, indien van toepassing, zullen worden gered alleen omdat Christus stierf en weer opstond.

Nogmaals, waarom werd de wet gegeven?:

 We zijn allemaal, net als schapen, op een dwaalspoor geraakt, Ieder van ons heeft zich tot zijn eigen weg gewend; en de Heer heeft op Hem gelegd de onrechtvaardigheid van ons allen.
     - Jesaja 53:6

Na de zondeval in de hof zou niemand God zoeken   Niemand zou luisteren   Iedereen draaide zich om naar zijn eigen weg en uiteindelijk kan onze weg alleen maar leiden tot de dood.  Dus werd de Wet gegeven om ons te veroordelen. Ja, je hebt dat goed gehoord. Het heeft ons uiteindelijk doen beseffen dat we allemaal verantwoording verschuldigd zijn aan God voor onze gedachten en gedragingen en als we Hem benaderen met werken zal Hij niets minder dan perfectie accepteren. Het heeft ons eindelijk doen inzien dat we Hem in dit leven nodig hebben en wat onze ogen zien is niet alles wat er is.  We moeten ons omdraaien, ons bekeren (metanoia; wat betekent je denken te veranderen, converteren), en ons geloof in Hem te stellen.  En alleen dan kunnen onvolmaakte wezens zoals wij aanvaardbaar worden voor een perfecte God.

Dus met betrekking tot de Wet: geloof het, gehoorzaam het, onderwijs het.  Het is waar.  Maar kijk onder geen enkele omstandigheid ernaar als de weg naar redding.  Dat is niet wat het is en dat is niet waarom het is gegeven.

Bijgaand deze opmerking: Ik heb dit al vele malen eerder aangeroerd, maar voor degenen die beweren dat Handelingen 2 niet het begin van de Kerk was, vanwege de oproep van Petrus tot bekering, zou ik zeggen dat u verkeerd begrijpt wat bekering is.  Het bijbelse woord achter "berouw" is contextueel gebaseerd en heeft niets te maken met het afkeren van zonde of het stoppen van zonde.  God kan zich bekeren (zoals het LXX Oude Testament ons herhaaldelijk laat zien!).  Bekering en geloof zijn twee kanten van dezelfde munt.  Bekeren is eenvoudigweg je geest veranderen.  Met andere woorden, bekeren van ongeloof naar geloof.  En wanneer je je tot Christus bekeert, dan zijn je zonden vergeven.  Zie hier.

3. Een van de gevolgen van het Bullingerisme is voor sommigen dat het hun ogen sluit voor het feit dat het Oude Testament Messiaans van aard is (d.w.z. Christus-centrisch) en zelfs profetisch van Christus' lichaam, de Kerk, op enkele plaatsen.  Het sluit ons ook af van veel van de belangrijkste punten die Christus in de evangeliën maakte en de lessen van genade in de synoptiek en Johannes.

Een deel van het probleem zit hem in de manier waarop sommige ultradispensationalisten musterion begrijpen, dat wil zeggen, de geheimenissen van God.  Want Paulus verklaart zowel het evangelie als de opname als nieuw geopenbaarde geheimen, maar dat betekent niet dat ze in Gods woord afwezig waren toen Paulus zijn brieven schreef. Integendeel, een geheimenis is een geheim, mystiek of verborgen ding, verwant aan iets uit een visioen dat later wordt uitgewerkt of volledig wordt geopenbaard— tot de oren van de eerste eeuw, "geheime kennis" die mensen met een speciaal spiritueel inzicht konden begrijpen. Paulus laat zien dat de geheimenissen die hij beschreef, eerst in de Schrift die hij gebruikte (d.w.z. het Oude Testament), nu volledig werden geopenbaard in Christus.

Bijvoorbeeld, je hebt misschien gehoord dat 1 Korintiërs 15 de opname als een mysterie openbaart, en dat er noodzakelijkerwijs nooit eerder over geschreven zou zijn.  Dat betekent geen opname in Jesaja 26 of 66 of Zefanja 2.  Geen opname ergens in de evangeliën, etc.  Maar dat kon niet verder van de waarheid af zijn.

Paulus gebruikte het woord musterion 21 keer in zijn brieven en veel van deze verwijzen naar Christus, het evangelie, redding voor de heidenen, etc.  Elk van deze dingen werden duidelijk genoemd in het Oude Testament.  De profetieën waren duidelijk.  Maar zonder de Heilige Geest om harten en geesten te verlichten, konden mannen en vrouwen nooit door de bomen het bos zien.

De Ethiopische eunuch was een perfect voorbeeld.  Hij las Jesaja 53 en riep hardop dat het een totaal mysterie was voor hem.  Dat is totdat de Heilige Geest - inwonend in Filippus - hem vertelde wat er net in Jeruzalem was neergedaald: "De man waarover je daar in Jesaja leest, wel, hij is net gestorven en niet zo lang geleden weer opgestaan en ik ken een stel van zijn vrienden.  Dat is het waar Jesaja het over had."

Ja, Christus en het evangelie en de Kerk en de opname waren allemaal geheimenissen aan het begin van het kerktijdperk, maar het waren eerder beschreven geheimenissen.  De profeten spraken erover.  Maar nu Christus de Heilige Geest heeft gezonden, zijn deze geheimenissen volledig geopenbaard en kunnen we ze beter begrijpen en gemakkelijker zien in het Oude Testament (en de evangeliën) waar God hierover sprak.

Ik beveel dit artikel aan over het onderwerp van Jezus' boodschap van sola fide in de evangeliën, vooral onder de subsectie "Het evangelie volgens Jezus."

4. Een andere belangrijke kwestie met het Bullingerisme is dat het onvermijdelijk leidt tot een tweevoudige visie, waarbij het evangelie aan de Joden ("het evangelie van het Koninkrijk") een andere weg naar verlossing is dan het evangelie van verlossing of "het evangelie van genade" dat we vandaag de dag kennen.  ik zou een heel artikel over deze kwestie alleen kunnen schrijven, maar Stephanie beschreef het hier goed.  Ik wil er gewoon op wijzen dat we soms een betekenis hechten aan een woord, welke er niet is.  "Evangelie", dat afkomstig is vanuit het Griekse euangélion, is afgeleid van Oud Engels, en een nauwkeurigere moderne vertaling zou verwant zijn aan "goed nieuws" of "goed bericht."  Het is een algemene term die op veel dingen van toepassing kan zijn, dus er is geen basis om aan te nemen dat elk "evangelie" in de Schrift een andere weg naar verlossing is.  Verre zij het van God.  Onze genadige God verandert nooit.

Als ik u vertelde dat ik goed nieuws met u te delen had, zou u er dan automatisch van uitgaan dat ik u zou vertellen hoe u naar de hemel gaat?   Zo niet, waarom gaan veel mensen ervan uit dat een Grieks-sprekend publiek uit de eerste eeuw anders zou zijn?  De Bijbel noemt veel als "evangelieën" en slechts één van die evangelies heeft betrekking op redding: het evangelie.  Het goede nieuws van Christus' verzoenende offer en opstanding.

Het was evangelie toen Mozes een boodschap aan de Israëlieten bracht dat God hun roepen had gehoord.  Het was evangelie toen Koning Hizkia hoorde dat God Jeruzalem zou verlossen uit de hand van Sennacherib.  Het was evangelie toen de zieken werd verteld dat de Zoon van David hun landgenoten in Galilea genas. En het is het evangelie dat Gods Koninkrijk binnenkort op aarde zal worden gevestigd.  Glorie aan God   Maar geen van die evangeliën zijn het evangelie— het goede nieuws van de eeuwige verlossing voor zondaars, wat mogelijk is gemaakt door Christus' verzoenende dood en opstanding.

Het goede nieuws van het Koninkrijk is geen andere weg naar verlossing.  Het is gewoon het goede nieuws dat Gods Koninkrijk naar de aarde komt.  Maar het goede nieuws van verlossing is dat God zondaars van hun zonden verlost door geloof in Jeshua. En dit evangelie van verlossing dat Paulus predikte, hoewel het in het Oude Testament werd voorspeld, werd eeuwenlang verborgen.  Maar hoewel het verborgen was, geldt Gods verlossende kracht voor elke gelovige in elke tijd.  Het goede nieuws is voor ons heidenen, maar ook voor de Joden.  Er is geen onderscheid.

5. Dispensationalisme is waar in de zin dat God in verschillende bestuurscapaciteiten in verschillende tijdperken heeft geopereerd en zijn focus heeft veranderd (vanuit ons perspectief) van tijd naar tijd.  Het is ook waar in de zin dat de Kerk— die bestaat uit Joden en niet-Joden (ook nu nog), niet alleen de niet-Joden— en zal niet in de plaats komen van een etnisch en nationaal Israël. Maar dispensationalisme gaat te ver (en wordt wat sommigen ultra- of hyper-dispensationalisme noemen) als het begint te leren dat de onderliggende basis van het heil (Christus' verzoenende offer en verrijzenis) met elke tijdperk verandert of dat de Kerk een uitsluitend niet-Joodse entiteit is. De Schrift is goed verdeeld in termen van dispensationalisme als we erkennen dat het een theorie is die ons helpt om Gods schijnbaar verschillende motieven en administratieve focus van de ene tijdperk naar de andere te begrijpen; maar de Schrift wordt verkeerd verdeeld wanneer dispensationalisme leert dat God Zelf van de ene tijdperk naar de andere verandert. En dat is geweldig nieuws voor iedereen van Adam af.  Jahweh Zelf is redding   Vertrouw in Hem en je kunt gered worden!

Bovendien is het dispensationalisme ook waar in die zin dat het leert dat de Kerk een unieke entiteit is die een uniek eeuwig doel zal dienen.  Het zal de eerste groep zijn van hen die deelnemen aan de eerste opstanding om totale verlossing te ervaren.  Jeff heeft een uitstekende serie over deze zogenoemde Kerk van Eerstgeborene (lees Part I, Part II, en Part III).

6. We moeten allemaal (mezelf inbegrepen) moe zijn van intellectueel legalisme.  Voor al mijn schrijven over het evangelie en mijn verzet tegen werk-gerechtigheid (behavior legalism, if you will), heeft God mij vernederd met betrekking tot het evangelie.

We weten allemaal precies wat het evangelie is volgens 1 Korintiërs 15:

Christus stierf
Voor onze zonden
Was begraven
Stond weer op
Verscheen aan velen 

Het evangelie is het evangelie.  Het is gebeurd.  En het is het eigenlijke middel waarmee God redt (ongeacht de bedeling).  Maar er kan een gevoel zijn waarin we, vanwege de volledige openbaring van het evangelie aan de Kerk, trots zijn op onze kennis en onszelf het vermogen toedichten om het perfect te reciteren.  En dan eisen we van anderen hetzelfde.  Soms voegen we er zelfs eisen aan toe: Een formele verklaring van trouw aan sola fide, OSAS, TULIP, etc.  Elk van die leringen is waar (hoewel ik misschien iets anders ben met de 'L' in TULIP), maar om van anderen een volmaakt geloof in alles wat met het evangelie te maken heeft, is het missen van het punt dat het evangelie gaat over wat God al heeft gedaan, niet wat wij moeten doen. God heeft mannen en vrouwen gered door het geloof via het verzoeningsoffer en de opstanding van Christus, lang voordat Luther en Calvijn werden verlost en zal dat nog doen, lang nadat hun werken zijn vergeten.

Bijbels geloof is iets van substantie en overtuiging.  Het is in het hart zo veel als de geest.  Het is niet alleen iets dat wordt voorgedragen of gememoriseerd, maar is eerder iets wat diep gelooft dat uw kijk en waarden veranderen.  Als u dat overtuigende geloof hebt, dan zult u zelfs zonder enige werken gered worden. En er zullen er zo zijn (1 Cor. 3; Rom. 4:5).  Maar een veroordelend geloof toont een bepaalde vorm van bewijs, hoe schamel of verborgen ook,aldus Jakobus 2.

Laten we nooit de eenvoud van het evangelie vergeten.  Het is zo eenvoudig dat een peuter het kan begrijpen en geloven (mijn driejarige zoon!), maar zo diepgaand dat het de wijsheid van hen verwart die wijs zijn in eigen ogen.  En de meest eenvoudige waarheden, dat God van ons houdt en ons heeft gered, is een reddende boodschap voor allen die echt geloven.

En dit is dan een scheiding in mijn laatste punt...

7. Hoewel verlossing altijd al zo is geweest en altijd zal blijven vanwege wat onze Heer Jezus aan het kruis heeft gedaan, moeten we ons realiseren dat sommige dispensatiemechanieken wel veranderen:

  • De Kerk is uniek begiftigd met de permanente inwoning van de Heilige Geest via het onzichtbare geestelijke doopsel dat wij ondergaan als wij geloven.
  • Dit geschenk werd niet gegeven voor Pinksteren in de vorige tijden, en lijkt ook niet te worden gegeven tijdens de Verdrukking.
  • Om deze reden zullen de heiligen van de Verdrukking alleen gered worden door het bloed van het Lam (Openb. 7:14), maar hun geloof in Zijn bloed kan niet in stand gehouden worden door de inwonende Geest.  Hun geloof moet op zichzelf doorstaan.  Daarom worden aan het geloof in Openbaring twee aparte werken toegevoegd voor hen die in de Verdrukking leven: 1. je mag het beest of zijn beeld niet aanbidden, of 2. zijn merkteken aannemen.  Zal het merkteken van het beest een vorm van geestcontrole of DNA-verandering zijn die het geloof verhindert?   Wie weet, maar één ding is duidelijk, geen van hen die het merkteken aanneemt zal zich bekeren (Openb. 9:20; 16:9, 11), wat de reden is waarom het principe van sola fide hier niet gebroken is.  Zij die het merkteken aannemen of het beest aanbidden zullen geen geloof hebben (en als ze denken dat ze dat doen, zal het zeker niet het overtuigende geloof zijn dat redt).
  • In eerdere bedelingen, toen het evangelie nog niet volledig was geopenbaard, eiste God een oprecht geloof in Hem, maar geen perfecte verwoording van wat de Kerk nu begrijpt.  Wat redt was nog steeds heel veel wat Christus aan het kruis deed, maar het geloof in dat kruis kon nog niet gerealiseerd worden. Dus veranderden de omstandigheden (Abraham geloofde in Gods belofte van nakomelingen - Gen. 15:6; Job geloofde dat God een verlosser voor hem zou sturen - Job 19:25>–27; ; Rachab geloofde in de God van Israël - Jozua 2:8–11; David geloofde in God's vergeving van zonden - Ps. 32).  Aldus werden degenen in het Oude Testament met oprecht geloof uiteindelijk gered, ongeacht hun overtredingen van de Wet, maar al degenen met ongeloof werden afgesneden en hun zonden werden geteld
  • .

Wat dan van hen die beoordeeld worden door daden in Openbaring 21?  Dit is het hele punt.  Laat u niet beoordelen door daden omdat uw wegen alleen tot de dood leiden. Als het zelfs maar mogelijk zou zijn, zou je dat eindoordeel zonder geloof kunnen vellen als je je aan Gods wetten volmaakt en eeuwigdurend zou houden. Afgezien van onze Heer Jezus Christus, komen precies nul mensen in aanmerking. De eerste opstanding is goed en de tweede is slecht.  De eerste is tot leven en de tweede tot de dood.  De eerste gebeurt natuurlijk voor de tweede, maar gebeurt in fasen (Christus, dan de Kerk, dan het Oude Testament en de heiligen uit de Verdrukking, vermoedelijk, op een gegeven moment tijdens het Duizendjarig Rijk; zie hier).

- - -

Onmiddellijkheid

Dit onderwerp blijft aan de orde komen en ik ben er zeker van dat het tot het een einde zal komen.  Kunnen we de dag van de opname kennen of is die volledig niet te weten?  Belangrijker nog, is Christus' verschijning echt aanstaande?

Ik heb hier niet veel over te zeggen wat nog niet gezegd is, maar ik zal dit wel zeggen: Ik heb uitgebreide, systematische studies over dit onderwerp gezien en de waarheid is dat de Schrift beide kanten lijkt te ondersteunen.  Die spanning is er met een reden.  Waarom?  Misschien omdat God, in Zijn voorkennis, wist dat generaties christenen gedurende meer dan 1900 jaar van het kerkelijk tijdperk niet zouden leven om de opname te zien. Toch is de opname voor iedere christen in zekere zin altijd nabij, want zelfs degenen die in de eerste eeuw stierven, werden onmiddellijk bij de HEER verzameld voor de HEER, dat wil zeggen, hun zielen (misschien op dezelfde manier als de zielen van de 5e Zegel-martelaren die onder het hemelse altaar verzameld zijn). Zo is de opname voor ons allen nabij.  De afstand tussen ons en Christus is slechts zo lang als ons leven duurt in de vleselijke lichamen.  De Schrift spreekt routinematig over de nabijheid van Christus' parousia en ons samenzijn met Hem.  We moeten gretig anticiperen op deze snel naderende, maar mysterieuze dag.

Maar er is nog een ander thema in de Schrift dat evenzeer aanwezig is: we moeten opkijken en de tijden kennen.  Hoeveel kunnen we weten;  Nou, we kunnen de dag zien naderen (Heb. 10:25); we zullen niet verrast worden, omdat het niet als een dief in de nacht zal zijn voor ons (1 Thess. 5:1–4); en we worden geadviseerd om niet te zijn zoals degene die geen dag of uur kent (Matt. 24:48–51; Openb. 3:3).

Drie dingen zijn duidelijk: 1. Niemand heeft de datums van de opname of de tweede komst (voor zover ik weet) kunnen vaststellen, 2. Die datums naderen snel in onze generatie, zelfs in de komende jaren, en 3. De datums van de opname of de tweede komst (voor zover ik weet) - zij die vasthouden aan de doctrine van de imminentie alsof het betekent dat Christus letterlijk op een volledig willekeurige/onbekende tijd zal komen, vergissen zich.

Laat me dat derde punt een beetje meer uitleggen.  Ik heb geen probleem met de doctrine van de imminentie als het goed in overeenstemming is met de andere Schriften.  Zeker is de komst van Christus voor alle christenen in elke generatie vanuit een menselijk en aards perspectief.  Maar dat is zo ver als de doctrine kan gaan in termen van bijbelse ondersteuning.

Sommige voorstanders gaan verder met de doctrine en zeggen dat Jezus het nog steeds niet weet, en dat er letterlijk niets anders hoeft te gebeuren tussen nu en de opname.  Beide geloofsovertuigingen zijn duidelijk vals.  Onze verheerlijkte Redder weet het zeker nu, en Hij weet ook precies welke gebeurtenissen er op aarde zullen plaatsvinden tussen nu en ons samenkomen met Hem.  Hier zijn twee soorten dingen die moeten gebeuren tussen nu en de opname:

1. Iedereen die voorbestemd was om deel uit te maken van het Lichaam van Christus moet tot een reddende kennis van de waarheid komen.

2. Alle geopolitieke, economische, religieuze of maatschappelijke veranderingen die nodig zijn om postvernieuwende omstandigheden op aarde tot stand te brengen zoals beschreven in de bijbelse profetie, moeten plaatsvinden.  Met andere woorden, het podium moet worden neergezet.  En dit is een grote focus van Unsealed, om deze dingen uit te bazuinen zoals ze gebeuren.  100 jaar geleden geen Openbaring-12-teken, RFID, de oorlog in Syrië, de Joodse staatswet, of inwijding van het Derde Tempelaltaar   Toch waren al deze dingen voorbestemd om te gebeuren voordat Christus ons naar huis meeneemt.

Lees verder over dit onderwerp:

De Heer is stipt

Niemand kent de dag of het uur

De dag van de Heer

- - -

De berg Sinaï

Dit is iets waar ik me al lang van bewust was, maar onlangs werd er een documentaire met mij gedeeld die dit verzegelde, en ik wil je sterk aanmoedigen om het te bekijken en te delen met je vrienden.  Deze ontdekking is voor mij net zo spannend als Rick Larson's Bethlehem Ster in 2007 of de ontdekking van het Openbaring-12-Teken in 2008–2011.  Jabal Maqla in Saudi-Arabië lijkt ongetwijfeld de ware berg Sinai te zijn.  Paulus zelf zegt dat het in Arabië ligt (Gal. 4:25).  U kuntmeer hierover leren of door de video te bekijken:

Afsluitende gedachten

Jullie zijn allemaal geliefd en in mijn gedachten en gebeden. Wees alstublieft voortdurend met mij in gebed voor de opbouw van de kerk in volmaakte volwassenheid. 2019 wordt hopelijk een nog wildere rit naar de hemel in een strijdwagen van vuur; we komen alleen maar dichterbij en God bewerkt Zijn werk wonderbaarlijk.

Bron: 2018: The Year In Review - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates