www.wimjongman.nl

(homepagina)

Opnieuw een teken in de zon, maan en sterren!

Gary - 24 januari 2019

( )

Bron foto: Kai Stachowiak / Public Domain

In Lucas 21 vertelde de Heer Jezus zijn discipelen dat er "grote tekenen" in de hemel zouden zijn (Lucas 21:11) en verklaarde verder:

 Er zullen grote aardbevingen zijn in verschillende plaatsen, hongersnoden en besmettelijke ziekten. Er zullen ook verschrikkelijke dingen en grote tekenen vanuit de hemel plaatsvinden.

- Lucas 21:25

Er zijn slechts twee tekens in de hele Bijbel die "grote tekens" worden genoemd (σημεῖα μεγάλα in het Grieks) en deze zijn te vinden in Openbaring 12:1-2 en Openbaring 15:1. De eerste is hier al sinds 2012 een centraal punt van discussie, omdat de astronomische uitlijning op 23-24 september 2017 perfect overeenkwam met de beschrijving in het visioen van Johannes. Dat is echt fenomenaal. Bovendien zei Jezus dat er tekens in de zon, maan en sterren zouden zijn; en het visioen van een astronomisch teken in Openbaring 12:1-2 is het enige teken in de hele Bijbel dat alle drie tegelijk bevat. Ook dat is fenomenaal. Meer predikanten, leraren en studenten in de Bijbelse profetie zouden betrokken moeten zijn en zich bewust zijn van wat er gebeurt, omdat het gebeurt, of het nu wel of niet binnen je dogma past. Het is wat het is.

Ik herinner me de heropleving van de christelijke wetenschap in de 19e eeuw, die de letterlijke waarheid van de Bijbelse profetie begon te erkennen - dispensationalisme was het natuurlijke resultaat van een letterlijke interpretatie van de Schrift. Toen Jezus voor de eerste keer kwam, vervulde Hij letterlijk meer dan honderd profetieën. Maar toch, als het gaat om gebeurtenissen rond Zijn terugkeer, waarvoor veel grotere aantallen profetieën zijn, heeft het christendom typisch het allegorisme toegepast op vrijwel alle voorspellingen, behalve op de meest essentiële. Dat is op het eerste gezicht foutief. Er bestaat zeker zoiets als apocalyptische literatuur en deze apocalyptische literatuur bevat zeker symbolen, maar deze symbolen worden vaak - hoewel niet altijd - gedefinieerd in de tekst. Wanneer symbolen niet worden gebruikt, gaan we in de fout om te allegoriseren wat bedoeld was als een duidelijke, letterlijke boodschap in een waarschuwing aan de wereld. Twijfel er niet aan: de resterende profetieën zullen in vervulling gaan zoals ze geschreven zijn.

Toen die 19e eeuwse geleerden Gods woord op het eerste gezicht begonnen te aanvaarden, kwamen zij tot de onvermijdelijke conclusie dat de Kerk, bestaande uit Joden en heidenen die in deze tijd in Jezus geloofden, de natie Israël niet had vervangen. Er waren nog tal van beloften, die aan de Israëlitische natie werden gedaan, die nog niet in vervulling waren gegaan. Ook betekende dit dat het Joodse volk noodzakelijkerwijs terug zou keren naar het Heilige Land en dat de natie zou worden hersteld.

Toen deze dispensationalisten voorspelden dat de lang verloren gegane natie zou terugkeren, werden ze bespot en belachelijk gemaakt omdat ze in zoiets schijnbaar absurds geloofden. Toch hadden ze gelijk... omdat ze Gods woord geloofden. En hier zijn we bijna twee eeuwen later en Israël is stevig geplant in hun oude vaderland, Jeruzalem is in handen van de Joden, en zelfs de bijbelse identiteit van het land is hersteld.

Nu is er weer een andere grote Bijbelse profetie, namelijk het "grote teken" in de zon, de maan en de sterren van Openbaring 12, en de media en de wereld hebben er gewoon om gelachen. En veel christelijke leiders hebben vermoeide, oude loze berichten naar buiten geslingerd om te verwerpen wat nu iets meer dan een jaar geleden zo duidelijk is gebeurd. Aan elk verwerping lag een duidelijke minachting ten grondslag voor de letterlijke waarheid van wat er voorspeld werd om te gebeuren en tevens de implicatie voor wat ook steeds dichterbij komt, de harpazó (opname) van de kerk, beschreven in Openbaring 12:5.

Voor de allegorist heeft deze profetie niets te maken met de zon, maan en sterren, en alles met een terugblik in het verleden toen Christus werd geboren uit Maria en is opgevaren naar de hemel. Toch beschreef Johannes een "groot teken" in de hemel - de zon, de maan en de sterren - en de visioenen van Johannes, die jaren na de ondergang van Jeruzalem in 70 na Christus werden vastgelegd, waren profetisch (Openb. 1:1,19; 4:1; 7:14; 19-22), en niet onnodige uitstapjes door de verleden tijd.

Christus, Maria, Herodes en de hemelvaart vormden zeker het model waarop Openbaring 12:1-5 is gebaseerd, maar de eigenlijke profetie heeft daar niets mee te maken.

De vrouw vertegenwoordigt het aardse Israël (vlgs. Gen. 37:9-10; Hos. 2:19; Jes. 26:17-21; 66:7-9), evenals het Hemelse Zion, de onvruchtbare vrouw die verlangt om haar kinderen te baren (Gal. 4:26-31; vlg. Jes. 54).

De draak vertegenwoordigt satan en zijn heerschappij (Openb. 12:9; 13:1-2).

En het mannelijke kind vertegenwoordigt de Kerk, die naar de hemel wordt weggerukt (ge-harpazó'd) om aan de komende draak te ontsnappen (Openb. 12:5). Jezus is nooit weggerukt. Hij stond op en steeg op (anabainó) zonder enige bedreiging voor zijn macht, en dat pas na zijn opstanding.

Verder verbindt Johannes expliciet het mannelijke kind van Openbaring 12 met het mannelijke kind van Jesaja 66 door gebruik te maken van de abnormale grammaticale term 'huion arsen' - precies dezelfde term die in Jesaja 66 (LXX) wordt gebruikt om een entiteit, een natie, geboren in Israël te beschrijven. Deze entiteit is geboren voordat Israël weeën krijgt en Israëls weeën is de Verdrukking (vlg. Jes. 66:7-9; Jer. 30:6-7; Matt. 24:8; 1 Thess. 5:3).

Maar de meest voor de hand liggende tegenstelling in het verhaal is, als Jezus zichtbaar wordt, dat satan Jezus daadwerkelijk te pakken heeft gekregen toen hij Judas (Lucas 22:3) in bezit nam, die Jezus aan de Joodse autoriteiten heeft verraden om gekruisigd te worden. Het mannelijke kind van Openbaring 12 ontsnapt helemaal.

Openbaring 12 criteria Christus Kerk
Enkel mannelijk kind
Kinderen -Teknon (Openb. 12:5)
Kind geboren voor baren
Toekomst profetie Openb. 1:1
Zal regeren met ijzeren staf
Ontvangen en geboren in Israël
In gevaar door de Draak
Opname

Ik wens andere voorgangers, leraren en leiders toe, zoals Jezus gebood (Lucas 21,28), eens te kijken en te zien dat deze dingen heel snel tot stand zijn gekomen. Je hebt een verplichting om het aan je kudde te vertellen. Deins niet terug!

- - -

Een teken in de zon, maan en sterren: Deel II

Dit brengt ons nu bij bepaalde hemelse gebeurtenissen die zich deze maand hebben voorgedaan. Een paar weken geleden schreef ik over de bloedmaan van afgelopen zondag, de laatste totale maansverduistering tot aan 2021, en de directe nabijheid van de Jupiter-Venus conjunctie twee dagen geleden. Ik zou u willen aanmoedigen om dat in de Bron: hier te lezen.

Twee extra details werden onlangs ontdekt, die deze dingen nog schokkender maken, maar eerst wil ik u herinneren aan de profetie van Jezus: "Er zullen tekenen [meervoud] in de zon, maan en sterren zijn....". Openbaring 12 was de grote, en het enige teken dat expliciet wordt genoemd in de Schrift met betrekking tot alle drie. De uitlijning symboliseerde het hemelse Jeruzalem waaruit de Kerk geboren wordt voordat de geboortepijnen (de Verdrukking) over Israël komen. Maar verzen 1-2 zijn slechts het geboorteproces. De baby is nog niet geboren, wat enige tijd later in vers 5 gebeurt.

Wat gebeurt er vervolgens in het geboorteproces? De baby draait zich om en beweegt zich in de juiste positie met zijn hoofd naar voren naar het geboortekanaal:

( )

Gedurende bijna de hele nieuwjaarsdag eerder deze maand was het aangezicht van de zon bedekt met deze ongewone ordening, zoals vastgelegd door NASA's Solar Dynamics Observatorium:

( )

Er is zoiets als een baarmoeder (het zwarte) en binnenin is een beeld dat op bijzondere wijze lijkt op een baby die klaar is om geboren te worden, compleet met opgetrokken benen, een arm gebogen bij de elleboog en gevouwen in de borst, een gezicht met ogen, oren en neus, en zelfs iets - durf ik te zeggen - op het hoofd van de baby iets dat lijkt op een kroon.

Dan wordt de baby geboren... Geboorte houdt ook in bloed en vocht. Op 20 januari kon iedereen in Noord- en Zuid-Amerika, en het grootste deel van Afrika en Europa, een totale maansverduistering zien. Totale maansverduisteringen kleuren de maan rood. Maar er is meer! Tijdens de allereerste minuut van die totaliteit raakte een meteoriet de maan en de explosie was zichtbaar via een telescoop. Dit was de eerste keer in de geschiedenis dat een meteoriet de maan raakte tijdens een eclips. Dit werd gemeld door talrijke media, waaronder The New York Times en National Geographic.

Dit was de zevende en laatste bloedmaan in de reeks van bloedmanen rond het Openbaring-12-teken en er zal tweeënhalf jaar lang geen nieuwe maan zijn.

Wat is de volgende stap in dit geboorteverhaal? Het pasgeboren kind wordt naar Gods troon weggerukt en het ontsnapt aan de beet van de draak (Openb. 12:5). Jupiter staat al geruime tijd onder de zeven koppen van de Slang, en twee dagen na de verduistering (dat is op de 46e verjaardag van Roe v. Wade! [de Amerikaanse abortuswet]), is Venus, die Christus vertegenwoordigt (Openb. 22:16), verbonden met Jupiter, wat een prachtig beeld was van Christus die Zijn Kerk in de lucht ontmoet (1 Thess. 4:16-17), maar ook het kind dat wordt weggerukt. Er was echter nog veel meer over deze conjunctie, wat je in deze Bron hier kunt lezen.

( )

Niet alleen waren er deze maand mogelijke tekens in de zon, maan en sterren, maar ze zijn er ook daadwerkelijk verschenen in de door Christus beschreven volgorde en in de volgorde van het verhaal van Openbaring 12.

Gaat dit weer overboord? Als een windvlaag? Ik zou willen beweren dat God voortdurend tot ons spreekt door de hemel (Gen. 1:14; Ps. 19), als we alleen maar zouden willen luisteren. De hele schepping staat onder Zijn gebod en alles - het geheel - is het uitdragen van Zijn beoogde boodschap. In een universum geschapen en geregeerd door JHWH, is niets willekeurig. Niets is toeval.

  De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen. Dag op dag spreekt overvloedig, nacht op nacht geeft kennis door. Geen spreken is er, geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot aan het einde van de wereld.

- Psalm 19:2-5

Vertel me alstublieft wat er onduidelijk is over de God die de zon, maan en sterren schiep ten behoeve van tekenen (Gen. 1:14), en ze gebruikt om dag na dag en nacht na nacht tot ons spreken? 23 september 2017 was het top-teken in de hemel, maar het was er slechts een enkele dag. Er wordt nog veel meer gezegd en het zegt allemaal hetzelfde: Geef God de heerlijkheid, Zijn Zoon Jezus is de enige Weg, de Kerk gaat weg, en het oordeel is komst. En niet alleen de hemelen, maar ook de dingen op aarde:

 En sommigen van de Farizeeën uit de menigte zeiden tegen Hem: Meester, bestraf Uw discipelen. En Hij antwoordde hun en zei: Ik zeg u dat de stenen zouden roepen, als dezen zouden zwijgen.

- Lucas 19:39-40

MARANATHA

Bron: A Sign In The Sun, Moon, And Stars! - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates