www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Tien Geboden van de Media

Door Bob O'Dell - 8 april 2019

Onlangs heeft premier Benjamin Netanyahu een bezoek gebracht aan president Donald Trump in het Witte Huis. Na de verhuizing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem in het voorjaar van 2018 heeft Trump zijn historische beslissing opgevolgd door in te stemmen met Israël, in plaats van met de Verenigde Naties, dat de Golanhoogte permanent als een deel van Israël moet worden beschouwd.

Netanyahu's bezoek viel toevallig samen met de publicatie van het Mueller-rapport over de vraag of Donald Trump en zijn campagne samenspanden met de Russen in de verkiezingen van 2016. Bij zijn vertrek zei Netanyahu tegen de media:

"Ik kom nu terug van een historisch bezoek aan Washington. President Trumps erkenning van onze soevereiniteit over de Golanhoogte zal generaties lang in herinnering worden gehouden."

"Er is een zeer belangrijk beginsel in het internationale leven - als je een aanvalsoorlog begint, verlies je grondgebied; kom het niet achteraf opeisen. Het is van ons. We hebben historische fundamenten op de Golanhoogte. Als je daar graaft, ontdek je prachtige synagogen die we aan het herstellen zijn."

"We zijn teruggekeerd naar de Golan; de Golan is van ons. De Golan is van ons door historisch recht én door het recht op zelfverdediging, en president Trump erkent dit. Dat u hier niet langer dan een minuut over nadenkt, anders is dit iets waarvoor u ter verantwoording zult worden geroepen. Hoe dan ook, in historische betekenis is dit zeer groot.

Benjamin Netanyahu begrijpt dat wat belangrijk is, niet noodzakelijkerwijs is datgene wat wordt gerapporteerd. Hoe waar is dit vandaag de dag. Maar de media kijken gewoon voorbij aan wat historisch is. Of is er iets groters aan de hand? Is onze kijk op de media te klein?

()

De media en haar doel

De essentie van "media" is communicatie. Merriam-Webster definieert het zo: een communicatiekanaal of -systeem, informatie of entertainment. De reden dat we de media onderschatten is omdat het de arena is waar het kwaad de meeste controle over heeft.

Ongeveer 3500 jaar geleden kregen Joden de opdracht om een licht te zijn voor de naties, en christenen hebben de laatste 2000 jaar geprobeerd om te helpen bij die opdracht. Het verspreiden van de kennis van God naar de wereld toe is vergelijkbaar met het schijnen van licht. Ons doel is om God te helpen bij het vervullen van Zijn belofte...

Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Jesaja 11:9 (HSV)

En we weten uit vele andere passages dat het Gods verlangen is dat dit grote werk door ons heen gebeurt.

Maar het kwaad heeft ook een doel. Het doel van het kwaad is om Gods plannen om licht en kennis over Hem in de wereld te brengen te dwarsbomen. Omdat 'het kwaad' God niet kan overstijgen, weet het dat een volledige aanval op God zinloos is. Bovendien, omdat de mensheid een vrije wil heeft, kan het ons niet intrinsiek overmeesteren en ons dwingen om slechte daden te plegen. In plaats daarvan werkt het kwaad vooral in het invloedsgebied en gebruikt het informatie en kennis als een middel om invloed uit te oefenen.

Treed de media binnen.

Media gaat over het wat, het het weten, en het hoe, hoe dat weten wordt overgebracht. Is het dan verwonderlijk dat de "media" vandaag de dag het strijdtoneel is van licht en duisternis?

Waar is de media in de Bijbel?

Laten we onze "mediabril" opzetten en teruggaan en een blik werpen op de interactie tussen Eva, de slang, en Adam in de Hof van Eden.

Vóór hoofdstuk drie was alle communicatie die er was tussen God, Adam en Eva. God stelde de norm voor kennis! Hij sprak over het ontstaan van de schepping en begon het proces om Adam over die schepping te onderwijzen door de naamgeving van de dieren. Hij gaf de mensheid ook het eerste gebod.

Maar in hoofdstuk drie zou ik willen beweren dat er een alternatief mediabedrijf is opgericht. Laten we het op humoristische wijze de "Slang Media Compagnie" of kortweg SMC noemen!

Wie was de CEO van SMC? Wel, de slang natuurlijk!

Wie was de eerste abonnee van SMC-informatie? Eva.

Het allereerste "verhaal" van Slang Media begon met een vraag:

De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? Genesis 3:1 (HSV)

Terwijl we deze dialoog doorlopen, kunnen we een aantal principes ontdekken die mediabedrijven nog steeds hanteren. Laten we ze voor de lol de Tien Geboden van de Media noemen, en laten we ze vinden tijdens een wandeling door de Hof van Eden in Genesis hoofdstuk 3.

Media Gebod #1. Betrek de mediaconsument (door middel van lezen, kijken of luisteren) met een kop die ervoor zorgt dat hij of zij zich met het verhaal wil engageren.

Vandaag de dag, in het tijdperk van het internet, noemen ze het 'klik-aas'. Destijds noemden ze het gewoon een onbeantwoorde vraag stellen over een interessant onderwerp. Maar was het allemaal vanwege de slang? Het lijkt erop dat Eva toevallig in de buurt van een bepaalde boom liep!

Media Gebod #2. Verhalen publiceren voor je eigen doeleinden.

Dit zie je terug in de hele benadering van de slang. Voor zover hij ermee weg kan komen, kiest een slim mediakanaal zijn verhalen uit om zijn eigen doelstellingen te bevorderen, niet de doelstellingen van de consumenten. Het uiteindelijke doel van het SMC was om de goede plannen van God op aarde te verijdelen.

Natuurlijk was de openingskop van SMC een vraag, niet in overeenstemming met de feiten. De Serpent Media Corporation onthult in haar misleiding een ander beproefd en echt mediagebod:

Media Gebod #3. Overdrijf het negatieve.

Een slim mediakanaal zal de mogelijkheid van een negatief verhaal tot iets dramatisch maken. We kunnen ons voorstellen dat als Adam en Eva kinderen in de Hof van Eden hadden gehad, terwijl er nog geen zonden waren begaan, SMC misschien een krant met de naam The Garden Gazette zou lanceren. In een van de zondagsedities zou een kopje de vraag kunnen stellen:

Zullen Gods verbodsbepalingen toenemen

Het artikel stelt dan de mogelijkheid voor dat de God zou kunnen beginnen om nieuwe bomen aan de lijst van verboden vruchten toe te voegen. Zal er in zulke gevallen wel genoeg voedsel zijn? Zou de toekomst van de mensheid in gevaar kunnen komen? Het artikel verdedigt zichzelf door ons eraan te herinneren dat het niet gaat om het stellen van feiten, maar alleen om het stellen van vragen!

Eva's reactie op het eerste mediaverhaal ooit in de geschiedenis was om de dramatisch negatieve invalshoek van de vragen te bagatelliseren met een aantal eigen feiten te noemen.

En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Genesis 3:2-3 (HSV)

Oh Eva! Bij het kiezen van haar feiten heeft ze de zwakheid van haar positie onthuld, want God had echt niet gezegd dat als ze de boom van de kennis van goed en kwaad zou aanraken, ze dan zal sterven! Aangezien Eva geen reden had om te liegen, kunnen we aannemen dat het Adam was die haar dit vertelde in een poging om ervoor te zorgen dat ze niet in de buurt van de boom zou komen. Maar Adam maakte een fout door haar niet in de volle wetenschap te brengen die hij van God had ontvangen.

Heb je net gemerkt dat Adam in de rol van de media handelde? Het Latijnse woord 'media' betekent eigenlijk in het midden te staan, tussenbeide. Adam opende zijn eigen mediabedrijf - Stof uit Bodem Media (SuBM) - aan de Orakel Laan nog voordat SMC ooit zijn deuren opende aan de Kennisboom Boulevard.

Nu we het al over twee mediabedrijven hebben, laten we even stoppen en zeggen dat niet elk mediabedrijf vandaag de dag kwade bedoelingen heeft. Stof uit bodem Media (SuBM), probeerde de vrede te bewaren en zijn klanten (de vrouw) te helpen. Maar ook een mediabedrijf met goede bedoelingen kan verhalen produceren voor het eigen belang in plaats van verhalen die volledig in overeenstemming zijn met de kennis van God. Dat moeten we allemaal begrijpen! Ik denk dat onze kijk op de media te klein is als we mediabedrijven eenvoudigweg verdelen in goede en slechte, lichte en donkere bedrijven.

Media Gebod #4. Zorg ervoor dat je je eigenbelang dient, want als je dat niet doet, zul je anderen niet kunnen helpen.

Mediabedrijven rechtvaardigen hun acties deels vanwege de noodzaak om de deuren open te houden en het licht aan te houden, hun werknemers te betalen, en hun directiebonussen te betalen. Ik vermoed dat als het niet goed gaat in het bedrijf, dan is een zeer sterk eigenbelang gecombineerd met de zakelijke situatie om de meest slinkse verhalen te bedenken. Slang Media Compagnie had een enorm eigenbelang.

Gelukkig voor SMC, had een deel van het betaalde personeel in het klantenonderzoeksteam (een raaf en een buizerd) geleerd en gerapporteerd dat Eva niet over alle feiten beschikte.

Media Gebod #5. Ken uw publiek en gebruik - oeps - doe een beroep - op hen.

Gebruik kennis om verhalen te positioneren op een manier die de meeste invloed zal hebben. Het gebeurt zelfs op lokaal TV-nieuws dat je niet zou denken dat het zo beïnvloed zou worden. Toch hebben dergelijke zenders een gezegde bij het kiezen van de volgorde van hun verhalen voor elke avond: "Als het bloedt, trekt het."

Zeker, er is niets mis mee dat een bedrijf zijn klanten kent en hun behoeften probeert te bedienen. Maar Slang Media wilde Eva niet zomaar op de hoogte brengen, maar haar uitbuiten. Eva heeft dat nooit zien aankomen. Maar ik geloof dat God het heeft opgemerkt, en dat Hij groot medeleven met haar had. Ik geloof dat dit de reden is waarom God de slang later beloofde dat het zaad van de vrouw zijn kop zou verpletteren.

Op dit punt schuift Slang Media weg van zijn overdreven openingsvraag, ontworpen om de consument aan te laten haken, naar het hoofdpunt van zijn verhaal - en dat als eerlijk-en-goed NIEUWS in beeld brengt.

Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend. Genesis 3:4-5. (HSV)

Wanneer keihard NIEUWS feitelijk verkeerd is, kunnen de resultaten verwoestend zijn als het wordt geloofd. En als het mediabedrijf zo laag is gezonken dat het zijn eigen nieuwsberichtgeving heeft aangetast, is de beste manier om dat te doen met een mengeling van echte feiten en leugens.

Media Gebod #6. Als eerste, hun vertrouwen winnen.

Ja, het is waar dat Eva niet zou sterven toen ze het fruit aanraakte. Toen ze het fruit aanraakte en niet stierf, wist ze dat SMC gelijk had. Nu SMC haar vertrouwen had verdiend, was Eva er klaar voor om voor de leugen te vallen.

Een ander gebod dat we van deze passage kunnen leren is hoe je je tegenstanders kunt aanvallen.

Media Gebod #7. Als je niet kunt winnen met feiten, vraag dan naar de motieven van je tegenstanders.

God was in het ontvangen van de allereerste media-bijlslag in de geschiedenis van de wereld! Zijn karakter en motivatie werden in twijfel getrokken. Hij hield de vooruitgang van de mensheid tegen door deze boom uit te sluiten!

Media Gebod #8. Verdedig je eigen motieven als zuiver, terwijl je de motieven van anderen aanvalt.

SMC liet Eva ervan uitgaan dat hij de intentie had om simpel te informeren. Eva was zich er totaal niet van bewust dat SMC "een belang" had in haar beslissing.

Media Gebod #9. Stel een alternatief wereldbeeld vast in uw publicatie en beloof dat er goede dingen zullen gebeuren als iedereen het accepteert. Het alternatieve wereldbeeld van SMC was niets minder dan dat de mensheid tot een geheel nieuw niveau van bestaan werd verheven, en meer als God zou zijn.

"...zullen jullie als goddelijke wezens zijn die goed en kwaad kennen..."

En tot slot, het laatste gebod is:

Gebod van de media #10. Negeer alle verhalen die jou wereldbeeld niet versterken.

Het verhaal dat SMC op die dag terecht had kunnen publiceren, was het verhaal over hoe Adam misschien niet de volledige waarheid aan Eva heeft geopenbaard over hoe het rond de Boom van Kennis van Goed en Kwaad eigenlijk werkte. Maar SMC negeerde heel slim dat ECHTE verhaal, hield zich er volledig stil over en lanceerde het verhaal dat wij in deze verzen hebben gelezen.

En nu het goede nieuws!

Wat is Gods antwoord op deze Tien Geboden van de media? Het lijkt mij dat God er veel plezier aan beleeft om de media te verslaan door kleine verhalen te lanceren die uiteindelijk de wereld veranderen. Denk aan deze voorbeelden.

Het lijkt inderdaad het plezier van de Almachtige God te zijn om het grootste verhaal te beginnen met het kleinste verhaal - verhalen die door de machtigen over het hoofd worden gezien - in ieder geval in het begin.

Jaren later, wanneer alle afleidingen en vervormingen van het huidige moment als kaf in de wind wegwaaien, zullen we een eeuwige werkelijkheid overhouden: Gods verhalen zullen zegevieren. Ze zullen voor eeuwig gevierd en herinnerd worden.

En het beste nieuws van alles is, dat Hij wil dat de mensheid zich bij hem aansluit om die verhalen te schrijven en licht te laten schijnen voor de wereld totdat "de aarde gevuld zal worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer zoals het water de zee bedekt". Habakkuk 2:14

Ieder van ons is een klein verhaal in Zijn hand als we dat willen.

Shalom.

Bron: Studio See: 044 – The Media’s Ten Commandments