www.wimjongman.nl

(homepagina)

Een te kleine visie: Secularisme

23 maart 2019 - door Bob O'dell/p>

Vandaag gaan we verder met de mini-serie over onderwerpen waar we (als christenen) niet helemaal verkeerd zitten om te geloven, maar waarvoor onze huidige visie gewoonweg te klein is.

Secularisme wordt door Merriam-Webster gedefinieerd als "de onverschilligheid voor, of uitsluiting van religie en religieuze overwegingen". Ik denk dat onze visie op secularisme te klein is, omdat we het eerder zien in termen van waar het tegen protesteert - religie - dan in termen van een religie, een antireligie zo je wilt, wat ik verderop zal uitleggen.

De inquisitie

Verbazingwekkend genoeg werden de zaden van het secularisme geïntroduceerd tijdens de periode van de inquisitie. Ik behandel dit in detail in een van de devoties die ik heb bijgedragen aan het boek '40 Days of Repentance' dat binnenkort door Root Source zal worden gepubliceerd. Daar presenteer ik het geval dat de wreedheid van de inquisitie een drijvende kracht was achter de opkomst ervan.

Het secularisme stelde het bestaan van God ter discussie, stelde het gezag en de legitimiteit van de Bijbel ter discussie en voorzag een betere wereld dan de wereld waarin de Kerk een enorme macht en controle over de samenleving zou hebben.

Meer dan 400 jaar later is het secularisme nog steeds in opkomst. Rabbi Berel Wein heeft het "de grootste vijand van zowel het jodendom als het christendom" genoemd.

Wat wil het secularisme?

Ik heb gekeken naar wat degenen die zich identificeren met de seculiere beweging willen zien gebeuren in onze samenleving. Hier in Amerika lijken die gewenste veranderingen zich op te bouwen, zoals water achter een dam, en na de uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof in de zomer van juni 2015 zijn ze allemaal vrijgelaten in het publieke debat.

Het debat over de kwestie van het homohuwelijk, althans in de publieke arena, gaat niet langer over de vraag of het goed of fout is, maar over de mate waarin degenen die achter een bijbelse definitie van het huwelijk staan, hun geweten mogen volgen.

Wat ik zou willen, is dat er nog steeds in het openbaar gedebatteerd zou kunnen worden, hoe de uitspraak van het homohuwelijk in overeenstemming is met de wet van Mozes. De wet van Mozes werd ons door God gegeven. Maar helaas zal het debat over het homohuwelijk met de Sinaï-berg in de publieke sfeer gewoonweg meer niet plaatsvinden. Daar zal het niet worden bestreden. In plaats daarvan wil het secularisme elke strijd opnieuw in een ander kader plaatsen: de Hof van Eden.

Wat bedoel ik daarmee?

Ik heb gemerkt dat de kwesties die nu worden besproken zo fundamenteel zijn, dat de meeste, zo niet alle, in de eerste twee hoofdstukken van Genesis te vinden zijn! Zo is de strijd om het homohuwelijk bijvoorbeeld een strijd die is ingekaderd aan het einde van Genesis 2:

Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten; en zij zullen tot één vlees zijn. Genesis 2:24

Secularisme is een anti-religie, omdat het tot doel heeft het jodendom en het christendom te vernietigen. Zij willen ons vanaf het begin van ons boek aanvallen. Zij willen dat iedereen die gaat zitten om Gods scheppingsverslag te lezen, ontzet zal zijn over God.

Maar secularisme is ook een religie omdat het de mens boven God verheft. Secularisme is de religie van het Zelfzijn. En de gelederen van het secularisme worden vergezeld door iedereen die zich van de Bijbel afwendt. Zo sluit je je aan bij hun ledenlijst!

De religie van het secularisme, die terrein heeft gewonnen met betrekking tot de definitie van het huwelijk, komt bijeen om haar volgende doelwit te bespreken. "Waar kunnen we vervolgens een aanval doen tegen de Bijbel," vraagt een leider. "Blijf uit de buurt van de Sinaï" roept iemand. "Blijf uit de buurt van Noach", zegt een ander. "Ga nog eerder," zegt een krijsende stem, verborgen in de schaduw.

Laten we dus maar naar een paar verzen eerder kijken.

En Hashem bouwde de rib die Hij uit Adam genomen had, tot een vrouw en Hij bracht haar bij Adam. Toen zei Adam: Deze is ditmaal been van mijn beenderen, en vlees van mijn vlees! Deze zal Mannin genoemd worden, want uit de man is zij genomen. Genesis 2:22-23

Het secularisme zal zich vaak één maken met verschillende aanvallen die gericht waren op de mannelijkheid; over God die een man heeft ontworpen om de leidende rol op zich te nemen, een rol als eerste in zijn verbinding met de vrouw. Het kan zich ook aansluiten bij de aanvallen op vrouwen die de wens hebben om zaken te beheren als het huishouden, met inbegrip van het ondergewaardeerde werk van de opvoeding van kinderen.

Maar dat doel is niet bevredigend genoeg. Het secularisme verschuift zijn focus naar nog steeds eerder in de Hof van Eden.

Hasjem nam de mens, en zette hem in de hof van Eden om die te bewerken en te onderhouden. Genesis 2:15

Secularisme zet het Zelfzijn op de troon. De carrière van een persoon - zijn werk - het moet niet gezien worden als een "God die ons in een rol plaatst die zijn wil ten goede komt, maar in plaats daarvan dwingt het secularisme ons om een plan van eigen makelij te vinden. En als het succesvol is, zullen we onszelf moeten bedanken!

Maar in Genesis 1 zijn er nog meer doelen te vinden.

We hebben bijvoorbeeld de aanval op de voortplanting:

Hasjem zegende hen en Hasjem zei tot hen: "Wees vruchtbaar en vermenigvuldig u, vul de aarde en beheer haar." Genesis 1:28a.

In het secularisme wordt Gods gebod aan de mensheid om vruchtbaar te zijn en te vermenigvuldigen genegeerd. In het secularisme zit het Zelfzijn op de troon. Kinderen kunnen worden getolereerd, maar heb er niet te veel, of ze kunnen je financiële levensstandaard of je carrièreambities in de weg staan.

Maar er zijn meer aanvalsdoelen te vinden in Genesis 1. Hoe zit het met een aanval op het geslacht?

En Hasjem schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van Hasjem schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij hen. Genesis 1:27.

De essentie van secularisme is het Zelfzijn. Het Zelfzijn zit op de troon. Identificeer je jezelf als het tegenovergestelde van je biologische sekse? Dan doe je een oproep. Gods beslissing in hoe Hij jou uitverkoren heeft om jou te scheppen is nu irrelevant. De strijd gaat verder:

Hasjem zei: "Laat het water dat onder de hemel is, in één plaats samenvloeien en laat het droge zichtbaar worden! En het was zo. En Hasjem noemde het droge aarde en het samengevloeide water noemde Hij zeeën; en Hasjem zag dat het goed was." Genesis 1:9-10 (TIB)

Secularisme elimineert de mogelijkheid om zaken als "klimaatverandering" naar God te brengen in gebed. God zegt dat als we echt wijsheid willen over complexe zaken, we Hem dat kunnen vragen. De Bijbel beschrijft in feite grote veranderingen in het milieu die plaatsvinden voordat de Messias komt. Maar waar ik het niet mee eens ben, is het idee dat we samen zouden kunnen komen zonder God en de controle over onze planeet overnemen en de "klimaatverandering" kunnen oplossen. In feite glimlach ik als ik secularisten hoor praten over de noodzaak om "onze planeet te redden". Dat is blijkbaar wat secularisme beschouwt als "redding".

Wat is het ultieme doel van het secularisme?

Waar gaat het secularisme heen, als het al het andere kan verkrijgen wat het wil? Ik neem aan dat het uiteindelijke doel ervan is om zichzelf volledig te richten tegen de kennis van God - om God volledig uit onze naties te verbannen.

In het begin schiep God de hemelen en de aarde. Genesis 1:1 (NASB)

Secularisme verwerpt God reeds. Maar ik ben bang dat het secularisme uiteindelijk nooit tevreden zal zijn totdat ook het volk van het boek Hem ook verwerpt. De eerste stap in dat proces is dat je ermee instemt om nooit over Hem te spreken, of Hem voor te stellen, of Hem te volgen, of Hem als voorbeeld te nemen, of iemand op welke manier dan ook aan Hem te herinneren, in welke vorm dan ook. Daarna is het geen grote sprong voorwaarts als jij, of je kinderen die na jou komen, volledig van de Bijbel weglopen en eigenlijk helemaal niet meer in God geloven.

De mensen van het Boek reageren

De joods-christelijke reactie op dit alles is vrij eenvoudig. We hebben twee eigen hoofdstukken.

Wat ons betreft, Psalm 1:

Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, maar die zijn vreugde vindt in de wet van de HEERE en Zijn wet dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt; al wat hij doet, zal goed gelukken. Maar zo zijn de goddelozen niet: die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. Daarom blijven de goddelozen niet staande in het gericht, de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. Want de HEERE kent de weg van de rechtvaardigen, maar de weg van de goddelozen zal vergaan. (Psalm 1)

Wat betreft de erkende secularisten: Psalm 2.

Waarom woeden de heidenvolken en bedenken de volken wat zonder inhoud is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de HEERE en tegen Zijn Gezalfde? ... Die in de hemel troont, lacht; Hasjem bespot hen. Die in de hemel woont, zal lachen, de Heere zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, in Zijn brandende toorn hun schrik aanjagen... Welzalig allen die tot Hem de toevlucht nemen! (Delen uit Psalm 2)

Het volledige hoofdstuk van Psalm 2 vertelt het volledige verhaal over een koning die in Zion zal verblijven, een koning naar wie christenen en Joden ook nu nog reikhalzend naar uitkijken.

Messias, kom spoedig!

Shalom.

Bron: Studio See: 042 – A View Too Small: Secularism