www.wimjongman.nl

(homepagina)

Progressieve vervangingstheologie

Waarom links de gevaarlijkste historische fouten van het christendom herhaalt en waarom het zeer, zeer slecht is voor de Joden

Door Liel Leibovitz - 1 maart 2019

We leven in een vreemde politieke tijd, dus het is geen wonder dat we worden opgeroepen om vreemde politieke kwesties aan te pakken. Er zijn er een paar die opvallen: Heeft Ilhan Omar, de in Somalië geboren democraat uit Minnesota, gelijk om zichzelf de eerste vluchteling in het Congres te noemen, ook al zijn er verschillende overlevenden van de Holocaust aan haar voorafgegaan? Is Julia Salazar, de nieuw gekozen New Yorkse staatssenator zo Joods, als zij beweert te zijn, ook al weerleggen leden van haar familie haar verslag met hun genealogie? Is Alexandria Ocasio-Cortez, de dochter van Puerto Ricaanse ouders, Joods, omdat, zoals zij onlangs betoogde, haar voorouders Sefardische Joden waren? Betekent dit dat iemand die ook maar een fractie van het Joodse voorgeslacht - waaronder bijna heel Latijns-Amerika en uitgestrekte delen van de rest van de wereld - kan traceren, nu Joods is? Kun je Joods worden door op een dag alleen maar op te staan en jezelf hartstochtelijk verbonden te verklaren met het Joodse volk? Is anders argumenteren dan racistisch en uitsluiting? Zo ja, betekent dat dan dat tikkun olam de ware essentie van het jodendom is, en dat degenen die het beoefenen de echte Joden zijn, hoewel zij anders misschien hun energie steken in het beargumenteren dat de Joden de enige mensen op aarde zijn die geen staat verdienen in hun eigen land hun vaderland, waar zij al bijna drie millennia onafgebroken hebben gewoond,? En zijn mensen die zich verzetten tegen progressivisme on-Joods, ook al volgen ze dagelijks de Joodse rituelen, bestuderen ze Joodse teksten en leiden ze een toegewijd Joods levens?

Ik ben een eenvoudige Jood, en dit zijn zeer zinvolle vragen die ik maar al te graag aan anderen wil voorleggen. Ik zou echter willen suggereren dat het bovenstaande iets is dat aan de basis ligt van zoveel van onze meest verhitte debatten van deze tijd, maar allemaal één ding gemeen hebben: ze draaien allemaal om het nieuwe en bizarre verlangen van progressieven om hun argumenten te bevorderen door te beweren dat zij op de een of andere manier de nieuwe Joden zijn.

De reden voor deze vreemde wending ligt volgens mij niet in de passies van ons partijpolitieke moment, maar in de vroege geschiedenis van het christendom, dat de westerse beschaving een groot deel van haar culturele voorbeeld heeft gegeven. En hoezeer ook dit idee van de westerse beschaving de progressieve ontwikkeling een ongemak in de hand werkt, ze zijn er wel degelijk onderdeel van, ook al maakt hun afwijzing van de religieuze wortels hen kwetsbaarder voor het herhalen van de meest dodelijke fouten van hun voorouders. Wat we nu zien is het vreemde schouwspel van progressieven die dezelfde netelige theologie nastreven die velen in het christendom reeds lang hebben verlaten, de theologie van het supersessionisme.

Dit idee, dat ook wel vervangingstheologie wordt genoemd, ontwikkelde zich al vroeg in de geschiedenis van het christendom, en wel om voor de hand liggende redenen. Als het Nieuwe Verbond, door Jezus Christus, betekende dat christenen Gods nieuwe uitverkoren volk zijn, wat moest er dan worden gedaan met het uitverkoren volk van vroeger, de Joden?

Voor sommige Kerkvaders was het geen bijzonder moeilijke vraag om te beantwoorden. Door Christus te verwerpen, zo redeneerden zij, hadden de Joden hun recht op hun speciale status verbeurd, hadden zij hun verbond met God verbroken, en waren zij niets dan toorn waardig. Dat was zeker de mening van Origenes, geboren rond 184 n.Chr. in Alexandrië, die hoopte zichzelf als christen zich tot martelaar te maken toen hij 16 was, maar zijn moeder, in paniek, verborg al zijn kleren: Hij weigerde het huis te verlaten en zich naakt aan de Romeinse soldaten over te geven. In plaats daarvan werd hij ascetisch, gaf hij vlees en drank op en betaalde hij naar verluidt een chirurg om zichzelf te laten castreren, zodat hij de verleidingen van het vlees kon overstijgen. Hij componeerde duizenden theologische verhandelingen, maar het lijkt erop dat hij zijn echte schreden pas zette toen hij over de Joden schreef. "En we zeggen met vertrouwen," schrijft hij, "dat ze nooit meer in hun oude staat zullen worden hersteld. Want zij hebben een misdaad van de meest ongeoorloofde soort begaan." Rond dezelfde tijd schreef Hippolytus van Rome, een van de belangrijkste vroege christelijke theologen, nog dwingender: "De Joden," zo donderde hij, "zijn in de ogen van hun ziel verduisterd met een duisternis die volkomen en eeuwig is. ... Hoor bovendien dit nog ernstiger woord: 'En hun rug buigt zich altijd.' Dit betekent, opdat zij slaven van de volkeren mogen zijn, niet vierhonderddertig jaar zoals in Egypte, noch zeventig jaar zoals in Babel, maar buigen tot dienstbaarheid voor altijd."

Er waren natuurlijk betere antwoorden op de vraag hoe je over de Joden moet denken, en natuurlijk was het Augustinus die daarop instak. Deze vroegchristelijke theoloog was, zoals altijd, de slimste persoon in zijn omgeving en bood zijn mede-christenen een beter alternatief. De Joden, zo betoogde hij, waren de getuigen van het christendom: "Maar de Joden die Hem hebben vermoord, schreef hij, verwijzend naar Jezus, zijn dus door hun eigen Schrift een getuigenis aan ons dat wij de profetieën over Christus niet hebben vervalst." Zie de dingen zo en de Joden zijn de eeuwige dienstbaarheid niet meer waardig. In plaats daarvan worden zij vertrouwelingen van hun christelijke broeders en zusters. "Want in het Joodse volk werd het christelijke volk voorgesteld", schreef Augustinus. "Er is een figuur, hier de waarheid; daar een schaduw, hier het lichaam."

Augustinus' ideeën, zo stelde de theoloog John Y.B. Hood "overheersten het middeleeuwse debat"; en James Carroll, de voormalige priester en bestseller van Constantijns Zwaard, een geschiedenis van de kerk en de Joden, verklaarde botweg dat "het niet te veel is om te zeggen dat het christendom het Jodendom tot op dit moment 'toegestaan' heeft om te verdragen vanwege Augustinus."

Het was helaas geen erg tolerante vergunning. Terwijl de Kelten en de Druïden en de andere stammen die onder het bewind van de kerk kwamen, konden worden afgeslacht of geassimileerd, of op een andere manier verdwenen, bleven de Joden een bijzonder probleem vormen: de christelijke beschaving leek vaak niet zonder hen te kunnen leven, en nog vaker niet mét hen. En zo werden de Joden bespot, gediscrimineerd, gedegradeerd naar kleine getto's, gedwongen tot bekering, gemarteld door de inquisitie, verdreven, beschuldigd, veracht, maar ze bleven volharden, want allen, behalve de meest waanzinnige dwepers, begrepen ze dat zij de kinderen van God waren, en dat hun verbond met de Schepper, ook al geloofde je dat het was afgelopen, nog steeds zinvol genoeg was om te respecteren, hoe bedrieglijk ook.

En toen kwam de Holocaust. De systematische moord op 6 miljoen Joden betekende niet alleen een eindpunt voor het Joodse leven in een groot deel van Europa, maar ook, wat tekenend is op een bepaalde manier die veel Joden nog steeds niet waarderen, markeerde het ook het oude probleem dat het christendom met de Joden had. Omdat ze het supersessionisme niet in de leer hadden weggeborgen en ook niet zonder meer hadden verworpen - bleef het door de eeuwen heen een rol spelen in de gedachten en leer van veel van hun 'lichten' - de katholieke kerk trok in haar Tweede Vaticaans Concilie een lijn in het zand, die de hardste aspecten van de vervangingstheologie afwees. In Nostra aetate, Latijn voor 'In onze tijd', een verklaring over de betrekkingen van de kerk met andere godsdiensten, maakte Rome duidelijk dat de tijden zijn veranderd. "De Joden," aldus de verklaring, "mogen niet worden gepresenteerd als verworpen of vervloekt door God, alsof dit uit de Heilige Schrift zou volgen. ... Bovendien verwerpt de kerk in haar afwijzing van elke vervolging van welke mens dan ook, indachtig het patrimonium dat zij met de Joden deelt en niet door politieke redenen maar door de geestelijke liefde van het Evangelie ontroerd, haat, vervolgingen, uitingen van antisemitisme, gericht tegen Joden op elk moment en door wie dan ook". De verklaring werd aangenomen door een stemming van 2221 bisschoppen tegen 88, en werd officieel vrijgegeven door paus Paulus VI in oktober 1965. Vijftien jaar later ging Paus Johannes Paulus II nog verder toen hij de Joden, die de synagoge in Mainz bezochten, "het volk van God van het Oude Verbond noemde, dat nooit door God is opgeheven."

De evangelische christenen namen hetzelfde sentiment aan in een aantoonbaar nog positievere richting, waarbij ze de Joden voor het grootste deel als geliefde oudere broers en zussen zagen, van wie het verbond en de ideeën in harmonie samenleven met die van het christendom hier op aarde. Vaak scheppen linkse critici van deze relatie er genoegen in om erop te wijzen dat veel conservatieve evangelicalen ook geloven in het barokke idee van dispensationeel pre-millennialisme, waaronder het scenario dat Christus ooit naar de aarde zal terugkeren, zijn volgelingen naar de hemel zal meenemen en vervolgens, na een verschrikkelijke en allesomvattende oorlog, duizend jaar lang in vrede zal regeren vanuit Jeruzalem, waarbij de Joden (onder andere) allemaal zijn glorie zullen volgen en zich zullen bekeren. Dit vaak verkeerd geïnterpreteerde idee betekent niet, zoals sommige vooruitstrevende geleerden helaas hadden betoogd, dat evangelicalen geheime ontwerpen hebben voor de uitroeiing van het Joodse volk. In plaats daarvan geloven zij in een eschatologie die veel gemeen heeft met die versie van het jodendom, die ook gelooft in de uiteindelijke terugkeer van de Messias, zij het met heel andere resultaten. Ja, evangelicalen geloven dat het bekeren van Joden (om taal te gebruiken die zij niet zouden gebruiken) een mitzvah is, omdat redding en het ontsnappen aan het hellevuur vereisen dat ze opnieuw geboren worden in Christus. Maar door de rol die Israël - het volk en het land - speelt in de evangelische eschatologie, behoren zij hier en nu op aarde tot de trouwste vrienden en gezegende aanhangers van het jodendom.

Het is niet verwonderlijk dat hetzelfde messiaanse vuur ook velen aan de christelijke linkerzijde verlichtte, die tenminste vanaf de 19e eeuw, geloofden dat de wederkomst van Christus kan worden versneld door deze wereld meer en meer op zijn hemelse Koninkrijk te laten lijken door middel van het verbeteren van de levens van steeds meer individuen. Verrassend genoeg dwong de linkerzijde, in plaats van deze geest te animeren en te laten groeien, het Westen om het christendom voor het grootste deel om het christendom helemaal te verlaten.

In plaats daarvan ontstond een nieuw geloof: progressivisme. Een tijdreiziger die zich niet bewust was van de ontwikkelingen van de laatste acht decennia, zou vergeven kunnen zijn voor het luisteren naar een moderne progressieve spreekbuis en haar verwarren met een fundamentalistische christen: De constatering van Jezus dat het voor een kameel gemakkelijker is om door het oog van een naald te gaan, dan voor een rijke man om de hemel binnen te gaan klinkt als iets wat Alexandria Ocasio-Cortez, in een moment van inspiratie, zou kunnen zeggen tegen een haar adorerende interviewer op CNN. Met de nadruk op sociale rechtvaardigheid, hervorming van de strafrechtspleging, het verheffen van armen en het verwerpen van het roofzuchtige beleid van hebzuchtigen en welgestelden, klinkt het progressivisme als veel weg te hebben van het christendom. Behalve dat het ervoor gekozen heeft om het christendom en alle andere vormen van geloof als dwaas bijgeloof af te wijzen, de geschiedenis af te schaffen door voor te stellen dat het maar één doorgaande weg heeft - en in plaats daarvan een religie op te zetten die zichzelf niet als één ziet, en als zodanig veroordeeld is tot het herhalen van de ergste overtredingen van het christendom.

Beginnend, helaas, met de Joden. In Ilhan Omars suggestie dat niemand in het Congres vóór haar een vluchteling was geweest, in de plotselinge en twijfelachtige claim van Joods erfgoed van Salazar en Ocasio-Cortez, zelfs in de rush van velen in de uiterst linkse vleugel, om te stellen dat gekleurde Joden de echte Joden zijn en dat de rest van ons op de een of andere manier medeplichtig zijn aan [Ku-Klux-]Klan-achtige vooroordelen - in al deze zaken zien we de oude wielen van vervangingstheologie weer draaien. Het Jodendom heeft ons veel begrip van rechtvaardigheid gegeven, maar als we willen dat het progressivisme zijn moderne mantel opeist, moet het Jodendom worden weggevaagd, wat begint met het zalven van de progressieven tot de echte nieuwe Joden.

Als u betwijfelt of dit waar is, probeer dan even rationeel na te denken over de manier waarop de meeste progressieven over Israël praten. Laten we ter wille van de argumentatie even aannemen dat degenen die volhardend beweren dat antizionisme en antisemitisme niet uitwisselbaar zijn, gelijk hebben. Laten we accepteren dat er een heleboel dringende kritiek op Jeruzalem en zijn beleid bestaat. Waar gaat het nu om?, mogen we ons afvragen. Om veel Amerikaanse progressieven te horen zeggen: Israël verdient speciale aandacht vanwege de buitensporige hoeveelheid Amerikaanse buitenlandse hulp die het ontvangt. Als dat het geval zou zijn, zouden we er gerust van uit kunnen gaan dat, aangezien Israël ongeveer twee keer zoveel hulp ontvangt als bijvoorbeeld Egypte, we van onze media mogen verwachten dat ze voor elke twee keer dat ze over Israël schrijven één verhaal over de Egyptische overtredingen schrijven. De verhouding is helaas heel anders. Het is ook scheef als je het tumult over Israël vergelijkt met de aandacht voor andere conflictgebieden en mensenrechtenschendingen over de hele wereld: Overal waar je kijkt, wordt de enige Joodse staat ter wereld uitgekozen voor laster. De reden is simpel: Israël biedt de ijveraars van het progressivisme een geschikte gelegenheid om hun theologische besluiten te maskeren als rationele, redelijke en wereldlijke politiek. Door al je aandacht, energie en woede op de Joden te richten, kun je jezelf, net als Origenes en Hippolytus eeuwen geleden, de rechtmatige erfgenaam van een verlichte traditie noemen, die in de steek is gelaten door hen die ooit Gods uitverkoren volk waren, maar dat niet meer zijn.

Je zou hopen dat de hordes van de voorhoede van het progressivisme dit alles zouden weten. Maar religieus extremisme, zoals de Joodse geschiedenis keer op keer op tragische wijze heeft bewezen, is verblindend. We kunnen alleen maar hopen dat er op een dag snel een progressieve Augustinus zal ontstaan die de haat van dit nieuwe seculiere geloof tempert. Tot die tijd moeten wij, Joden, doen wat wij al duizenden jaren dapper doen en ons beschermen tegen de valse beweringen van fanatici met gevaarlijke ideeën.

***

Bron: Why the Left Is Repeating Christianity's Most Dangerous Historical Mistakes, and Why It's Bad for the Jews – Tablet Magazine