www.wimjongman.nl

(homepagina)

Openbaring 12 - Een grote samenvatting van de Opname en de 70e week van Daniel

25 maart 2019 - door Stephanie Dawn

()

Oh, mensen! Ik houd gewoon zo veel van Openbaring 12.

In de afgelopen jaren hebben we veel opwinding gehad over dit kleine hoofdstukje - met name de verzen één tot en met vijf. Je weet dat je een wachter bent als je referentiepunt voor gebeurtenissen "pre-Openb.12" en "post-Openb.12" is - een verwijzing naar het Openbaring-12-teken dat zich op 23 september 2017 voordeed. Als u zich nu net bij ons voegt, hoeft u alleen maar deze geweldige artikelen door te lezen!

Bron: Het teken (Hoofdmenu) - (Engelstalig)

Bron: Openbaring-12-Teken Compendium - (Engelstalig)

Openbaring 12 is een fascinerend hoofdstuk. Tot op dit punt in het boek Openbaring zijn we in de troonzaal van God in de hemel (de "derde hemel", waar God woont) waar we een visie op de eindtijdgebeurtenissen zien. We hadden ook een blik op de aarde en in de atmosfeer (de "eerste hemel"). Nu, in hoofdstuk 12, hebben we het voorrecht om een beeld te zien van de eindtijdgebeurtenissen zoals die zich in het universum/de ruimte (de "tweede hemel"), en ook in de eerste en derde hemel zich voordoen.

Openbaring 12 geeft op unieke wijze een overzicht van de gehele Verdrukkingweek (de Tijd van Jakobs Benauwdheid) vanuit alle 3 uitzichtpunten - de 1e, 2e en 3e hemel.

Een overzicht van de hele periode van de verdrukking, zegt u? Nou, ik wil graag dat u zelf de structuur van het boek Openbaring in ogenschouw neemt. Het lijkt erop dat Johannes in zijn visioenen eerst een veelomvattend overzicht krijgt, gevolgd door wat ik "detail pop-outs" noem. Deze details worden in afzonderlijke delen van zijn visioenen gegeven, na het overzicht. Ik geloof dat dit ook de structuur van Openbaring 12 is. Ik stel dat de verzen 1-6 een overzicht geven, en de rest van het hoofdstuk de details invult.

In dit artikel hoop ik visueel aan te tonen wat ik bedoel met het herschikken van de verzen in wat ik voorstel als zijnde een chronologische volgorde. Sommige dingen hiervan kunnen een uitdaging vormen voor wat u op dit moment gelooft. Ik wil er niet dogmatisch over zijn, ik wil gewoon zien wat u ervan vindt!

Een visuele herschikking van Openbaring 12

  1 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. 2 En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren. 3 En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen. 4 En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben. 7 Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. 8 Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. 9 En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

5 En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. [Hoofdstuk 7: 9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. 10 En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!]

12 Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft.

13 En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had. 14 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang. 15 En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren. 16 Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd.

17 En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. 18 En ik stond op het zand bij de zee. 13:1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam...... 13:5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen.

6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. 7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. 8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.

()

Vers-voor-Vers commentaar van Openbaring 12

Vers 1 - En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.

Vers 2 - En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.

Vers 3 - En er verscheen een ander teken in de hemel. En zie: een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien hoorns. En op zijn koppen zeven diademen.

Vers 4 - En zijn staart veegde het derde deel van de sterren van de hemel en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die op het punt stond te baren, om haar Kind te verslinden, zodra zij Het gebaard zou hebben.

Vers 7 - Toen brak er oorlog uit in de hemel: Michaël en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak, ook de draak en zijn engelen voerden oorlog.

Vers 8 - Maar zij waren niet sterk genoeg, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden.

Vers 9 - En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen.

Vers 5 - En zij baarde een Zoon, een mannelijk Kind, dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar Kind werd weggerukt naar God en naar Zijn troon.

Wie is het kind van Openbaring 12? - (Engelstalig)

Onderzoekers ontdekken 2000 jaar oude baby - (Engelstalig)

Conservatieve geleerden zijn het met elkaar eens: Het mannelijke kind is de kerk
- (Engelstalig)

De geboorte van een natie: Openbaring 12, Studie deel 1 - NL

Vers 10 - En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen.

Vers 11 - En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

Hoofdstuk 7:9-10 - Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam!

Gewoon deze bom hier laten vallen... let op de nauwe associatie met vers 10 - zingen over de verlossing... Uitgestrekte menigte... de grootste groep die ooit in de hemel is gezien... van elke natie, stam, volk en taal... gekleed in het wit en zingend over verlossing... onmiddellijk na de geboorte... pre-verdrukking... terwijl Israël op het punt staat haar ware geboortepijnen in te gaan... Grote gebeurtenis, oorlog in de hemel, geen doel meer voor de aanklager... Gewoon erop kauwen :)

[Opmerking: Hier word een foutje gemaakt. Vers 14 daarna maakt immers heel duidelijk dat deze mensen uit de Grote Verdrukking komen en dus niet de opgenomen Gemeente zijn.]

( )

De lijst om te doen:
Lees het artikel uit
Voltooi de bewerking
Koop een kogelvrij vest
Schakel de aankondigingen uit

Vers 12 - Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft!

Vers 13 - En zodra de draak zag dat hij op de aarde was neergeworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke Kind gebaard had.

Vers 6 - En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.

Vers 14 - En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt, een tijd en tijden en een halve tijd, buiten het gezicht van de slang.

Vers 15 - En de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren.

Vers 16 -Maar de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd.

Vers 17 - En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

Hoofdstuk 13:1 En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam. 2 En het beest dat ik zag, leek op een panter, en zijn poten waren als die van een beer, en zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. 3 En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. 4 En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en zeiden: Wie is aan dit beest gelijk? En wie kan er oorlog tegen voeren? 5 En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken, en het werd macht gegeven om dit tweeënveertig maanden lang te doen. 6 En het opende zijn mond om God te lasteren, om Zijn Naam te lasteren en Zijn tent en hen die in de hemel wonen. 7 En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen, en hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. 8 En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, althans van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het Lam Dat geslacht is, van de grondlegging van de wereld af.

Gedurende de laatste helft van de 7e week van Daniël (3,5 jaar, of 1260 dagen) heeft de antichrist de wereldwijde heerschappij, belastert de enige ware God en Zijn volgelingen, en slacht de heiligen in de verdrukking af. Hij mag het gelovige overblijfsel van Israël niet aanraken, dat zich onder Gods hand van bescherming in de woestijn verstopt.

En zo sluit onze studie over Openbaring 12 af, met een kleine uitstap naar hoofdstuk 13. Ik hoop dat ik jullie wat stof tot nadenken heb gegeven!

()
Bron: Revelation Chapter 12 - A Grand Synopsis of the Rapture and Daniel's 70th Week - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates