www.wimjongman.nl

(homepagina)

Parallellen.

Voorbeelden van tekenen in Israël,
overgenomen uit het boek "De grote controverse" en het artikel Verzoendag

Verwoesting van Jeruzalem

 

Er lijken parallellen te zitten in de geschiedenis van Israel in haar afwijzing van Jezus na uitgebreid kennis te hebben gemaakt van zijn zegeningen, en de afwijzing van Jezus in onze tijd nu de hele wereld heeft kunnen kennismaken met de zegeningen van de genade door Christus wat nu door het grootste deel van de mensen steeds meer wordt afgewezen. Nu mogen alle godsdiensten, maar noem niet de naam Jezus, dan word je tot zwijgen gebracht.

Zal dan de toekomst er op dezelfde manier uitzien in het einde van dit tijdperk als toen het einde kwam voor het Joodse volk na het afwijzen van Jezus, waarna het nog 40 jaren de tijd kreeg, waarin nog allerlei tekenen kwamen als waarschuwing, voordat het einde voor hen kwam als volk?.

Om een paar tekenen te noemen uit die tijd, midden in de nacht scheen er een onnatuurlijk licht over de tempel en het altaar. Op de wolken bij zonsondergang werden strijdwagens en oorlogsmensen afgebeeld die zich voor de strijd verzamelden. De priesters die 's nachts in het heiligdom bedienden waren doodsbang door mysterieuze geluiden; de aarde beefde, en een veelheid aan stemmen hoorde men huilen: "Laten we vandaar vertrekken." De grote oostelijke poort, die zo zwaar was dat hij nauwelijks kon worden gesloten door een twintigtal mannen, en die was beveiligd door immense ijzeren staven die diep in de stoep van vaste steen waren bevestigd, opende zich om middernacht, zonder een zichtbare hulp.

Elke Yom Kippoer, stak de priester zijn handen in een urn en trok twee loten, een in elke hand. De rechterhand gewoonlijk gezien als, 'voor YHVH,' een lot van de gunst van YHVH, en de andere 'voor Azazel' (zondebok). Echter, elk jaar tijdens de veertig jaar na de dood van Yeshua tot aan de vernietiging van de Tempel, werd het lot 'voor YHVH gevonden in de linkerhand.

Een scharlaken koord werd elk jaar gebonden aan de deur van de Tempel, wanneer de zondebok werd meegenomen naar een afgrond om zo aan zijn einde te komen. Wanneer nu de zondebok, die Israëls zonden droeg, over de klif werd geworpen, zou het scharlaken koord wit worden. De Misjna vertelt ons dat het koord stopte met wit worden in het jaar dat Yeshua stierf, het jaar waarin het Nieuwe Verbond werd ingesteld die de noodzaak van het Yom Kippur-offer beëindigde.

De meest westelijke lamp op de tempel-menorah brandde niet meer. Men gelooft dat dit licht werd gebruikt om alle andere lichten van de menora aan te steken.

Zeven jaar lang ging een man op en neer door de straten van Jeruzalem en verklaarde de ellende die de stad zou overkomen. Overdag en 's nachts zong hij een wilde treurzang: "Een stem uit het oosten! een stem uit het westen! een stem uit de vier windrichtingen! een stem tegen Jeruzalem en tegen de tempel! een stem tegen de bruidegommen en de bruiden! een stem tegen het hele volk! Deze vreemde figuur werd gevangen genomen en gegeseld, maar geen enkele klacht ontsnapte aan zijn lippen. Op belediging en misbruik antwoordde hij alleen: "Wee, wee Jeruzalem!" "Wee, wee de inwoners van Jeruzalem." Zijn waarschuwingskreten hielden niet op totdat hij werd gedood in de belegering die hij had voorspeld.

Toch is geen enkele christen omgekomen tijdens de belegering van Jeruzalem. Christus had zijn discipelen gewaarschuwd, en allen die geloofden toen ze dit beloofde teken zagen. "Wanneer u Jeruzalem met legers omringd zult zien", zei Jezus, "weet dan dat de verwoesting ervan nabij is. Laat hen die in Judea zijn, dan vluchten naar de bergen, en laat hen die in het midden ervan zijn, naar de bergen vertrekken. Lukas 21:20-21. Nadat de Romeinen onder Cestius de stad hadden omsingeld, verlieten zij onverwacht deze belegering toen alles juist gunstig leek voor een onmiddellijke aanval. De belegerde, wanhopige en succesvolle tegenstand stond al op het punt om zich over te geven, toen de Romeinse generaal zich zonder enige reden terugtrok. Maar de barmhartige voorzienigheid van God leidde de gebeurtenissen, in het belang van zijn eigen kinderen. Het beloofde teken was aan de afwachtende christenen gegeven en nu werd een gelegenheid geboden aan allen die dat wilden, om te vluchten en aan de waarschuwing van de Verlosser te gehoorzamen. De gebeurtenissen werden vervolgens zo groot dat noch de Joden noch de Romeinen de vlucht van de christenen konden belemmeren. Toen Cestius zich terugtrok van Jeruzalem, volgden de Joden uit Jeruzalem achter het terugtrekkende leger; en terwijl beide krachten dus volledig met elkaar bezig waren, hadden de Christenen de mogelijkheid om de stad te verlaten. In deze tijd was het land ook vrijgemaakt van vijanden die misschien dan geprobeerd hadden om hen te onderscheppen. Maar ten tijde voor de belegering waren de Joden in Jeruzalem verzameld om het Loofhuttenfeest te vieren en zo konden de christenen in het hele land hun ontsnapping ongehinderd laten plaatsvinden. Onmiddellijk vluchtten zij naar een veilige plaats: naar de stad Pella, in het land van Perea, in Jordanië.

Daarna trok God zijn beschermende hand terug van de stad en werd deze overgeleverd aan de krachten van Satan.

Als we vervolgens naar onze tijd kijken, was er na de oprichting van de staat Israel 20 jaar lang een tijd van overgang tot aan de jaren '60 en '70 van de vorige eeuw met de opbouw van Europa na de oorlog, waarna ook een totale afwijzing begon plaats te vinden van de christelijke godsdienst na de zgn. culturele revolutie eind jaren '60 met de studentenopstanden, waarin het geloof werd afgewezen en de kerken begonnen leeg te stromen. Sinds die tijd heeft men een totaal andere kijk gekregen op de zedelijkheid en is men volkomen losgeslagen op dit punt.

Ook zijn er sinds die tijd veel tekenen geweest die Jezus beschreven heeft in Lukas en Matteüs. Mensen zouden bevreesd worden, angst hebben voor de wateren van de zee. Aardbevingen zijn in een dermate tempo toegenomen dat men er niet eens meer over schrijft. De aarde zou in een permanente toestand van dreigende oorlogen verkeren. Overstromingen zijn aan de orde van de dag. Veel demonstraties zijn er vandaag de dag sinds het begin van de Arabische lente. De wetteloosheid, d.w.z. tegen de wetten van God, is sterk toegenomen. Eerbied voor het leven is in de laatste 40 jaar sterk afgenomen. Kinderen worden opgeofferd in de baarmoeder. Paulus schrijft dat in de eindtijd een explosie zou komen van homoseksualiteit. Ook heeft het eenmalige Teken van Openbaring 12 aan de hemel gestaan, wat nooit meer zal voorkomen.

Net als in het Jodendom in de laatste tijd voor hun ondergang had de elite de macht over het volk, iets dat nu in onze tijd ook het geval is. Het volk heeft weinig inbreng meer en is onder de macht gebracht van een tirannieke elite die de wereld wil regeren en het volk wordt afgedaan als mensen zonder begrip en die willen worden genegeerd. Discussie is niet meer mogelijk de regels worden gewoon opgelegd.

Maar zoals in de laatste dagen van Israel zal er voor de christenen ook een ontsnapping zijn. Onverwacht in al het gedoe van de wereld waarin men elkaar op alle fronten zal bestrijden, zal er dan een opname zijn die door niets en niemand kan worden tegenhouden.

Waarna de grote verdrukking zal aanvangen wanneer God zijn beschermende hand wegneemt over deze aarde, de weerhouder die de opkomst van de antichrist belemmert en dan de wereld overlaat aan de Satan, die de toegang tot de hemel is ontzegd als de Gemeente daar is aangekomen. Hij zal al zijn vernietigende krachten loslaten en niets zal de gruwelijkheden kunnen stoppen die dan losbarsten.

Zoals in Jeruzalem de mensen met een dergelijke waanzin waren bevangen, zodat moeders hun eigen kinderen opaten, zo zal dan ook iedereen tegen iedereen zijn, Er zal geen enkele genade meer zijn voor degene die niet wil buigen voor de macht van de Satan en enkel nog slechts de dood onder ogen zullen moeten zien. Families zullen tegen elkaar opstaan, ouders zullen zich tegen hun kinderen keren en andersom. In die tijd zullen talloze mensen omkomen door honger vanwege de hongersnood en zal er een jacht op voedsel ontstaan waarvan het meeste alleen maar beschikbaar blijft voor de volgelingen van de anti-christ en die zijn teken hebben aangenomen.

Deze macht, die niet voor niets het Beest wordt genoemd, zal alle menselijkheid vreemd zijn. Totaal beheerst door de satanische krachten. Het is ook mogelijk dat door een vervanging van zijn DNA hij niet meer menselijk zal zijn.

Maar zij die het zien, maar niet willen zien, hen zal deze dag overvallen, als de Heer komt om zijn volk weg te nemen, zoals een dief in de nacht een huis berooft.

De wereld zal deze boodschap niet ontvangen, zo bezig als ze zijn met de aanbidding van de natuur, hun jacht op nog meer geld, met leiders die de mensen voorspiegelen dat alles mogelijk is als we hen maar volgen, maar plotseling zal daar een eind aankomen, waarop de chaos losbarst en er geen ontsnapping meer mogelijk is.

Willem Jan Jongman