www.wimjongman.nl

(homepagina)

Palestijnen wenden zich tot de Sanhedrin 'Organization of 70 Nations', en accepteren de rol van de derde tempel.

Door Adam Eliyahu Berkowitz - 30 oktober 2019

 Prijs Hasjem, al jullie naties; prijs Hem, al jullie volken, want groot is Zijn standvastige liefde voor ons; de trouw van Hasjem duurt eeuwig. Halleluja. (Psalm 117:1-2).

De Tempelberg, de plaats van de Al Aqsa Moskee en de Rotskoepel

 

In september was het Sanhedrin gastheer van de eerste conferentie voor de 'Organisatie van 70 naties'. De organisatie zal alle naties samenbrengen onder het gemeenschappelijke geloof in de heiligheid van de Bijbel en de heiligheid van de hele mensheid. Het Sanhedrin stuurde uitnodigingen naar vele naties in vele talen. Dit omvatte uitnodigingen in het Arabisch en Perzisch aan naties die openlijk agressie tegen Israël hebben verklaard sinds het Sanhedrin optrad als de afgezant van de Bijbel en niet in enig politiek belang of als de vertegenwoordiger van de Staat Israël.

Het Sanhedrin heeft sinds de conferentie reacties ontvangen van verschillende naties vanuit de meest onverwachte bronnen; een Pathun-politicus uit Afghanistan, Nigeria, Kameroen en andere landen. Een van die reacties kwam van een gerespecteerde academische Palestijnse geleerde die in Judea woont. De geleerde moet anoniem blijven omdat er elementen in de Palestijnse Autoriteit en in de Palestijnse samenleving zijn die gewelddadige methoden gebruiken tegen Palestijnen die "normalisering" van de betrekkingen tussen Joden en Arabieren bepleiten (d.w.z. coëxistentie tussen moslims en Joden).

"Hij nam contact op met het Sanhedrin en wil met ons samenwerken. Hij heeft een groep studenten die hij opleidt om deze weg te volgen," vertelde Rabbi Hillel Weiss, woordvoerder van het Sanhedrin, aan Breaking Israel News. "Hij erkent de Bijbelse basis voor Israël en accepteert deze. Hij accepteert dat het land Israël alleen voor de Joden is en dat de historische waarheid dat de Joodse Tempels ooit op de Tempelberg stonden. Hij wil dat het Palestijnse volk deel uitmaakt van de Organisatie van 70 naties en is zich ervan bewust dat dit een bijbels gemandateerd Sanhedrin omvat, een hof van naties en een Derde Tempel als een gebedshuis voor alle naties."

"Deze man ziet dat het huidige politieke klimaat in deze regio een externe kracht is die moord en geweld veroorzaakt, waardoor een cultuur wordt gecreëerd die niet in de ware aard van het Palestijnse volk ligt en die in feite de Palestijnen vernietigt. De Palestijnen kunnen niet bestaan als natie als ze geen gerechtigheid instellen om moord en geweld aan te pakken. Hij erkent dat de VN en in het bijzonder UNRWA hebben gediend als instrumenten om deze buitenlandse politieke agenda in de Palestijnse natie te brengen, een agenda die niet in het belang is van de Palestijnen als natie. Hij wil de band met de VN verbreken en het echte Palestijnse volk zijn plaats onder de 70 landen laten innemen. Hij begrijpt dat dit vereist dat er gerechtshoven worden opgericht volgens de wetten van Noach."

"De conferentie lijkt een vonk te zijn geweest die bij veel mensen een bewustzijn heeft doen ontbranden," zei Rabbi Weiss. "Er zijn ook veel obstakels zoals de financiering. Maar de belangrijkste moeilijkheden zijn van politieke aard: regeringen die de voorkeur geven aan oorlog boven vrede, politiek boven bijbelse politiek en het dienen van God. Dit zijn vertegenwoordigers van een diepere kracht in de wereld die de dood verkiezen boven het leven, gebruik makend van duisternis en leugens om de waarheid te verdoezelen".

Rabbi Weiss merkte op dat de organisatie een tekortkoming komt oplossen die inherent was aan de oprichting van de VN.

"De VN heeft betrekking op internationale betrekkingen", zei hij. "Het gaat over politieke entiteiten. Dit is niet onze bedoeling. Er zijn veel landen, minderheden, die geen politiek orgaan hebben om hen te vertegenwoordigen. Inheemse Amerikanen, Aboriginals en Koerden zouden een vertegenwoordiger moeten hebben onder de 70 landen. Het is een enorme onrechtvaardigheid dat zij niet vertegenwoordigd zijn in de VN om te oordelen over hun betrekkingen met de landen waar zij in leven".

"Het gastland heeft verantwoordelijkheden ten opzichte van de naties die er wonen," zei Rabbi Weiss. "De VN heeft hier helemaal niets mee te maken en dat leidt tot onrechtvaardigheid. Vanaf het begin heeft de VN de Palestijnse claim als natie verkeerd behandeld. Het Internationaal Gerechtshof in Den Haag heeft gefaald omdat er geen vrede kan zijn op basis van onrechtvaardigheid en leugens. De Organisatie van de 70 naties zal de opdracht krijgen om een echt gerechtshof op te richten.

De leden van de organisatie gaan akkoord met de heiligheid van Jeruzalem en de Tempels, evenals de heiligheid van Gods verbond met de hele mensheid door Noach. Elke natie en etnische groep die zichzelf als deel van de mensheid ziet en daarom de verantwoordelijkheid op zich neemt om zich aan te sluiten bij een universeel verbond van broederschap van vrede, wordt uitgenodigd om hun plaats in deze Organisatie van 70 Naties in te nemen. Vertegenwoordigers van El Salvador, Mexico, Honduras, Bolivia, Trinidad Tobago, Kameroen en Costa Rica waren aanwezig.

Een ander doel van de conferentie en de organisatie van de 70 landen is om de terugkeer van de verloren tien stammen van Israël te beginnen.

Het concept van 70 Naties komt uit de Bijbel en symboliseert de basis voor de organisatie, maar is niet bedoeld om een limiet of eis voor deelname te impliceren".

Het concept van 70 naties verschijnt ook in de verwijzing naar de 70 ossen die in de Tempel in de hele Sukkot (het feest van de tabernakels) in de Talmoed (Sukkah 55b) worden aangeboden en die de Talmoed (Sukkah 55b) onderwijst voor de verdienste van de 70 naties.

Hoewel het Sanhedrin volhoudt dat de VN nog steeds berouw kan tonen en haar wegen kan veranderen, heeft het Sanhedrin geoordeeld dat de acties van de VN die in strijd zijn met de Noachitische principes de basis vormen voor het bestaan van de mensheid. Een voorbeeld hiervan is de VN-agenda om abortus en euthanasie als "mensenrechten" te bevorderen.

Van de Organisatie van 70 landen wordt verwacht dat zij samenwerking mogelijk maakt voor economische en sociale programma's die de hele mensheid ten goede komen. Hierin zal een internationaal gerechtshof worden opgenomen dat gebaseerd is op bijbelse principes. Het hof zal het mandaat krijgen om de wereld te beschermen tegen ecologische bedreigingen, het mobiliseren van middelen om de honger te stoppen en de landbouw te bevorderen, en het bevorderen van de geneeskunde voor het welzijn van de hele mensheid.

De organisatie benadrukt dat elke natie haar unieke en onderscheiden nationale identiteit, cultureel erfgoed, taal en erkende grenzen zal behouden.

De principes van de Organisatie van 70 Naties staan hieronder vermeld:

De opkomst van het licht van de wet en vriendelijkheid en de manifestatie ervan vanuit Sion in Jeruzalem, de stad van David, is de basis van de Messiaanse visie die het concept van het einde der tijden aangeeft.
Het uitvoeren van gerechtigheid en genade op grond van de wet van G-d vanuit de plaats van verlichting zijnde Sion, de stad van gerechtigheid, de trouwe stad, is een voorwaarde voor vrede tussen volkeren, naties en staten, net zoals vrede tussen hen een voorwaarde is voor vrede tussen alle naties van de wereld.
Wet, waarheid, gerechtigheid en barmhartigheid en de uitvoering daarvan brengen vrede in de hele wereld.
Gerechtigheid is geen poging om het concept van de Messias te vervangen door rechtvaardigheid. Het is eerder de bedoeling om inspiratie te putten uit de profetische passages waar het probeert te werken.
De bron van alle volkeren van de wereld kwam van hen die de Ark verlieten: de afstammelingen van de zonen van Noach, die na de opstand tegen G-d naar alle uiteinden van de wereld werden verspreid en verdeeld in zeventig fracties, naties en taalgroepen. Hun grenzen veranderden. Hun daden vloeiden voort uit hun jaloezie en concurrentie, zoals blijkt uit het verhaal van Kaïn, de zoon van Adam en Eva, die zijn broer Abel uit jaloezie doodde. Zowel individuen als groepen opereren met dezelfde drijfveren. Daarom is er duidelijk behoefte aan een internationale juridische instelling die zich bezighoudt met rechtvaardigheid en die rechtvaardigheid uitvoert volgens de wetten van G-d, waarvan de belangrijkste de bijbelse wetten zijn.
De uitspraak moet worden uitgevoerd volgens "wetten", vaste wetten en niet het resultaat zijn van inductie of inspiratie. Wettelijke plicht is de hoeksteen van het Noachitische-convenant volgens de concepten van billijkheid en het aanvaarde gebruik in juridische termen.
Een belangrijke rol van de rechtbank is het voorkomen van onder andere onrecht, geweld, overvallen en het vertrappen van rechten. Het hof bestaat om mensen, staten en nationaliteiten te veroordelen en te vermanen om vijandigheid te voorkomen, om gestolen goederen terug te geven van degenen die ze exploiteren, om vernietiging en vernieling van land en platteland en zelfs van de hele schepping te voorkomen. Het belangrijkste doel is om vrede te brengen in de wereld en om oorlog en bloedvergieten te voorkomen.
Overal waar VN-verdragen en hun rechtbanken, met inbegrip van erkende internationale gerechtshoven, niet in tegenspraak zijn met de basisprincipes van de Bijbel en zijn universele wetten, zullen ze geldig en geaccepteerd blijven, net als hun beslissingen, acties, rechtstheorieën en rechtstradities, met inbegrip van de beginselen van het natuurrecht en rechtvaardigheid, normatieve en geaccepteerde wetten van bewijsvoering.
De rechtbank zal geschillen beslechten en de voorkeur geven aan arbitrage boven rechtszaken.
Het hof zal zich niet bemoeien met beslissingen van de bovengenoemde internationale tribunalen die geen aantoonbare basisfouten bevatten, tenzij deze in strijd zijn met de wetten van de Bijbel zoals die geïnterpreteerd en toegepast worden op de huidige levensomstandigheden.
Overal waar beslissingen van de bovengenoemde internationale tribunalen zich verzetten tegen de wetten van de Bijbel, en waar zij in strijd zijn met de basisposities van de Bijbel of er zelfs maar naar streven, zullen zij niet geldig zijn en zijn zij in wezen nietig.
Deze rechtbank zal over haar zaken beslissen volgens de inspiratie van de Bijbel en haar wetten. Zijn overwegingen zullen onder andere de meningen van de rechters, de regels van de natuurlijke gerechtigheid, de gebruikelijke en normatieve regels van de beraadslagingen omvatten. De rechters zullen proberen te leren van de tradities van elke natie en hun ervaringen en zullen rekening houden met overwegingen van rechtvaardigheid en vriendelijkheid.
Elke bekende etnische maatschappij die zijn eigen taal, tradities en gewoonten heeft, zal het recht hebben om in vonnis voor dit hof met inbegrip van soevereine staten of groepen staten te verschijnen.

Vorig jaar werd er een wereldcreatieconcert gehouden naast de Tempelberg. Tijdens een ceremonie in het concert tekenden vertegenwoordigers van Honduras, Guatemala en Mexico een overeenkomst met het Sanhedrin om het volk van God, als volken, naties en individuen te begeleiden bij de oprichting van de Tempel in Jeruzalem als een huis van gebed voor alle naties, zoals voorzegd in de Bijbel.

Bron: Palestinians Turn to Sanhedrin Organization of 70 Nations, Accept Role in Third Temple -