www.wimjongman.nl

(homepagina)

De drie-eenheid - een heidense uitvinding, of een oud joods idee? - Deel 2

Tuvia Pollack - 22 november 2019.

Vervolg van - deel 1.

( )

De schrijver naast de Oude Stad (Foto: Tuvia Pollack)

"God schiep de wereld door Zijn Woord. Door dingen te spreken. 'Laat er licht zijn'. De Metatron kan dus geen geschapen wezen zijn. Hij is altijd bij God geweest, sinds de eeuwigheid. In zekere zin is hij God - of in ieder geval een deel van God. Waarom denk je dat God zei: 'Laten we de mensheid naar ons beeld maken'? Waarom denk je dat het woord voor God, Elohim, in het Hebreeuws in meervoudsvorm is? God is zo complexer dan we ons kunnen voorstellen, zelfs als Hij één is. Toen God zei 'Laat er licht zijn' - was dat het licht van Metatron."

Naamah knikte. Ze hield van deze late nachtelijke lessen met Jishmael. Ze had vaak het gevoel dat ze elke keer dichter bij God kwam. Nu had ze het gevoel dat ze goud gevonden had. Dit was verbazingwekkend. Ze sloot haar ogen en begon langzaam te praten.

"In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Hij was in het begin bij God. Door hem werden alle dingen gemaakt; zonder hem was er niets gemaakt dat gemaakt is. In hem was het leven, en dat leven was het licht van de hele mensheid. Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet overwonnen."

Toen ze haar ogen opende, realiseerde ze zich dat Daniël en Jismael haar met ontzag aankeken. Ze waren verbijsterd.

"Dat... dat was mooi," zei Jishmael. "Dat is precies goed. Dit is een zeer diepe kennis over de eigenlijke aard van God."

Namena leunde voorover naar Daniël en fluisterde hem toe. "Het Woord werd vlees en maakte zijn woning onder ons."

Daniël keerde zich tot haar. "Je bedoelt...?"

"Ja, Jeshua is Metatron. Hij is de zoon van God. Degene die voortdurend door God is verwekt. Hij is het Woord. Ik moet de andere profeten doorzoeken. Er moet ergens een aanwijzing zijn dat de Metatron en de Messias hetzelfde zijn." Naamah bewonderde Daniël voor veel dingen. Hij had gestudeerd met Farizeeën, Esseanen, Evionieten en Nazarenen en was zeer geleerd. Maar zij had de gave om in de Schriften connecties te vinden, een gave die hij niet in zijn bezit had.

"Je bent geweldig, weet je dat? Daniël stond op en gaf Naamah een kus op haar lippen. Ze kuste hem terug en glimlachte naar hem. Ze stond op en ging naar de plank. Ze pakte de rol van de twaalf kleine profeten.

"Op zoek naar iets?" vroeg Jishmael.

"Ja," zei ze, terwijl ze snel door de geschriften keek van Hosea, Joel, Amos, Obadja en Jona. Toen ze bij Micha aankwam riep ze uit: "Gevonden".

Jishmael stond op van zijn stoel en ging naar de Naamah om te zien waar ze naar wees.

"Maar u, Bethlehem Efratha, hoewel u klein bent onder de stammen van Juda, uit u zal voortkomen die een heerser zal zijn over Israël, wiens oorsprongen zijn van oudsher, van de eeuwige dagen af." (Micha 5)

Jismaël knikte. "Ja, dit is een profetie over de Messias die in Bethlehem geboren zal worden.

"Maar het zegt dat zijn oorsprong uit de oudheid is," zei Naamah.

"Ja, dat komt omdat het idee en de gedachte over de Messias in Gods plan al sinds de oudheid bestaat."

"Maar dat is niet wat er staat," protesteerde Naamah. "Hij zegt dat hij van ouds is. De Messias zelf is van de eeuwigheid af."

"Wat probeer je te zeggen?"

"Dat de Messias en de Metatron dezelfde zijn, en zijn naam is Jeshua."

"Nee!" Jisjmaël werd zeer krachtig. "Dat is niet waar. De Messias is een mens die God zal sturen om onze koning te zijn. Metatron is niet de Messias, chas veshalom. De Messias zal een koninkrijk van vrede vestigen. Eeuwige altijddurende vrede. Hij zal vanuit Jeruzalem over de hele wereld heersen. Ik wou dat Jeshua het was geweest, maar dat was het niet. Hij werd gedood, en alle hoop dat hij de Messias was, stierf met hem. Als hij werkelijk de Messias was, zouden we nu niet meer in angst voor de Romeinen leven."

Namena kneep haar mond samen en ze bleef verder scrollen, vastbesloten om iets meer te vinden. Een andere passage die haar kon bevestigen dat de Metatron de Messias was. Ze antwoordde niet op Jishmaels protesten. Ze wist dat die profetieën van de Messias zouden worden vervuld bij zijn tweede komst, maar Jismaël zag niet het onderscheid tussen de profetieën van de eerste en de tweede komst. Hij had in de yeshiva van Jeruzalem gestudeerd bij enkele van de meest prominente Farizeeën. Met inbegrip van Yochanan ben Zakai, een van de wijste en meest vereerde leraren onder de Farizeeën in Jeruzalem. Ze bleef voorwaarts scrollen langs Nahum, Habakkuk, Zephania, Haggai en Zacharia. Net toen ze dacht dat ze niets anders zou vinden, vond ze het.

"Hier! Kijk! Kijk wat Maleachi schreef!" Deze keer kwam Daniël naar haar toe en las het hardop voor.

"Ik zal Mijn engel sturen, die de weg voor mij zal voorbereiden. Dan plotseling zal de Heer die u zoekt naar zijn tempel komen; de Engel van het verbond, die u verlangt, zal komen, zegt de Heer, de Almachtige."

"Zie je?" zei ze. "De boodschapper van het verbond. De Engel van het verbond. Hetzelfde als de Engel van de aanwezigheid. Het moet de Metatron zijn. Wie kan het anders zijn? En hier staat dat hij vlees zal worden. Hij zal naar zijn tempel komen. Het is glashelder. De Metatron is de Messias. De Messias is Metatron. Hij is het Woord dat door God is voortgebracht." Naamah huiverde over haar hele lichaam en bad een stil gebed van dankbaarheid aan God voor het openbaren van dit aan haar. Daniël en Jishmael lazen door dezelfde passage. Daniël omarmde haar.

"Je hebt weer goud gevonden, lieverd."

Maar Jishmael schudde zijn hoofd. "Ik weet niet wat ik met jullie twee moet doen". Hij gaf ze een trieste glimlach. "Ik probeer jullie het ware Farizeeërschap te leren, maar jullie lijken alleen maar verder weg te drijven. Hij rolde de rollen op om ze terug in de schappen te leggen.

***(een niet relevant deel van het hoofdstuk wordt nu overgeslagen) ***

Naamah ging die avond moe maar gelukkig met Daniel naar huis. Toen de zon opkwam en zij hun deur bereikten, wendde Daniël zich tot Naamah en gaf haar een kus.

"In het begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God," citeerde hij. "Ik zal die woorden nooit vergeten. Schrijf dat op, Naamah. We moeten die woorden opgeschreven hebben."

***

Dit was een deel van een hoofdstuk uit mijn boek "The Secret Scroll of Magdala", waar ik nog steeds aan bezig ben om het te herschrijven. Het is een duologie van twee boeken met in totaal 103 hoofdstukken. Alleen als je ze allebei leest, zul je erachter komen hoe het komt dat deze woorden die Naamah heeft genoemd uiteindelijk in het Evangelie van Johannes zijn terechtgekomen.

Bron: The Trinity – a Pagan invention, or an ancient Jewish idea? - Part 2 » Kehila News Israel