www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het Boek Openbaring is geen allegorie

22 december 2019 - door Daymond Duck

Ik ben even niet achter mijn computer geweest vanwege een tv-interview en een conferentie, maar ik kom volgende week terug op de huidige gebeurtenissen.

Sommige professoren, predikanten en anderen zeggen dat niemand het Boek Openbaring begrijpt.

Het idee dat Jezus Zijn volk een onbetekenend boek met symbolen zou geven, dat niemand kan begrijpen en dan belooft degenen te zegenen die het lezen, en horen en eraan vasthouden, is onzinnig.

Matteüs 24 is als een soort van preekschema, en het Boek Openbaring is een commentaar op wat Jezus in Matteüs 24 heeft gezegd.

In Matteüs 24 ging Jezus naar de Olijfberg en "de discipelen kwamen privé bij Hem en zeiden: Heer vertel ons, wanneer zullen deze dingen er zijn? en wat zal het teken zijn van uw komst en van het einde van de wereld." (Matt. 24:3)

Marcus legt vast dat de discipelen die privé naar Jezus gingen Petrus, Jacobus, Johannes en Andreas waren (Marcus 13:3).

Het staat dus buiten kijf dat Johannes hoorde wat Jezus op de Olijfberg zei en dat het Johannes was die opschreef wat Jezus zei in het Boek Openbaring (Openbaring 1:1).

Eén: op de Olijfberg, zei Jezus: "Want velen zullen in mijn naam komen en zeggen: Ik ben de Christus; en zullen velen verleiden" (Matteüs 24:5).

In Openb. 6:1-2 openbaarde Jezus dat de eerste ruiter van de Apocalyps (een valse Christus; de Antichrist) op een wit paard zou komen (zoals de Tweede Komst van Jezus in Openb. 19:11) met een boog en zonder pijlen zal komen (verleidt de mensen door ze te laten te denken dat hij een man van de vrede is), maar hij zal overwinnen en overwinnend voortgaan.

Meer in Openbaring: De Antichrist zal proberen Israël te vernietigen (Openb. 12:13-17), de macht te krijgen over een wereldregering, een Satan-aanbidder zijn (Openb. 13:1-7), en geworpen worden in de Poel van Vuur (Openb. 19:20), en meer.

Twee: op de Olijfberg zei Jezus: "Gij zult horen van oorlogen en geruchten over oorlogen... Want volk zal opstaan tegen volk" (Matt. 24:6-7).

In Openbaring 6:3-4 openbaarde Jezus dat de tweede ruiter van de Apocalyps de vrede van de aarde zal wegnemen (oorlogen en geruchten over oorlogen; volk zal tegen volk opstaan).

Meer in Openbaring: de koningen van het oosten zullen naar het Midden-Oosten gaan, demonen zullen de volken verzamelen op de plaats Armageddon (Openb. 16:12-16), en meer.

Drie: op de Olijfberg zei Jezus: "Er zullen hongersnoden zijn" (Matteüs 24:7).

In Openb. 6:5-6 openbaarde Jezus dat de derde ruiter van de Apocalyps (hongersnood) zal komen.

Meer in Openbaring: Voedsel zal op de weegschaal gewogen worden, het zal een dagloon vergen om genoeg voedsel voor één maaltijd te kopen, gezinnen zullen proberen te overleven door goedkoper voedsel te kopen (Openb. 6:6), en nog veel meer.

Vier: op de Olijfberg zei Jezus: "Er zullen pestilentiën zijn" (Matteüs 24:7).

In Openbaring 6:7-8 onthulde Jezus dat de vierde ruiter van de Apocalyps de Dood zal zijn, en dat hij door het dodenrijk zal worden gevolgd.

Meer in Openbaring: Dood door het zwaard, hongersnood, dood en wilde dieren, een vierde van de mensen op aarde gedood (Openb. 6:8), en meer.

Vijf: op de Olijfberg zei Jezus: "Er zullen aardbevingen zijn op verschillende plaatsen" (Matteüs 24:7).

In Openbaring 6:12 onthulde Jezus dat een grote aardbeving de aarde zal verduisteren als de zon zwart wordt als een haren zak en de maan als bloed.

Meer in Openbaring: Een aardbeving in Jeruzalem zal 7000 mensen doden (Openb. 11:13), en de grootste aardbeving aller tijden zal zich voordoen tijdens de Verdrukkingsperiode (Openb. 16:17-21).

Zes: op de Olijfberg zei Jezus: "Dan zullen zij u overleveren aan verdrukking en zullen zij u doden" (Matteüs 24:9).

In Openb. 6:9 onthulde Jezus dat er zielen onder het altaar in de hemel zullen zijn die gedood zullen worden voor het Woord van God en het getuigenis dat zij houden.

Meer in Openbaring: De Antichrist zal de twee getuigen doden (Openb. 11:7), hij zal de heiligen vervolgen (Openb. 13:7), de Antichrist en de Valse Profeet zullen de heiligen onthoofden (Openb. 20:4), Satan zal Israël vervolgen (Openb. 12:13), enz.

Zeven: op de Olijfberg zei Jezus: "Vele valse profeten zullen opstaan en velen misleiden" (Matteüs 24:11).

In Openb. 16:13 onthulde Jezus dat er een onreine geest uit de mond van de valse profeet zal komen.

Meer in Openbaring: De Valse Profeet zal de koningen van de aarde helpen verzamelen voor de Slag om Armageddon (Openb. 16:14), hij zal de mensen op aarde bevelen om de Antichrist te aanbidden, en de mensen bevelen om het merkteken van het beest te nemen, enz. (Openb. 13:11-18).

Acht: op de Olijfberg zei Jezus: "Het evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden" (Matteüs 24:14).

In Openb. 14:6 zei Jezus dat een engel het eeuwige evangelie zal prediken "aan elke natie, en aan elke geslacht, en aan elke taal en elk volk."

Meer in de Openbaring: 144.000 dienaren van God uit de 12 stammen van Israël zullen worden verzegeld, en zij zullen een grote schare winnen die niemand kan tellen uit alle naties, geslachten, volken en talen (Openb. 7:3-9).

Negen: op de Olijfberg sprak Jezus dat de Tempel zal worden herbouwd (Matteüs 24:15).

In Openbaring 11:1 zei een engel tegen Johannes dat hij de Tempel moest opmeten.

Meer in Openbaring: Johannes werd verteld om de voorhof buiten de tempel niet te meten, omdat dit aan de heidenen gegeven zal worden (Openbaring 11:2).

Tien: op de Olijfberg zei Jezus: wanneer mensen de gruwel van de verwoesting op de heilige plaats zien staan, "laat zij die in Judea zijn de bergen in vluchten" (Matteüs 24:15-16).

In Openbaring 12:14 staat dat Israël zal vluchten naar de woestijn waar ze 42 maanden lang (3½ jaar; 1260 dagen) zal worden beschermd.

Meer in Openbaring: Satan zal proberen de vlucht van de Joden te stoppen, maar God zal hen helpen en Satan zal falen (Openb. 12:15-17).

Elf: op de Olijfberg vertelde Jezus dat als de Joden de woestijn in vluchten als ze boven op hun huis zijn, niet proberen huisraad mee te nemen, en als ze in het veld zijn, niet naar huis te gaan voor kleren, het zal slecht zijn voor vrouwen die in verwachting zijn en voor vrouwen met kleine kinderen, en ze moeten bidden dat ze niet hoeven te vluchten in de winter of op de sabbat (Matteüs 24:17-20).

In Openbaring 12:14-16 onthulde Jezus dat de Joden zo snel mogelijk moeten vluchten (zonder bagage, zonder dingen die hen afremmen, zonder de wet te overtreden, etc.) omdat Satan zal proberen hen te vangen en te vernietigen.

Meer in Openbaring: Satan zal de Joden vervolgen die niet vluchten en proberen God te gehoorzamen en Jezus te volgen (Openbaring 12:17).

Twaalf: op de Olijfberg zei Jezus dat dit het moment is waarop de grote verdrukking zal beginnen.

In Openb. 12:14 openbaarde Jezus dat de Joden die vluchten 42 maanden lang in de woestijn zullen zijn, dus de grote verdrukking begint halverwege de zevenjarige verdrukkingsperiode en eindigt 42 maanden later met de Tweede Komst van Jezus.

Meer in de Openbaring: Bij de Tweede Komst van Jezus zal de Antichrist gevangen genomen worden en in de Poel van vuur worden geworpen (Openb. 19:20), en Satan zal gebonden en geketend worden en in de bodemloze put geworpen worden voor duizend jaar (Openb. 20:1-3).

Dertien: op de Olijfberg zei Jezus wanneer de grote verdrukking begint: "Er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan, en zij zullen grote tekenen en wonderen vertonen; en als het mogelijk was, zullen zij de uitverkorenen misleiden" (Matteüs 24:24).

In Opb. 13:13-14) Jezus onthulde dat het beest uit de aarde (de valse profeet) grote tekenen zal uitvoeren, vuur uit de hemel zal doen neerdalen en de mensen op aarde zal bedriegen.

Meer in de Openbaring: De Valse Profeet zal de mensen vertellen een beeld van de Antichrist te maken, het te laten ademen en spreken, mensen te bevelen het te aanbidden, enz. (Openbaring 13:13-15).

Veertien: op de Olijfberg zei Jezus: "Want zoals de bliksem uit het oosten komt en zelfs naar het westen licht, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn" (Matteüs 24:27); en Hij zei dat de mensen Hem in de wolken zullen zien komen met kracht en grote glorie (Matteüs 24:30).

In Openbaring 1:7 openbaarde Jezus dat ieder oog Hem dan zal zien, ook degenen die Hem gekruisigd hebben, en dat iedereen op aarde zal huilen.

Meer in Openbaring: Jezus zal terugkomen op een wit paard, anderen zullen met Hem terugkomen, Koning der koningen en Heer der heren zal op Zijn dij geschreven staan, en Hij zal hen vernietigen die Israël aanvallen in de Slag om Armageddon, en meer (Openb. 19:11-19); Hij zal snel komen (Openb. 22:12, 20).

Vijftien: Jezus zei: "De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan" (Matteüs 24:35).

In Openb. 21:1 openbaarde Jezus dat er "een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zullen zijn: want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbijgegaan".

Meer in Openbaring: Het nieuwe Jeruzalem zal neerdalen naar de nieuwe aarde, God en Jezus zullen er met zijn volk wonen, er zal geen dood meer zijn (Openbaring 21:2-22:21); de Boom des Levens zal er zijn (Openbaring 22:22).

Er kunnen waarschijnlijk meer voorbeelden worden genoemd, maar dit artikel is al langer dan ik wilde.

Het is triest dat sommige professoren en predikanten hun tijd hebben verspild met het krijgen van een opleiding onder mensen die leren dat het Boek van de Openbaring slechts een boek is met symbolen of allegorieën die niemand begrijpt.

Zij zijn degenen die het niet begrijpen; zij bestuderen het niet, onderwijzen valse leerstellingen en belemmeren anderen om dat deel van het Woord van God te bestuderen.

Een deel van wat Jezus op de Olijfberg zei is ook vastgelegd in de Evangeliën van Marcus en Lucas.

Om te concluderen dat wat Jezus in delen van Matteüs, Marcus en Lucas zei betekenisloze symboliek of allegorie is, is niet van God.

De mensheid nadert de verdrukkingstijd, de mensen moeten de waarheid over de toekomst kennen en het is de verantwoordelijkheid van de Kerk om hen dit te vertellen.

Is het je overigens opgevallen dat de eerste vier tekenen die Mattheus heeft opgetekend de eerste vier tekenen zijn (en in dezelfde volgorde) die Johannes in het Boek Openbaring heeft opgetekend (de eerste vier tekenen in Mattheus zijn de vier ruiters van de Apocalyps in het Boek Openbaring)?

Dat is waarschijnlijk niet zonder zin of toevallig.

Profetie Plus Ministries, Inc.
Daymond & Rachel Duck
duck_daymond@yahoo.com

Bron: Book of Revelation is not Allegory :: By Daymond Duck - Rapture Ready