www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wat gebeurt er met Israël als de VS en Iran in oorlog raken?

Louis René Beres - 12 september 2019

 

Donald Trump, DOD-foto van US Air Force Tech. Sgt. Brigitte N. Brantley via Flickr CC; en Ali Khameini, foto via Wikipedia.

 

 

Want door wijze raad zult gij uw oorlog voeren - Spreuken 24:6

Wat de kernvraagstukken van vrede en veiligheid betreft, moeten twee nauw met elkaar verbonden vragen worden gesteld:

1. Wat denkt Donald Trump precies over een mogelijk gewapend conflict met Iran?

2. Wat zou een dergelijke mogelijkheid voor Israël kunnen betekenen, een Amerikaanse bondgenoot?

De antwoorden op deze vragen moeten verder reiken dan een smal partijdig antwoord. Ze moeten genuanceerd zijn en kunnen elkaar subtiel overlappen.

Zodra een echte oorlog aan de gang is, kunnen de Israëlische strijdkrachten (IDF) er minimaal bij worden betrokken, maar mogelijk ook in belangrijke mate. In het ergste geval zouden de botsingen ook onconventionele wapens met zich mee kunnen brengen en rechtstreeks van invloed zijn op de burgerbevolking van Israël. Het ergste van alles zou zijn als dit ook het gebruik van nucleaire munitie zou inhouden.

MIDDEN OOSTEN VEILIGHEIDS- EN BELEIDSSTUDIES

In de periode dat Israël de enige regionale kernmacht was, kon een Amerikaanse oorlog met Iran ook de Israëlische bedreigingen van nucleaire afschrikking en/of Israëlische nucleaire represailles uitlokken vanwege schade die de vijand had toegebracht. Voor Israël zouden dergelijke dreigementen of represailles volkomen rationeel zijn geweest.

Hoe zou een dergelijke gevaarlijke situatie zich kunnen ontwikkelen? Als "uit het niets” in een uitbarsting van geweld? In moeilijk te doorgronden stappen? Het meest geloofwaardig is misschien dat er een "nevenoorlog" naar Israël zou komen als een catastrofaal voldongen feit, een veelzijdige oorlogszucht die zelfs de meest uitgebreide veiligheidsvoorbereidingen in Jeruzalem ontoereikend maakt. Wat zou er dan gebeuren?

Het enige zinvolle antwoord op een dergelijke vraag moet een openhartige bevestiging van strategische onvoorspelbaarheid zijn. In de wetenschap en wiskunde moeten waarschijnlijkheidsverklaringen systematisch worden getrokken vanuit relevante gebeurtenissen uit het verleden. De uitdaging ligt in het feit dat er in de strategische zaken waar Amerika en Israël momenteel mee te maken hebben, er geen relevante gebeurtenissen uit het verleden zijn.

Er is meer strategie om over na te denken. Op het moment van schrijven heeft Donald Trump nog geen militaire doctrine onthuld. Als deze Amerikaanse president geconfronteerd wordt met een "geen doctrine"-oorlog tegen Iran, of het nu gaat om een defensieve eerste aanval of een vergelding, dan zouden Israël's hogere strategen hun overeenkomstige doctrines vanuit het niets moeten opstellen. Het is onvermijdelijk dat ze zouden moeten doorgaan zonder het voordeel van historische informatie.

Hoe moet Jeruzalem proberen om te anticiperen op aanvallen van Iran of Iraanse-proxy's op Israëlische doelwitten? Als voorafgaande vraag: hoe zouden de Israëlische besluitvormers en ontwerpers op z'n best kunnen identificeren welke van deze kwetsbare doelstellingen als van "hoge waarde" zouden moeten worden beoordeeld? In 1991 en 2014 kwam Israëls ultra gevoelige nucleaire faciliteit in Dimona onder raketaanvallen te liggen van respectievelijk Iraakse en Hamas-agressie.

In een oorlog met de V.S. zou Teheran waarschijnlijk direct gaan aanvallen op geselecteerde Israëlische doelstellingen als juiste "vergeldingsacties” voor de Amerikaanse aanvallen - of die aanvallen al dan niet een reactie waren op een Iraanse initiatie van vijandelijkheden. De Iraanse krachten zouden potentieel operationele toegang kunnen krijgen tot hypersonische raketten, en de capaciteit van Israël zou te ontoereikend kunnen blijken te zijn om hypersonische glijvoertuigen (HGV's) en/of hypersonische kruisraketten (HCMs) neer te schieten.

Wat gebeurt er met Israël als de VS en Iran in oorlog raken?

Wat dan?

Het zou in het voordeel van Teheran kunnen zijn om Israël opzichtig mee te slepen in een door de VS of Iran geïnitieerde oorlog. Het zou voor Iran veel moeilijker zijn om het Amerikaanse vaderland te treffen en het zou ook meer kans maken om onduldbare represailles uit te lokken. Een door Trump gestarte oorlog tegen Iran zou bewust of onbewust de militaire macht van Saoedi-Arabië in het bijzonder en de Soennitische Arabische militaire macht in het algemeen versterken. Hoewel een dergelijke versterking minder onheilspellend lijkt te zijn voor Israël dan een verdere Iraanse militarisering, kan die delicate strategische berekening zich zeer snel veranderen.

Als het Amerikaanse leger onder leiding van Trump in een twee- of meerfronten-oorlog terecht zou komen - een complex conflict waarbij Amerikaanse troepen tegelijkertijd in Azië (Noord-Korea) en het Midden-Oosten vechten - zou Israël onverwacht in zijn eentje moeten kunnen vechten. In een dergelijk scenario zouden de Israëlische strategen in gedachten moeten houden dat een verslechtering van de situatie als gevolg van een meer-fronten-verbintenis in zijn geheel de som van de samenstellende delen in feite kan overtreffen.

Dit betekent onder andere dat Israëlische strategen en planners gevoelig moeten blijven voor alle denkbare synergieën. In dit verband spreekt het voor zich dat de Trump-regering niet gewend is aan dergelijke calculaties.

Voor Carl von Clausewitz, de auteur van On War, moet de bepalende maatstaf voor de redelijkheid in een militaire strijd altijd liggen in de veronderstelde politieke uitkomsten ervan. Het is altijd een vergissing als een staat verstrikt raakt in een oorlog - welke oorlog dan ook - zonder duidelijke politieke verwachtingen.

Al meerdere jaren meer dan we ons misschien kunnen herinneren, zijn er nutteloze Amerikaanse oorlogen aan de gang in zowel Irak als in Afghanistan. Na verloop van tijd, voor zowel Irakezen als Afghanen, zullen de ooit gehoopte oases van regionale stabiliteit terugkeren naar wat de zeventiende-eeuwse Engelse filosoof Thomas Hobbes een "oorlog van allen tegen allen" noemde. In het beste geval zal wat zich uiteindelijk ontrafelt in deze ernstig gebroken landen niet erger zijn dan wanneer deze oorlogen nooit eerder zouden zijn gevoerd.

Dit is geen gewenst politiek resultaat.

Moeten we nu niet eens afvragen: Moeten de Amerikanen wel veel bloed en schatten opofferen om een status quo ante bellum [situatie als voor de oorlog] te bewerkstelligen?

In de loop der jaren is, met uitzondering van Noord-Korea, Amerika's belangrijkste doctrinele vijand veranderd van "communisme” naar het "islamisme" of "jihadisme". Deze keer is de ideologische tegenstander écht en niet alleen maar vermoedelijk. Het is een formidabele vijand die een ernstige analytische studie vereist - niet ad hoc reacties of voor de vuist weg presidentiële uitbarstingen. Af en toe, kan de echte of gekunstelde agressie de doelstellingen van het Amerikaanse nationale veiligheidsbeleid dienen, maar niet waar het volledig van welke eerder geconstrueerd theoretisch fundament dan ook wordt losgemaakt.

De jihadistische vijand van Israël en Amerika kan nooit volledig worden verslagen. Zij zal niet worden geïmmobiliseerd op de traditionele militaire slagvelden.

Als op een bepaald moment een jihadistische tegenstander in het ene of het andere land door het Amerikaanse leger lijkt te zijn verslagen, zal deze zich waarschijnlijk elders hergroeperen. Na Irak, na Afghanistan, en zelfs na Syrië (dat nu met de steun van de VS en Rusland een genocidaal regime krijgt dat van oudsher Israël vijandig gezind is), zal Amerika te maken krijgen met heropkomende tegenstanders die moeilijk te beheersen zijn en geografisch op verafgelegen plaatsen. Deze plaatsen omvatten Soedan, Mali, Nigeria, Jemen, Somalië, Egypte en misschien zelfs Bangladesh of (in de toekomst) "Palestina".

De Amerikaanse president en zijn National Security Advisor luiden dagelijks de alarmklokken over Iran - en dit nadat de VS, enniet Iran, zich terugtrok uit een internationale juridische overeenkomst die niet perfect is, maar beter dan niets was.

Wanneer al deze elkaar kruisende factoren in aanmerking worden genomen, blijft er een restargument over (iets dat in Israël te verwachten valt) dat een door de VS gegenereerde oorlog met Iran zou neerkomen op een de facto anti-nucleair voorkeursrecht of een vergelijkbare doelgerichte daad van "anticiperende zelfverdediging". In dat geval zou de Amerikaanse oorlog in Jeruzalem wijd en zijd als kosteneffectief of als netto winst worden beschouwd. Deze beoordeling zou echter meer een vervulling van wensen kunnen zijn dan een serieuze strategische inschatting van risico's en voordelen.

Wat gebeurt er met Israël als de VS en Iran in oorlog raken?

Het zou voor de VS uiterst moeilijk zijn om hun bommen en raketten effectief te richten op de wijd verspreide en verborgen Iraanse nucleaire infrastructuur. Een Amerikaanse oorlog tegen Iran zou dus in strijd zijn met de fundamentele nationale veiligheidsbelangen en -verplichtingen tegenover Israël. De geruststelling van het tegendeel door Jeruzalem of Washington kan dodelijk zijn voor Israël.

De dreiging van Iran mag nooit worden aangegrepen om de politieke retoriek te vereenvoudigen. In plaats daarvan moet deze dreiging dialectisch worden beoordeeld en gekalibreerd, zo betrouwbaar mogelijk volgens normaal verifieerbare normen voor het inschatten van de houding van de vijandelijke troepenmacht.

Als op enig moment tijdens de crisisonderhandelingen tussen Iran, Hezbollah, Israël en de VS, de ene of de andere partij te veel waarde hecht aan het bereiken van "escalatiedominantie" en te weinig aan overwegingen van nationale veiligheid, kan het conflict uit de hand lopen. Een dergelijke verslechtering zou vooral zorgwekkend zijn als Israël een aantal van zijn vermoedelijke kernwapens daadwerkelijk dreigt te lanceren. Dit is trouwens het geval, ongeacht de beloofde strategische steun van de VS aan Israël.

Kortom: als Israël (zeker nu) naar de VS zou kijken voor een naadloos geostrategisch leiderschap, dan zou het zeer grote en zelfs ongekende nationale veiligheidsrisico's nemen. Israël heeft op zijn minst het onbetwistbare recht (en ook de verplichting tegenover zijn eigen burgers) om volledig ontrafelbare uitingen van de Amerikaanse militaire doctrine te verwachten. Als het land niet aandringt op het behoud van dit kritieke recht, zou Israël gedwongen kunnen worden om te worden geconfronteerd met grimmige schadelijke veiligheidsresultaten die onherstelbaar en onomkeerbaar zouden kunnen blijken te zijn.

Voor zowel Israël als de VS is het een tijd voor voorzichtigheid. Alle op Iran gecentreerde dilemma's zijn turbulente en niet in kaart gebrachte wateren. In principe kunnen ze misschien met succes worden bevaren, maar alleen na een overvloedige toepassing van zowel intellect als scherpzinnigheid.

Louis René Beres is emeritus hoogleraar internationaal recht aan de Purdue Universiteit. Zijn 12e en laatste boek is Surviving Amid Chaos: Israel's Nuclear Strategy (Rowman & Littlefield, 2016; 2e editie 2018).

Bron: https://besacenter.org/wp-content/uploads/2019/09/165-MONOGRAPH-Beres-What-Happens-to-Israel-if-the-US-and-Iran-Go-to-War-web.pdf