www.wimjongman.nl

(homepagina)

Komende jaar - 2020

()

In de Schrift is een visioen vaak een privé-gebeurtenis, wat betekent dat de volledige openbaarmaking moet wachten op een vooraf bepaald moment. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in Matteüs 17:9, waar Jezus met zijn discipelen spreekt en zegt: "En toen zij van de berg afkwamen, belastte Jezus hen met de opdracht: Vertel het visioen aan niemand, totdat de Zoon des mensen weer uit de dood is opgestaan."

Later, toen het Nieuwe Testament compleet werd, wees de reikwijdte van zijn visie op de laatste dagen en de zich ontvouwende vergezichten van de profetie. Toch is het zo geschreven dat de unieke presentatie ervan geleidelijk aan is geopend. In de laatste eeuw of zo hebben bijbelgeleerden een steeds duidelijker beeld van het kerkelijk tijdperk onthuld, samen met de details van wat Jezus "oorlogen en geruchten over oorlogen" noemde, die volgens hem de tijd van het einde zouden kenmerken.

Dit brengt ons bij het komende jaar - 2020 - dat velen hebben opgemerkt, is de gemeenschappelijke uitdrukking voor een goede visie.

We nodigen u uit om onze missie hier bij Profetie wachters te delen. Nu we naar een nieuw jaar gaan dat de titel "2020" draagt, lijkt het van cruciaal belang om ons af te vragen: "Wat ziet u voor ons in het verschiet? Is uw bijbelse observatie duidelijk?"

We keren terug naar de metafoor die gewoonlijk met spiritualiteit wordt geassocieerd: Visie! Onze spirituele waarneming is van groot belang. Dat is waar het bij het kijken om gaat. Onze roeping is om wachters te zijn die duidelijkheid en begrip brengen in de Bijbelse profetie.

Fysiek gezien kan slecht zicht gemakkelijk gecorrigeerd worden. Maar geestelijk is de duidelijkheid soms wazig. Als christenen verzamelen we ons rond het Woord van God in gebed, op zoek naar leiding en zekerheid van het geloof. Maar de Bijbel zelf beschrijft de moeilijkheid om de helderheid van dat geloof te behouden. Het profetische Woord vertelt ons over onze neiging om weg te vallen, wat leidt tot sociale ontaarding en goddelijk oordeel. Een bekende waarheid: Gevaarlijke tijden worden voorafgegaan door een toenemende weerstand tegen de duidelijke Schriftelijke leer.

Toen hij zijn volk eenmaal zag wegzinken in de afvalligheid, schreef Salomo: "Waar geen visioen is, gaat het volk ten onder...". (Prov. 29:18). We zien dit in de wereld van vandaag.

De geschiedenis vertelt ons dat het ontvangen en aanvaarden van de diepere waarheden van de Schrift "verlichting" brengt. We herinneren ons dat de achttiende eeuw precies dat bracht: "De Verlichting." In die tijd brak het licht door, en de vernauwingen van de Donkere Eeuwen werden in allerijl omvergeworpen om de deuren van de rationaliteit en de uitwisseling van ideeën te openen. Deze golf van nieuwe visies kwam met het lezen van de Schrift in de eigen taal. Eeuwen eerder had Gutenberg met zijn drukpers de weg gebaand. De doctrine van het heil drong steeds meer door in de maatschappij toen de zendingsbewegingen explodeerden! Maar de laatste tijd zien we grote tegenstand. Nadat het communisme 80 miljoen mensen had gedood en door het Westen werd afgewezen. . . is de socialistische droom verrassend genoeg weer opgekomen. Het lijkt onmogelijk dat dit kan gebeuren!

Desalniettemin heeft de komende generatie het met elke objectieve maatstaf omarmd. In zichzelf gekeerd, verloren in een doolhof van elektronische beelden en betoverende verbale steno's, marcheert het naar atheïstisch collectivisme. De gave van de Heer om te verlossen wordt verborgen achter de rook en de spiegels van de wereld.

Nu we het jaar 2020 ingaan, is de situatie op zijn zachtst gezegd ironisch. Een bijziende maatschappij gaat voortdurend prat op haar toekomstvisie.

Hier bij Profetiewachters streven we ernaar om de bijbelse visie voor een nieuw jaar te projecteren en christenen samen te brengen met een visie die het geloof, de hoop en de liefde van een God die achter een groeiend conflict verborgen is gebleven, met zich meebrengt.

Onze opdracht is om u en de uwe de duidelijke leer van geleerden uit de hele wereld te brengen ... de traditie van de waarheid over de laatste dagen, en de "gezegende hoop" van de wederkomst van Christus voor de zijne.

We nemen die opdracht letterlijk. We zijn de velen van u die ons hebben geholpen om ons de faciliteiten te geven om de verbazingwekkende profetische waarheden van de Bijbel uit te reiken en te onderwijzen, zeer dankbaar. Sta alstublieft bij ons in gebed en deel de visie van Zijn spoedige terugkeer. En blijf kijken! Dat doen wij ook.

Bron: Is a Vision a Private Event?