www.wimjongman.nl

(homepagina)

Is hij de Messias of is hij het niet?
Is de Antichrist een Jood of een niet-Jood?

(Jood of niet-Jood?)

Een paar maanden geleden schreef ik een tweedelig artikel over het Verbond van Jeruzalem en zijn (vermeende) relatie tot het verdrag van Daniël 9:27, en in het tweede deel besprak ik de eschatologische verwachtingen van de Joden, vooral in termen van wat zij verwachten van de man die zij bij vergissing als hun Messias zullen begroeten.

Uit een zorgvuldige bestudering van de Schrift is al lang duidelijk geworden dat dit de man is die zal opkomen (of neerdalen?) in de rol van de Antichrist, en ik benadrukte hoe de verwachtingen van de Joden - hoe onbeschrijflijk en hoe misleidend ze ook mogen zijn - een belangrijke rol zullen spelen in de manier waarop de eindtijdgebeurtenissen rond het Verdrag van Daniël 9:27, de Verdrukking, de opkomst van de Antichrist, enz. gestalte zullen krijgen en uit zullen werken.

In een deel van dat artikel, getiteld "Paden naar het verdrag", heb ik drie korte, speculatieve scenario's geschetst die mogelijk zouden kunnen leiden tot het verdrag van Daniël 9:27, en daarin heb ik vermeld dat de Joodse Mashiach die Antichrist is geworden, waarschijnlijk van Europese afkomst zou zijn (uit het herleefde Romeinse Rijk), maar zeker ook van Joodse afkomst.

Het argument is natuurlijk dat als de Joden de man die de Antichrist zal worden, omarmen als hun Mashiach (en eerlijk gezegd is het moeilijk om de Schrift op een andere manier te interpreteren), hij natuurlijk wel Joods moet zijn, toch? Anders zullen de Joden hem geen dag de tijd geven, laat staan hem accepteren als de vervulling van Oudtestamentische profetieën - hoeveel messiaanse vakjes hij ook afvinkt.

Serieus. Als je vandaag de dag aan een Jood vraagt of er zelfs maar in de verte de mogelijkheid bestaat dat de Mashiach een niet-Jood zou zijn, dan krijg je een geïrriteerde blik uit hun ogen... het soort blik dat je geeft aan een aardig persoon die een oprechte maar volstrekt idiote vraag stelt en je probeert niet onbeleefd te zijn.

Met andere woorden, voor de Joden is een niet-Joodse Messias ondenkbaar.

Hoe ondenkbaar dat idee ook is voor de Joden, ik had echter iets meer aan mijn eigen gedachten moeten denken. Ik was zo gefocust op de verwachtingen van de Joden dat ik er niet zo goed over nagedacht heb als ik had moeten doen, en ik ben in dezelfde valkuil gevallen als de legioenen andere Bijbelstudenten, toen ik tot de conclusie kwam dat de Antichrist Joods moet zijn, omdat de Joden hem als hun Mashiach zullen accepteren. Klinkt logisch, toch?

Om een lang verhaal kort te maken:

Ik had het mis, en ik denk dat niet meer.

Het is waar dat een paar kleine details, hier en daar over het feit dat de Antichrist Joods is, me hier en daar een beetje storen, maar ik bleef eraan vasthouden. Hij móet Joods zijn... anders zullen de Joden hem in geen miljoen jaar accepteren - en Jezus vertelde ons dat ze dat zeker zouden doen (Johannes 5:43).

Maar de vraag of de Antichrist een Jood of een niet-Jood is, is er een waarvoor ik nooit de tijd heb genomen om het zorgvuldig te bestuderen, en daarom wil ik doen wat ik altijd doe als ik er achter kom dat ik het ergens mis heb met bijbelse zaken:

Ik geef vrijelijk toe dat ik het mis had, zet het recht en ga verder.

Vandaar dit artikel.

Wat ik hier wil doen is een aantal redenen doornemen waarom sommigen geloven dat de Antichrist een Jood gaat worden, en enkele redenen waarom anderen geloven dat hij een niet-Jood zal zijn. En tegen de tijd dat we klaar zijn, heb ik het gevoel dat u net zo overtuigd zult zijn als ik dat de Antichrist een niet-Jood moet zijn.

Waarom een Jood?

De laatste twee eeuwen hebben we de opkomst gezien van het premillennium-dispensationalisme, dat naast een aantal andere dingen, leert dat Christus fysiek zal terugkeren naar de aarde na de zeven jaar durende Verdrukking om Zijn 1000-jarige koninkrijk op aarde te vestigen en te regeren. Daaronder bevinden zich zowel de opname-vóór als de opname-ná de verdrukking aanhangers, en het is met de grootste mate van vertrouwen in de Schrift dat ik mijzelf tot de eersten reken.

Enkele van de mannen die een fundamentele rol hebben gespeeld in de ontwikkeling van de premillennium-dispensationalisme zijn John Nelson Darby, William Kelly, William Blackstone, Henry Allen Ironside, C.I. Scofield, en vele anderen. Hoewel ik niet zeker weet wat al deze mannen specifiek dachten over de etniciteit van de Antichrist (bij het doen van wat onderzoek voor dit artikel, heb ik iets opgegraven dat duidelijk suggereerde dat Darby dacht dat de Antichrist een niet-Jood zou zijn), kan het best zijn dat sommigen geloofd hebben dat de Antichrist wel een Jood zou zijn.

Ik ben er echter zeker van dat Arthur W. Pink, een vooraanstaand dispentionalist uit het begin van de twintigste eeuw, ervan overtuigd was dat de Antichrist Joods moest zijn en er uitgebreid over dit onderwerp moest worden onderwezen.

(A.W. Pink)

Tussen 1913 en 1923 hield hij een reeks lezingen over de Antichrist en zijn eindtijdprestaties, en deze lezingen zijn sindsdien verzameld en gepubliceerd als een boek getiteld De Antichrist.

In een van die lezingen noemde Pink zeven redenen waarom hij dacht dat de Antichrist een Jood zou zijn. Ik heb andere websites doorzocht om andere redenen, maar Pink's lijst lijkt het spectrum van het argument (en dan nog enkele meer) goed te bestrijken. In het licht van dat feit dacht ik dat het heel gemakkelijk was om Pink's lijst met redenen te lenen en er een voor een op te reageren.

Dus hier, in de volgorde waarin hij ze oorspronkelijk opsomde, zijn Arthur Pink's zeven redenen waarom de Antichrist een Jood moet zijn, gevolgd door mijn antwoord. Merk op dat ik de vrijheid heb genomen om Pink's redenen kort te parafraseren, tenzij anders vermeld.

Argumenten voor een Joodse Antichrist (in het rood); en mijn antwoord:

1. In zijn profetie tegen Israël en Jeruzalem verwijst de profeet Ezechiël specifiek naar Zedekia, en velen geloven in de profetische uitbreiding van de Antichrist, als de "wereldse boze prins van Israël".


Daarom, zo zegt de Heere HEERE: Omdat u zich uw ongerechtigheid in herinnering brengt, waardoor uw overtredingen openbaar worden en uw zonden gezien worden in al uw daden; omdat men zich u herinnert, zult u met harde hand gegrepen worden. Wat u betreft, onheilige, goddeloze vorst van Israël, wiens dag gekomen is in de tijd van uiterste ongerechtigheid, zo zegt de Heere HEERE: Doe die tulband weg en zet die kroon af! Niets blijft hetzelfde! Wie nederig is, zal Ik verheffen, en wie hoogmoedig is, zal Ik vernederen. Omkeren, omkeren, omkeren zal Ik die! Ja, dat wat er was, zal er niet meer zijn, totdat Hij komt Die er recht op heeft, en Hem zal Ik het geven!

(Ezechiël 21:24-27 / nadruk toegevoegd)


Dus de Antichrist wordt de "prins van Israël" genoemd, en zal zich vermommen als de Messias, de Vorst. Daarom, aangezien de Messias de Vorst een Jood is, moet de Antichrist een Jood zijn.

Mijn antwoord: Zoals we zullen zien, is dit slechts één variant van hetzelfde basisargument, en dat argument kan als volgt worden geformuleerd:

De Antichrist zal beweren:
de plaats van Christus in te nemen.

Daarom moet hij logischerwijs de volgende zaken hebben:
vele kenmerken van Christus.

Zoals, laten we zeggen, Zijn Joodse etniciteit. OK, laten we deze draak nu direct verslaan.

Ja, de Antichrist zal beweren de plaats van Christus in te nemen. Maar in welke zin? In de zin dat hij uit Bethlehem komt en uit een maagd geboren is? In de zin dat hij in gelijkenissen spreekt, en in vloeiend Aramees? In de zin dat hij een gewaad en sandalen draagt, of een binnenste kring van 12 volgelingen heeft die hem volgen waar hij ook gaat?

Nee. Hij zal pretenderen de plaats van Christus in te nemen in de functionele zin van het woord - in de zin dat hij zich zal voordoen als de Messias. De Mashiach. In die zin dat hij zich zal presenteren als de verlosser van de wereld, de Beloofde. In de zin dat hij wonderbaarlijke kracht zal tonen, hij hier is om de mensheid te redden, en als gevolg daarvan rechtvaardigt hij de aanbidding die God toekomt.

Zo zal hij proberen "de plaats in te nemen" van Christus, en het enige, eenzame punt waarvan men zou kunnen aannemen dat hij Joods zou moeten zijn, is zijn aanvaarding door de Joden als hun Mashiach.

In dit specifieke geval, wanneer Ezechiël naar de Antichrist verwijst als de "goddeloze boze Vorst van Israël", bedoelt hij alleen maar dat hij een goddeloze, boze man zal zijn, die Israël zal ontvangen als hun "Vorst".

Vraag: Moet hij Joods zijn voor hen om dat te doen?

Antw.: Zie mijn antwoord op #7 hieronder.

2. In Ezechiël 28:2-10 wordt de Antichrist beschreven als de vorst van Tyrus, en tot slot staat er in vers 10 dat de Antichrist de vorst van Tyrus is:


U zult de dood van onbesnedenen sterven door de hand van vreemden, want Ík heb gesproken, spreekt de Heere HEERE.
(Ezechiël 28:10)


Nou, als hij gedoemd is "de dood van de onbesnedenen te sterven", dan betekent dit dat hij niet zo'n lot zou moeten ondergaan. En dat betekent dat deze vreselijke straf moet worden uitgevoerd op iemand die besneden is... een Jood!

Mijn antwoord: Dat is naar mijn mening een van de zwakkere argumenten van Pink. Dit is een profetie tegen een letterlijke niet-Joodse (Fenicische) koning die ongelooflijk arrogant en kwaadaardig was en die de Joden met de grootste minachting behandelde. De meeste commentatoren geloven dat het ook op de satan zelf van toepassing is, en velen geloven in het verlengde van zijn man, de Antichrist. De typologie knippert dus duidelijk "niet-Joods...niet-Joods".

Wanneer Ezechiël echter zegt dat hij "de dood van de onbesnedenen zal sterven", gebruikt hij het meervoud om zowel de tijdelijke als de eeuwige dood aan te duiden, en het zal het soort schandelijke dood zijn die de onbesneden en goddeloze heidenen als vergelding verdienen voor iemand die de besneden Joden zo veracht had.

Dus nee, het suggereert niet dat de Antichrist een Jood zal zijn. Integendeel. In feite suggereert het meer dat hij een niet-Jood is.

3. De profeet Daniël zegt dit over de Antichrist:


En hij zal de God van zijn vaderen niet in acht nemen

(Daniel 11:37a KJV / nadruk toegevoegd )


"De goden van zijn vaderen" is duidelijk een verwijzing naar de God van de Joden, en dit bewijst dat de Antichrist Joods moet zijn.

Mijn antwoord: Dit is een van de belangrijkste argumenten die de mensen gebruiken om het idee te ondersteunen dat de Antichrist Joods moet zijn, maar in werkelijkheid is het een verrassend zwak argument. In feite is het beter om het tegendeel te bewijzen. Hier is waarom.

Het is waar dat de eerbiedwaardige King James Version het woord weergeeft dat hier als "God" (niet in de Nederlandse vertalingen, met hoofdletters geschreven) wordt gebruikt en als gevolg daarvan hebben veel commentatoren zich in de loop der jaren laten leiden door het idee dat het de God van de Joden aanduidt.

Maar zo eenvoudig is het nog lang niet.

(God of goden?)

Voor wat het waard is, een vluchtige blik op tal van andere Engelse vertalingen onthult dat de weergave als "goden" de overhand krijgt. Bijvoorbeeld, van de 28 Engelse vertalingen die op BijbelHub.com worden genoemd, geven er slechts acht het weer als "God" (een aantal van hen zijn zusterversies van de KJV). Deze splitsing in de Engelse weergaven tussen "God" en "goden" zorgt ervoor dat veel commentatoren de handdoek in de ring gooien en zeggen dat het dubbelzinnig is - dat we niet 100 procent zeker kunnen zijn welke betekenis bedoeld is. Hoewel dit in strikte, technische zin waar mag zijn en ik hun mening zeker respecteer, ben ik er persoonlijk van overtuigd geraakt dat hoe dieper men zich hierin verdiept, hoe minder dubbelzinnig het wordt.

Het Hebreeuwse woord dat hier wordt gebruikt is een vorm van elohim, die meervoud is. En zoals u waarschijnlijk weet, zijn er veel gevallen waarin dit woord in feite verwijst naar de God van de Joden, zoals in Genesis 1:1, het allereerste vers van de Bijbel:


In het begin schiep God [elohim, meervoud] de hemel en de aarde.

(Genesis 1:1 / nadruk toegevoegd)


In verzen zoals Genesis 1:1 is er een context die het overduidelijk maakt dat naar de God van de Joden wordt verwezen en de Schepper zelf. In Daniël 11:37 ontbreekt echter elke omringende context die ertoe zou leiden dat men zou veronderstellen dat het "God" zou moeten worden weergegeven, ontbreekt niet alleen, maar wijst er ook sterk op dat het als "goden" zou moeten worden weergegeven, zoals in heidense godheden.

Ik zal u de bloederige details besparen, maar ik laat het bij een citaat van iemand wiens mening over zulke zaken ik zeer respecteer:


Elke Hebreeuwse student zou in de oorspronkelijke Hebreeuwse tekst zien dat de juiste vertaling "de goden van zijn vaders" zou moeten zijn en niet de "God van zijn vaders" zoals de Koning James vertaling het heeft weergegeven. Het feit dat de meervoudsvorm van het woord "god" wordt gebruikt, maakt dit een verwijzing naar heidense godheden en niet naar de God van Israël. Er is veel extern bewijs om aan te tonen dat dit de correcte weergave is van de Hebreeuwse tekst.
- Arnold Fruchtenbaum (Bron)


Ook wanneer Daniël elders in zijn boek verwijst naar de "God van mijn vaders" en naar de God van Israël, gebruikt hij de enkelvoudige vorm Elah voor het woord "God". Maar dat doet hij niet in dit vers, en ik vermoed dat daar een reden voor is:

Hij verwijst niet naar de God van Israël.

Bijvoorbeeld:


U, God van mijn vaderen, dank en prijs ik, omdat U mij wijsheid en kracht hebt gegeven, en mij nu hebt laten weten wat wij van U hebben verzocht, want U hebt ons de zaak van de koning laten weten.
(Daniël 2:23 / nadruk toegevoegd)


Natuurlijk, de context maakt het duidelijk dat hij verwijst naar de enige ware God, maar merk op dat de term die in het Hebreeuws gebruikt wordt elah abahati is, wat letterlijk "de God van mijn vaderen" betekent, waar elah (God) enkelvoud is.

Het komt erop neer dat dit vers op zijn best dubbelzinnig is en onvoldoende om te bewijzen dat de Antichrist een Jood is. Verder onderzoek toont echter aan dat dit niet alleen een uiterst zwak argument is voor een Joodse Antichrist, maar dat dit vers eigenlijk veel meer laat zien dat de Antichrist geen Jood is.

Ik wil nog even kort iets zeggen tegen al mijn KJV-alleen vrienden (allebei). Dit is zeker niet de eerste keer dat ik de KJV een woord of zinsnede zie weergeven die volledig in strijd is met sterke manuscripten. OK? Dus, herhaal na mij:

Inerrentie geldt alleen voor het door God ingeademde origineel,
niet voor door de mens gemaakte vertalingen in andere talen.

Inclusief Elizabethaans Engels, om er niet al te mooi een punt op te zetten. De mannen die de 1611 de King James Bijbel vertaalden, zeggen dit ook in de inleiding van hun werk... waarin de apocriefe, in het belang van Petrus, was opgenomen.

4. Deze is vrij speculatief, dus in plaats van te proberen het te parafraseren, laat ik je volledig zien wat Arthur Pink schrijft:


In Matt. 12:43-45 hebben we nog een andere opmerkelijk Schriftgedeelte dat kort zal worden besproken, in een later deel van dit hoofdstuk, wanneer we zullen proberen te laten zien dat "de onreine geest" hier niemand anders is dan de Zoon van de Verdoemenis, en dat het "huis" van waaruit hij uitgaat en waarin hij terugkeert, de Natie Israël is. Als dit kan worden vastgesteld, dan hebben we weer een bewijs dat hij een Jood zal zijn, want dit "huis", dat Israël is, wordt hier door de Antichrist "mijn huis" genoemd. Zoals Salomo van "het huis van David" was, zo zal de Antichrist van het huis van Israël zijn.
- Arthur Pink, de Antichrist [Bron].


Mijn antwoord: Hier is de passage in kwestie, en het komt bij Jezus' berisping van de Farizeeën die tot Hem waren gekomen en die vroegen om een teken of een truc te laten zien om hen te prikkelen (Matt. 12:38). Na hen te hebben verteld dat het enige teken dat ze zouden krijgen het teken van Jona was (verzen 39-40), dat Ninevieten zouden opstaan in het oordeel over hun generatie, omdat de Ninevieten minder hadden gezien en toch berouw hadden getoond (verzen 41), en dat de koningin van Scheba hen op dezelfde manier zou veroordelen, omdat ze een grote afstand had afgelegd om de wijsheid van Salomo te horen, laat Jezus hun haren ten berge rijzen met een verbazingwekkende profetische uitspraak:


Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar hij vindt die niet. Dan zegt hij: Ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben; en wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt zeven andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hijzelf, en wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan zij daar wonen; en het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn.
(Matteüs 12:43-45 / nadruk toegevoegd)


Dus... volgens Pink zou de onreine geest die Jezus in de gelijkenis uit de man werpt, kunnen worden geïnterpreteerd als de Antichrist, het "huis" is het huis van Israël, en als de onreine geest het "mijn huis" noemt, betekent dit dat de Antichrist denkt dat Israël zijn huis is, wat bewijst dat hij een Jood is.

Nu betwist ik niet dat Jezus hier naar Israël verwijst - de laatste woorden van vers 45 maken dat duidelijk. Maar Jezus profeteert niet over de Antichrist, maar over de vernietigende gevolgen die de afwijzing van Hem zal hebben voor de Joden als natie.

Veel Joden hadden de prediking van Jezus' neef Johannes de Doper gehoord, die hen in water doopte ter voorbereiding op de komst van de Messias. Maar toen degene die hen met de Heilige Geest en het vuur wilde dopen, arriveerde, verwierpen de Joden Hem, als een natie. Zij hadden hun daad schoon gemaakt en een uiterlijke vorm van gerechtigheid aangedaan. Maar door uiteindelijk hun ware Messias af te wijzen, ervoeren zij als natie geen innerlijke geestelijke wedergeboorte.

Israël ruimde zijn huis op, maar nodigde nooit
hun Messias uit - en hun huis werd leeg gelaten.

(Demonen in het huis)

Als gevolg daarvan was het niet lang na Christus' aardse bediening dat de invloed van Satan met bakken terugkeerde en Israël al snel geestelijk veel slechter af was dan voorheen. Ze werden afgeslacht als vee, hun tempel werd vernietigd, ze werden verdreven uit hun land en verspreid over de hele wereld, en ze vonden het Jodendom opnieuw uit door overvloedige hoeveelheden onderwijs van een groot aantal niet-wedergeborenen eraan toe te voegen aan het perfecte Woord van een heilige God.

En erger nog, zij zijn zo gebleven de laatste tweeduizend jaar.

Daar had Jezus het over, en dat is de afgelopen twee millennia gebeurd. Daarom lijkt het me een gespleten stapel van kaarten om de Antichrist in de eindtijd tot de centrale figuur in deze passage te dwingen.

5. In het Evangelie van Johannes zegt Jezus:


Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, maar u neemt Mij niet aan. Als er een ander komt, in zijn eigen naam, die zult u aannemen.
(Johannes 5:43 / nadruk toegevoegd)


Het Griekse woord dat gebruikt wordt voor "een ander" is allos, wat betekent "een ander van hetzelfde type of soort". De Antichrist moet dus een Jood zijn, net als Jezus - dus "een ander van hetzelfde type", dat wil zeggen, Joods.

Mijn antwoord: Er is geen duidelijke reden om deze interpretatie te forceren op dit vers. Ja, Jezus zei "een ander (van hetzelfde type of soort als ik) zal in zijn eigen naam komen, hij die u zult ontvangen", maar betekent dat dan dat Jezus zich richt naar zijn eigen etnische Jodendom? Is dat de eigenschap die op dat moment het meest in zijn hoofd aanwezig is? Helemaal niet. Aan de wortel is dit slechts een variant van het argument dat in de reden #1 wordt gebruikt.

Het is duidelijk dat Jezus zich richt op Zijn functionele rol als de beloofde Messias van de Joden en op de toekomstige pogingen van de Antichrist om de Joden te misleiden om hen te laten geloven dat hij in dezelfde rol is gekomen, en dat hij daardoor dezelfde verering als God verdient. Ik zie dat als de primaire focus van Jezus in dit vers, niet alleen zijn etnische achtergrond. En nogmaals - we zouden dezelfde redenering kunnen gebruiken om te beweren dat de Antichrist Christus moet weerspiegelen op een aantal andere manieren, die instorten in pure onnozelheid.

6. Ik denk dat ik Arthur Pink hier ook zal citeren, want dit is weer een andere variant van het argument dat in #1 en #5 wordt gebruikt:


De naam 'Antichrist' bevestigt zelf sterk zijn Joodse nationaliteit. Deze titel 'Antichrist' heeft een dubbele betekenis. Het betekent dat hij iemand zal zijn die 'tegengesteld' zal zijn aan Christus, iemand die zijn vijand zal zijn. Maar het beweert ook dat hij een bespottelijke Christus zal zijn, een imitatie Christus, een pro-Christus, een pseudo-Christus. Het impliceert dat hij een aap zal zijn van Christus. Hij zal zich voordoen als de echte Messias van Israël. In zo'n geval moet hij een Jood zijn.

- Arthur Pink, de Antichrist [Bron].


Mijn antwoord: Dezelfde oude reden. De Antichrist komt in plaats van Christus en moet dus veel van zijn eigenschappen delen, zoals zijn etniciteit. Zie mijn antwoord voor redenen #1. Nogmaals.

7. Uit de Schrift kunnen we concluderen dat de Joden de Antichrist als hun Messias zullen accepteren. Maar de Joden zouden nooit een niet-Jood als de Messias accepteren! Het is absoluut ondenkbaar!

Mijn antwoord: Dit is de Grote Punt. Dit is het argument dat boven de rest uitsteekt en in de gedachten van velen dit feit op slot zet dat de Antichrist eenvoudigweg Joods moet zijn.

Het is ook het argument dat me tot voor kort overtuigde dat ik er niet omheen kon. De identiteit van de Messias is iets wat de Joden zeer serieus nemen, en ze ziften al een paar duizend jaar de valse messiaanse kandidaten uit.

Dit argument heeft me tenminste overtuigd tot voor kort, toen ik een van die prachtige Schriftuurlijke "Ah ha" momenten meemaakte.

Om eerlijk te zijn was ik oorspronkelijk van plan om op dit punt in dit artikel dieper daarop in te gaan, maar het blijkt dat er zo veel aan de hand is dat ik het op die manier niet goed kan doen. Het rechtvaardigt duidelijk een apart artikel. Ik speelde met het idee om er nog een tweedelig artikel van te maken, maar uiteindelijk heb ik ervoor gekozen om dat niet te doen. Het probleem is dat je niet altijd zeker weet waar je onderzoek je naartoe zal leiden, en als je mensen vertelt dat je een tweedelig artikel aan het schrijven bent (en je hebt nog niet deel twee geschreven), zet je jezelf onder druk om het te leveren, ongeacht de richting die je onderzoek uit gaat.

Ga je gang, vraag me hoe ik dit weet.

Dus, laat me dit zeggen: Het is mogelijk dat ik in de toekomst een artikel schrijf dat aan dit punt is gewijd, maar ik doe geen beloftes.

Maar of ik er nu een volledig artikel aan wijd of niet, hier is het basisargument:

Ik ben ervan overtuigd geraakt dat de Joden sceptisch zullen blijven over een niet-Joods man welke de Messias zal zijn tijdens de eerste helft van de Verdrukking, ondanks het feit dat hij de bouw van de Derde Tempel zal vergemakkelijken en hen een (valse) vrede en veiligheid zal brengen. Maar bij de gruwel van de verwoesting zal Satan een vervalste "opstanding" in scène zetten die bedoeld is om zowel het "bewijs" te leveren van de Messias te zijn en als een man van goddelijkheid, en er is niets minder dan een sterke waanidee nodig om de ongelovige meerderheid van de Joden te behoeden om de leugens van de Antichrist in te slikken (2 Thess. 2:11-12).

Ik ben ervan overtuigd dat de sterke waanvoorstelling, hoewel het de ongelovigen over de hele wereld zal treffen, in de eerste plaats gericht is op de Joden en hun religieuze leiderschap, en dat het voornaamste doel ervan is om het Joodse religieuze leiderschap ertoe aan te zetten de ongelovige meerderheid van Israël ertoe te bewegen om deze ongelovige Antichrist als hun Messias te accepteren in het kielzog van de gebeurtenissen rond de gruwelijke verwoesting. Het gelovige Joodse overblijfsel zal het niet pikken en zal vluchten voor hun leven en ze zullen door God beschermd worden voor de duur van de Grote Verdrukking. Ondertussen, ik haat het om te zeggen, zal de ongelovige meerderheid van Israël, die misleid is om deze ongelovige bedrieger als hun Messias te accepteren, door dezelfde worden vernietigd.

Als de Antichrist een Jood was, zou er weinig noodzaak zijn om een sterke waanvoorstelling te sturen.

Maar denk er eens over na: Als de Antichrist een Jood was geweest, dan zouden de Joden hem vanaf de eerste dag als de Messias hebben begroet. Ook al dringen de Joden er publiekelijk op aan dat de Mashiach een sterfelijk man zal zijn, je zou verbaasd zijn hoeveel religieuze Joden het hebben over hoe de Mashiach wonderbaarlijke krachten van verschillende soorten zal hebben (ze stoppen gewoon met te zeggen dat hij God in het vlees is). Met andere woorden, het "sterfelijke" deel is niet zo zwart-wit als veel niet-joodse studenten van de Bijbel veronderstellen. Dus na het vereren van deze wonderbaarlijke Joodse man als hun Messias voor drie en een half jaar, zou het een verrassend kleine stap voorwaarts zijn om hen hem te laten aanbidden na zijn schijnbare opstanding... klein genoeg om de sterke waanidee niet nodig te laten zijn. En een wereld in het algemeen die nog steeds wankelt door de chaos die na de Opname zal ontstaan, zal nauwelijks een sterk waanidee nodig hebben om hen ertoe te brengen de leugens van Satan te doen geloven die de dingen weer zinvol lijken te maken.

Waar het op neerkomt: Als de Antichrist een Jood zou zijn, zou er weinig behoefte zijn om een sterke waanidee te sturen.

Dus de Joden die een niet-Joodse Messias aanvaarden is absoluut ondenkbaar?

Denk nog eens - het wordt niet voor niets de "sterke waanvoorstelling" genoemd.

Dat zijn de belangrijkste redenen waarom velen denken dat de Antichrist een Jood moet zijn. Nu, laten we de zaken omdraaien en eens kijken naar de redenen waarom velen ervan overtuigd zijn dat de Antichrist een niet-Jood moet zijn.

Waarom niet-Joods?

Naast de weerleggingen van bovenstaande zeven argumenten die sommigen aanvoeren voor het Joodse karakter van de Antichrist, zijn er nog vier andere redenen waarom ik ervan overtuigd ben dat hij een niet-Jood moet zijn.

1. Openbaring 13 beschrijft twee beesten, de eerste is de Antichrist, die uit de zee opstaat:


En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat zeven koppen en tien hoorns had, en op zijn hoorns waren tien diademen, en op zijn koppen een godslasterlijke naam.

(Openbaring 13:1 / nadruk toegevoegd)


Door de hele Schrift heen, wanneer het woord "zee" figuurlijk wordt gebruikt, is het normaal gesproken een verwijzing naar de niet-Joodse volken van de wereld. Dus, als we enige mate van typologische consistentie willen behouden, moeten we dit zien als een sterke aanwijzing dat de Antichrist een heiden is.

Overigens is het tweede beest de Valse Profeet, die uit de aarde opstaat:


En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee hoorns, als die van het Lam, maar het sprak als de draak.
(Openbaring 13:11 / nadruk toegevoegd)


Het Griekse woord voor "aarde" in dit vers is een vorm van ge (aarde, bodem, land, woonoord, volk, enz.), en het wordt vaak gebruikt met betrekking tot het land Israël. Als gevolg hiervan gebruiken sommige mensen dit feit om te proberen te beargumenteren dat het in feite de Valse Profeet is die Joods moet zijn, in plaats van de Antichrist.

Ik zal er niet dogmatisch over zijn, maar ik ben geneigd om het er niet mee eens te zijn. Ja, het woord ge wordt gebruikt in veel verwijzingen naar het land Israël. Maar wanneer het op deze manier wordt gebruikt, is er normaal gesproken een duidelijke context die naar Israël wijst en die de betekenis ervan volledig duidelijk maakt. Met andere woorden, het is of "het land van Israël" (of een ander land), of "het land" waar uit de context duidelijk blijkt naar welk land wordt verwezen. Wanneer een dergelijke landspecifieke context ontbreekt, verwijst het vaak naar de aarde en wordt het zo vertaald.

Nou, dat is hier het geval. Er is geen enkel spoor te vinden van een context die verwijst naar Israël, of een ander specifiek land wat dat betreft. In dit geval is het gewoon de aarde. Punt. En dat is de reden waarom zeer weinig vertalingen dit weergeven, als het land - bijna elke vertaling maakt het als de aarde. Ook al hebben commentatoren verschillende meningen over wat de beoogde betekenis eigenlijk is, toch zien ze dit nauwelijks als een verwijzing naar het land Israël (en dus een aanwijzing dat de Valse Profeet Joods is).


2. Zoals u ongetwijfeld weet, zijn er door het hele Oude Testament heen een aantal mannen geweest die op de een of andere manier typerend zijn voor, of dienen als types van Christus. Hun levens of rollen dienen in sommige gevallen om een bepaald aspect van Christus' leven, bediening of verzoeningswerk voor te stellen, en het is zeker het geval dat de meest prominenten onder hen Joden zijn. Mannen zoals Jona, Jozua, Izaäk, Jozef en David geven ons bijvoorbeeld duidelijke voorbeschouwingen over Christus en verschillende aspecten van zijn leven en wat Hij zou komen doen om het te bereiken.

Aan de andere kant zijn er ook een aantal mannen die dienen als types van de Antichrist, maar de meest prominenten onder hen zijn heidenen. Bijvoorbeeld:

Nimrod (Gen.10-11). Hij stamt af van Noachs zoon Cham (terwijl Abraham afstamt van Noachs zoon Sem), en hij heeft het twijfelachtige onderscheid dat hij de eerste man is die probeert de wereld te verenigen in opstand tegen God. De Antichrist zal proberen hem te overtreffen.

Farao (Exodus 3-14). Farao was legendarisch voor zijn vervolging van de Joden, maar het zal niet raken aan wat de Antichrist gaat doen.

De Assyriërs (Jesaja 10:5). Volgens veel commentatoren verwijst dit naar de gepersonifieerde natie en niet zozeer naar een individuele, letterlijke Assyrische koning. Hoe dan ook, het is nog steeds een niet-Joodse typologie van de Antichrist, omdat de Assyriër de stok was van Gods woede die Hij gebruikte om Zijn volk te oordelen. Idem voor de Antichrist.

De Koning van Babel (Jesaja 14:4). Hoewel niet genoemd, geloven veel commentatoren dat dit een verwijzing is naar Belsazzar (beroemd vanwege het "handschrift op de muur"). Maar of het nu gaat om Belsazzar of een algemene verwijzing naar een heerser van het oude Babylon, het is zeker een verwijzing naar een wrede niet-Joodse onderdrukker van de Joden, zoals de Antichrist zeker zal zijn.

Nebukadnessar II (Dan. 3). Dit is de niet-Joodse koning die over Babylon regeerde terwijl Daniël en zijn drie vrienden Sadrach, Mesach en Abednego nog wennen aan hun nieuwe woonomgeving in Babylon.

U kent het verhaal. Hij is degene die het enorme gouden standbeeld maakte en iedereen beval om er voor te buigen als ze de muziek hoorden. En dat deden ze allemaal, behalve deze drie Hebreeuwse jongens die vastbesloten waren om God hoe dan ook te eren.

De woedende koning gaf hen nog een laatste kans om te buigen en vertelde hen dat hij hen in de oven zou gooien als ze dat weigerden en hen spottend vroeg welke God hen daarvan kon redden. Zij weigerden echter nog steeds en vertelden de koning dat hun God hen inderdaad kon redden - en ze brachten de oude Nebukadnessar op de hoogte dat zelfs als Hij dat niet deed, zij Hem nog steeds zouden eren, zelfs als het hun het leven zou kosten.

(De vurige oven)

Dus maakte de koning de oven zeven keer zo heet en gooide hen in de oven, in de verwachting dat hij van deze drie onbeschaamde Hebreeuwse punkers kort werk zou maken. Maar toen zag een verbijsterde koning een vierde persoon in de oven, die de verschijning van Gods Zoon had, en de drie jongens werden uit de oven getrokken, niet eens ruikend naar rook.

De meeste commentatoren zien deze niet-Joodse koning als een duidelijk type van de Antichrist, de drie Hebreeuwse jongens als een type van de gelovige Joodse overblijfselen, en de zeven keer zo hete oven als een type van de Grote Verdrukking.

En je raadt nooit wie de Vierde Man in het Vuur was.

Antiochus Epifanes (genoemd in Matt. 24:15-16 op een manier die, hoewel cryptisch voor moderne lezers, universeel begrepen door de Joden van die tijd). Antiochus Epiphanes (een Hellenistische koning van het Seleucide Rijk) ontheiligde de Joodse tempel in 167 v.Chr. op een manier die een voorbode was van wat de Antichrist zal doen in het midden van de Verdrukking met de gruwel der verwoesting.

Dus, als we ons aan zo'n bijbelse typologie houden - en ik vind het moeilijk om een reden te bedenken om dat niet te doen - dan vertelt Gods Woord ons duidelijk dat de Antichrist een niet-Jood zal zijn.


3. Een andere reden waarom sommige mensen geloven dat de Antichrist een niet-Jood moet zijn, is het simpele feit dat het weinig zin lijkt te hebben om te denken dat Daniël 9:27 zou zeggen dat hij een verdrag met Israël zou bevestigen als hij in feite Joods zou zijn. Ik bedoel, als hij Joods is, dan is hij een deel van Israël. Dus hoe... en waarom zou hij een verdrag met Israël bevestigen?

Dat is een beetje zoals te zeggen dat de senior adviseur Jared Kushner een verdrag met de Verenigde Staten heeft bevestigd.

Excuseer me?! Hoe werkt dat? Naar de mening van sommigen heeft Daniël 9:27 alleen zin als de Antichrist niet-Joods is - iemand die Israël als het ware van de andere kant van de onderhandelingstafel benadert. Als hij een Jood is, dan lijkt de duidelijke betekenis van Daniël 9:27 - dat hij een verdrag met Israël (en "de velen" is Israël) bevestigt - nogal vreemd. Het druist eenvoudigweg in tegen de duidelijke betekenis van de tekst.

4. Een van de sterkste argumenten voor een niet-Joodse antichrist is naar mijn eerlijke mening het boek Daniël.

In het Evangelie van Lucas spreekt Jezus over de komende verwoesting van Jeruzalem (AD 70) en wat er voor de Joodse hoofdstad in het verschiet ligt:


En zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. En Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn.
(Lukas 21:24 / nadruk toegevoegd)


De tijden van de heidenen. Dit is een tijd die bestaat uit opeenvolgende perioden van niet-Joodse heerschappij over de aarde, gezien als een reeks van vier koninkrijken door de profeet Daniël in twee verschillende symbolische vormen in twee afzonderlijke profetische dromen (Dan. 2:31-45; 7:1-8).

Ik zal hier niet de tijd nemen om op de details van deze twee dromen in te gaan, maar vrijwel alle commentatoren zijn het erover eens dat deze historisch gezien overeenkomen:

1. Het Babylonische Rijk.
2. Het Medo-Perzische Rijk.
3. Het Griekse Rijk.
4. Het Romeinse Rijk.

()

En het Romeinse Rijk keert terug op de voorgrond in een "nieuw leven ingeblazen" vorm aan het einde der tijden. En dat zou nu al het geval zijn.

Elk van Daniëls visioenen eindigen met een verwijzing naar het koninkrijk van Christus, zodat deze niet-Joodse rijken de ene na de andere heerschappij over de aarde hebben, helemaal vanaf het Babylonische Rijk tot aan de Tweede Komst, wanneer Christus Zijn koninkrijk zal vestigen, dat oneindig zal zijn.

Het punt is dat de Antichrist de laatste leider zal zijn van die tot leven gewekte versie van het Romeinse Rijk - het kleine hoorntje dat in Daniël 7:8 wordt genoemd.

Merk op dat dit heidense koninkrijken zijn en heidense koninkrijken hebben de neiging om geleid te worden door heidense leiders. In de regel.

Ik probeer niet snauwerig te zijn, maar het idee dat een Jood de leider is van het laatste niet-Joodse koninkrijk voorafgaand aan de Tweede Komst is... Ik kan het net zo goed zeggen:

Dat is volkomen absurd.

Dus, erop aandringen dat de Antichrist een Jood is, spat uiteen in het gezicht van behoorlijk solide bijbels onderwijs.

Nu zijn er nog een paar andere argumenten voor en tegen - dit is niet bedoeld als een uitputtende opsomming - en er zijn ook een paar gevallen die de grenzen lijken te overschrijden. Zo wordt Adam door sommigen beschouwd als een type van Christus, en Davids zoon Absalom wordt door sommigen beschouwd als een type van Antichrist - maar Adam was niet Joods en Absalom was dat wel.

Uiteindelijk geloof ik echter dat de argumenten voor een niet-Joodse Antichrist overtuigend zijn. Ze zijn in ieder geval dwingend genoeg om mij van gedachten te doen veranderen, en dat is niet altijd gemakkelijk.

Vraag het maar aan mijn vrouw.

Waarom het er toe doet

Over het geheel genomen zijn de zwakke argumenten voor de Antichrist als Jood en de kracht van de argumenten voor zijn niet-Joodsheid naar mijn mening behoorlijk overtuigend. En ik geloof dat bovenstaande punten de zaak net zo overtuigend maken als nodig is.

Uiteindelijk kan men zich echter redelijkerwijs de vraag stellen:

Doet het er echt toe?

Is dit gewoon weer zo'n geheimzinnig klein detail met betrekking tot het eindtijdscenario - het soort dingen waar de Schrift een sluier overheen legt en waar ze een beetje aan snuffelt? Je weet wel, dingen zoals de identiteit van de 24 ouderlingen in de troonkamerscène van Openbaring 4-5, of dat de slag van Gog Magog voor of na het begin van de Verdrukking zal plaatsvinden. Zulke dingen.

Eerlijk gezegd zou ik het niemand kwalijk nemen dat hij dat denkt.

Maar denk hier eens over na:

Als je er volledig van overtuigd was dat de Antichrist absoluut een Jood moest zijn, en een man kwam op het geopolitieke toneel en begon dingen te doen en zichzelf te poseren op een manier die bijna "Antichrist" schreeuwde - maar hij was niet Joods, wat zou je dan doen?

Ik weet al wat je doet, je zou hetzelfde doen als ik tot voor kort zou doen: Je zou hem in principe negeren en je zou je richten op andere dingen met profetische betekenis die je meer aandacht waard achtte.

Immers, als wedergeboren gelovigen zijn we niet verplicht om de Antichrist te zoeken en er is geen speciale reden waarom we dat zouden moeten doen. Ons wordt opgedragen om te zoeken naar Jezus Christus, onze Heer en Verlosser en spoedig komende Koning.

In het beste geval zal de kerk alleen de Antichrist zien
die komt van een afstand, en zelfs als we het zien,
zijn we er misschien niet 100 procent zeker van.

Dat komt omdat we hier niet zullen zijn om hem de dingen te zien doen die hem zonder enige schaduw van twijfel zullen vaststellen.

Het belangrijkste waar we op moeten letten is de gezegende hoop:

De Opname. De enige mensen die zichzelf hebben opgezadeld met de taak om de Antichrist te zoeken zijn die arme zielen die door hun onvermogen (of weigering) om het Woord recht te verdelen, een verwrongen, ingewikkelde (en niet-schriftuurlijke) kijk op het eindtijdsscenario hebben achtergelaten dat de Kerk door alle of door bijna alle zeven jaar durende Verdrukking heen zou worden gesleept. Zij zijn degenen die verplicht zijn om de horizon af te tasten voor Mr. Zes-ZesenZestig en voedsel en geweren in hun kelder op te slaan om zich voor te bereiden op de apocalyps die zij denken dat de Kerk zal moeten lijden.

Gezegende hoop?! Voor na-de-verdrukking opname, is de Opname een verheerlijkte trampolinesprong die samen met de Tweede Komst voorkomt, en als dusdanig weinig meer dan een eschatologische voetnoot is. Het is een non-evenement dat nauwelijks onze huidige bezorgdheid rechtvaardigt.

Voor post-tribbers en hun pre-wraak cohorten, is hun overlevingsuitrusting - een ticket. En hey, weet dit! Gelukkig, zijn er genoeg verkopers die de "Alles, behalve de Voor-opname aan de Verdrukking" slangenolie verkopen.

En voor veel anderen is de Opname gewoon een leugen uit de put van de hel.

Aan de andere kant:

Als je er volledig van overtuigd was dat de antichrist een niet-Joods persoon kan zijn, en er zou een man komen in de geopolitieke arena en begon dingen te doen en zichzelf te poseren op een manier waarbij we bijna "Antichrist" uitschreeuwden - en hij was een niet-Joods persoon, wat zou je nu doen?

Die houding verandert alles. Nu zou de situatie uw aandacht verdienen, en u zou de gebeurtenissen rond deze man volgen en u zou de gebeurtenissen rond deze man nauwlettender volgen en hem nader onderzoeken om te zien hoe goed hij in het profiel past en in hoeverre zijn acties in overeenstemming zijn met wat wij begrijpen dat de Antichrist volgens de Schrift zal doen.

Mijn punt is dat zelfs als je naar de Antichrist neigt als een Jood, als je tenminste openstaat voor de mogelijkheid dat hij een niet-Jood is, als er dan een man op het podium komt die een belangrijke kandidaat is voor de rol, of hij nu Jood of niet-Jood is, dan schiet je hem niet zomaar af omdat hij niet in je profiel past.

Denk er eens over na... als hij echt de man is, en hij is nu ter plaatse en dingen aan het doen of van plan om dingen te doen waarvan we weten dat de Antichrist ze zal doen, dan kan dat ons tot één opvallend feit aanzetten:

Het kan niet veel langer duren!

Het betekent dat de Opname heel dichtbij is, en we kunnen worden aangemoedigd om te weten dat onze tijd nog korter kan zijn dan we dachten.

Nee, Jezus heeft ons nooit gezegd dat we moesten oppassen voor de opkomst van de Antichrist. Dat is waar. Maar met een nauwkeuriger begrip van de eindtijdgegevens zoals deze, stelt dit ons in staat om beter op de hoogte te zijn van en gevoelig te zijn voor sommige tekenen van de tijd die zich in de wereld om ons heen ontvouwen.

Tekenen van de tijd die hij ons vertelde om erop te letten.

Ik denk dat dit veel beter is dan het negeren van bepaalde mensen of gebeurtenissen vanwege onze vooroordelen over een of ander eindtijddetail, zoals "Is hij of is hij het niet?".

Je kijkt immers naar de tekenen van de tijd, toch?

Nou, bent u dat wel? of niet?

Greg Lauer - november 2019


Bron voor beelden (in volgorde van verschijning):

1. Jood of niet-Jood? van Greg Lauer (eigen werk)
2. Hedendaagse foto van Arthur Pink, gemarkeerd als publiek domein [PD].
3. God of goden? door Greg Lauer (eigen werk)
4. (Aangepast van) Ogen van het monster in venster © Frenta bij FotoSearch
5.Shadrach, Meshach en Abednego in de vurige oven, RP-P-OB-70.019, Rijksmuseum, [CC0 1.0].
6. Daniël's Visie, NGA 208221 van Luigi Sabatelli I, [CC0 1.0].

(Tenzij anders vermeld, zijn alle werken met een PD en CC-licentie via Wikimedia Commons.)

Schrift citaten:

Alle Schriftteksten zijn afkomstig uit de HSV tenzij anders vermeld.

Bron: A Little Strength