www.wimjongman.nl

(homepagina)

De hamer valt

Greg Lauer - oktober 2019

(Hamer)

Hoewel ik zeker weet dat velen van jullie het al weten, de komende Verdrukking zal een tijd van ongeëvenaarde vernietiging en onrust zijn, wanneer God Zijn volk Israël zuivert en Zijn oordeel uitspreekt over de volken die hen vervolgd hebben, en ook over een wereld die de genade en barmhartigheid vervloekt heeft die Hij tot uitdrukking heeft gebracht door Zijn Zoon Jezus Christus.

Als we het boek Openbaring lezen, zien we onszelf zwemmen in een zee van uitputtende beelden van de zegel-, bazuin- en schaal-oordelen die in deze korte tijd zullen worden ontketend, en bij het horen van die dingen is het verbijsterend om te bedenken dat iemand deze periode überhaupt wil of kan overleven. Maar velen zullen dat wel doen, en degenen die dat doen, zullen uiteindelijk worden beoordeeld of ze al dan niet worden toegelaten tot het Duizendjarige Rijk dat daarop volgt.

De Verdrukking zal echter vooral moeilijk zijn voor de Joden, omdat een van de doelen ervan is om Israël te zuiveren en het gelovige overblijfsel naar voren te brengen dat uiteindelijk hun ware Messias zal omhelzen - Degene die ze tweeduizend jaar geleden doorboord hebben. Dit gelovige overblijfsel zal door God beschermd worden tijdens de meest intense periode van de Verdrukking. Velen geloven dat dit in Petra in Jordanië is. God zal hen beschermen tegen het ergste van wat de Antichrist hen kan aandoen, terwijl Satan zijn wanhopige, allesomvattende poging lanceert om de Joden te vernietigen, zodat hij kan vasthouden aan dit kleine hoekje van het universum waar hij "als de Allerhoogste" kan zijn.

Game, set, match: Het vernietigen van de Joden staat al reeds lang op de eerste plaats op de te-doen lijst van Satan, en de reden is eenvoudig. De gebeurtenis die de Wederkomst teweegbrengt is dan wanneer de Joden de Heer smeken om hen te redden op het hoogtepunt van de Verdrukking (Hos. 5:15). En Satan is tenminste slim genoeg om te weten dat als de Wederkomst niet komt, het game, set en match is voor Jezus.

Ik heb hier al eerder over geschreven. Ik heb lang geloofd dat een van de belangrijkste redenen voor deze laatste en meest intense fase in het oordeel over Israël hun dwaze beslissing zal zijn om hun land te verdelen... eh, ik bedoel Gods land (Joël 3:1-2), met hun gezworen vijanden die toegewijd zijn aan hun totale vernietiging. Ik geloof dat dit deel zal uitmaken van het verdrag van Daniël 9:27, waarvan de uitvoering zal dienen als het startschot voor de Verdrukking. Maar in de afgelopen maanden is er een lastige vraag over dit idee ontstaan in de achterste delen van mijn hersenen:

Past zo'n misdaad hier echt bij een dergelijke straf?

De Grote Verdrukking zal de meest afschuwelijke vervolging zijn die de Joden ooit zullen ondergaan, en velen geloven, gebaseerd op Zach. 13:8, dat twee van de drie Joden zullen vergaan door de handen van de Antichrist (Satan kreeg één van de drie in de Holocaust, die slechts een schaduw van de verdrukking was). En waarom worden ze zo streng veroordeeld, zou men zich kunnen afvragen.

Nou, laten we eens kijken. Om te beginnen hebben ze hun beloofde Messias verworpen en hun Romeinse meesters overgehaald om Hem als een gewone misdadiger te executeren op beschuldigingen van godslastering, terwijl Hij alleen maar de messiaanse profetie heeft vervuld en de waarheid heeft gesproken. Ik ben er zeker van dat God daar niet al te blij mee was, en het is zeker veilig om te zeggen dat dit Zijn oordeel heeft uitgelokt.

()

Trouw aan Zijn profetische Woord verdreef God de Joden uit het land dat Hij hen beloofde, en liet het Romeinse leger hun heilige stad plunderen, hun tempel vernietigen en hen afslachten als vee. Zij werden verstrooid naar de vier windstreken, en niet alleen dat, maar zij hebben overal waar zij de laatste tweeduizend jaar verstrooid zijn geweest, te lijden gehad van een meedogenloze vervolging.

Maar nu... opnieuw, trouw aan Zijn profetische Woord, heeft Hij hen in hun land hersteld, hen als een natie hersteld, hen gezegend met voorspoed, en heeft Hij hen in staat gesteld om hun ultieme zegen te ontvangen - hun beloofde koninkrijk onder de heerschappij van de beloofde Messias, die zij verwierpen.

Voor de toevallige toeschouwer lijkt het dus alsof het oordeel van Israël vanwege het afwijzen van hun Messias al is gevallen en een beetje voorbij is. Maar is dat wat we dan zien? Is het voorbij? Nou, nee... niet precies. Als we in de Verdrukkingsperiode komen, zien we dat God blijkbaar de meest afschuwelijke explosie van het oordeel voor het einde bewaart. Maar waarom?

Zoals ik al zei, heb ik deze laatste en meest verwoestende ronde van het oordeel lang toegeschreven aan de dwaze, onbezonnen beslissing van Israël om het Beloofde Land dat God hun heeft gegeven, met hun gezworen vijanden te verdelen, wat naar mijn mening nog steeds zal gebeuren als gevolg van het verdrag van Daniël 9:27. En ja, het verdelen van Gods land is slecht.

Maar dan is er toch weer die zeurende vraag:

Is het dát? Is het zo erg om hun land met hun vijanden te verdelen in het streven naar een broze en valse vrede, is dat zo slecht, om de meest ernstige veroordelingsronde te rechtvaardigen die ze ooit zullen meemaken?

Begrijp me nu niet verkeerd. Ik ga er geenszins vanuit dat ik de Schepper van het universum in twijfel trek.

Ik twijfel zeker niet aan Gods handelen.
Ik probeer het gewoon goed te begrijpen.

Maar op de een of andere manier kon ik dat zeurende gevoel dat ik iets miste niet loslaten...

Dus wat mis ik?

(Twee kopjes koffie)

Een paar maanden geleden zaten mijn vrouw Phoebe en ik aan de eettafel te genieten van een kopje koffie en een preek van John MacArthur via het internet, zoals we soms op een zaterdag- of zondagmiddag doen. De preek had te maken met een valse religie, en daarin maakte ds. MacArthur melding van een incident dat zich voordeed tussen Jezus en de schriftgeleerden en de farizeeën, dat in het Evangelie van Lucas is opgeschreven.


"Toen Hij dit zei, vroeg een Farizeeër aan Hem of Hij bij hem de maaltijd wilde gebruiken. Hij ging naar binnen en ging aanliggen. Toen de Farizeeër dat zag, verwonderde hij zich erover dat Hij Zich niet eerst gewassen had voor het middagmaal. Maar de Heere zei tegen hem: Welnu, Farizeeën, u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel, maar uw binnenste is vol roofzucht en boosaardigheid. Onverstandigen! Heeft Hij Die het buitenste maakte, ook niet het binnenste gemaakt? Geef echter de inhoud ervan als liefdegave en zie, alles is voor u rein."

"Maar wee u, Farizeeën, want u geeft tienden van de munt en de wijnruit en van alle kruiden, maar u gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van God. Deze dingen zou men moeten doen en die andere dingen niet nalaten. Wee u, Farizeeën, want u hebt de voorste plaatsen in de synagogen en de begroetingen op de markten lief. Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars, want u bent net als de graven die niet zichtbaar zijn: de mensen die erover lopen, weten het niet."
(Lucas 11:37–44)


Andere schriftgeleerden en farizeeën zijn aanwezig bij de maaltijd en een van hen merkt dat Jezus heeft nagelaten om zich te wassen volgens de Joodse religieuze wetten. Onbevangen en zonder een slag te missen, grijpt Jezus de gelegenheid aan om de Farizeeën en hun hypocrisie en hyperjuridische religiositeit in een welverdiende veroordeling aan de kaak te stellen.

Een van de schriftgeleerden klaagt erover dat Hij door de Farizeeën te veroordelen, ook de schriftgeleerden veroordeelt:


"Een van de wetgeleerden antwoordde en zei tegen Hem: Meester, wanneer u deze dingen zegt, behandelt U ons ook smadelijk. Maar Hij zei: Wee ook u, wetgeleerden, want u legt de mensen lasten op die moeilijk zijn om te dragen, en zelf raakt u die lasten niet met één van uw vingers aan."
(Lucas 11:45-46)


Op dat moment laat Jezus ze allemaal dezelfde vaten zijn:


"Wee u, want u bouwt de grafmonumenten voor de profeten, maar uw vaderen hebben hen gedood. U getuigt dus dat u van harte instemt met de daden van uw vaderen, want zij hebben hen gedood en u bouwt hun grafmonumenten. Daarom heeft de wijsheid van God gezegd: Ik zal profeten en apostelen naar hen toe zenden, en van hen zullen zij sommigen doden en anderen vervolgen, opdat van dit geslacht afgeëist wordt het bloed van alle profeten dat van de grondlegging van de wereld af vergoten is, van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharia, die omgebracht is tussen het altaar en het huis van God. Ja, Ik zeg u, het zal afgeëist worden van dit geslacht."
(Lucas 11:47-51)


De voorvaderen van diezelfde schriftgeleerden en farizeeën met wie Jezus aan het eten was, hadden de profeten gedood die God in Israël had gezonden, en hun nakomelingen hadden graven gebouwd voor die profeten, en ze hadden ze geschilderd en versierd en ze geëerd met een overvloedige toewijding. Jezus vertelde hen dat zij "getuigden" en "instemden" met de daden van hun vaderen, en de boodschap was in principe in deze richting:

Jullie denken dat jullie heiliger zijn dan jullie vaders, of geestelijk superieur aan hen zijn - maar ik zeg jullie dat jullie veel erger zijn. Zij hebben de profeten vermoord en in plaats van hun daden te veroordelen, gedenkt u hen. En je gaat ervoor betalen.

Toen benadrukte dominee MacArthur wat Jezus de schriftgeleerden en farizeeën vertelde, dat het bloed van alle profeten voor altijd ten laste zou komen van die generatie, en dat zij verantwoordelijk zouden worden gehouden voor de collectieve schuld van alle voorgaande generaties.

Toen ik dat idee herkauwde, begon de Heilige Geest me iets te laten zien over de reden voor de intense uitstorting van oordeel over de Joden tijdens de Verdrukking, en niets van dat soort dingen was ooit eerder bij me opgekomen. (Of misschien was het alleen maar door de cafeïne die binnenkwam... Ik laat u als rechter zijn.)

Maar toen het me raakte, verslikte ik me bijna in mijn koffie.

Het volle pond

Het is niet zo moeilijk te begrijpen waarom de generatie van Joodse religieuze leiders tot wie Jezus zich richtte, de schuld van alle voorgaande generaties zou dragen, die de profeten doodden, die God in Israël had gezonden, en hun boodschappen afwezen. Deze generatie had eindelijk de voorspelde Messias in hun midden. Geen beloften meer. Geen types en schaduwen meer.

Ze krijgen het volle pond

(Jezus geneest een verlamde man)

Zij zagen het allemaal - de volledige uitdrukking van de kracht van de Heilige Geest aan het werk in de Persoon van Christus. Ze hadden Jezus overal waar Hij was drie en een half jaar lang wonderen zien verrichten - en niet zomaar een wonder. Zij zagen Hem de lamme lopende maken, de doofstomme spreken, Hij liet de blinden zien en de doven horen, wat allemaal een vervulling is van specifieke messiaanse profetieën van de profeet Jesaja (Jesaja 35:5-6). Zij zagen Hem ook doden opwekken, iets waar alleen God controle over heeft. En 'last but not least' hoorden ze Jezus het evangelie verkondigen aan de armen (Jes. 61:1), een klasse van de samenleving die deze hoogdravende Farizeeën hardnekkig verwierpen, als afval.

De Messias was eindelijk gekomen en stond in hun midden, en zij verwierpen Hem en zwoeren samen om Hem te laten doden.

Geen enkele vorige generatie in Israël kon zo'n bewering doen. Geen enkele generatie voor hen had Gods beloofde Messias ontvangen, die zou komen om hun zonde weg te doen en de absolute voorwaarde van Gods verlossingsplan uit te voeren. Natuurlijk ben ik me hier allang van bewust - het is alleen dat de Heilige Geest me dit eindelijk vanuit een iets andere invalshoek heeft laten zien.

God had hun een kritisch aspect van Zijn aard (Zijn drie-enige aard) geopenbaard door de Persoon van Zijn enige Zoon, en het is belangrijk om één ding te onthouden:

God de Vader eert Zijn Zoon en zal alles doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat Zijn Zoon uiteindelijk geëerd wordt door hen voor wie Hij stierf om ze te verlossen.

Dus toen deze generatie van Joodse leiders (die, met hun kennis van het Oude Testament, beter hadden moeten weten) hun harten verhardden en die openbaring met geweld van de hand hadden gewezen, gaf God geen enkel oordeel als vanouds . Oh nee.

Je zou kunnen zeggen dat Hij hen uitkoos voor een speciale behandeling.

Ik geloof dat de Heilige Geest me probeerde te laten inzien dat er in dit alles een fundamenteel principe aan het werk is:

Met openbaring komt ook de verantwoordelijkheid.
Elke generatie die een van Gods grootste openbaringen
verwerpt, komt te lijden onder Gods grootste oordeel.

Dus Jezus vertelt de schriftgeleerden en Farizeeën dat het bloed van alle profeten van hen gevraagd zou worden. Zij waren de generatie die Gods openbaring van Zijn Zoon de Messias verwierpen.

Vraag: En wat gebeurde er met die generatie?

Antw.: Ongeveer 37 of 38 jaar later werd die generatie uit zijn land verdreven, werd hun heilige stad vertrapt, werd hun tempel zo volledig verwoest dat niet één steen bovenop een andere werd achtergelaten, en zij werden afgeslacht als vee (ongeveer 1,1 miljoen volgens de Romeinse historicus Flavius Josephus).

God liet de hamer van Zijn oordeel op dat geslacht vallen omdat zij Zijn (aantoonbaar grootste) openbaring - de openbaring van Zijn Zoon, die Zijn bloed vergoten heeft om voor hun zonde te boeten en een weg te vinden voor mensen, om zich te verzoenen met een heilige, rechtvaardige, liefhebbende God door genade en door geloof.

Het is waar dat God door de hele Schrift heen Zijn volk op verschillende manieren beoordeelt en straft voor verschillende dingen. In het Oude Testament veroordeelde God Israël vele malen voor hun ongehoorzaamheid van afgoderij, en dat oordeel kon verschillende vormen aannemen, en kon over lange, tijdsbogen heengaan.

Maar hier zien we een deel van Gods strengste oordelen vallen op één specifieke generatie vanwege de afwijzing van een grote openbaring:

Hij openbaarde Zijn enige Zoon als de beloofde Messias aan één generatie Joden die tweeduizend jaar geleden leefde.

En die generatie Joden verwierp die openbaring door de Romeinen te vragen Hem te executeren.

Het resultaat?

God gaf hen het volle pond.

Gods oordeel viel met een catastrofale intensiteit op die generatie. Natuurlijk, in brede zin is heel Israël al tweeduizend jaar onder het oordeel. Maar het blijft een feit: We zien dat God de hamer laat vallen op het geslacht dat Zijn openbaring verwierp.

Zoals ik al zei, heeft de Heilige Geest mij doen inzien dat dit een fundamenteel principe is en dat betekent dat we het elders in de Schrift dan ook in werking moeten zien. En dat doen we ook.

Laat mijn volk gaan

U kent het verhaal... hoe God aan Mozes verscheen in het brandende struikgewas en hem vertelde dat hij naar Egypte moest gaan om Farao te vertellen dat hij Zijn volk moest laten gaan, en hoe Farao weigerde toen God de ene na de andere plaag op de Egyptenaren uitstortte. Uiteindelijk doodde de HEER het eerstgeboren mannelijke kind van elk gezin dat niet "bedekt was met het bloed van het lam", en Pesach werd geboren - een prachtige voorbode van wat Christus zo'n 1500 jaar later zou doen.

Na deze laatste plaag lieten de Egyptenaren hen niet zomaar gaan - ze gaven hen praktisch een afscheidsfeestje. Ze belaadden hen met goederen en zeiden dat ze een mooie reis moesten gaan maken. En God versnelde alles:


"En hij [d.w.z. Farao, die ook een zoon had verloren in de laatste plaag] riep Mozes en Aäron in de nacht, en zei: Sta op, ga weg uit het midden van mijn volk, zowel u als de Israëlieten, en ga weg, dien de HEERE, zoals u gesproken hebt. Neem zowel uw kleinvee als uw runderen mee, zoals u gesproken hebt, en ga heen. Maar zegen ook mij!

De Egyptenaren drongen sterk aan bij het volk, om het snel uit het land te laten gaan, want zij zeiden: Wij gaan anders allemaal sterven! Toen pakte het volk zijn deeg op nog vóór het gezuurd was. Hun baktroggen waren in hun kleren op hun schouders gebonden.

De Israëlieten hadden gedaan overeenkomstig het woord van Mozes en hadden van de Egyptenaren zilveren voorwerpen, gouden voorwerpen en kleren gevraagd. Bovendien had de HEERE het volk genade gegeven in de ogen van de Egyptenaren, zodat zij hun het gevraagde gaven. Zo beroofden zij de Egyptenaren." [d.w.z. zij vertrokken met veel "goederen" van hen].
(Exodus 12:31-36 AKJV / nadruk & [commentaar] toegevoegd)


En daar gingen ze in jubelstemming... maar ze kwamen niet ver voordat de Farao van gedachten veranderde en zijn mannen hen achtervolgden. Toen de Israëlieten vastzaten in een positie van waaruit ze niet konden ontsnappen aan de kust van de Rode Zee, hoorden ze dat de Egyptenaren achter hen aan kwamen. En hoe reageerden ze?

Hebben zij een krachtig beroep gedaan op hun God in geloof, en vertrouwden zij op Degene die hen zojuist uit Egypte had bevrijd? Vertrouwden zij op Zijn beloften om hen naar hun Beloofde Land te leiden? Nou, niet dat je dat zou merken:


"Toen de farao dichtbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, de Egyptenaren trokken achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en riepen tot de HEERE, en zij zeiden tegen Mozes: Waren er in Egypte geen graven, dat u ons hebt meegenomen om in de woestijn te sterven? Hoe hebt u dit met ons kunnen doen door ons uit Egypte te leiden? Was dit niet wat wij in Egypte al tegen u zeiden: Laat ons met rust, laten wij de Egyptenaren maar dienen? Want het is beter voor ons de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven."
(Exodus 14:10-12 AKJV)


Zij waren er net getuige van geweest dat de HEER hen uit de slavernij bevrijdde met een reeks wonderbaarlijke plagen die Egypte overspoelden, en zij waren daar slechts enkele dagen eerder naar buiten gemarcheerd en hadden Zijn lof gezongen. God had Zich aan hen geopenbaard als hun Bevrijder, als hun Verlosser.

Hij had hen op dramatische wijze en in niet mis te verstane bewoordingen geopenbaard had dat Hij hun God was en zij Zijn volk waren en dat Hij hemel en aarde zou bewegen om voor hen te vechten, hen te beschermen en Zijn beloften aan hen na te komen.

En zodra Hij dat deed, wat deden zij? Zij riepen en zeurden en beschuldigden Mozes (en God) ervan dat zij hen in de woestijn naar hun dood hadden geleid.

Maar God was nog niet helemaal klaar:


"Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. De HEERE zal voor u strijden, en ú moet stil zijn."
(Exodus 14:13-14)
(Mozes aan de Rode Zee)

En dat is precies wat ze zagen: de redding van de HEER. God scheidde de Rode Zee voor de kinderen van Israël, waardoor zij op het droge konden oversteken. En zodra zij veilig aan de overkant waren, liet God de wateren weer vrij en vernietigde Hij de beste krachten van Farao, die in achtervolging waren, volledig.

Opnieuw toonde God Zichzelf machtig, namens Zijn volk - opnieuw openbaarde Hij Zichzelf aan hen als hun Verlosser door hen op wonderbaarlijke wijze te redden met Zijn machtige uitgestrekte arm.

Een korte tijd later waren ze gelegerd in Kadesh Barnea, bijna bij de ingang van het Beloofde Land. Ze waren bereid om het land in te nemen dat hun God hen had verteld om naar binnen te gaan en dezelfde God aan te nemen die Zich net had geopenbaard als hun machtige Verlosser, niet alleen door hen te bevrijden uit de slavernij in Egypte, maar ook door op miraculeuze wijze de Rode Zee voor hen te scheiden en hun vijanden te vernietigen.

God vertelde Mozes om 12 spionnen te sturen die het land moesten verkennen dat zij op het punt stonden binnen te gaan, en na 40 dagen keerden de spionnen terug met hun verslag. Ze vertelden de mensen dat het land een buitengewoon goed land was, dat overvloeide van melk en honing... maar er was slechts één probleem: het was gevuld met reuzen.

Slechts twee van de spionnen, Jozua en Kaleb, spraken hun vertrouwen uit in Gods belofte om hen het land in bezit te geven, terwijl de andere 10 de mensen ontmoedigden met verhalen over hoe zij slechts sprinkhanen waren in de ogen van die enge reuzen die het land bewoonden. Deze 10 spionnen stonden erop dat zij het land niet konden binnengaan om er bezit van nemen - ondanks hun machtige beloften van de Verlosser, en het volk was het met hen eens:


"Toen begon heel de gemeenschap luid te weeklagen en bleef het volk in die nacht luid jammeren. Al de Israëlieten morden tegen Mozes en tegen Aäron. Heel de gemeenschap zei tegen hen: Waren wij maar in het land Egypte of in deze woestijn gestorven! Waren wij maar gestorven! Waarom brengt de HEERE ons dan naar dit land, zodat wij door het zwaard vallen, en onze vrouwen en onze kleine kinderen tot prooi worden van de vijand? Zou het niet beter voor ons zijn naar Egypte terug te keren? En zij zeiden tegen elkaar: Laten wij een hoofd aanstellen en naar Egypte terugkeren!"
(Numeri 14:1-4 / nadruk toegevoegd)Met andere woorden:

"Laat mijn volk gaan" veranderde in
"Laat mijn volk gaan... terug naar Egypte!"

Een radeloze Mozes ging naar de HEER om voor het volk te bemiddelen en Hem te smeken om hun trouweloosheid te vergeven, en de HEER antwoordde.


"De HEERE zei: Op uw woord heb Ik hun vergeven. Echter, zo waar Ik leef, de hele aarde zal met de heerlijkheid van de HEERE vervuld worden! Want al de mannen die Mijn heerlijkheid gezien hebben en Mijn tekenen, die Ik in Egypte en in de woestijn gedaan heb, en die Mij nu al tien keer op de proef gesteld hebben en niet naar Mijn stem hebben geluisterd, zij zullen het land dat Ik hun vaderen gezworen heb, niet zien! Ja, geen van allen die Mij verworpen hebben, zullen het zien!"
(Numeri 14:20-23)


Ja, hij heeft het hen vergeven, maar hij heeft het niet zomaar laten voorbijgaan. Hij had geen andere keuze dan hen een les te leren die ze nooit zouden vergeten. De HEER had Zichzelf aan hen geopenbaard als hun God en hun Verlosser met krachtige wonderen en zij hadden die openbaring herhaaldelijk en grondig verworpen. Na alles wat Hij voor hen gedaan had, na alles wat Hij hun geopenbaard had over Zijn aard en over Zijn relatie met hen, hadden zij herhaaldelijk geweigerd om Hem te vertrouwen en hun vertrouwen in Zijn beloften te stellen, en dit lokte Hem tot toorn uit. En het resultaat?

God liet de hamer van het oordeel vallen
op de generatie die zijn openbaring had afgewezen
en zo werd hun de toegang ontzegd
tot het beloofde land en stierven zij in de woestijn.

Zij zouden het Beloofde Land nooit zien en 40 jaar lang in de woestijn verblijven - volgens Numeri 14:34 een jaar voor elke dag dat de spionnen in het land waren - totdat de lijken van al diegenen die aan God hadden getwijfeld en Zijn openbaring hadden verworpen, in de verschroeide woestijn zouden zijn begraven. Alleen dan zou de volgende generatie Israëlieten het land binnengaan en het bezitten, net zoals God 40 jaar eerder beloofde.

Je raadt het al

We zien dus twee duidelijke voorbeelden in de Schrift waar één enkele generatie een grote openbaring van God heeft afgewezen en het heeft God ertoe aangezet om een verwoestende ronde van oordeel te ontketenen over die ene generatie. Laten we nu snel vooruitgaan naar waar we aan het begin waren: de Joden tijdens de Verdrukking.

Is de generatie van de Joden die is onderworpen aan de Verdrukking schuldig aan het afwijzen van een grote openbaring van God?

Zoals ik al zei, zien we tijdens de Verdrukking dat God de hamer laat vallen op één generatie van Joden in wat aantoonbaar het strengste oordeel is dat zij ooit als volk zullen ervaren. En het lijkt me niet dat dit het "Oordeel voor het verwerpen van de Messias - deel 2" is. En ik kan het niet helpen, maar ik vraag me af of de verdeling van hun land wel zo'n streng oordeel rechtvaardigt, dus...

Wel, wat zou het dan anders kunnen zijn? Is de generatie Joden die is onderworpen aan de Verdrukking, die welke zich schuldig maakt aan het verwerpen van een grote openbaring van God? Staan zij op gelijke voet met de generatie die weigerde Hem als hun Verlosser te vertrouwen en als gevolg daarvan stierven in de woestijn, of de generatie die hun beloofde Messias verwierp en Hem als een gewone misdadiger liet kruisigen met als gevolg daarvan werden gedecimeerd, verdreven uit hun land, en de tempel vernield zagen?

Ja, naar mijn bescheiden mening zal de generatie Joden die tijdens de Verdrukking leeft, worden gezuiverd, en ook precies daaraan schuldig zijn; en ik geloof oprecht dat dit het is wat de Heilige Geest mij probeerde te laten zien.

Deze generatie Joden zal getuige zijn van iets wat geen enkele andere generatie Joden (of welke groep dan ook) ooit zal hebben meegemaakt. Zij zullen zien dat God iets doet wat Hij duidelijk beloofd heeft in Zijn Woord, om zo aan de wereld Zijn soevereine macht en gezag over de hele aarde en de hele mensheid te onthullen. Zij zullen God een verbluffende bovennatuurlijke gebeurtenis op wereldschaal zien uitvoeren, waarvan de mensheid nooit getuige zal zijn geweest.

En ik heb het gevoel dat je al geraden hebt wat het is:


Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
(1 Tessalonicenzen 4:16-17)


Wow, je hebt het goed geraden:

De Opname

()

Wat, heb je dan nooit gedacht aan de opname als een openbaring van God? Oh, dan hoop ik het je te kunnen vertellen. Als God zijn belofte aan de Gemeente nakomt en een paar honderd miljoen leden van het lichaam van Christus hier op een bijzonder spectaculaire manier wegneemt, zal het Gods grootste openbaring van Zichzelf en van Zijn macht zijn sinds tweeduizend jaar, en het zal de wereld verlammen en het eindtijdsscenario starten op een manier die we ons op dit moment niet kunnen voorstellen.

Verbijsterend: Je bent het waarschijnlijk al beu om me dit te horen zeggen, maar ik kan het niet genoeg benadrukken. We kunnen ons niet voorstellen wat het effect van de Opname op de wereld zal zijn. Er zijn gewoon geen woorden voor. De wereld zal op zijn kop worden gezet en radicaal worden veranderd op een manier die we ons niet kunnen voorstellen en de dingen zullen nooit meer hetzelfde zijn. En het zal van de ene op de andere dag gebeuren, in een oogwenk.

Nu, stop en denk na. Denk je dat wanneer de Opname plaatsvindt, miljoenen Joden over de hele wereld plotseling zullen opleven en iets zullen zeggen als...

"Hé, denk je niet dat wat er net gebeurde, het Opname-ding is, waar sommige christenen het over hadden?! Goh, misschien hadden ze toch gelijk... misschien is hun Nieuwe Testament niet alleen maar een wat in elkaar geknutselde fictie! Misschien is Jezus wel echt de Messias! O wee, ik denk dat we beter zo snel mogelijk gered kunnen worden!"

Uitgaande van de huidige opvattingen die de meeste Joden over christenen hebben, over de geldigheid van het Nieuwe Testament en het idee van de opname, gok ik op: echt niet.

Deze generatie Joden zal Gods grootste openbaring sinds de openbaring van Zijn Zoon de Messias afwijzen, met velen die het zien als degenen die niet klaar waren voor een verandering om meegenomen te worden door een buitenaards ras, wat volgens mij de heersende verklaring zal worden in de nasleep ervan. Of misschien denken ze dat hun nieuwe messiaanse BDE er iets mee te maken heeft. Wie weet... misschien zal de bedrieger die zij als hun Messias aankondigen, beweren een rol te hebben gespeeld bij het zuiveren van de aarde van die fundamentalistische idioten.

De Beestachtige Duivel voor Eeuwig: Over hun messiaanse BDE gesproken, zou men ook Israëls aanvaarding van de Antichrist als hun Messias in plaats van Christus kunnen beschouwen als een factor die een bijdrage levert aan de laatste verwoestende ronde van oordeel dat op de Joden valt tijdens de Verdrukking. Hoewel ik niet al te fel zou discussiëren met iemand die ervoor kiest om het zo te zien, denk ik niet dat het noodzakelijkerwijs op die manier moet worden geïnterpreteerd.

In mijn ogen is het zinvol om te denken dat de aanvaarding van de Antichrist door Israël een natuurlijke uitvloeisel is van de "gedeeltelijke verharding" die God tweeduizend jaar geleden aan hen heeft gegeven (Rom.11:25), toen Hij Zijn aandacht verplaatste naar het jonge lichaam van Christus. Met andere woorden, die verharding is de reden waarom zij de Antichrist in de eerste plaats zullen accepteren. De laatste tweeduizend jaar heeft God zijn aandacht gericht op de Kerk, terwijl Israël verhard is gebleven ten opzichte van de identiteit van de echte Messias die zij gekruisigd hebben, en ik zie hun uiteindelijke aanvaarding van een bedrieger als het hoogtepunt van die verharding. God zal niet al te lang daarna beginnen om de verharding weg te nemen, met wat ik geloof, door Zijn wonderbaarlijke tussenkomst ten behoeve van hen in de strijd van Gog Magog.

Ik heb dus de neiging om Israëls aanvaarding van de Antichrist en hun afwijzing van Gods openbaring in de vorm van de Opname te zien als een geval van appels en peren in termen van Israëls laatste ronde in het oordeel tijdens de Verdrukking.

Maar wat zij ook denken over de Opname, deze generatie Joden zal, net als het grootste deel van de rest van de wereld, Gods verbluffende openbaring afwijzen en als gevolg daarvan zal God de hamer van het oordeel op die ene generatie laten vallen... net als de laatste keer en de keer daarvoor.

Het komt er uiteindelijk op neer dat de afwijzing door de Joden van Gods wereldschokkende openbaring in de vorm van de Opname, die voorafgaat aan de verdrukking, voldoende rechtvaardiging zal bieden voor Gods laatste en ernstigste uitstorting van oordeel over Zijn volk (zelfs als zij hun land verdelen, wat ze geloof ik wel zullen doen).

Overigens dient dit ook ter ondersteuning van het moment van de opname voorafgaand aan de verdrukking (alsof het nodig was). Zonder een pre-trib-opname die de Gemeente wegneemt, zit je vast in de veronderstelling dat deze laatste en meest angstaanjagende uitstorting van oordeel over de Joden tijdens de Verdrukking eenvoudigweg een uitbreiding is van Zijn oordeel voor het afwijzen van hun Messias tweeduizend jaar geleden, of omdat ze hun land verdeelden, of omdat ze de Antichrist aanvaardden.

Maar om de redenen die ik heb besproken, zaten die ideeën gewoon niet helemaal goed bij me, en het gaf me een onrust en zat vol vragen. En ik ben tevreden dat de Heilige Geest mij die vragen beantwoordde.

Ik hoop alleen dat ik de volgende keer als dat Hij het doet, ik geen koffie drink.

Als je dit artikel goed vindt, deel het dan met iemand!

De bronnen voor afbeeldingen (in volgorde van verschijning):

1. Hamer, aangepast van Pixbay.
2. De vernietiging van de Tempel van Jeruzalem door Francesco Hayez, gemarkeerd als publiek domein [PD], meer details op Wikimedia Commons
3. Twee kopjes koffie van Wanchalerm Yaisune aangepast.
4. Aangepast van Healing the Lame door James Tissot kunstenaar QS:P170,Q381248, gemarkeerd als publiek domein [PD], meer details op Wikimedia Commons.
5. De Rode Zee oversteken met Mozes aangepast van Pixbay
6. Opname beeld-screenshot

(Tenzij anders vermeld, zijn alle werken met een PD en CC-licentie via Wikimedia Commons.)

Schriftelijke citaten:

Alle Schriftteksten zijn afkomstig uit de HSV Bijbel.

Bron: A Little Strength