www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hoe laat is het (op Gods hemelse kalender)?

Stephanie Dawn - 13 juni 2019

God is een God van orde, niet van chaos. Hij onthult patronen en volgordes, sjablonen en types. God is buiten de tijd, maar Hij heeft een plan met een tijd van vóór de grondlegging van de wereld.

 Weet dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen.

(Jesaja 46:9-10)

Een interessante studie is om te proberen de tijd te achterhalen waarin we ons bevinden. Ik geloof dat de meesten van ons het ermee eens zijn dat we in de periode van Jezus' terugkeer leven. Ik stel me voor dat velen van ons geïnteresseerd zijn in het bestuderen van hoe dichtbij Zijn wederkomst zou kunnen zijn.

De Profetische Kalender - 7000 Jaar

In mijn eerste bericht over Gods kalender, Gods Profetische Tijdlijn, besprak ik hoe de jaren die aan de mensheid zijn toegekend parallel lopen met de 7 dagen van de schepping en de sabbatcyclus.

 Toen God op de zevende dag Zijn werk, dat Hij gemaakt had, voltooid had, rustte Hij op de zevende dag van al Zijn werk dat Hij gemaakt had. En God zegende de zevende dag en heiligde die, want daarop rustte Hij van al Zijn werk, dat God schiep door het te maken.

(Genesis 2:2-3)

Toen Adam en Eva "vielen", begon hun "werkweek". Zij zouden niet langer genieten van de geneugten en het leven van gemak in Eden, maar zouden moeten werken, streven en werken voor de essentie van het leven. Sindsdien verlangt de hele schepping naar de sabbatsrust op de 7e dag.

Uit de sabbatcyclus kunnen we afleiden dat de mensheid ongeveer 7000 jaar op aarde zal bestaan.

6000 jaar menselijk bestuur
+ 1000 jaar van Jezus' regering in het Duizendjarige Rijk
= 7000 jaar

Om dit geloof te ondersteunen, hebben Joden altijd erkend dat de zevendaagse scheppingsweek symbool staat voor een zevenduizend jaar durend plan voor de mensheid. Elke profetische "dag" vertegenwoordigt 1000 jaar van het verhaal van de aarde (zie Wikipedia - Jaar 6000). Het dispensatiemodel voor het begrijpen van Gods ordening van de tijden van de mensheid bevestigt ook deze interpretatie.

 Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heere is als duizend jaar en duizend jaar als één dag.

(2 Petrus 3:8)

De Jubileumcyclus, van 7×7 jaar, gevolgd door een Jubeljaar, lijkt hier ook mee samen te hangen. In Genesis 6:3 zei God:

 Toen zei de HEERE: Mijn Geest zal niet voor eeuwig met de mens twisten, omdat ook hij vlees is, maar zijn dagen zullen honderdtwintig jaar zijn.

Deze periode van 120 jaar was een letterlijke periode tot aan de wereldwijde overstroming, maar er is gesuggereerd dat het ook representatief is voor 120 cycli van jubeljaren.

120 cycli x 50 Jubeljaren = 6000 jaar

Ik weet dat er de laatste tijd veel is gespeculeerd over de "Jubeljaren" en dat de laatste jaren zijn voorgesteld als kandidaten daarvoor. Ik zou willen suggereren dat het jubeljaar meer te maken heeft met het herstel van Israël en de verlossing van de hele schepping dan met het kerkelijk lichaam. Ik begrijp dat de Feesten van God van toepassing zijn op alle verlosten, maar het Jubeljaar lijkt specifieker van toepassing te zijn op Israël. Als zodanig zou ik willen voorstellen dat de jubeljaar-cyclus eindigt op het 6000e jaar, waarmee het eeuwige jubeljaar en de 7e Rustdag voor de mensheid worden ingeluid. Dit zou het jubeljaar van de tweede komst van Christus op het jaar 6000 plaatsen. De laatste duizend jaar, het Duizendjarige Rijk, zal de aarde weer in de buurt van Eden-achtige omstandigheden komen, met Christus die heerst op zijn troon.

Hoe laat is het?

Ik denk dat velen van ons zich ervan bewust zijn dat er inconsistenties zijn in de kalenders die vandaag de dag worden gebruikt, en ook die in het verleden zijn gebruikt. Elke feestdag die opduikt, wordt in de ware kalender een belangrijke overweging. Ik geloof dat we de kalender in de zon, de maan en de sterren - de Mazzaroth - moeten gebruiken om Gods tijdlijnen te bepalen. Het is de enige die de mens niet kan verknoeien.

Genesis 1:14 verklaart:

 En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!

(Wat zijn de feestdagen, vraagt u zich af? God heeft vanaf het begin van de schepping vastgestelde tijden op zijn kalender gezet. De heilige tijden, of seizoenen, zijn de vaste of vastgestelde tijden waarop God Zijn volk zou ontmoeten. Deze vastgestelde tijden zijn illustratieve beelden voor de mensheid van Gods verlossingsplan. Voor meer informatie over deze feesten, zie De feesten van God - Zijn vastgestelde tijden).

Nu wil ik alleen nog maar zeggen, dat weten welke "tijd" het is, geen verlossingskwestie is. Het bestuderen van de kalenders en het hierover aandringen bij God in gebed is gewoon iets waar ik geïnteresseerd in ben geweest. Het enige wat ik wil doen is mijn bevindingen met je delen, zodat het in je eigen studies en gedachten kan opduiken.

Met dat gezegd, zijn hier mijn suggesties:

Aangezien Jezus momenteel hier niet in ons midden heerst, en wij onder de vloek van Genesis 3 blijven leven, moet de mensheid nog steeds in onze "werkweek" zijn. Waar de meesten van ons in geïnteresseerd zijn (ik!), is hoe dicht we bij onze "sabbatsrust" zijn. Laten we eens kijken wat we kunnen ontdekken!

Zoveel kalenders

Een van de uitdagingen om precies te weten welk jaar het is, is dat het bijhouden van de tijd in de loop van de menselijke geschiedenis is veranderd. Er bestaan een aantal kalenders, sommige gebaseerd op de zon (solar), andere op de maan (lunar) en weer andere op een combinatie van beide (lunisolar). De Juliaanse kalender werd ingesteld in 45 v.Chr., en verfijnd in 1582 n.Chr. om de Gregoriaanse kalender te worden die nog steeds in seculier gebruik is. Deze kalender is gebaseerd op "anno Domini nostri Jesu Christi" - "in het jaar van Onze Heer Jezus Christus", het vermoedelijke geboortejaar van Jezus (dat waarschijnlijk iets van 3-4 v.Chr. was, en niet het jaar "0" dat de kalender gebruikt). Anno Domini werd ongeveer 350 jaar geleden omgedoopt tot de "gemeenschappelijke jaartelling" of "CE" (common era) om Jezus uit het plaatje te verwijderen. Hoewel deze kalender ons een verwijzing geeft naar de huidige tijd, het "Kerktijdperk", geeft het geen beeld van de gehele menselijke geschiedenis.

Gregoriaanse kalender - 9 juni 2019

Dus, hoe zit het met de Hebreeuwse kalender? De Hebreeuwse kalender is een maankalender, die gebruik maakt van ingevoegde schrikkelmaanden in plaats van schrikkeljaren om het tijdsverschil tussen de maan- en zonnejaren te overbruggen. Het is gebaseerd op beginjaartellingen bij de schepping van de wereld. Het heeft ook een paar herzieningen ondergaan en er is een discrepantie tussen de orthodoxe Rabbijnse kalender en de Nazarener kalender. Momenteel, in 2019, is het aantal voor de orthodoxe Rabbijnse jaartellingen: 5779. De Orthodoxe Rabbijnse kalender is gebaseerd op een boek genaamd de "Seder Olam Rabbah", dat is geschreven in 240 CE (AD). Helaas zijn er aanwijzingen dat er tot 240 "ontbrekende jaren" in deze kalender staan, al dan niet opzettelijk.

Orthodoxe Rabbijnse kalender - 6 Sivan 5779
Orthodoxe Rabbijnse kalender + 240 ontbrekende jaren - 6 Sivan 6019

De orthodoxe Rabbijnse kalender, 5779, zou ons enkele eeuwen verwijderd houden van de wederkomst van Christus. De tekenen van de tijd (zie: Teken, teken, overal een teken) zouden anders suggereren. En wát als we de 240 ontbrekende jaren er nog eens bij optellen om 6019 te krijgen? Dit lijkt ons in een "overtijd" te brengen. Met betrekking tot beide kalenders - laat me u dit vragen: Denkt u dat God, die soeverein is en dit van tevoren gepland heeft vanaf het begin van de wereld, zijn eigen jaartellingen door elkaar zou halen? Met de verbazingwekkende precisie van de Schrift, ben ik geneigd te geloven dat God de symfonie van de mensheid perfect heeft georkestreerd. Laten we dus blijven zoeken.

Weet u nog alle aanhalingen en de leeftijd-tellingen in Genesis? Dat is eigenlijk zeer nuttige informatie bij het bepalen van de leeftijd van de aarde, de tijdlijn van de grote zondvloed en de verdeling van de aarde. Wanneer we de genealogische informatie in de Schrift combineren met archeologisch bewijs, blijkt dat we ongeveer 6000 jaar menselijke geschiedenis hebben. Zonder in een scheppingsdebat te komen, volgen hier enkele artikelen als u geïnteresseerd bent in de getallen:

How does the Bible teach 6000-years - creation.com (Creation Ministries International)

The Institute for Creation Research(Institute for Creation Research)

The World: Born in 4004 BC? (Answers in Genesis)

What is the age of the earth? How old is the earth? (GotQuestions)

De Nazarener-kalender gebruikt de tellingen in het Oude Testament om het jaar te dateren, net zoals de huidige scheppingswetenschap dat doet. Hier komt Gods zorgvuldige registratie van genealogieën in het spel! De hele Schrift heeft tot doel, om Gods plannen en doelen uiteen te zetten. Door gebruik te maken van getallen die in de Schrift worden aangeleverd, kunnen we deze tijdlijn onderscheiden:

Adam tot aan de zondvloed: 1656 jaar
Overstroming tot de geboorte van Abraham: 454 jaar
Abraham tot de Exodus: 430 jaar
Exodus tot de Eerste Tempel: 480 jaar
Eerste Tempel tot de Ballingschap: 393 jaar
Verbanning tot de Tweede Tempel: 72 jaar
Totaal: 3485 jaar

Om vervolgens te tellen hoeveel jaren er tussen de bouw van de Tweede Tempel en het jaar [2019] (d.w.z. nu) zijn verstreken, moeten we overschakelen naar de westelijke (Romeinse) Gregoriaanse kalender. De reden hiervoor is dat de Schrift deze data niet voor ons vastlegt.

 En dit huis werd voltooid op de derde dag van de maand Adar; het was het zesde regeringsjaar van koning Darius.

(Ezra 6:15)

Seculiere geschiedkundigen delen ons mee dat het zesde jaar van het bewind van de Perzische koning Darius plaatsvond in ongeveer 515 voor Christus. Als we 515 jaar toevoegen aan de [2019] jaar die sinds de geboorte van Jeshua zijn verstreken, vinden we dat de Tweede Tempel ongeveer 2520 jaar geleden werd gebouwd:

Tweede Tempel gebouwd: 515 v.Chr.
Jaren verstreken sinds de geboorte van Jeshua: [2019].
Totaal [2532] jaar

Om de leeftijd van de aardse schepping vandaag (in het jaar 2019) bij benadering te bepalen, moeten we het aantal jaren vanaf de Schepping tot de bouw van de Tweede Tempel (3485) optellen bij het aantal jaren vanaf de bouw van de Tweede Tempel tot nu (2532). Dit geeft ons de geschatte leeftijd van de aarde in het jaar 2019 AD:

Schepping tot aan de Tweede Tempel: 3485 jaar
Tweede Tempel tot 2019 CE: 2532 jaar
Jaren sinds de Schepping (bij benadering) 6017 jaar
(Bronvermelding: Paul D Newman)

Bijbelse stamboomkalender - 6 Sivan 6017

Het gebruik van de Schrift als ruggengraat van onze kalender is belangrijk. Ik geloof dat God ons met opzet deze specifieke afkomst en de jaartelling heeft gegeven - niet alleen om de bloedlijn van Jezus te verifiëren. Maar alleen al het gebruik van de bijbelse genealogieën brengt ons ook in "profetische overtijd". Omdat ik niet geloof dat dit een mogelijkheid is, moeten we blijven zoeken.

De kalender met de zon, maan en sterren

De genealogieën in de Schrift zijn nuttige informatie in de kalender van de mensheid. Na de zondvloed zijn ze echter gebaseerd op kalenders die in de loop der tijd zijn veranderd. Daarom stel ik voor dat we deze getallen moeten bevestigen met de kalender in de hemel. Herinner je je dit vers nog?

 En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot tekenen, en tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!

(Genesis 1:14)

God voorzag de zon, de maan en de sterren om te dienen als tekenen en om dagen en jaren te markeren. De zon, de maan en de sterren zijn door de mensheid onveranderd gebleven, zelfs toen de aarde van koers veranderde. Is er een teken in deze hemellichamen dat ons een aanwijzing kan geven over welke "tijd" het is op Gods onveranderlijke klok?

Nou, ja, die is er wel. Interessant is dat toen profetiewaarnemers begonnen met het scannen van de duizenden jaren van de menselijke geschiedenis en toekomst voor een specifiek teken in de zon, de maan en de sterren zoals beschreven in Openbaring 12:1-2, zij slechts één overeenkomst vonden.

 En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.
(Openbaring 12:1-2)

En een groot teken verscheen in de hemel: een vrouw gekleed met de zon, met de maan onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Ze was zwanger en schreeuwde van de geboortepijn en de kwelling van de geboorte.

Het teken verscheen op 23 september 2017 en is HIER gedetailleerd.

Terwijl het teken van de vervulling van Openbaring 12:1-2 slechts één keer voorkomt, vonden de wachters drie andere gedeeltelijke uitlijningen. Deze gedeeltelijke uitlijningen vonden plaats op 11 september in het jaar 3 voor Christus (de geboorte van Jezus?), 27 augustus in 70 na Christus (vernietiging van de Tweede Tempel) en 5 augustus 3915 vóór Christus. Allemaal uiterst belangrijke gebeurtenissen voor de mensheid.

5 augustus 3915 - Teken in de Zon, Maan en Sterren

Adam en Eva werden geschapen om eeuwige wezens te zijn, en in hun volmaaktheid werd hun toegestaan om vrij te eten van de Boom des Levens. Ons wordt niet verteld hoelang zij in hun volmaakte staat waren voordat zij zondaars werden, maar ik weet niet zeker of het voor ons op dit moment iets uitmaakt. Het kwam pas zover dat toen zij zichzelf uitdoofden en lichamelijke sterveling werden, dat de tijd zou beginnen. Het was toen ze VIELEN, dat de dag van de mensheid telt en "werkweek" begon:

 ...is de aardbodem omwille van u vervloekt; met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven; dorens en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. In het zweet van uw gezicht zult u brood eten, totdat u tot de aardbodem terugkeert, omdat u daaruit genomen bent; want stof bent u en u zult tot stof terugkeren.

(Genesis 3:17-19)

De mensheid kreeg 7000 jaar voordat deze vorm van hemel en aarde voltooid zou zijn en we zouden terugkeren naar onze eeuwige staat (met of zonder Hem - de keuze is aan ieder van ons).

Met betrekking tot de uitlijning in de zon, maan en sterren op deze datum, lees het volgende fragment genomen uit Unsealed

Er is een bijna perfecte overeenkomst op deze datum [5 augustus 3915 vóór Christus] (hoewel niet zo nauwkeurig als de 2017-uitlijning). In feite is het zo'n nauwe overeenkomst dat er gespeculeerd is dat dit de datum van de zondeval van de mensheid zou kunnen zijn geweest, toen God deze griezelig relevante woorden tot de duivel en tot Eva sprak in Genesis 3:15-16:

 En Ik zal vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht; Dat zal u de kop vermorzelen, en u zult Het de hiel vermorzelen.
Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren. Naar uw man zal uw begeerte uitgaan, maar hij zal over u heersen.

Interessant genoeg zijn in deze dialoog ook dezelfde drie entiteiten aanwezig die in Openbaring 12 worden genoemd: de slang (Openbaring 12:9), de vrouw en het mannelijke kind. De planeet Saturnus, waarvan sommigen hebben gespeculeerd dat hij Satan vertegenwoordigt, bevindt zich toevallig in de buurt van de hiel van De Leeuw.

De kalender in de zon, maan en sterren lijkt ons mogelijk een datum te geven voor de val van de mensheid op 5 augustus 3915 v. Chr. In welk jaar zou dat ons nu brengen?

3915 BC + 2019 (huidig jaar) - 1 (geen jaar "0") = 5934 jaar

Zon, Maan, Sterren Kalender - 6 Sivan 5934

Het gebruik van het teken in Openbaring 12:1-2 in 3915 v.Chr. brengt ons tientallen jaren onder het 6000 jaar, toch? Doet het dat?

360 tegenover 365,25 dagen per jaar

Op een gegeven moment tussen de zondvloed en vandaag de dag, kantelde de aarde in haar baan en kreeg een paar dagen per jaar meer. Ik zou denken dat het veilig is om aan te nemen dat de "fonteinen van de diepte die openbarsten" en de "geopende vensters van de hemel" van de zondvloed er iets mee te maken hebben. De Bijbel geeft hier niet veel details over, maar we weten dat de wereld na de zondvloed een heel andere omgeving heeft gekregen dan vóór de zondvloed. We weten ook dat deze instabiliteit van de aardkorst een tijd lang - een paar honderd jaar - heeft geduurd. De Schrift vertelt ons dat het land verdeeld was (de korst werd verschoven) "in de dagen van Peleg" na de zondvloed (Genesis 10:25). Het duurde dus even voordat de dingen tot rust kwamen en op hun huidige rustplaats kwamen.

Het resultaat wat ons betreft, is dat we op de een of andere manier op ongeveer 365,25 dagen per jaar zijn uitgekomen, in plaats van de 360 dagen per jaar vanaf de schepping. De lengte van een jaar wordt momenteel genoemd op 365,242190 dagen (Wikipedia).

Interessant is dat de Bijbel in zowel Genesis als in Openbaring een jaarlengte van 360 dagen gebruikt.

 In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet.

(Genesis 7:11)

 Vervolgens vloeide het water van boven de aarde terug, gaandeweg vloeide het terug. Na verloop van honderdvijftig dagen werd het water minder. En de ark bleef in de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, vastzitten op het gebergte van Ararat.

(Genesis 8:3-4)

In de Genesis-hoofdstukken 7-8 wordt ons verteld dat de zondvloed het land van de 17e dag van de 2e maand tot de 17e dag van de 7e maand heeft bedekt. Deze periode bedraagt in totaal 150 dagen. Dit zou alleen waar zijn als elke maand 30 dagen in zich zou hebben.

 ...En zij zullen de heilige stad vertrappen, tweeënveertig maanden lang. En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen, in rouwkleding gekleed, twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren.

(Openbaring 11:2-3)

 En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats had, die door God voor haar gereedgemaakt was, opdat men haar daar zou voeden twaalfhonderdzestig dagen.

(Openbaring 12:6)

 En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote arend gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij gevoed wordt.

(Openbaring 12:14)

 Toen hoorde ik de Man gekleed in linnen, Die Zich boven het water van de rivier bevond, en Hij hief Zijn rechter- en Zijn linkerhand op naar de hemel en zwoer bij Hem Die eeuwig leeft: Na een vastgestelde tijd, vastgestelde tijden en een helft, wanneer Hij er een einde aan gemaakt zal hebben om de macht van het heilige volk stuk te slaan, zal er aan al deze dingen een einde komen.

(Daniël 12:7)

Tweeënveertig 30-dagen maanden = 1260 dagen = "tijd en tijden, en een halve tijd" ("tijd"= 1 jaar van 360-dagen).

Ik zou er vanuit gaan dat God jaren van 360-dagen in Zijn woord gebruikt voor een reden, en niet alleen omdat de getallen rond mooier zijn dan 365,25. Ik zou suggereren dat God 6000 jaar voor de mensheid heeft uitgetrokken om te regeren op basis van de oorspronkelijke schepping van 360-dagen-jaren.

Dit is waar ik het zowel eens alsn oneens ben met de Henoch/Zadok kalender. Ik ben het ermee eens dat God de Aarde schiep met een 360 dagen durende zonnejaarbaan. Elke maand was 30 dagen, en de maanfasen voldeden waarschijnlijk aan dit patroon van 30 dagen. Ik ben het er ook mee eens dat na de opname/wegrukking van de kerk, de aarde weer 360-dagen zonnejaren zal hebben met 30-dagen maanmaanden. Ik geloof dat de opstanding/opname-gebeurtenis zo hevig zal zijn, dat het de oorzaak zal zijn dat de aarde nogmaals een schommeling zal maken en zijn orbitale weg zal veranderen.

 
Want de sluizen in de hoogte worden geopend
en de fundamenten van de aarde zullen beven.
Scheuren, openscheuren zal de aarde,
splijten, opensplijten zal de aarde,
vervaarlijk wankelen zal de aarde,
hevig waggelen zal de aarde, als een dronkaard.
Zij zal heen en weer slingeren als een nachthutje,
haar overtreding zal zwaar op haar drukken,
zij zal neervallen en niet meer opstaan.

(Jesaja 24:18-20)

Vergelijk dit met Genesis 7:

 In het zeshonderdste levensjaar van Noach, in de tweede maand, op de zeventiende dag van de maand, op die dag zijn alle bronnen van de grote watervloed opengebarsten en de sluizen van de hemel opengezet.

(v. 11)

Waar ik het niet eens ben met de Enoch/Zadok-kalender is om het 360-dagenmodel bovenop onze huidige situatie te leggen. De aarde veranderde wel in zijn baan en kantelde. Ik geloof dat de aarde weer zal veranderen in zijn baan en kantelen. Terwijl de zon, maan en sterren op hun plaats bleven, veranderde de relatieve positie van de aarde ten opzichte van hen. Aldus veranderde ons perspectief t.o.v van hen, en onze ceremonies ten opzichte van hen moesten veranderen. Ik geloof dat we dit wel kunnen corrigeren.

Om erachter te komen in welk jaar we ons bevinden, moeten we rekening houden met de discrepantie tussen hoe de aarde is ontstaan (in 360-dagen jaren) en hoe het nu is (in de 365,25-dagen jaren).

Bijbelse precedent om 360-dagen-jaren te corrigeren

Voorafgaand aan de wereldwijde zondvloed had de aarde 360-dagen-jaren. Na de Opname zal de aarde weer 360 dagen jaren hebben. Het is de tussentijdse periode die we willen corrigeren, om het huidige jaar te kunnen zien.

We willen niet gewoon doorgaan en correcties toepassen op de dagtellingen om onze theorieën te ondersteunen zonder een soort van bijbelse basis te hebben om dit te doen. Gelukkig geloof ik dat wij verscheidene voorbeelden hebben die deze correctie steunen.

De eerste is de 430 dagen van het neerliggen van Ezechiël:

 En u, neem u een ijzeren bakplaat en zet die als een ijzeren muur tussen u en de stad. Houd dan uw blik er vast op gericht: zo raakt zij in belegering en zult u haar belegeren. Dit is een teken voor het huis van Israël. En u, ga op uw linkerzij liggen en leg daarop de ongerechtigheid van het huis van Israël. Zoveel dagen als u erop ligt, zult u hun ongerechtigheid dragen. En Ík leg u de jaren van hun ongerechtigheid op overeenkomstig het aantal dagen: driehonderdnegentig dagen dat u de ongerechtigheid van het huis van Israël dragen zult. Hebt u dit voltooid, dan moet u vervolgens op uw rechterzij gaan liggen. Dan zult u veertig dagen de ongerechtigheid van het huis van Juda dragen. Voor elk jaar leg Ik u een dag op. En u zult uw blik richten op de belegering van Jeruzalem, terwijl u er met uw ontblote arm tegen profeteert. En zie, Ik zal touwen om u heen slaan, zodat u zich niet kunt omkeren van uw ene zij op uw andere zij, totdat u de dagen van uw belegering hebt voltooid.

(Ezechiël 4:3-8)

Ezechiël lag letterlijk 430 opeenvolgende dagen op zijn zijde om de straf voor ongehoorzaamheid van Israël voor te stellen. God heeft hem zelfs vastgebonden, zodat hij zich niet kon omdraaien. Voor meer dan een jaar! De 70 jaar in de Babylonische gevangenschap zeer zeker een feit. Maar er waren nog 360 jaar te gaan.

Na hun gevangenschap bekeerde het volk Israël zich niet over het algemeen. Velen keerden zelfs niet eens terug naar het Beloofde Land, en de meesten gehoorzaamden Gods geboden niet. Zelfs na de wederopbouw van de Tempel bleef Israël opstandig. De voortdurende ongehoorzaamheid van Israël resulteerde in een grotere straf die van kracht werd. Hiervoor werd door God in Leviticus 26 door de mond van Mozes gewaarschuwd. In dat hoofdstuk zegt God vier keer dat Hij hun straf "zeven keer" zal verhogen als zij ongehoorzaam blijven.

360 resterende jaren van bestraffing x 7-voud = 2520 jaar van resterende bestraffing
2520 jaar x 360 dagen = 907.200 dagen

907.200 dagen gedeeld door 365.25 dagen (huidige Gregoriaanse kalender)
= 2483,778 jaar (2483 jaar, 9 maanden, 10 dagen)

Wat doen we met deze getallen? Nou, er zijn twee verschillende periodes die in aanmerking kunnen komen:

"De dienstbaarheid van de natie" - voorspelde dat 70 jaar zou overblijven - en begon met de eerste belegering van Nebukadnesar in 605 v.Chr. Dit duurde 70 jaar tot aan de dag - we gebruiken het profetische 360-dagen-jaar - dat eindigt in 536 v.C. in Nisan (maart/april). Met gebruik van deze berekening:

2483 jaren, 9 maanden, 21 dagen MIN 536 jaar [3-4 maanden/onzekere dag]
PLUS 1 jaar (geen jaar "0") = 1948 jaar [onbepaalde maand/dag].

Het herstel van Israël als natie - 14 mei 1948

"De verwoestingen van Jeruzalem" - voorspeld nog 70 jaar te blijven - begon met de derde en laatste belegering in 587/6 v.Chr. en resulteerde in de afbraak en vernietiging van de Tempel en de stad Jeruzalem. Dit duurde ook 70 jaar, tot aan 516/7 v.Chr., toen de Tweede Tempel klaar was. Met gebruik van deze berekening:

2483 jaren, 9 maanden, 21 dagen MIN 516/7 jaar [onzekere maand/dag]
PLUS 1 jaar (geen jaar "0") = 1967 jaar [onbepaalde maand/dag].

Het terugkomen van Jeruzalem bij Israël - 7 juni 1967

Het lijkt erop dat Ezechiëls 430 dagen neerliggen profetische de voorspelling is van de verstrooiing en bijeenvergadering van Israël, binnen enkele dagen of maanden, wanneer een 360-dagen-jaar correctie wordt toegepast op onze huidige baan. Het is interessant dat God het profetische jaar van 360 dagen gebruikt, ook al leefde Ezechiël zeker ver na de zondvloed en de dagen van Peleg. (Voor meer informatie over Ezechiëls 430 dagen, zie: Ezechiël's 430 ligdagen).

Ezechiëls 430 neerlig-dagen herinneren me aan de 70-weken-profetie die aan Daniël is gegeven, waarvan Jezus verwachtte dat Zijn volk zich daarvan bewust was.

 En toen Hij dichtbij kwam en de stad zag, weende Hij over haar. Hij zei: Och, dat u ook nog op deze uw dag zou onderkennen wat tot uw vrede dient! Nu echter is het verborgen voor uw ogen.

(Lucas 19:41-42)

Het tweede voorbeeld van een 360 dagen durende correctie is te vinden in deze 70 weken van Daniëls profetie. Hoewel Daniëls profetie werd gegeven na de zondvloed, toen de aarde zeker in een baan van 365,25 dagen om de aarde was, waren de data die hem werden gegeven in 360 dagen jaren. In Daniël 9:24 krijgt Daniël een profetie:

 Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk en uw heilige stad...

Zeventig weken gebruikt de Hebreeuwse term "weken" of "zevens", wat een periode van 7 jaar is (net als ons decennium een periode van 10 jaar is). Zeventig series van zeven jaar, of 70 jaarweken, is 490 jaar. Israël moest op zoek naar zijn Gezalfde, een Vorst, hun Messias, in 7+62 "weken" vanaf het decreet uit 445 v.Chr. (of 444 v.Chr.). 69 jaarweken = 483 jaar.

Het woord om Jeruzalem te herstellen en te bouwen werd gegeven door koning Artaxerxes in de maand Nisan in het 20e jaar van zijn heerschappij. Nisan 1 in het 20e jaar van zijn regeerperiode komt overeen met 14 maart 445 vChr. We leren van verschillende plaatsen dat een profetisch jaar 360 dagen lang is.

483 jaar x 360 dagen = 173.880 dagen
173.880 dagen / 365,25 dagen = 476,06 jaar
445 v.Chr. - 476,06 jaar + 1 (geen "jaar 0") = 32 n.Chr.
[of, 444 jaar voor Christus - 476,06 jaar + 1 = 33 jaar na Christus (zie hier)].

Door zijn hele bediening heen heeft Jezus zijn identiteit als Zoon van God verborgen gehouden, althans in het openbaar. Dit was om Zichzelf als de Messias te kunnen verkondigen op de dag die in de Schrift is voorzegd.

Jezus heeft er bewust voor gekozen om Jeruzalem binnen te gaan op Palmzondag, de 10e van Nisan, 32 na Christus, ter vervulling van de Messiaanse profetie (Zacharia 9:9, Psalm 118:26, Daniël 9:25). Op die dag reed hij Jeruzalem binnen op een ezel, terwijl de menigte hem aanmoedigde als de Messias. Dit was precies 173.880 dagen nadat Arthahsasta de wederopbouw van Jeruzalem had aangekondigd.

Nogmaals, in het voorbeeld van Palmzondag lijkt het erop dat we een precedent hebben, niet voor het leggen van een 360-dagen kalender over onze huidige kalender, maar voor het corrigeren van onze huidige omloop naar een gelijkwaardige 360-dagen omloop.

Er is een Schriftelijk precedent gegeven voor het corrigeren van onze kalender naar een 360-daagse profetische kalender.

Dus, welke tijd is het nu werkelijk?

Laten we het tot nu toe samenvatten:

Eerste 360-dagen-correctieberekening voor 360 dagen

In mijn oorspronkelijke berekeningen veronderstelde ik dat de zaken na de zondvloed gemiddeld 365,25 dagen per jaar in evenwicht waren, net na de zondvloed. Om de huidige jaren aan te passen aan de profetische 360-dagen-jaren, betekent dit dat de mensheid sinds de wereldwijde overstroming ongeveer 5,25 dagen per jaar extra heeft bestaan. Als onze toegewezen dagen slechts 6000 360-dagen-jaren zijn, dan hebben we eigenlijk meer jaren "opgebruikt" dan onze huidige kalenders aangeven. Correctie voor deze extra dagen en we zetten ze om in 360-dagen-jaren:

3915 (Herfst) - 1656 (Zondvloed) = 2259 jaar leefde de mensheid
voor Christus met "extra dagen" + 2019 jaar AD met "extra dagen"
- 1 (geen jaar 0) = 4277 jaar geleefd met "extra dagen"

4277 x 365,25 (huidige dagen/jaar) / 360 (profetische dagen/jaar) = 4339
360-dagen-jaar-equivalenten sinds de zondvloed, geleefd door de mensheid

4339 (jaren na overstromingen) + 1656 (jaren vóór de overstroming)
= 5995 jaar (+/- ongeveer een half jaar)

(Berekening 1) Profetische kalender - 6 Sivan 5995

Ik denk dat we hier veel dichterbij komen in onze berekeningen, maar ik weet niet zeker of we er al zijn. Het belangrijkste punt van zorg bij deze berekening is dat we niet weten hoe lang de aarde heeft gedraaid en wanneer de baan van de aarde zich in 365,25 dagen-jaren vastlegde.

Werd de baan van de aarde beïnvloed toen het land na de overstroming werd verdeeld in de tijd van Peleg? Hoe zit het in de dagen van Jozua? Het boek Jozua registreert voor ons een unieke gelegenheid waar de "zon en de maan stilstonden" om de Israëlieten in staat te stellen hun vijanden te verslaan. Hoe werd de baan van de aarde in deze tijd beïnvloed, wat was het?

 En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich aan zijn vijanden had gewroken. Is dit niet geschreven in het Boek van de Oprechte? De zon stond stil in het midden van de hemel en haastte zich niet om onder te gaan, ongeveer een volle dag.

(Jozua 10:13)

Door het werk van Daniel Matson op Watchfortheday lijkt het erop dat er rond 713 v.Chr. nog een aanpassing aan de aardas kan hebben plaatsgevonden tijdens de dagen van Koning Hizkiah - gedocumenteerd in 2 Koningen 20:8-11, toen de schaduw van de zon 10 stappen achteruit ging.

 Hizkia nu had tegen Jesaja gezegd: Wat is het teken dat de HEERE mij gezond zal maken en dat ik op de derde dag naar het huis van de HEERE zal gaan? Jesaja zei: Dit zal voor u een teken van de HEERE zijn dat de HEERE het woord dat Hij gesproken heeft, doen zal: Moet de schaduw tien treden verdergaan of tien treden teruggaan? Toen zei Hizkia: Het is voor de schaduw gemakkelijk om tien treden verder te gaan. Nee, laat de schaduw tien treden teruggaan. En Jesaja, de profeet, riep de HEERE aan, en Hij deed de schaduw tien treden teruggaan van de treden die zij op de treden van Achaz' zonnewijzer naar beneden was gegaan.

(2 Koningen 20:8-11)

Hoe houden we rekening met deze extra onzekerheden, of, moeten we daar wel rekening mee houden?

Moeten we het gewoon opgeven?

Ik heb hier nogal wat tijd doorgebracht in een mentale angst, en ik vroeg me wel eens af of God wil dat we het gewoonweg opgeven om uit te zoeken hoe laat het is. Ik smeekte Hem: "Wilt U echt niet dat we weten in welke tijd we ons bevinden? U zegt ons om te kijken, om er klaar voor te zijn! U zegt dat U niets zult doen zonder het aan Uw profeten te onthullen. We weten dat we in het seizoen zitten, maar U suggereert dat we meer kunnen weten dan dat. Alstublieft, Heer, help me, alstublieft!".

God verwachtte dat de Joden zich bewust zouden zijn van de tijd:

 Huichelaars, de aanblik van de aarde en van de hemel weet u te duiden. Hoe kan het dan dat u deze tijd niet weet te duiden?

(Lucas 12:56)

 Het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden.

(Spreuken 25:2)

 Voorzeker, de Heere HEERE doet niets tenzij Hij Zijn geheimenis heeft geopenbaard aan Zijn dienaren, de profeten.

(Amos 3:7)

Vergeet niet dat Jezus' triomftocht tot op de dag nauwkeurig kon worden afgeteld. Het herstelde Israël was in staat om af te tellen tot op het exacte jaar. En hier is waarom ik geloof dat God de Sleutel van Henoch in mijn hart legde.

Dagenlang kon ik Henoch niet uit mijn gedachten krijgen. De traditie, plus de buitenbijbelse tekst van Henoch, stelt dat Henoch zowel geboren als opgenomen was op dezelfde dag van het jaar - Pinksteren. Ik had net een serie geschreven over Pinksteren en hoe nauw verbonden het is met het lichaam van Christus (alles wat je moet weten over Pinksteren, het feest dat alles samenbindt voor de Gemeente). Wat als God Henoch, vóór de zondvloed, precies op 365-jarige leeftijd, weggenomen heeft om ons een aanwijzing te geven? Als we het getal 365 in onze berekening als correctiefactor gebruiken, past dat dan bij al de kantelingen die de aarde doormaakte? Je moet toegeven dat het interessant is dat Henoch specifiek op 365 jarige leeftijd (in plaats van bijvoorbeeld 360, of 492, of 253, of .....) weggenomen zou zijn.

Tweede 360-dagen/jaar-correctieberekening (met de wegneming van Henoch):

Ik dacht dat het misschien de opname-datum van Henoch zou kunnen zijn die gebruikt zou moeten worden voor het 365 dagen correctiebegin in plaats van de Zondvloed. Henoch was 669 jaar voor de Zondvloed weggenomen. Dat getal moet toch op de een of andere manier significant zijn? Wat als we er rekening mee houden in de kalendercorrectie?

5 augustus 3915 v.Chr. - De zondeval van de Mens
17 Iyar, 1656 AM (3915 - 1656 = 2259 VC) - Overstroming
De opname-datum van Henoch = 669 jaar voor de zondvloed op 365-jarige leeftijd.
= 2259 + 669 = 2928 v.C. met Pinksteren

5 augustus 3915 v.Chr. - Pinksteren 2928 v.Chr.
= 987,05 jaar x 360 = 355.338 dagen voor de opname van Henoch.

Pinksteren 2928 v. Chr. - Pinksteren 2019 AD (-1, geen "jaar 0" = 4946,0 jaar).
x 365 = 1.805.290 Dagen na de opname van Henoch

Totaal aantal dagen van de mensheid = 2.160.628 / 360
= 6001,7 jaar (de datum vanaf Pinksteren, 9 juni 2019).
(+/- tot 1 jaar)

(Berekening 2) Profetische kalender - 6 Sivan, 6001,7

Deze berekening lijkt ons in profetische overtijd te brengen.

Derde 360-dagen/jaar-correctieberekening (vanaf de wereldwijde zondvloed):

Met behulp van de wereldwijde vloed als uitgangspunt, in plaats van de opname-datum van Henoch, krijgen we:

5 augustus 3915 v.Chr. - De zondeval van de mens
17 Iyar, 1656 AM (2259 BC) - Zondvloed

3915 - 1656 = 2258,7 jaar voor de vloed
+ 2019,05 jaar (Pinksteren, Sivan 6) - 1 (geen jaar 0)
= 4276,75 jaar geleefd met "extra dagen" (vanaf de zondvloed tot vandaag)

4276,75 x 365 (Henoch dagen/jaar) = 1.561.013,75 dagen
1656 (voor de overstromingsjaren) x 360 = 596.160 dagen

1.561.013,75 + 596.160 = 2.157.173,75 dagen / 360 dagen
= 5992,15 jaar (de datum vanaf Pinksteren, 9 juni 2019).

(Berekening 3) Profetische kalender - 6 Sivan 5992
Profetische kalender - Pinksteren 2020 (~31 mei, TBD) - 6 Sivan 5993

Het lijkt logisch om de overstroming als uitgangspunt te nemen, omdat we weten dat de aarde op dat moment veranderd is van de 360 dagen durende jaaromloop. Het houdt echter geen rekening met het tijdsverschil tussen de opname van Henoch en de start van de overstroming, als dat een aanwijzing zou moeten zijn.

Laten we eens kijken

Ik zou willen voorstellen dat door gebruik te maken van de aanwijzingen die God ons in de Schrift en in Zijn hemelse kalender heeft gegeven, we het huidige jaar op Gods Profetische Kalender bijna kunnen kennen. Wat betreft de manier waarop alle stukken bij elkaar moeten worden gebracht, en wat het meest nauwkeurig is, kan ik niet zeggen dat ik het zeker weet. Ik hoop echter dat de bovenstaande berekeningen zinvol zijn geweest en u ideeën hebben gegeven voor verder onderzoek.

Kortom, vanaf 9 juni 2019 (Pinksteren) zou de "tijd" kunnen zijn:

Gregoriaanse kalender - 9 juni 2019
Orthodoxe Rabbijnse kalender - 6 Sivan 5779
Orthodoxe Rabbijnse kalender + 240 ontbrekende jaren - 6 Sivan 6019
Bijbelse stamboomkalender - 6 Sivan 6017
Hemelse Kalender - 6 Sivan 5934
(Berekening 1) Profetische kalender - 6 Sivan 5995
(Berekening 2) Profetische kalender - 6 Sivan 6001,7
(Berekening 3) Profetische kalender - 6 Sivan 5992

Ik ben overgehaald om te blijven weven aan alle aanwijzingen van God. Blijf op de hoogte van deel 2!

Bron: What Time Is It (On God's Celestial Calendar)? - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates