www.wimjongman.nl

(homepagina)

Gezegend Hij die komt!

( )

Eigen foto

door Asher Intrater sept/okt 2019

Een van de belangrijkste gebeden voor de komst van de Messias is:

ברוך הבא בשם ה’ , Baruch Haba b’shem Adonai

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.

Het wordt TWEE KEER gevonden in het evangelie van Mattheüs. De eerste is het juichende welkom van de menigte tijdens de “triomfantelijke intocht” in Jeruzalem. Toen Yeshua de stad binnenreed op een ezel, legden de mensen hun kleren op de grond, wuifden met palmtakken en riepen:

“Hosanna” voor de zoon van David. Gezegend Hij Die komt in de naam van de Heer!” – Mattheüs 21:9

De tweede keer kun je vinden een paar dagen later, als Yeshua preekt in Jeruzalem, leert over de eindtijd, en de religieuze leiders bestraft om hun huichelarij:

“O Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn!…. Zie, uw huis wordt als een woestenij voor u achtergelaten. Want Ik zeg u: U zult Mij van nu af aan niet zien, totdat u zegt: “Gezegend is Hij Die komt in de naam van de Heer!” – Mattheüs 23:37-39

Voorwaarden van een Tweevoudige Intocht

Dus, we hebben een “triomfantelijke intocht” in het verleden (Mattheüs 21) en een in de toekomst (Mattheüs 23). Die in de toekomst verwijst naar de Wederkomst. Hij zal lijken op de eerste, maar veel glorieuzer en “triomfantelijker” zijn. Yeshua zal terugkomen op een wit paard en zal verwelkomd worden door een grote menigte, verzameld uit iedere natie.

Yeshua zei” “Je zult Mij niet zien totdat….” Dit kun je zowel negatief als positief opvatten, een straf en een belofte. Allereerst, de stad wordt vernietigd. Dan, ergens in de toekomst moet hij hersteld worden.

Als hij hersteld is komt er een tijd waarin de mensen in Jeruzalem Hem zullen ontvangen onder het roepen van “Baruch Haba!” Hij zal niet terugkomen totdat dit gebeurt. Hij zal terugkomen als dit gebeurt. Het zal gebeuren. Dit is zowel een profetie als een voorwaarde.

Waarom moeten deze gebeurtenissen eerst plaatsvinden? – Om dezelfde reden waarom er twee maal een komst van de Messias is, een om te lijden als verzoenend offer; een om te heersen en regeren als koning.

Nadat Yeshua gekruisigd was moest de stad verwoest worden. In die tijd begon de boodschap van redding verspreid te worden over de wereld. Nu, vele jaren later, heeft elke natie de gelegenheid om redding te ontvangen. De internationale Ekklesia is gegroeid, samengesteld uit ware Christenen van iedere etnische groep.

Nu is het de tijd dat Israël wordt hersteld, dat zij klaar is de Messias Yeshua weer te ontvangen. Deze keer zal Israël Hem niet alleen verwelkomen maar het overblijfsel van mensen van elke stam en taal.

Yeshua is de Koning der Joden en de Koning der Koningen. Hij is de zoon van David en de zoon van God. Hij is de Koning van Israël en het Hoofd van de Kerk. Daarom moet de laatste, triomfantelijke intocht zowel een internationale als een Israëlische dimensie hebben.

Op dezelfde manier moet de belofte van Zijn komst zowel internationale als Israëlische vereisten hebben. De vereiste voor Israël lezen we in Mattheüs 23; de internationale kun je vinden in Mattheüs 24:

“En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken; en dan zal het einde komen.” – Mattheüs 24:14

Er zijn dus twee hoofdthema’s van het Koninkrijk van God die de weg bereiden voor de Wederkomst: ten eerste het evangelie naar alle landen; dan het herstel van Israël (beide fysiek en geestelijk).

Deze twee thema’s van het koninkrijk kun je door de hele Bijbel heen vinden in honderden passages. Ze zijn eenvoudig en kort en bondig opgesomd door Yeshua in Mattheüs 24 en 23. Je kunt ze beschouwen als de twee algemene vereisten voor de Wederkomst van Yeshua.

Als Yeshua terugkomt zal Hij Zijn Duizendjarig Messiaans koninkrijk op aarde stichten. Haar hoofdstad zal Jeruzalem zijn; er zal vrede zijn en voorspoed onder alle volken. De duivel zal gebonden zijn en gevangen gehouden, duizend jaar lang. (Jesaja 2, Openbaring 20, enz.)

Weerstand van de Boze

Terwijl de komst van het koninkrijk van Yeshua wonderbaar goed nieuws is voor het menselijk ras, is het vreselijk slecht nieuws voor demonen. Daarom worden de twee “vereisten” voor de Wederkomst de twee doelwitten voor geestelijke oorlogvoering. De machten van het kwaad weten dat ze vernietigd zullen worden bij de komst van Yeshua; daarom willen ze een eind maken aan die twee vereisten.

Satan vecht tegen deze twee dingen: het evangelie van het koninkrijk naar de volken, en het herstel van het koninkrijk voor Israël. Wij allen in de internationale Ecclesia en in het Messiaanse overblijfsel van Israël dienen ijverig om deze twee vereisten te laten gebeuren. Daarom worden we ook het doelwit van de demonische aanval.

De Koning Verwelkomen

De zin “Baruch Haba” wordt in de Hebreeuwse cultuur bij drie gelegenheden gebruikt. De eerste om “Welkom” te zeggen tegen iemand die je huis binnenkomt. De tweede is om de bruidegom welkom te heten bij de bruilofts ceremonie om zijn bruid te ontvangen. De derde, zoals we boven al zagen, is om de koning van Israël te verwelkomen in zijn hoofdstad Jeruzalem in de tijd van zijn inauguratie.

Laten we dus samen zeggen: “Baruch Haba” en “Maranatha” tegen Yeshua – zowel in Israël als in de naties. Yeshua we heten U welkom terug op de planeet aarde. We verwelkomen U om Uw reine en glorieuze bruid te ontvangen. We heten U welkom terug om te heersen en regeren als Koning in Uw Koninkrijk. Gezegend Hij die komt, Yeshua, Koning, Messias.

Bron: Gezegend Hij Die Komt! (Deel 1) – Revive Tribe

Bron: Gezegend Hij Die Komt! (Deel 2) – Revive Tribe