www.wimjongman.nl

(homepagina)

Zal in 2020 ons geloof werkelijkheid worden?

Gary - 7 november 2019

 En ik keerde mij om, om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik zeven gouden kandelaren. En te midden van de zeven kandelaren zag ik Iemand Die op de Zoon des mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten, en op de borst omgord met een gouden gordel; en Zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en Zijn ogen waren als een vuurvlam, en Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven, en Zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En Hij had zeven sterren in Zijn rechterhand en uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik Hem zag, viel ik als dood aan Zijn voeten, en Hij legde Zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: Wees niet bevreesd, Ik ben de Eerste en de Laatste, en de Levende, en Ik ben dood geweest en zie, Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf.
- Openbaring 1:12-18 (HSV)

 

 Houd vast aan wat u hebt totdat Ik kom. En wie overwint en wie Mijn werken tot het einde toe in acht neemt, hem zal Ik macht geven over de heidenvolken. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf – zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden – zoals ook Ik die macht van Mijn Vader heb ontvangen. En Ik zal hem de morgenster geven.
- Openbaring 2:25-28 (HSV)

Hoe overwint iemand? Alleen antwoorden uit Gods eigen woord zullen volstaan.

Antwoord:

 Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft: ons geloof. Wie anders is het die de wereld overwint dan hij die gelooft dat Jezus de Zoon van God is?
- 1 Johannes 5:4-5 (HSV)

We overwinnen door geloof alleen, door oprecht geloof in de Zoon van God. Niet door werken die in gerechtigheid worden gedaan (Titus 3:5). De Apostel Johannes gebruikt hetzelfde woord voor overwonnen (νικάω) in zowel zijn brief als in Openbaring. Niemand - onder de wet, of wettelozen - zal de wereld overwinnen, tenzij zij hun vertrouwen verschuiven van hun onvolmaakte zelf naar de Volmaakte, die bloedend stierf aan het kruis als het enige aanvaardbare offer voor de zonden. Gods woord definieert zichzelf - er is geen puzzel of mysterie over wat het betekent om te overwinnen. De enige puzzel komt van onze wederzijdse tegenstander die probeert iets te mystificeren wat God al concreet heeft verklaard.

Wiens werken houden we tot het einde?

Antwoord: De werken van Christus ("....en wie houdt Mijn werken tot het einde..."); niet mijn werken en niet uw werken. Onze werken kunnen niemand redden. De werken van Christus waren volmaakt en worden aan ons toegeschreven.

Wat is de "morgenster" die Christus zal geven aan hen die overwinnen?

Antwoord: Hijzelf.

 Ik, Jezus, heb Mijn engel gezonden om bij u in de gemeenten van deze dingen te getuigen. Ik ben de Wortel en het Nageslacht van David, de blinkende Morgenster.
- Openbaring 22:16 (HSV)

Wanneer ontmoeten de overwinnaars (zij die in Jezus geloven) de morgenster?

Antwoord: Bij de opname van de Kerk.

 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.
-1 Tessalonicenzen 4:16-17 (HSV)

In termen van astronomie is de planeet Venus de "morgenster" en heeft die benaming al duizenden jaren. In Openbaring 1:16 wordt ons verteld dat Jezus, als morgenster, zeven sterren in zijn hand heeft. Er zijn drie sterrenbeelden die bijna universeel bekend zijn en die elk uit zeven sterren bestaan: De Grote Beer (in Ursa Major), Orion (traditioneel afgebeeld met zeven hoofdsterren), en de Pleiaden (technisch gezien een cluster). Noch De Grote Beer noch Orion liggen langs de ecliptica, dus ze kunnen nooit samengaan met Venus. De Pleiaden, die de grootste cluster aan de nachtelijke hemel is, liggen echter wel langs de ecliptica. Afhankelijk van de kijkomstandigheden kunnen de Plejaden zes, zeven, acht of zelfs negen sterren zijn, maar historisch gezien staat het in verschillende culturen bekend als bestaande uit zeven sterren. In de mediterrane wereld van de tijd van de Apostel Johannes stond het bekend als de Zeven Zusters. De identificatie van de Plejaden als zeven sterren gaat terug tot minstens een eeuw voor de Exodus. De hemelschijf Nebra, een astronomisch artefact dat in Duitsland is ontdekt en dat dateert van rond 1600 voor Christus, stelt de sterrenhoop voor als zeven sterren:

Op 3 april 2020 zal de planeet Venus volledig samenvallen met de Pleiaden. De laatste keer dat dit gebeurde was 203 jaar geleden, tot op de dag zelf (3 april 1817). Zoals Paul Dawson onlangs ontdekte, is Venus sinds 1516, rond de tijd van de protestantse reformatie, steeds dichter bij de Pleiaden komen te liggen. 2012 was een bijna overlapping, maar 2020 is het echte werk.

 En wij hebben het profetische woord, dat vast en zeker is, en u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart.
-2 Petrus 1:19 (HSV)

De morgenster houdt de zeven sterren in zijn hand op 3 april 2020. Ik vermoed niet dat dit noodzakelijkerwijs de datum is van een grote profetische gebeurtenis, zoals de opname zelf, maar ik denk dat het een formidabele kandidaat is voor het teken Openbaring 12:5. De zeven sterren in de morgenster hebben de zeven sterren in hun hand op 3 april 2020. De zeven sterren van Openbaring vertegenwoordigen de zeven boodschappers van de gemeenten (Openbaring 1:20), en zo kunnen de Plejaden een directe weergave zijn van de collectieve Gemeente. Op deze datum is er een duidelijk teken in de hemel van Christus, die Zijn Gemeente in de lucht ontmoet - beter dan wat er eerder is gekomen. Interessant genoeg is 3 april toevallig de datum van de kruisiging als die zich in 33 na Christus heeft voorgedaan.

Ik geloof dat de vervulling van de profetie meer te maken heeft met precisie dan met de wow-factor. Gods woord is waar, tot in het kleinste detail. Daarom werd de volmaakte vervulling van Openbaring 12:1-2 op 23 en 24 september 2017 niet gezien vanwege de Vegas-achtige versierde lichten die in de lucht waren, maar omdat elk belangrijk detail van dit gedeelte in de loop van die twee dagen samenkwam. Niets ontbrak. Je moest de profetie gelezen hebben om "het mee te krijgen", maar toen je eenmaal de profetie gelezen had en begreep wat er gebeurde tijdens het overdag onzichtbare teken, besefte je dat het op geen enkele andere manier perfecter zou kunnen worden vervuld.

Ook mijn argument voor het aparte Openbaring 12:3-4 teken op 8 oktober 2018 werd niet vervuld omdat het zo bijzonder spectaculair was, maar omdat het uniek precies was. Ongeveer een derde van het aantal zichtbare sterren aan de nachtelijke hemel leek uit de staart van de draak op de aarde te vallen in de vorm van een meteorenregen in de loop van een zeer ongebruikelijke Draconide show. Dit gebeurde allemaal terwijl Venus, de morgenster, die al een belangrijk onderdeel was van het teken van 23 september, dat Christus - het hoofd van het mannelijke kind - vertegenwoordigde, zich net onder de voeten van de vrouw leek te bevinden, alsof hij net geboren was. En de zeven drakenkoppen, in de vorm van een slang, stonden klaar om toe te slaan. Het was niet "spectaculair", maar het was precies. De meeste jaren hebben weinig of geen Draconiden, en zelden zijn er enorme, onverwachte regens, maar de 8e oktoberregen had het aantal vallende sterren dat nodig was - in combinatie met de andere factoren - om aan de woorden van Openbaring 12:3-4 te voldoen. De enige reden die ik met enige aarzeling heb met betrekking tot dit tweede teken in vergelijking met 23 september, is dat ik nog niet heb ontdekt wat de hoornen in de nacht van 8 oktober kunnen hebben gevormd, hoewel er verschillende mogelijkheden zijn.

Hierboven zie je de grote lijnen van het teken van de draak. De getallen staan voor belangrijke onderdelen van de uitlijning (zie hier...). Hieronder is een actueel tijdsbeeld van een deel van de meteorenregen te zien:

Dit brengt ons terug naar wat het derde en laatste teken zou kunnen zijn: dat van het mannelijke kind (de Gemeente in vereniging met Christus) dat op 3 april 2020 naar de hemel wordt opgenomen (Openbaring 12:5). De volgorde is juist (het eerste teken in 2017, het tweede in 2018 en het derde in 2020). De belangrijkste details lijken ook juist te zijn. Bovendien is de afstemming ongebruikelijk. Er zijn nog een aantal andere interessante zaken om op te merken:

1. Voor 3 april zal de laatste conjunctie van Venus, met eender welke planeet, 27 dagen eerder hebben plaatsgevonden, op 7 en 8 maart. Venus zal in conjunctie zijn met Uranus als Venus naar de Pleiaden gaat. Uranus is een directe transliteratie van het Grieks ouranos (οὐρανός), wat het exacte woord is voor de Hemel dat door het hele Nieuwe Testament heen gebruikt wordt. Het is precies het woord dat in 1 Thessalonicenzen 4:16 gebruikt wordt om Christus te beschrijven die uit de Hemel neerdaalt op weg naar het "wegnemen" van Zijn Kerk.

2. Als u alle Griekse woorden die in het Nieuwe Testament worden gebruikt op alfabetische volgorde zou zetten, dan is het 27e woord ἀγαπητός, wat geliefde betekent. Op 7 maart verlaat de morgenster (die Christus voorstelt) Uranus ("de Hemel") om 27 dagen te reizen om de geliefde (de Plejaden, die de Kerk vertegenwoordigen) weg te grijpen. Ze ontmoeten elkaar in de lucht.

3. Zoals ik aan het begin al zei, vond de laatste overlappende samenstand van Venus en de Plejaden plaats 203 jaar voor precies deze dag zelf, van deze april-samenstand. Alfabetisch is het 203e Griekse woord in het Nieuwe Testament ἀκροβυστία, wat betekent dat er geen besnijdenis is. Dit was de verzamelnaam voor niet-Joden. Het was een denigrerende term die de Joden vanaf de eerste eeuw toepasten op de "heidense heidenen.". Toch waren het de heidense heidenen, de "onbesnedenen", die het evangelie in de eerste plaats (maar niet uitsluitend) ontvingen. Vanaf het midden tot het einde van de eerste eeuw is de Kerk overwegend niet-Joods geweest, omdat het Joodse volk hun Messias, Jezus Christus, grotendeels heeft verworpen. Mozes schreef dat God de ontrouwe Joden door een andere groep mensen dan zijzelf jaloers zou maken (Deuteronomium 32:21) en de Apostel Paulus bevestigde dat deze groep de voornamelijk niet-Joodse gemeente was - de onbesnedenheid (Romeinen 10:19). Op 3 april 2020 zien we een beeld van Christus, die uit de hemel komt en de voornamelijk niet-Joodse gemeente in de lucht ontmoet. Bovendien bevonden de zeven gemeenten van Openbaring zich allemaal in Klein-Azië en waren ze waarschijnlijk vooral niet-Joods, aangezien de profetie aan het eind van de eerste eeuw werd gedaan.

4. De gemiddelde afstand van de Plejaden tot de aarde is 444 lichtjaren, een getal dat we met veel van deze hemelse tekenen in verband hebben gezien. Bovendien is de statische locatie van de Plejaden in de lucht op +24 graden, 7 uur. Denk aan de 24 oudsten van Openbaring 4, die de verheerlijkte Gemeente in de hemel vertegenwoordigen. En denk aan de vele "zevens" in Openbaring: zeven sterren, zeven zegels, zeven bazuinen, zeven flacons, zeven trompetten, enz.

- - -

Zou 2020 het jaar van ons vertrek kunnen zijn?

Ik wil nogmaals benadrukken, net als ik in 2017 deed toen deze hemelse tekenen werden voorspeld, dat de Bijbel zwijgt over hun directe verbinding met de gebeurtenissen die ze vertegenwoordigen. Ze vertellen ons duidelijk dat we er heel dicht voor staan en we kunnen zien dat de dag nu zichtbaar is aan de horizon. We komen elke dag dichterbij, maar we zien het ook als in een beslagen spiegel. Er zijn gevaarlijke uitersten in het bestuderen van profetie, net als bij alle andere geestelijke onderzoekingen. Het is gevaarlijk om te zeggen: "Zo zegt de HEER" als de HEER niet heeft gesproken en het is gevaarlijk om alles op een bepaalde datum in te zetten zonder directe openbaring van de HEER die tot die datum uit Zijn woord getuigt. We durven die lijnen niet te overschrijden.

Het is echter net zo gevaarlijk om de Schrift te misbruiken zoals velen doen, omdat ze zeggen: "Niemand weet de dag of het uur", en dit volledig uit zijn verband halen, als een excuus om maar niet te kijken in Gods heilige woord, dat ruwweg voor een derde aan profetie bevat, en dat niet in acht te nemen. Het is ons bevolen om uit te kijken. En de opname komt niet als een dief over de gemeente, maar over hen die in de duisternis leven (Matt 24:48-51; Rom 13:11; 1 Thess. 5:3-4; Heb. 10:25; Openb. 3:3).

Met die dingen te hebben gezegd, wil ik de mogelijkheid suggereren dat 2020 een soort bovengrens zou kunnen zijn voor de opname van de Kerk. Ik benadruk dat ik, net als al die anderen, alleen maar zal kunnen zien als in een beslagen spiegel.

De enige expliciete definitie van een generatie die in de Schrift wordt gegeven, is te vinden in Psalm 90:10, die op zich een aantal profetische ondertonen heeft:

 De dagen van onze jaren: daarin zijn zeventig jaren, of, als wij zeer sterk zijn, tachtig jaren, maar het beste daarvan is moeite en verdriet, want het wordt snel afgesneden en wij vliegen heen.
-Psalm 90:10 (HSV)

Jezus vertelde Zijn discipelen dat het geslacht dat getuige was van de eindtijdtekenen zou leven om ze allemaal vervuld te zien, tot en met de tweede komst van Christus (Mt 24:32-34; in de context van Matt 24:29-31).

 Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal zeker niet voorbijgaan, totdat al deze dingen gebeurd zijn.

Zoals veel studenten van de bijbelprofetie ben ik ervan overtuigd dat de profetische gelijkenis van Jezus een zinspeling is op de nationale wedergeboorte van het volk Israël, en wel om verschillende redenen: ten eerste omdat Jezus al een vijgenboom had vervloekt als symbool voor de onvruchtbaarheid van Israël (Matt. 21:18-22); ten tweede, omdat de vijgenboom een symbool was van het nationale Israël dat elders in de Schrift werd gebruikt (zie hier en hier); ten derde, omdat Jezus van de term "geslacht" gebruik maakt, die indien letterlijk genomen, een lange periode impliceert, en niet alleen een verklaring dat sommigen van hen die door de betrekkelijk korte beproeving gaan, zouden leven om het einde ervan te zien; en ten vierde, omdat de vroege Gemeente duidelijk leerde dat de profetie van Jezus een verwijzing naar Israël was (zie "4. De vijgenboom is Israël"hier).

Als je het bij elkaar optelt, dat de Bijbel maar één expliciete definitie heeft voor de lengte van een generatie (70 tot 80 jaar), en dat Jezus zeer waarschijnlijk voorspeld heeft dat er vanaf de nationale wedergeboorte van Israël tot aan Zijn tweede komst naar de aarde maar één generatie zou zijn, dan kun je zien waarom het misschien speculatie is, maar toch stevig gefundeerde speculatie dat we bijna aan het eindpunt van die profetie zijn gekomen.

Israël is in het voorjaar van 1948 weer ontstaan. Tachtig jaar later brengt u naar het voorjaar van 2028. De overgrote meerderheid van de profetische letterkundigen, althans dat heb ik gehoord, stellen dat de tweede komst in de herfst moet plaatsvinden. Dit zou betekenen dat de herfst van 2027 de laatste mogelijkheid zou kunnen zijn om binnen de bovengrens van een generatie (80 jaar) te passen. Men zou dus kunnen beargumenteren dat de opname tussen nu en de volgende herfst zal plaatsvinden. 28 AD wordt routinematig gegeven als een van de meest waarschijnlijke jaren voor Jezus' doop en begin van Zijn bediening. Welk jaar het ook gebeurde, Jezus verklaarde dat het een jubeljaar was (Luc 4:19). 2.000 jaar later brengt ons tot 2028, wat opnieuw een bovengrens van soorten is. Jezus pauzeerde zijn citaat van de profeet Jesaja halverwege, wat aangeeft dat Hij ook tijdens een jubeljaar kan terugkeren om een oordeel uit te voeren. Het debat tussen een 49- en 50-jarig jubileum zal aan deze kant van de Hemel misschien nooit eindigen, maar 2027-28 kan een jubeljaar zijn.

Intrigerend genoeg wordt Israël, de vijgenboom, geregeerd door een premier die net 70 jaar is geworden en door een president die net 80 jaar is geworden. President Reuven Rivlin wordt 81 jaar in de volgende herfst en premier Benjamin Netanyahu wordt 71 jaar. En dit ongelooflijke "toeval", net als het "toeval" van "Trump/Pence" kan nu aan de hand zijn. Dit is een andere mogelijke toespeling die getuigt van de betekenis van een generatie die bestaat uit 70 tot 80 jaar en deze periode van tijd met betrekking tot Israël. Even terzijde, Trump is net 73 geworden. Hij zal 80 jaar zijn in 2027. De doden in Christus staan op "bij de laatste bazuin" of zo je wilt bij de "trompet (Trump + Pence) roeping van God".

In termen van tekens op de aarde lijkt alles klaar te zijn. Ik kan me geen ander domino-effect bedenken dat nodig is om in de goddelijke film te worden geplaatst. Velen doen sensationele beweringen over de komende wereldwijde economische ineenstorting, de Derde Wereldoorlog, enzovoort, maar al deze dingen vinden plaats na de opname. De opname zelf is de trekker. De opname is de goddelijke tik, wanneer de beperkende kracht in de wereld (de Heilige Geest-inwonende-gemeente) uit de weg wordt geruimd.

Bovenop het feit dat de dingen al op één lijn lijken te liggen zoals de Schrift zegt dat ze in de eindtijd zouden zijn, hebben we in de laatste paar maanden gezien dat de wereld in een soort geestelijke impasse is beland waarin de dingen zo fundamenteel gepolariseerd zijn geworden dat niets zich kan bewegen. Het is als de loopgravenoorlog in de Eerste Wereldoorlog. Tussen de impasse van de Israëlische regering die nu al een half jaar aanhoudt, de nooit opgeloste situatie in de Brexit en de politieke ellende die Trump meemaakt in de Verenigde Staten - er kan niets gebeuren, er kan niets worden gedaan. De wereld heeft nog nooit eerder zo "vastgelopen" geleken. Niet alleen is alles gepolariseerd, maar alles staat onder druk. De wereld is klaar om te worden opgeblazen. Christenen worden gehaat als nooit tevoren, onder grote vervolgingen in het Oosten, en ervaren in het Westen slechts een licht uitstel vanwege een handvol conservatief-populistische overwinningen in Europa, Zuid-Amerika en de Verenigde Staten. Maar de politieke vijanden van de christenen in het Westen lijken zich in te zetten voor een politieke en zelfs gewelddadige vergelding zodra de slinger gaat. Als je luistert naar wat ze zeggen, kun je zien hoe ze nu de zaken perfect aan het voorbereiden zijn voor de Verdrukking. Zodra de gelovigen weg zijn, zal er een grote, gewelddadige, wereldwijde reactie tegen alle dingen van God komen. Deze gewelddadige opstand zal de antichrist aan de macht brengen. In feite kunnen we nu al getuige zijn van het begin van deze voorspelde opstand.

Broeders en zusters, blijf standvastig in uw geloof.

Beste vrienden die nog niet in onze Verlosser geloven, ga aan boord van de Ark, want de zondvloed komt eraan.

Opmerking: Het mag duidelijk zijn dat dit niet letterlijk is bedoeld maar als een voorstelling in de zin van, zoals we ook wel eens de opmerking horen "na ons de zondvloed" waar mee men wil zeggen dat ze dat niet hoeven mee te maken. Ook hier is bedoeld dat er een redding is als je aan boord stapt van de redding die Christus bied om aan het komende oordeel te ontkomen, waarin miljarden mensen zullen omkomen. Een zondvloed komt er niet meer, behoudens de tsunami's.

Bron: 20/20 Vision: Will Our Faith Become Sight Next Year? - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates