www.wimjongman.nl

(homepagina)

Glorie aan God in de Hoge!

()

Door Hal Lindsey - 23 december 2019

Mensen maken soms de fout te geloven dat de komst van Jezus op de planeet aarde zomaar uit de lucht is komen vallen. Ik heb horen zeggen dat Hij zonder enige vorm van geloofsbrieven met Zijn bediening is begonnen. Maar in feite had Hij de best mogelijke geloofsbrieven - Gods woord. Hij vervulde profetieën over de Messias die teruggaan tot het begin van het Oude Testament.

Hij kwam niet "uit het niets". Zijn geboorte, leven, dood en opstanding waren Gods plan vanaf het fundament van de aarde. En het werd opgeschreven! God de Zoon zou het menselijk vlees aannemen en als mens de mensheid verlossen van de zonde en de dood. Zijn naam zou worden genoemd: "Wonderbaarlijk, Raadsman, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst" (Jesaja 9:6).

Soms maken mensen de bizarre en onbijbelse bewering dat het Oude Testament niet zegt dat de Messias God zou zijn. Het zegt het eigenlijk steeds weer, en wel op een groot aantal manieren. Maar als je iemand een snel antwoord wilt geven, wijs hem dan op Jesaja 9:6. "Machtige God" en "Eeuwige Vader" zijn duidelijk en opvallend.

Dat is wat de gebeurtenissen in Bethlehem en op Golgotha zo verbazingwekkend maakt. Dit was God van Zoon die in een kribbe werd gelegd. Dit was de Tweede Persoon van de Drie-eenheid die aan een kruis genageld werd.

De Messias zou in Bethlehem geboren worden (Micha 5:2). Hij zou uit de familie van David komen (Psalm 89:3-4; 29-36). God beloofde Abraham dat door zijn familie alle volken van de wereld gezegend zouden worden (Genesis 12:3). Dat kwam uit in de persoon van Jezus (Johannes 3:16). Hij zou Gods enige "verwekte" zoon zijn (Psalm 89:27).

De meeste mensen denken aan "Christus" als Jezus' achternaam. Maar het is een titel. Het betekent 'Messias'. Als we Jezus Christus zeggen, noemen we Jezus de Messias. Simon Petrus zei tegen Jezus: "U bent de Christus, de Zoon van de levende God" (Matteüs 16:16). Jezus antwoordde: "Vlees en bloed hebben u dit niet geopenbaard, maar Mijn Vader die in de hemel is" (Matteüs 16:17).

Het is duidelijk dat de Messias zou moeten lijden, maar niet voor zijn eigen wangedrag. Hij zou lijden voor onze zonde.

Jesaja 53:3-6 zegt: "Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een Man van smarten, bekend met ziekte, en als iemand voor wie men het gezicht verbergt; Hij was veracht en wij hebben Hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft Híj op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen. Wíj hielden Hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen."

Die woorden klinken misschien als iets uit het Nieuwe Testament. Maar ze zijn meer dan 700 jaar voor de geboorte van Jezus geschreven.

In Johannes 3:16-17 beschreef Jezus zijn missie op deze manier: "Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden."

Romeinen 5:8 zegt: "God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren."

2 Korintiërs 5:15 zegt dat Jezus voor ons stierf en weer opstond! 1 Johannes 3:1 vat het wonder van dit alles samen: "Zie, hoe groot is de liefde die de Vader ons gegeven heeft: dat wij kinderen van God worden genoemd. Daarom kent de wereld ons niet."

Het past dus dat in de hemel boven Bethlehem in die nacht, zo lang geleden, de engelen zongen: "Glorie aan God in de hoge".

Vrolijk Kerstfeest!

Bron: The Hal Lindsey Report | Hal Lindsey