www.wimjongman.nl

(homepagina)

Waarom doorgaan?

Door Dennis Huebshman - 31 oktober 2018

Jakobus 3:1-2 "U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want wij struikelen allen in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bij machte is om ook het hele lichaam in toom te houden." Iedereen op deze aarde die zegt dat hij perfect is, is iemand die ik wil vermijden. Er was maar één persoon die op deze aarde vrij van zonden heeft geleefd, en hij zit momenteel aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Jezus is de enige die de perfecte claim kan maken en ik zal Hem volgen.

Als iemand ooit een boodschap ziet die zogenaamd van mij komt, en er is een bewering dat ik nooit fouten heb gemaakt, gooi het dan weg - het is vervalst. Mijn Heer en Heiland kent al mijn onvolkomenheden, maar Hij weet ook dat mijn motieven zuiver zijn in de presentatie van zijn woord. Hoewel Hij mij de inspiratie geeft om onderwerpen te plaatsen, zijn alle typefouten of andere fouten van mij alleen. Ik neem Galaten 1:8-9 heel serieus: "Maar zelfs als wij, of een engel uit de hemel, u een evangelie zouden verkondigen, anders dan wat wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Zoals wij al eerder gezegd hebben, zo zeg ik ook nu weer: Als iemand u een evangelie verkondigt anders dan wat u ontvangen hebt, die zij vervloekt." Nadrukkelijk wordt de waarschuwing herhaald in vers 9.

Als je kijkt naar artikelen die door verschillende auteurs op Rapture Forums en Rapture Ready worden geplaatst, zul je een patroon zien dat voortkomt uit één duidelijke algemene boodschap: Jezus is onze Heer en Redder; Hij stierf voor onze zonden; Hij deed dat gewillig; Hij werd uit de dood opgewekt door de Vader, en allen die Hem aanroepen (en belijden dat we zondaars zijn die zijn barmhartigheid nodig hebben) zullen gered worden. Ook zal Hij spoedig voor ons komen.

Er zijn andere "leer"punten en nieuws over de actualiteit, maar dit zou het absolute hoofddoel moeten zijn voor elke boodschap daar. Ik geniet echt van het lezen van alle berichten van de andere auteurs. Een ding staat, we gebruiken allemaal dezelfde Schriften voor de hoofdpunten, en dat is precies zoals het zou moeten zijn. Onze bron is immers het ware en heilige woord van de Heer God Jehova, en Hij zal ons op geen enkele manier misleiden (Titus 1:2). Ik plaats mezelf niet in de competitie van veel van deze zeer getalenteerde personen, maar ik ben nederig dat er boodschappen worden gepost van de Vader aan mij.

De wereld komt steeds dichter bij het punt waar het christendom niet meer getolereerd wordt. Er zijn valse profeten en antichristenen die hun "goede nieuws" geven, maar het is hun versie en het is vervormd. De "vele wegen naar de hemel" uitspraak is totaal onjuist. Johannes 14:6 toont dit in één vers: "Jezus zei, Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Handelingen 4:19-20 "Maar Petrus en Johannes antwoordden en zeiden tegen hen: Oordeel zelf of het juist is in Gods ogen, meer naar u te luisteren dan naar God. Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben."

Wetende hoe de wereld naar links verschuift en het christendom wordt aangevallen, verwijs ik naar Romeinen 1:16: "Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek."

Lucas 9:26 "Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen."

Romeinen 6:23: "Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere."

Wij zijn in de tijd waarover Jezus spreekt in Mattheüs 24:5-8 en door Paulus in 2 Timotheüs 3:1-4. Sinds de laatste presidentsverkiezingen, en meer recentelijk de benoeming van een Hooggerechtshofrechter, hebben we van veel mensen een kant gezien die zeker door het kwaad is geïnspireerd. We hebben zelfs leden van het congres die zeggen dat onze president moet worden aangeklaagd en ook zijn keuze voor het Hooggerechtshof. In de eerste plaats zijn er geen onberispelijke overtredingen, dus dit is gewoon een schadelijke retoriek die mensen aanzet tot opstand.

De echte kwestie die moet worden behandeld, en in de volle omvang van de bestaande wetten, is de openlijke oproep tot het vermoorden van onze president en/of een van zijn medewerkers. Er zijn wetten die hiertegen zijn, en die moeten worden gehandhaafd, ongeacht wie ze overtreedt.

Steeds meer wordt de sociale media gebruikt om het christendom belachelijk te maken en om mensen naar de duistere kant te trekken. Alleen die vanuit Johannes 8:12 leven, kunnen het verschil echt zien. "Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben." Die van de wereld zijn - volgelingen van Satan - worden verblind voor alles wat Waarheid is, en accepteren Jezus niet als hun Redder.

Johannes 8:32,36; "....en u zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u vrijmaken..... Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn." Ook al wordt de laatste antichrist op dit moment nog steeds tegengehouden, er zijn over de hele wereld krachten aan het werk die de weg bereiden voor zijn komst. Net in het afgelopen decennium zijn er veranderingen in de houding van de wereld geweest die eerder ongehoord zouden zijn geweest. Alle gruwelen waar in de Bijbel over wordt gesproken, worden voorgesteld als het "nieuwe-normaal". Het "heeft God dit echt gezegd?" syndroom wint aan snelheid, en iedereen die het niet eens is met "politiek correct", wordt bestempeld als een hater.

Dus waarom blijven we boodschappen uitdragen en laten we onszelf openstaan voor kritiek en spot? Omdat Jezus ons zei: "...Ik moet de werken doen van Hem Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; er komt een nacht waarin niemand kan werken." (Johannes 9:4).

Het belangrijkste doel van alle christenen is om te proberen de harten en ogen te openen van onze dierbaren die Jezus niet hebben aangenomen om de eeuwige duisternis te vermijden. Onze tijd hier wordt steeds korter met het uur; en op een dag zal DE Bazuin/Shofar klinken, en het geschreeuw van de aartsengel zal alle ware gelovigen duidelijk maken dat het de tijd van "thuiskomst" is. Onze hemelse hereniging zal absoluut geweldig zijn, en nog beter als al onze dierbaren er ook zijn.

Het is een individuele keuze die elke persoon zelf moet maken. Handelingen 2:21 en Romeinen 10:13 zeggen allebei: "Allen die de naam van de Heer aanroepen, zullen gered worden". Totdat iemand op deze aarde zijn laatste adem uitblaast, is er nog steeds die kans.

Er zijn mensen die echt geloven dat alles wat bijbels is, dwaasheid is. Totdat hij zich op weg naar Damascus bekeerde, was Paulus een vervolger van een ieder die beweerde een gelovige in de Christus te zijn. Mensen werden gemarteld vanwege zijn daden. Toen Jezus echter eenmaal in zijn leven kwam, verklaarde Paulus dat Hij de ware Messias was, tot aan zijn martelaarschap.

Om welke reden Hij ook heeft - God geeft iedereen de tijd om Zijn Zoon te aanvaarden en gered te worden. Hij wil iedereen de kans geven om Jezus te roepen en eeuwig leven met Hem in de hemel te hebben (2 Petrus 3:9). Echter, 2 Petrus 3:10 zal plaatsvinden, en het oordeel zal naar de aarde komen. De 7 jaar durende toorn zal veel gruwelijker zijn dan iemand zich kan voorstellen. De eeuwigheid in de Poel van vuur zal nog erger zijn dan dat. Daarom gaan we verder met de hoop en het gebed dat zielen van de duisternis worden afgewend en in het Licht worden veranderd.

Heroverweeg alstublieft welke reden je ook maar hebt met uitstellen, en roep tot Jezus vandaag de dag. Er is geen andere optie, het maakt niet uit wat een valse prediker je zal vertellen. Herlees Johannes 14:6 en weet dat "de enige manier" waarin je zult worden geaccepteerd is als je Hem aanroept.

Maranatha

Bron: Why Continue? :: By Dennis Huebshman - Rapture Ready