www.wimjongman.nl

(homepagina)

Waanideeën

Door Greg Laurer - 20-11-2018

Voor iedereen die überhaupt aandacht besteedt aan wat er vandaag de dag gebeurt, springt er één ding uit met schreeuwende helderheid:

De wereld wordt steeds slechter en slechter.

Er is geen leuke manier om het te zeggen - het heeft geen zin om het te proberen te vergoeden of weg te masseren om het beter te laten lijken. Met elke dag die voorbijgaat, zien we dat de maatschappij steeds meer uit de hand loopt en zich in grotere diepten van bedrog en verdorvenheid stort. Natuurlijk, bijbels goed geïnformeerde gelovigen zijn hier niet bepaald door geschokt, omdat we van tevoren gewaarschuwd waren.

De apostel Paulus spaart geen woorden in het karakteriseren van de manier hoe de wereld zou worden in de laatste dagen; en hoewel de punten die hij noemt altijd al tot op zekere hoogte waar zijn geweest, is het moeilijk te ontkennen dat ze zich intensiveren samen met de vervulling van andere eindtijdprofetieën:

"En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af."
(2 Timotheüs 3:1-5)

En voilà... hier staan we, op de drempel van de Opname en de daaropvolgende Verdrukkking, en wat zien we? Hier zijn een paar keuzemogelijkheden die naar mijn mening opvallen:

Sorry, Ellen: Laat iemand alstublieft aan Ellen DeGeneres vertellen dat ik er geen enkele moeite mee heb om op deze plaats aanhalingstekens rond het woord "huwelijk" te plaatsen, omdat dit naar mijn weloverwogen mening geen-standaard gebruik is. Sorry, Ellen, maar God heeft het huwelijk ingesteld, niet de mens, en Hij heeft het gespecificeerd als een vereniging tussen een man en een vrouw. Het is dus niet aan ons om het opnieuw te definiëren. Het komt erop neer dat twee mannen of twee vrouwen "getrouwd" zijn in de ogen van een menselijke regering, maar niet in de ogen van de heilige God. Het zijn slechts twee mensen voor wie Christus stierf die in een levensstijl leven die in de Schrift duidelijk veroordeeld wordt als openlijk zondig, slechts met een betekenisloos stukje papier dat hen ten onrechte verzekert dat het in orde is.

Dus wat zien we? We zien Jesaja 5:20 in actie, dat is wat we zien:

"Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter."
(Jesaja 5:20)

Met andere woorden, we zien een wereld die steeds meer onder de waan van de dag is. Zwart is wit. Boven is onder. Goed is kwaad en kwaad is goed.

Oh, en God is een mythische Magische Mens in de Hemel, Jezus heeft nooit bestaan of was slechts een tweedeklasprofeet, de Bijbel is een verzameling sprookjes uit de Bronstijd, en het evangelie is een absurde, politiek incorrecte fictie en zoals ik al zei, iedereen die de moed heeft om het oneens te zijn, wordt zeker bespot en gemarginaliseerd.

Over waanideeën gesproken, er is een bekende passage uit de Schrift in het Nieuwe Testament die stelt dat God in de laatste dagen een "sterke waanvoorstelling" bij de mens zal veroorzaken:

"En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven,"
(2 Thessalonicenzen 2:11 AKJV / nadruk toegevoegd)

Veel Bijbelleraren en profetie-liefhebbers speculeren vandaag de dag over de aard van deze waanideeën; maar velen lijken een profetische vinger te hebben bij deze dagen, het lijkt wel alsof er elke keer als er een vorm van bedrog de krantenkoppen haalt, er mensen zijn die schreeuwen:

"Daar ga je... sterke waanideeën! Dat moet het zijn!

En met het enorme volume en mate van misleiding die de wereld overspoelt, is er zeker geen tekort aan dingen waaraan men deze waanideeën kan vastleggen.

Ik heb bijvoorbeeld mensen horen zeggen dat deze waanideeën vanwege het simpele feit is dat de wereld vandaag de dag steeds meer van het evangelie afwijkt en weigert om gebruik te maken van de genade en barmhartigheid die God door Christus aan de mens heeft gegeven.

Ik heb leraren horen zeggen dat deze waanvoorstelling te maken heeft met het Palestijnse verhaal, en dat het een waanbeeld is dat de wereld de arme, onderdrukte Palestijnen blijft steunen die alleen maar proberen te voorkomen dat de boze zionisten "hun" land illegaal zouden bezetten...

"Oh, en als je zo vriendelijk zou zijn, zou je Israël dan even doormidden kunnen snijden en ons een eigen staat geven, samen met de heiligste plek op aarde voor de Joden, en dat als onze 'hoofdstad'? Alstublieft ja?

Ik heb zelfs mensen horen zeggen dat deze waanideeën de liberale linkerzijde momenteel teisteren, en ik heb ze gezien in een blinde, ziedende woede over de verkiezing van Donald Trump. Met andere woorden, zij denken dat het eigenlijk het zogenoemde Syndroom van de Ontwrichting van de Trump is - en als de hoorzittingen met Kavanaugh er niet in slaagden om elke twijfel in de mening van iedereen uit te wissen dat het Syndroom een echt bestaand iets is, al weet ik niet wat het zou zijn.

Nu, zijn dit allemaal waanideeën? Oh, reken maar dat ze het zijn. Maar hier is onze eerste miljoen dollar vraag, en het is de focus van het hele artikel:

Vraag: Is een van deze "sterke waanideeën" die van 2 Thessalonicensen 2:11?

In dit artikel wil ik eerst een blik werpen op dit gedeelte in 2 Thessalonicenzen 2 en in alle bescheidenheid mijn visie geven op de aard van de sterke waanideeën waar Paulus aan refereert, die naar mijn mening "geen van de bovenstaande" is. Ik geloof dat er aanwijzingen in de Schrift zijn die ons wijzen op de precieze aard van deze waanvoorstelling, en ik geloof dat deze aanwijzingen rechtstreeks wijzen naar Satans mens, de Antichrist.

Daarnaast wil ik één specifiek aspect van de Antichrist bespreken waarvan ik geloof dat het deel uitmaakt van dit sterke waanidee, en dan gaat het erom hoe de Antichrist zich aan de wereld zal presenteren en hoe hij door de wereld zal worden waargenomen. Ik geloof dat de manier waarop de wereld misleid zal worden bij het waarnemen van de Antichrist nauw verbonden is met het UFO/alien-verhaal dat de laatste zeven decennia een zo wild populair en diepgeworteld cultureel fenomeen is geworden.

OK, ik weet wat je denkt... dus laat me dit artikel op deze manier een voorwoord geven:

Ik vertrouw erop dat u mij inmiddels goed genoeg kent om te weten dat ik niet het soort glasachtige blikkenvlechtwerk doe dat in bepaalde opwindende kringen in de Kerk van vandaag de dag zo overheersend is (om nog maar te zwijgen van de wereld).

Genoeg gezegd. Zoals altijd wil ik van tevoren zeggen dat deze conclusies mijn mening zijn en noodzakelijkerwijs speculatief van aard zijn, ongeacht hoe zinvol ze volgens mij ook zijn.

Het toneel bepalen

Laten we eerst eens kijken naar de bredere passage om ons te oriënteren:

"En wij vragen u dringend, broeders, met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met Hem, dat u niet snel aan het wankelen wordt gebracht of verschrikt, niet door een uiting van de geest, niet door een woord, en ook niet door een brief die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag van Christus al aangebroken zou zijn. Laat niemand u op enigerlei wijze misleiden. Want die dag komt niet, tenzij eerst de afval gekomen is [Dat wil zeggen het vertrek....en ik ben het voor 100 procent eens met degenen die dit zien als de Opname, want het Grieks vereist dat dit een zeer specifieke gebeurtenis is waarvan de Thessalonicensen op de hoogte waren, en sommige ongespecificeerde golven van afvalligheid, en dat er geen enkel bewijs is dat Paulus ooit aan de Thessalonicensen heeft gezegd dat het niet in het verhaal past,] en de mens van de wetteloosheid, de zoon van het verderf, geopenbaard is, de tegenstander, die zich ook verheft boven al wat God genoemd of als God vereerd wordt, zodat hij als God in de tempel van God gaat zitten en zichzelf als God voordoet. Herinnert u zich niet dat ik u deze dingen zei, toen ik nog bij u was? En u weet wat hem nu weerhoudt, opdat hij op zijn eigen tijd geopenbaard wordt. Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij [De Heilige Geest, die verzegeld is in gelovigen.] uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze [de Antichrist] geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid."
(2 Thessalonicenzen 2:1-12 HSV /vet & [commentaar] toegevoegd)

*Na het bal: Hoewel ik geloof dat Paulus in dit vers verwijst naar de hele zevenjarige Verdrukking, ben ik geneigd te geloven dat veel van wat hij later in dit gedeelte zegt specifiek verwijst naar de tweede helft ervan, dat is de Grote Verdrukking. De man van Satan, die ongetwijfeld al een rijzende ster op het wereldtoneel zal zijn, zal niet eerder als de Antichrist geopenbaard worden totdat de gruwel van de verwoesting er is in het midden van de Verdrukking. Dat is zijn uit de kast komen. (Merk op dat dit op geen enkele manier verhindert dat de Opname vóór het begin van de eigenlijke Verdrukking voorkomt.) Het punt is dat de vervolging van gelovigen in dit hoofdstuk het belangrijkst is voor Paulus, en het is na zijn debutantenbal dat de nieuw geopenbaarde Antichrist zijn 42 maanden durende heerschappij inaugureleert en onmiddellijk op een moorddadige vernieltocht gaat op degenen die niet ingaan op zijn eisen om aanbeden te worden als ware hij God.

Zoals u zich wellicht herinnert, was er in de naam van Paulus een brief geschreven waarin werd beweerd dat de dag van Christus oftewel de Verdrukking al was begonnen, en dat gerucht was verspreid onder de gelovigen in Thessaloniki, die in feite werden geconfronteerd met een intense vervolging. In dit hoofdstuk zien we dat Paulus zijn best doet om hen te kalmeren en te verzekeren dat ze niet in de Verdrukking zaten, en dat hij hen een paar maanden eerder een aantal leerstellige punten aan hen geleerd had en waarmee hij bewees dat ze niet in de Verdrukking zaten en die opnieuw heeft bekeken.

In een notendop herinnert Paulus hen eraan dat de Opname moet plaatsvinden voordat de Verdrukking zelfs maar kan beginnen, want in de Opname zal de Heilige Geest zich terugtrekken uit zijn huidige bediening van inwonende bij de gelovigen - een bediening die ook dient om Satan en zijn agenda hier op aarde te beperken. (Dit verklaart waarom de gelovigen in Thessaloniki in zo'n paniek waren - ze dachten dat als ze in de Verdrukking zaten, ze ofwel de Opname gemist hadden, ofwel Paulus had ongelijk.) De Opname zal de ongehinderde opkomst tot de macht van Satans man, de Antichrist, en zijn ultieme volledige openbaring en machtsovername met de gruwel van de verwoesting mogelijk maken.

Wat Paulus geduldig probeerde om hen te doen begrijpen was dat ze onmogelijk in de Verdrukking konden zijn omdat de Opname nog niet had plaatsgevonden, en de Opname is wat de start is. Met andere woorden:

"Dit kan niet de dag van Christus zijn, want we zijn allemaal nog steeds hier!

Dan gaat Paulus verder over de Antichrist, en dat brengt ons bij ons sleutelvers in vers 11 dat ons vertelt over een sterke waanvoorstelling.

Waarom?

Zoals ik al heb aangegeven, te oordelen naar de context van de voorgaande verzen, lijkt het erop dat de sterke waan die in vers 11 wordt genoemd, wordt gestuurd nadat de man van Satan formeel is geopenbaard als de Antichrist (vers 8), wat zich voordoet in het midden van de Verdrukking. Dit is wanneer hij zich aan de wereld presenteert als waardig voor de aanbidding die God toekomt, en hij is erop gebrand om een dergelijke aanbidding te ontvangen.

Jij bent niet de enige: Dit is de reden waarom de Joden de Antichrist zullen verwerpen na de gruweldaad van de verwoesting, na hem aanvankelijk te hebben omarmd als hun Messias. Het concept van de Messias van de Joden is dat hij een sterfelijk man is, en dus zeker de aanbidding als God niet waardig is. Een dergelijk begrip is godslasterlijk voor Joden en het is een van de redenen waarom zij denken dat christenen zo vreselijk misleid zijn in hun aanbidding van Jezus Christus. Maar nadat de Joden hem hebben afgewezen, zal de Antichrist achter hen aankomen met een moorddadige ijver, met de bedoeling hen op te jagen en elk van hen af te slachten - wat het uiteindelijke doel van Satan is.

Dus, de Antichrist, die na de gruweldaad van de verwoesting volledig door Satan is gesterkt, voert zijn leugens en wonderen uit, en dan stuurt God een sterk waanidee op de mensheid af.

Ik geloof dat een van de belangrijkste punten bij het bepalen van de aard van de sterke waan van vers 11 de vraag is waarom:

Waarom gaat God dit sterke waanideeën sturen?

Als we teruggaan en naar de verzen 10-12 kijken, dan zien we dat ons de reden vrij direct wordt verteld:

"en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid."
(2 Thessalonicenzen 2:10-12 AKJV / nadruk toegevoegd)

"En daarom zal..."

Vanwege welke oorzaak? De oorzaak die Paulus zojuist heeft aangegeven:

"Omdat zij niet de liefde voor de waarheid hebben ontvangen, opdat zij gered zouden worden.

En het resultaat?

"Ze moeten een leugen geloven. Zodat ze allemaal verdoemd worden..."

Dus tijdens de Verdrukking zal een groot deel van de mensheid nog steeds hardnekkig weigeren om de waarheid te geloven en gered te worden. In plaats daarvan zullen zij veel plezier beleven aan onrechtvaardigheid, en daarom zal God hen een sterk waanidee sturen, zodat zij een leugen zullen geloven en verdoemd zullen worden.

En dat leidt ons naar de aard van de waan. Wat is de grote leugen? Wat zal God hen doen geloven? Nogmaals, laten we eens kijken naar de reden van de waan: Paulus zegt dat het is omdat ze weigerden de liefde voor de waarheid te ontvangen. OK, wat is de waarheid? Dat is gemakkelijk:

"Jezus zei tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven: niemand komt tot de Vader, dan door Mij."
(Johannes 14:6 / nadruk toegevoegd)

De waarheid is het feit dat Jezus de Zoon van God is die uit de hemel ging, en naar de aarde kwam om te sterven, zodat zondige mensen konden leven als ze in Hem geloofden. De waarheid is dat Jezus gekruisigd werd voor de vergeving van de zonde en op de derde dag werd opgewekt om eeuwig leven te geven aan hen die in Hem geloven. De waarheid is het feit dat vertrouwen op het volbrachte verzoeningswerk van Jezus de enige manier is om tot de Vader te komen en gered en eeuwig verzoend te worden met een heilige God. De waarheid is het evangelie.

De waarheid is Christus.

En omdat de mensheid deze waarheid tijdens de Verdrukking volstrekt en volledig heeft verworpen, ondanks het feit dat men de machtige hand van God in het oordeel heeft zien bewegen, beïnvloedt God hen bewust om een leugen te geloven.

OK, maar wat is de leugen?

Hoe poëtisch

We weten uit de Bijbel dat God rechtvaardig is - zijn gerechtigheid is volmaakt en moet met volle teugen tevreden zijn. Daarom moest Christus sterven - Hij moest de volmaakte gerechtigheid van Zijn Vader tevredenstellen voor ons. Terwijl we de Bijbel lezen, zien we gevallen waarin God in een bepaalde situatie gerechtigheid uitvoert en dat is gewoon zó perfect. Vaak adembenemend. We zien dit vaak genoeg in de Schrift, dat het geen moeite kost om te zeggen dat God een ongeëvenaard gevoel van poëtische rechtvaardigheid heeft.

In Daniël hoofdstuk 6 bijvoorbeeld, hebben een aantal Babylonische ambtenaren die onder Daniël dienden en die jaloers waren op zijn favoriete positie, sluw een valstrik gezet om deze zeer geëerde balling uit Judea te vernietigen. Ze zochten naar een aanklacht tegen Daniël, die een rechtvaardig man was die geloof in God had - maar ze kwamen met niets. Eén ding wisten ze echter wel, dat Daniël drie keer per dag openlijk tot zijn God bad.

Deze slangen kwamen dus naar binnen glibberen om met koning Darius te spreken en hem te overtuigen op een listige manier om een decreet uit te vaardigen tot niemand anders dan tot de koning te bidden, dertig dagen lang, op straffe van levend te worden geworpen in een hol met hongerige leeuwen. Maar dat hield Daniel niet tegen, oh nee. En dat vind ik geweldig: Op het moment dat Daniël hoorde dat het decreet was ondertekend, was het allereerste wat hij deed, naar huis gaan en bidden tot de God van Israël. En ik bedoel: met de ramen open, voor iedereen te zien, zoals hij dat altijd al had gedaan; en de samenzweerders zagen hem zoals gepland en meldden dit "vergrijp" prompt aan de koning.

De koning probeerde verwoed in te grijpen, omdat hij voor Daniel een grote voorliefde en respect had. Hij was woedend omdat hij zich realiseerde dat hij was bedrogen om zo'n bevel uit te vaardigen. Maar omdat de aard van het decreet de herroeping ervan in de weg stond, had de koning geen andere keuze dan de straf met tegenzin uit te voeren en bracht hij een slapeloze nacht door met te bidden dat de God van Daniël zijn meest geliefde beheerder zou bevrijden.

En iedereen kent de rest van het verhaal.
God zond Zijn engel om de mond van de leeuwen te sluiten en Daniël bracht de nacht ongedeerd door. De volgende ochtend was de koning extatisch toen hij hoorde dat God Daniël op wonderbaarlijke wijze had beschermd en na zijn vrijlating liet hij de mannen die tegen Daniël hadden samengespannen, zelf in het hol van de leeuwen gooien. De leeuwen, die Daniel nooit hebben aangeraakt, zetten hun tanden in hen voordat ze de bodem raakten.

God kwam dus niet alleen tussenbeide om Daniël, een rechtschapen man die Hem volledig vertrouwde, te beschermen, maar zorgde er ook voor dat degenen die ten onrechte iets tegen hem planden zelf het verschrikkelijke lot ondergingen dat zij kwaadwillig voor Daniël hadden bedacht.

Nu, dat is poëtische rechtvaardigheid.

In de Opname zal elke persoon op aarde die gelooft dat Jezus de Zoon van God is - de Bijbelse Messias die door God naar de aarde is gezonden om zondige mensen te verlossen - en die op Zijn volbrachte verzoeningswerk voor hun redding heeft vertrouwd, worden weggenomen, uit hen naar wie het boek Openbaring verwijst als naar miljarden mensen, "zij die op de aarde wonen". Ja, legioenen van mensen zullen zich bekeren en geloven tijdens de Verdrukking, maar zij zijn degenen die tot het einde toe moeten volharden om gered te worden (Matteüs 24:13) en zullen geen deel uitmaken van de Gemeente.

Nu, hier zie ik zeker Gods poëtische gerechtigheid in het spel komen. God zegt in principe:

"U weigert koppig om de waarheid te geloven en gered te worden? OK, prima. Doe het op uw manier: Geloof dit dan en wees verdoemd."

Merk op dat het de Valse Profeet is die "leven geeft" aan het beeld van het beest in de tempel en het laat spreken, en dat hij ook degene zal zijn die van de wereld eist dat men de Antichrist aanbidt op straffe van de dood tijdens de Grote Verdrukking:

"En hem [de Valse Profeet] werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest [de Antichrist], opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden."
(Openbaring 13:15 AKJV / [commentaar] toegevoegd)

Er zijn hier een aantal parallellen aan het werk. Dit is bijvoorbeeld het omgekeerde beeld van de rol van de Heilige Geest, die de Zoon verheerlijkt en de mensen naar de echte Redder trekt om hen het leven te geven. Ook weten we dat Christus door zijn Vader in de wereld is gezonden om de mensheid te redden van hun zonde - hun geestelijke toestand. De Antichrist zal zich voordoen als de "verlosser" van de wereld, die is gezonden om ons te redden van de dwaasheid van onze eigen dwaze, egoïstische actie: oorlog, honger, armoede, vervuiling, de door de mens veroorzaakte klimaatverandering, intolerantie, onrechtvaardigheid, overbevolking, Obamacare, enz.

Dus, denk eens na over de situatie:

Aan de ene kant heb je Jezus Christus, de echte
Redder die werd gezonden om mannen te redden van hun geestelijke
conditie en wie de ware tekenen en wonderen verricht en
die ervoor zorgt dat zij die Hem als God aanbidden, leven.

Aan de andere kant heb je de Antichrist, de valse
redder die werd gestuurd om de mens te redden van hun tijdelijke
conditie en met leugens de tekenen en wonderen verricht en
die ervoor zorgt dat zij die hem niet als God aanbidden, zullen sterven.

De ironie is niets minder dan voortreffelijk.

Dus, als God een dosis van Zijn speciale kenmerk van poëtische rechtvaardigheid wilde uitdrukken, lijkt het me vrij duidelijk wat Hij zou doen:

Ik geloof dat Hij een sterke waanidee zou sturen die zou gaan tot de hardnekkige mensen die op aarde woonden en die geweigerd hadden de genade en barmhartigheid die Hij hun via de echte Messias had betuigd te accepteren en gered te worden, om de leugen te geloven dat de Antichrist de Messias is en om hem in dwaasheid te aanbidden en verdoemd te worden.

Ik geloof dat dit de fundamentele leugen is. Ik denk dat God de leugen zal nemen dat de Antichrist de werkelijke Messias is, die is gestuurd om de wereld te "redden" en dus op de juiste manier moet worden aanbeden, en ervoor moet zorgen dat de wereld het met haak, lijn en dobber zal inslikken, het zal laten 'opschrokken en om meer zal vragen.

Praat over poëtische rechtvaardigheid... Ik kan nauwelijks aan iets poëtischer denken.

Ik geloof dat dit de reden is waarom miljarden hem graag zullen volgen en graag zijn stempel op zich laten drukken om deel te gaan uitmaken van zijn wereldwijde systeem. Ik geloof dat het lidmaatschap van het systeem van de Antichrist niet alleen een soort chipimplantaat zal omvatten waarmee de ontvanger deel kan uitmaken van het wereldwijde economische systeem, maar ik geloof ook dat het compleet met genetische modificatie zal zijn die de prikkelende belofte inhoudt van enkele eeuwen relatief ziektevrij leven in stand te houden.

Nee? Science fiction, zegt u? Kijk nu maar niet, maar dat type precisietechnologie voor genmodificatie bestaat al en ontwikkelt zich razendsnel, en mensen denken al na over de duizelingwekkende mogelijkheden:

De biotechnologie is de afgelopen jaren zo snel vooruitgegaan dat wetenschappers nu met steeds grotere precisie het genoom van planten en dieren kunnen bewerken. Met behulp van nieuwe technieken zoals CRISP/Cas9 hebben onderzoekers al laten zien dat ze genen kunnen veranderen om hoornloze runderen te creëren, of paddenstoelen die niet gemakkelijk bruin worden.

Maar de echte grote vraag, het spul van sci-fi is, of we genoombewerkingstools op mensen zullen gebruiken om erfelijke ziekten uit te roeien of om de menselijke mogelijkheden te verbeteren. Het is niet langer de vraag of we in staat zullen zijn om "designer baby's" te creëren: De technologie verbetert het in een verbluffend tempo. In plaats daarvan is het de vraag of we dat wel moeten doen. Het is een ethische vraag, een beleidsvraag.

- Brad Plumer, uit een artikel op Vox [Bron]

Denk er eens over na: Als mensen te horen zouden krijgen dat ze niet alleen zaken zouden kunnen doen en geld verdienen, maar ook nog eens honderden jaren relatief ziektevrij zouden leven, denk je dat ze er dan voor zouden gaan? O ja! Maar net als al het andere wat Satan biedt, is het gewoon weer een minderwaardige vervalsing:

Honderd jaar in een ziektevrij lichaam leven is een minderwaardige vervalsing voor de eeuwigheid in een verheerlijkt lichaam, vindt u ook niet?

Hoewel de Grote Leugen in de eerste plaats is dat de Antichrist in feite de Messias is, de "redder" die ons van een door de mens gemaakte apocalyps moet redden, geloof ik dat er nog een ander belangrijk aspect van Satans man is dat ook deel uitmaakt van deze sterke waan.

Morgen het vervolg hierop.

Verder lezen - NL

Bron: A Little Strength