www.wimjongman.nl

(homepagina)

BELANGRIJK: Is 'het verbond met velen' net gemaakt?

Gary - 10 december 2018

Vandaag, op de laatste dag van Chanoeka 2018, wijdde het Sanhedrin in oprichting, in samenwerking met het Tempelinstituut en de Kohanim (het Aäronisch priesterschap), het hoofdaltaar in voor gebruik in de toekomstige Derde Tempel naast de muur van de Oude Stad in Jeruzalem. Een eerder geslacht lam werd op het altaar gebracht en geofferd. Bovendien werd ter herdenking een replica van de Gouden Menora aangestoken.

Zoals het fascinerend is om met eigen ogen getuige te zijn van deze oude bijbelse ceremonies die in de moderne tijd worden uitgevoerd - compleet met het Aäronisch priesterschap - trok mijn aandacht in de ceremonie van vandaag dat het Sanhedrin de gebeurtenis lijkt te hebben gekoppeld aan een overeenkomst - zelfs, zo durf ik te zeggen, een verbond.

In feite is een verbond precies dat - een overeenkomst. Maar een zeer serieuze overeenkomst met religieuze en spirituele implicaties. Er staan een aantal belangrijke verbonden in de Bijbel:

We zien in de Bijbel dat Bijbelse verbonden eenrichtingsgebonden en onvoorwaardelijk kunnen zijn (de ene partij stemt ermee in om iets te doen ongeacht wat de andere partij doet) of ook tweezijdig en voorwaardelijk (beide partijen zijn het eens... "als je dit doet, zal ik dat doen").

Wat de religieuze leiders van Israël vandaag hebben gedaan, was in feite een eenzijdig verbond sluiten met velen. De "vele" zijn de "70 landen" die in Genesis 10 worden beschreven:

 Op maandag, de laatste dag van Chanoeka, riep het Sanhedrin de 70 landen op om zich aan te sluiten bij de inwijding van het altaar voor de Derde Tempel. Breaking Israel News

Het Sanhedrin heeft de wereld opgeroepen om deel te nemen aan de wederopbouw van de Tempel en de heroprichting van het oude Mozaïsche verbond.

In Jesaja 66:1-6 lezen we dat Israël zal verlangen om de fysieke tempel te herbouwen en het offersysteem te herstarten, maar God zal hun verlangen om Christus te verwerpen niet goedkeuren. Dan lezen we in Jes.66:7-9 (c.f. Jes. 26:17-21) een beschrijving van de opname, wat een gebeurtenis is die de Joden tot jaloezie zal aanzetten, zodat zij uiteindelijk zullen erkennen dat Jezus hun Messias is en dat de redding door Hem komt en niet door de Mozaïsche wet met veroordeling.

Maar er zijn twee andere aspecten in het vandaag gesloten verbond, die deel uitmaakten van een formele verklaring, genaamd Het Lied van Israël en de Wereld, welke werd voorbereid door een lid en vertegenwoordiger van het Sanhedrin, Rabbi Yoel Schwartz:

Ten eerste verklaart het Sanhedrin dat heidenen in een juiste relatie met God kunnen komen door zich te onderwerpen aan de Zeven Noachitische Wetten voor een rabbijnse rechtbank.

Ten tweede verklaart het Sanhedrin dat de heidenen de mozaïsche religie van de Joden hoog moeten houden en niet moeten proberen hen te bekeren tot een "door de mens gecreëerde religie" (d.w.z. het christendom).

Bovendien is het blijkbaar de bedoeling van de verklaring om Jeruzalem te vestigen als de zetel van de wereldmacht. Het idee is om New York City te verplaatsen, zodat de internationale, representatieve wereldorganisatie zich in Jeruzalem gaat vestigen:

 De ceremonie zal ook deel uitmaken van de voortdurende inspanningen van het Sanhedrin om een bijbelse internationale organisatie op te richten ter vervanging van de Verenigde Naties. Daartoe hebben zij Rabbi Yoel Schwartz, voorzitter van het Sanhedrin's Court for the Noahiden, belast met het opstellen van een verklaring die de spirituele basis voor de organisatie zou beschrijven.

Samengevat, vandaag de dag hebben het Sanhedrin, het Tempelinstituut en het Aäronisch priesterschap het hoofdaltaar van de Derde Tempel, compleet met offerande, ingewijd en een verbond/overeenkomst gesloten met de 70 naties waarin:

1. Zij worden uitgenodigd om te helpen bij de opbouw van de Derde Tempel (een gruwel!).

2. Zij kunnen in een juiste relatie met God komen als zij zich onderwerpen aan de Zeven Noachitische Wetten voor een rabbijns hof (godslastering!).

3. Zij moeten alle pogingen om de Joden te bekeren tot geloof in Jeshua opgeven (afvalligheid!).

De 'mens der wetteloosheid' zal hen gelukkig verplichten om aan alle drie te voldoen, wat de vraag doet rijzen: zou dit de basis kunnen zijn geweest voor het versterkte verbond dat nog moet komen, dat in Daniël 9:27 werd voorspeld?

 Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste.

Op dit moment is dit Israëlitische verbond met velen een eenrichtingsverkeer en eenzijdig, en er is geen zevenjarige bepaling, maar wanneer de Gemeente wordt weggenomen om Israël tot jaloersheid te provoceren, zal de antichrist een bestaand verbond voor een periode van zeven jaar versterken. Bovendien zal hij Jeruzalem voor een tijd bevestigen als zijn machtszetel, en de ongelovigen van het jodendom geven wat zij voor hun Heilige Stad droomden - maar uiteindelijk zal hij het veranderen in het Geheimenis Babylon en haar met vuur verbranden (zie Bron: hier).

De apostel Paulus was het erover eens dat de mozaïsche wet heilig, rechtvaardig en goed is (Rom. 7:12), maar uiteindelijk is het "de wet van zonde en dood" omdat het alleen de macht heeft om te veroordelen (Rom. 8:1-2), omdat niemand de wet kan houden (behalve de Messias). De Joodse Messias is al gekomen en heeft geofferd "het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u wordt uitgestort" (Lucas 22,20), maar Israël houdt zich nog steeds koppig vast aan een verbond met de dood (Jes 28,15-18), dat hen alleen maar veroordeelt. En nu verklaren zij het aan de wereld, en zij vragen de symbolische "70 Naties" van de heidenen om zich aan dat verbond te onderwerpen en hen te helpen bij de wederopbouw van de tempel van het Oude Verbond.

Dr. Anthony Harper was aanwezig bij de ceremonie en geeft een perfecte samenvatting van de echte vragen die gesteld moeten worden. Wat zal het antwoord zijn voor christenen die geloven dat Jeshua het laatste offer is dat gebracht is voor de zonden van mensen? Wat zal het antwoord zijn op wat Jeshua zei: "Als je niet gelooft in wie ik zeg dat Ik ben, zul je in je zonde sterven"?

Zal dit dus echt de basis zijn voor het verbond dat de antichrist voor een periode van zeven jaar versterkt? Ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar het is wel in overeenstemming met enkele van de redenen die in de Bijbel worden gegeven. Misschien worden de religieuze aspecten van dit verbond van vandaag gekoppeld aan het vredesplan van Trump-Kushner, nadat de Gemeente is weggegaan, om een bredere overeenkomst te creëren die specifieker is en...

1. Israël herstelt in het offersysteem van het Oude Verbond.

2. De Tempel herbouwt.

3. Jeruzalem en Israël verdeelt.

4. Jeruzalem instelt als het hoofdkwartier en de machtszetel van de antichrist.

- - -

De dagentellingen tot vandaag zijn van groot belang:

Precies 144 dagen na de aanneming van de Joodse Staatswet (19 juli 2018)

44 weken en 5 dagen na de Super-Blauwe-Bloedmaan op 31 januari 2018

Precies 444 dagen vanaf het Openbaring-12-Teken (inclusief)

Precies 477 dagen vanaf de Grote Amerikaanse Zonsverduistering (inclusief)

24.144 uur / 33 maanden na de Totale Zonsverduistering op de eerste dag van de Bijbelse kalender (9 maart 2016)

44 maanden en 6 dagen vanaf de derde bloedmaan in de Tetrad op 4-4-2015

44 maanden en 20 dagen vanaf de Totale Zonsverduistering op de eerste dag van de bijbelse kalender (20 maart 2015)

Precies 1700 dagen vanaf de eerste bloedmaan in de Tetrad (15 april 2014)

Precies 25.777 dagen na de heroprichting van Israël (14 mei 1948)

Precies 25.944 dagen vanaf het VN-mandaat voor een joodse staat (29 november 1947)

- - -

Foto's en video's van deze historische gebeurtenis

De altaarstenen die worden bijeengevoegd. Er werd gebruik gemaakt van cellenbeton, omdat de Bijbel het gebruik van metalen gereedschap voor het altaar verbiedt:

Het massieve altaar werd gepleisterd met gips:

En vervolgens op een vrachtwagen geladen voor transport naar de ceremonie:

Uiteindelijk werd het altaar geplaatst en de Kohanim voerden de ceremonie uit, compleet met het verbranden van een deel van het geofferd lam erop, en het offeren van olie, wijn en een graanoffer:

Hier is een video van een deel van de ceremonie:

Een zuster kwam tot dezelfde conclusies als ik:

- - -

In ander nieuws lijkt het erop dat Frankrijks geliefde leider, de Co-prins van Andorra, niet zal gaan aftreden ondanks de Gele Hesjes Beweging:

Zuster Kim heeft wat meer interessante informatie over Emmanuel Macron, die het overwegen waard is:

Bron: BREAKING: Was The Covenant With Many Just Made? - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates