www.wimjongman.nl

(homepagina)

Uitleg over de Trump-doctrine

Door Dr. Alex Joffe - 18 december 2018

 

President Donald Trump, 27 mei 2017, Marine Corps foto door Sgt. Samuel Guerra via het Amerikaanse Ministerie van Defensie.

Samenvatting: De handelsdoctrine van de Trump administratie lijkt gebaseerd te zijn op de persoonlijkheid en ervaringen van Donald Trump, niet op een abstracte theorie over het gedrag van staten. Volgens die doctrine kunnen succesvolle relaties worden onderhouden met landen die standpunten delen met wederzijds voordeel. Trump vertrapt de normen die zijn voorganger, Barack Obama, probeerde te versterken ten voordele van het internationale systeem en haar dienaren. Obama's doctrine was, net als die van Trump, een uitvloeisel van zijn eigen persoonlijkheid.

Wat is de Trump-doctrine? Hoe kunnen we de constellatie van de beleidsbeslissingen van zijn regering zien - strengere grenshandhaving, tarieven op Chinese importen, luide en succesvolle heronderhandelingen over handelsakkoorden met Canada en Mexico, harde woorden voor NAVO-leden over hun schamele bijdragen, versterkte militaire samenwerking met Polen, uitdagingen voor China in Zuidoost-Azië, de verhuizing van de Amerikaanse ambassade in Israël naar Jeruzalem - en daar een aantal principes uithalen? En hoe moeten de verontrustende persoonlijkheid en de belachelijk ernstige uitbarstingen van Trump in deze vergelijking worden meegenomen?

Om deze vragen te beantwoorden, moet men zich afvragen of een analyse zelfs kan worden uitgevoerd tegen de achtergrond van ongekende tegenstellingen en beledigingen die door de Amerikaanse en mondiale media - "fascisten", "nazi's", "racisten" - op Trump worden afgestraft, zonder dat ze het doelwit worden van soortgelijke beschuldigingen. En bovenal moet men zich afvragen: is er in feite een "doctrine" die in tegenstelling is tot een stijl gebaseerd op persoonlijkheid en intuïtie? Zo ja, is dat echt anders dan bij andere regeringen?

Zoals velen hebben opgemerkt, is Trumps benadering van het buitenlandse beleid net als de man zelf, bijna puur een handelsovereenkomst, gedreven door de filosofie dat het leven een winst-verlies spel is. Maar in tegenstelling tot de elites die de laatste 70 jaren het Amerikaanse binnen- en buitenlands beleid hebben gepland en uitgevoerd, lijkt Trump geen duidelijke visie te hebben over de ideale vorm of werking van de wereld.

Belangrijker nog, niets van wat Trump doet is gebaseerd op intellectuele abstracties, zoals de theorie van internationale betrekkingen of enige andere theorie. Er zijn geen aannames over het verwachte gedrag van staten, noch over de vraag of ze belangen of ideologieën volgen - alleen de VS is misleid door "globalisering" die de andere partijen hebben gebruikt om hun eigen winst-verlies denken te maskeren.

Er zijn echter wel bepaalde definieerbare doelen: het herstel van de Amerikaanse economische belangen, waaruit een even prominente rol in internationale zaken voortvloeit (de essentie van de term "America First") en sterke relaties met bondgenoten. De aard van bondgenoten is eenvoudig, zo niet simplistisch: relatief open handel, gedeelde defensieverantwoordelijkheden en gemeenschappelijke culturele waarden. Er kan echter wel worden gehandeld met autocraten, die gevleid zijn en in de pas lopen met autocraten.

Dit is een strikte nuttigheidsvisie op internationale instellingen. De voorkeursmechanismen van internationale betrekkingen zijn niet structureel maar persoonlijk - vandaar de alomtegenwoordigheid van schoonzoon Jared Kushner als afgezant. Dit zet de conventionele wijsheid over de noodzaak van wijze professionals op zijn kop, en toch keert de VS terug naar de norm van voor de Tweede Wereldoorlog, waar prominente zakenlieden vaak werden aangesteld in buitenlandse politieke functies. De VN wordt niet beschouwd als een forum voor het onschadelijk maken van internationale conflicten door middel van debat en consensus (of voor het uiten van grieven en hete lucht), maar als een mechanisme dat de Amerikaanse bewegingsvrijheid op oneerlijke wijze beperkt en tegelijkertijd de Amerikaanse steun vereist.

Dezelfde achterdocht en minachting voor grenzen strekt zich ook uit tot andere multilaterale instellingen, waaronder de NAVO, die worden gezien als een vrijbuiter-houding ten opzichte van de Amerikaanse gulheid. De Trump-doctrine eist dat het nut van deze en andere instellingen voortdurend wordt bewezen en niet verondersteld. Ook dit is een omkering van 70 jaar traag-gedreven theorie en beleid die deze instellingen meestal als gegeven hebben geaccepteerd.

In plaats van systeemgedreven aannames zijn er deals binnen deals, die leiden tot het doel van wederzijds winstgevende economische en politieke relaties. Buitenlandse relaties worden systematisch vanaf de bilaterale niveaus weer opgebouwd om de twee belangrijkste bedreigingen voor de Amerikaanse welvaart en veiligheid aan te pakken: China en Iran.

China was geschokt toen het voor het eerst werd genoemd als een imperialistische mogendheid die de internationale handel in haar eigen voordeel had gemanipuleerd en Amerikaanse intellectuele eigendom van onnoemelijke waarde had gestolen. Iran was ook geschokt door de hernieuwde sancties, terwijl het eerder het gehele Amerikaanse (en Europese) buitenlandse beleid ter bescherming van de JCPOA had zien ontstaan. Rusland wordt nu beschouwd als wat het in feite is: een verwende staat die vastbesloten is om waar mogelijk problemen te veroorzaken, zijnde in terminaal verval, maar nog steeds centraal staande vanwege zijn rol in Syrië en zijn nucleaire arsenaal.

Veelzijdige 'smerige' landen in Afrika en Latijns-Amerika, die schijnbaar niet in staat zijn om tot economische of politieke ontwikkeling te komen, worden beschouwd als de South Bronx in de jaren zeventig: afgeschreven sloppenwijken die van de rest van de politiek gescheiden en herontwikkeld moeten worden, eerst van binnenuit. Gezien de Chinese politieke en economische vooruitgang op deze gebieden, is dit een strategische fout, maar wel een die goed kan worden aangepakt tijdens een tweede Trump-bestuur wanneer Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen zich realiseren in welke mate zij door China volledig zijn uitgebuit.

Het doel van de Trump Doctrine is eenvoudig: veiligheid en welvaart voor Amerika en zijn bondgenoten, en dat zet alle anderen vast. Het "internationale systeem" als zodanig komt er niet in voor. Natuurlijk heeft dit denken de deskundigen op het gebied van buitenlands beleid, die gewend zijn aan het prediken van theorie, nuance, proces en de wijsheid van zowel hun eigen expertise als die van het internationale systeem dat zij dienen, tot een woedeaanval gebracht. Europese bondgenoten, gewend aan zowel respect als steun van Amerikaanse presidenten, zijn ontvlamd.

Trumps minachting voor de shibboleths van het 'systeem' is een van zijn andere talloze zonden tegen de 'normen', die evenzeer een bedreiging vormen voor het eigenbelang van de media-elites als ook voor zijn inhoudelijke beleidsveranderingen. Maar is dit, gezien het gebrek aan duidelijke uitspraken, echt een "doctrine", of is het gewoon de uiting van Trumps persoonlijkheid, gestoeld op intuïtie en ervaring?

Een manier om Trumps gedrag en beleid te begrijpen is om het in contrast te zetten met dat van Barack Obama. Obama koos voor een normgedreven, intellectuele benadering waarbij Amerika zich schuldig maakte aan oerzonde waarbij uitredding alleen door de staat gerealiseerd kon worden.

Het beleid van de Obama-regering werd fameus gekenmerkt als "natievorming thuis" en "leidend vanuit achterhoede", slogans die immense beleidsimplicaties hadden. Obama's beleid werd onder andere gedreven door een goedgelovige kijk op internationale instellingen en processen, en de expliciete acceptatie daarvan als middel om de Amerikaanse "arrogantie" te temmen. Als er al een theorie was, dan was het een niet-evenwichtige visie op de wereld gebaseerd op een spiegelbeeld - met andere woorden, alle volkeren en staten delen hetzelfde fundamentele doel om ervoor te zorgen dat de staten de primaire zorgverleners zijn. Amerikaans leiderschap was niet nodig, alleen Amerikaanse middelen. Dat omvatte zowel directe financiële steun als stilzwijgende acceptatie van de enorme diefstal van intellectueel eigendom op staatsniveau en cybercriminaliteit.

"De "natievorming thuis" - d.w.z. de uitbreiding van de staat - maakte ook controle over de hefbomen van de democratie noodzakelijk. Praktisch gezien werd dit bereikt door de fusie van de Democratische Partij met de staatsorganen, het media-technologisch-entertainmentcomplex en de intelligentsia, en de constructie van een Obama-persoonlijkheidscultus die de politieke tegenstanders routinematig marginaliseerde als "racisten". Er zit meer dan een beetje ironie in het feit dat voor alle kreten dat Trump een fascist is, Amerika onder Obama dichter bij het echte fascisme kwam.

Doctrines zijn uitbreidingen van persoonlijkheden, en een deel van dit delegeren aan de ego. Bij Obama was er nooit sprake van een geloof in zichzelf. Zijn volgelingen geloofden in hem met een absolute overtuiging - hij was wijs, alziend en onverstoorbaar. Obama werd immers door het Nobelprijscomité gecrediteerd voor het brengen van vrede in de wereld, reeds voordat hij aan de macht kwam.

Met een hele carrière, uitsluitend gebaseerd op zijn persoonlijke charme en zijn ras, werd Obama's wraakzucht gericht. Politieke tegenstanders werden afgedaan als racistische idioten. Buitenlandse leiders spraken met gemeenplaatsen over zijn gaven en keken toe hoe Amerika zich terugtrok van het wereldtoneel. Totalitariërs zoals Poetin bespotten het en waren ongebreideld in hun agressie. Obama's persoonlijkheid - arrogant, overmoedig en met minachting voor het Amerikaanse Exceptionalisme - gaf zijn "doctrine" vorm.

Trumps egoïsme is ook een legio, maar als een soort mediaspecialist is zijn optreden zowel openlijker als subtieler dan dat van Obama. Net als Obama is Trumps geloof in zichzelf onbegrensd, maar zijn projectie van dat vertrouwen gaat vaak over de top in zowel geraas als ironie - wat suggereert dat het, althans tot op zekere hoogte, een acteren zou kunnen zijn. Voor zowel ware gelovigen als ware haatdragers bestaat er geen twijfel over Trump, maar het enorme midden vraagt zich terecht af of hij gewoon een rol speelt als middel om te inspireren, te koesteren, om verontwaardiging te zaaien, en meer. Deze mogelijkheid, samen met de tastbare loskoppeling tussen Trumps schokkende woorden en zijn beperkte daden (die meestal van een centristische democraat uit de jaren negentig zijn), laat de vraag open wie hij werkelijk is. Trumps doctrine komt met een ingebouwd onzekerheidsprincipe.

De berichten dat Chinese en Russische leiders in de war zijn met Trump, zijn daarom geruststellend. Lange tijd gewend aan voorspelbare, staatsman-achtige retoriek en timide politiek van Amerikaanse presidenten, kunnen Chinese en Russische leiders de logica van Trump niet doorgronden of zijn koers voorspellen. Het gevaar is dat zij zijn besluiten zullen blijven uittesten en onderzoeken, in de hoop dat zorgvuldig gecultiveerde binnenlandse en internationale verontwaardiging en de aanhoudende juridische problemen van Trump voor afleiding zullen zorgen. Trump is een nog grotere nachtmerrie voor beleidselites, die in naam van het management gewend zijn aan voorspelbaarheid. Voor hen is het de vraag of het beleid van Trump wel of niet succesvol of voordelig is.

Voor het Midden-Oosten blijven de implicaties van de Trumpdoctrine onzeker. Bedolven door massale problemen veroorzaakt door het Obama-bewind (Iran, Syrië, Libië en Jemen) en de islamistische transformatie van Turkije en de zelfdestructieve tendensen van de Saoedische elite, geïllustreerd door de moord op Khashoggi, heeft de transactionele aanpak van Trump slechts beperkte winst geboekt. De aanpak is echter opnieuw bevestigd in de voortdurende nadruk op de noodzaak van een sterke Saoedische relatie om de Iraanse agressie in Jemen tegen te gaan.

Voor Israël en Egypte zijn de beloningen van Amerika's afstand houden van het hardnekkige Arabisch-Israëlische conflict voelbaar. De Palestijnse raketaanvallen en de verbale aanvallen in het kielzog van de ambassadeverplaatsing waren daarentegen overtuigend bewijs voor het dealgerichte Trump-beleid omdat er geen partij is met wie zaken te doen zijn. Dit kan een van de redenen zijn waarom de veelgeprezen maar nog steeds mysterieuze "vredesovereenkomst" nog niet is onthuld. Zoals gewoonlijk, dient het onvermogen van de Palestijnen om de nieuwe transactieparameters en hun reflexieve toevlucht naar internationalisering te erkennen, hen slecht.

Zal er een meer toekomstgerichte Trump-doctrine tot uitdrukking worden gebracht? En als de doctrines inderdaad meer persoonsgericht zijn dan gewoonlijk wordt erkend, wat zullen toekomstige Amerikaanse presidenten dan op het wereldtoneel brengen? Amerikanen evenals niet-Amerikanen zouden kandidaten met sommige van deze vragen op hun mening kunnen onderzoeken, zelfs als wij de achtbaan van het beleid van de Trump berijden.

>Alex Joffe is archeoloog en historicus. Hij is een senior niet-ingezetene bij het BESA Center en een Shillman-Ingerman Medewerker bij het Middle East Forum.

Bron: Explaining the Trump Doctrine