www.wimjongman.nl

(homepagina)

Laatste botsing van de Titanen - Deel 6: Dode koningen en de Rephaïm

20 september 2018 - door Derek Gilbert

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5

()

Hier is het waar de theologie raar wordt

Tot de voorouders die in het koninkrijk Oegarit werden vereerd, behoorde ook een oude Amorietenstam die door de laatste Sumerische koningen van Mesopotamië de Tidnum of Tidanu werd genoemd. In Ugarit werd ze de Ditanu of Didanu genoemd. Deze stam was heel beangstigend, de Sumeriërs van Ur bouwden een 170 mijl lange muur "om de Tidnum weg te houden".

Archeologen hebben teksten gevonden die de Amorieten-stichters van Babylon laten zien en het heersende huis van het Koninkrijk van Opper-Mesopotamië (18e eeuw v. Chr., de tijd van Isaak en Jakob) hun afkomst terugvoeren naar deze stam.[i] Echter, tegen de tijd van Oegarit, lijken de Ditanu/Didanu een legendarische groep te zijn in plaats van een historische, zeker onder het pantheon van de goden.

In een Oegaritisch ritueel dat pas ongeveer veertig jaar geleden werd vertaald, behoren de Didanu tot een aantal geesten die werden opgeroepen tijdens een ritueel dat blijkbaar werd uitgevoerd bij de kroning van de laatste koning van Oegarit, Ammoerapi III:

"Opoffering van de Schaduwliturgie:

U wordt opgeroepen, O Rephaïm van de aarde,
U wordt opgeroepen, o raad van de Didanu!
Ulkn, de Raphi', wordt opgeroepen,
Trmn, de Raphi', wordt opgeroepen,
Sdn-w-rdn wordt opgeroepen,
Ṯr 'llmn (of, de Eeuwige Stier) wordt opgeroepen,
de Rephaïm van weleer worden opgeroepen!
Jullie worden opgeroepen, o Rephaïm van de aarde,
U wordt ingeroepen, o raad van de Didanu![ii]

Net als de Rephaïm neemt de raad van de Didanu een ereplaats in onder de geesten. Andere teksten uit Oegarit suggereren dat de koningen ernaar streefden om bij hun dood tot dat getal gerekend te worden. In de Legende van Keret bijvoorbeeld, zegent El de koning zo:

Wees zeer verheven, Keret,
onder de [Rephaïm] van de onderwereld,
bij de bijeenroeping van de vergadering van Ditan.[iii]

Dit verbindt de Rephaïm verder met de raad/vergadering van de Didanu. En een fragmentarische rituele tekst, RS 24.248 (KTU 1.104), vermeldt "de tempel van Ditanu", waarmee duidelijk wordt gemaakt dat deze raad of vergadering meer was dan alleen maar geëerde doden, ze werden tot de goden gerekend.[iv] In feite, naar mijn mening, bevestigt dit de naam van de grootste koning van de Amorieten.

De etymologie van de naam van Hammurabi, de beroemde wetgever van de Amorietendynastie die Babylon stichtte, wordt meestal zo uitgelegd: Ammu ("vader" of "vaderlijke verwanten") + rapi ("genezer"). Maar geleerden kunnen niet wijzen op teksten buiten de Bijbel om waar de Akkadische en Oegaritische cognates aan rp', de wortel achter "Rephaïm," betekent zeker "genezer". In plaats daarvan is het waarschijnlijker gerelateerd aan het Akkadische woord dat "groot, groter" betekent en in het uitbreiden daarvan als "leider" of "opperhoofd".

Aangezien rapi duidelijk het theoforische element is (de godnaam) in Ammu-rapi is het aannemelijker om de naam Hammurabi weer te geven als "mijn vaders zijn de Rephaïm," of "mijn vaders zijn de Groten".

Overigens waren er minstens vijf andere Amoritische koningen genaamd Hammurabi over een periode van meer dan vijfhonderd jaar, van de grote wetgever tot aan de laatste koning van Oegarit, Ammurapi III. Door hun namen claimen de koningen van de Amorieten een directe link naar de Rephaïm, de half-goddelijke zonen van de Wachters, de Nephilim.

De link naar het Griekse pantheon, niet verrassend, komt ook voort uit baanbrekend werk van de Estse geleerde Amar Annus, wiens onderzoek paradigma verschuivend is. Zijn artikel uit 1999, "Zijn er Griekse Rephaïm? Over de Etymologie van de Griekse Meropen en Titanen," is de bron voor het grootste deel van wat volgt.[v] Het onderwerp van zijn artikel is gebonden. Het is ver buiten ons bereik om zijn keten van logica volledig te reproduceren, dus ik zal het zo goed mogelijk samenvatten.

Het Griekse woord merops heeft een West-Semitische oorsprong, dezelfde wortel (rp') waaruit we Oegaritische rpum en Hebreeuwse Rephaïm halen. De Griekse dichters Hesiod en Homerus gebruikten de uitdrukking meropes anthropoi (μερόπων ἀνθρώπων)[vi] om het "gouden ras van de sterfelijke mannen te beschrijven die leefden in de tijd van Kronos toen hij in de hemel regeerde".

Zo werden de helden uit het verre verleden, die leefden tijdens het bewind van Kronos, koning van de Titanen, door de Hebreeën Rephaïm genoemd. En Hesiodus geeft een andere aanwijzing voor de identiteit van de meropen antropoi:

Toen ze stierven, was het alsof ze overwonnen werden door de slaap, en ze hadden alle goede dingen; voor de vruchtbare aarde ongedwongen brachten ze overvloedig en zonder beperking vruchten voort. Zij woonden in groepen en vredig in hun land met vele goede dingen, rijk aan kudden en bemind door de gezegende goden. Maar nadat de aarde deze generatie had bedekt - ze worden Zuivere Geesten (daimones hagnoi) genoemd, die op de aarde wonen, en vriendelijk zijn, bevrijdend van schade, en beschermers van sterfelijke mensen; want ze zwerven overal op aarde, gekleed in mist en houden toezicht op oordelen en wrede daden, zijn de verstrekkers van rijkdom; en dit koninklijk recht ontvingen ze ook. [vii] (Nadruk toegevoegd)

Let op het lot van de meropes anthropoi: Bij de dood werden ze daimonen-demonen.

Meer daarover en waarom het relevant is voor christenen, in onze volgende aflevering.


[i] Suriano, M. (2009). Dynasty Building at Ugarit (p. 118). Aula Orientalis 27.

[ii] Suriano, M. (2009). “Dynasty Building at Ugarit: The Ritual and Political Context of KTU 1.161,” Aula Orientalis 27, p. 107.

[iii] Wyatt, N. (2002). Religious texts from Ugarit(2nded., p. 210). London; New York: Sheffield Academic Press.

[iv] Vidal, J. (2006). The Origins of the Last Ugaritic Dynasty. Altorientalishce Forschungen33, p. 169.

[v] Annus, A. (1999). Are There Greek Rephaim? On the Etymology of Greek Meropesand Titanes. Ugarit-Forschungen31, pp. 13-30.

[vi] Hesiod, Works and Days, l. 109.

[vii] Ibid., 117ff.

Bron: Last Clash of the Titans Part 6: Dead Kings and Rephaim » SkyWatchTV

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 7