www.wimjongman.nl

(homepagina)

Gaan er in 2018 belangrijke gebeurtenissen vooraf aan de Dag van de HEER?

Gay -- 5 juli 2018

En daarna, Ik zal mijn Geest over alle mensen uitstorten.
Uw zonen en dochters zullen profeteren,
uw oude mannen zullen dromen,
uw jonge mannen zullen visioenen zien.
Zelfs op mijn knechten, zowel mannen als vrouwen,
zal Ik in die dagen mijn Geest uitstorten.
Ik zal wonderen tonen in de hemelen en op de aarde,
bloed en vuur en rookzuilen.
De zon zal in duisternis worden gehuld
en de maan in bloed
VOOR de komst van de grote en vreselijke dag van de Heer.
En iedereen die de naam van de Heer aanroept zal behouden worden;
Op de berg Zion en in Jeruzalem
zal er ontkoming zijn,
zoals de Heer heeft gezegd,
zelfs onder de overlevenden
die de Heer roept.

- Joël 2:28-32

Het is mijn vurig geloof dat we getuige zijn van de definitieve vervulling van Joëls profetie. En het kan in feite dit jaar of in slechts binnen een paar jaar komen. Maar voordat ik in de details treed, wil ik eerst uitleggen dat ik geloof dat Joëls woorden twee keer zullen worden vervuld en deze dubbele vervulling zijn de boekensteunen van het kerktijdperk. De eerste vervulling vond plaats rond de kruisiging en opstanding van de HEER en culmineerde vervolgens op Pinksteren. De apostel Petrus verwijst in Handelingen 2 duidelijk naar deze vervulling, zoals ik in mijn recente artikel Stranger Things uiteenzet:

 Petrus citeerde de profetie alsof die gewoon in vervulling was gegaan (Handelingen 2:16-21). En ik ben het persoonlijk met hem eens. Hoe dat zo? De Heilige Geest was net voor het eerst op de discipelen uitgegoten (letterlijk enkele ogenblikken voor de preek van Petrus), de Geest was op hen neergedaald als vuurtongen. Het bloed van Christus was iets meer dan 50 dagen daarvoor met zijn kruisiging vergoten, de zon was drie uur lang in duisternis gehuld, en terwijl de kruisiging in 33 n. Chr. plaatsvond, zag de maan er op de avond van zijn kruisiging uit als bloed, vanuit Jeruzalem. Tot slot verkondigt Petrus nu aan het volk de boodschap van het Evangelie hoe door de dood en de opstanding van Christus iedereen die een beroep doet op de Naam van de HEER gered zal worden. Alle stukken lagen er.

Hoewel deze profetie al eens eerder was vervuld, als teken van het begin van de dispensationele "pauze" genaamd de Kerktijd van Genade, zijn er bepaalde details in de bredere context van Joel 2 en 3 die alleen van toepassing zijn op de tijd aan het einde, wanneer Gods toorn wordt uitgegoten op de aarde. De eerste vervulling van de profetie betekende de geestelijke redding van de niet-Joden door geloof (en rechtvaardiging), maar de laatste vervulling geeft hun fysieke redding weer en de opname naar de hemel (de verheerlijking).

Laten we deze dubbel-gevulde profetie stukje bij beetje opsplitsen, zodat je met eigen ogen kunt zien dat we binnen een handvol jaren/maanden/weken bij het einde van deze bedeling aangekomen zijn:

Heilige Geest uitgestort...

1.) 24 mei 33 n.Chr.: De Heilige Geest wordt op Pinksteren op de leerlingen uitgestort.

2.) 9 april 1906 AD: Ongeveer halverwege tussen het eerste zionistische congres en de Balfour Verklaring, terwijl sommige Joden zich al verzamelen in Israël, begint de pinksterbeweging tijdens de Azusa Street Opwekking een laatste eindtijdwerk van God, dat er uiteindelijk in slaagt om de evangelische boodschap naar de verre uithoeken van de planeet te krijgen en naar honderden miljoenen meer.

Dromen en visioenen...

1.) 3 vC - 95 nC: De Heilige Geest geeft dromen en visioenen aan tal van mensen, door hun harten te openen voor het Evangelie (bijv. Matt. 1:20; 2:12-13, 19; 22; 27:19; Luc. 1:22; Hand. 9:10-12; 10:3-11:5; 16:6-10; het Boek Openbaring).

2.) 2000 nC tot heden: De Heilige Geest geeft dromen en visioenen over Jezus Christus aan duizenden moslims die anders het evangelie niet zouden horen of begrijpen. Tegelijkertijd beginnen christenen over de hele wereld een toenemend aantal opname en eindtijd gerelateerde dromen te krijgen over de komende verschijning van Christus.

Wonderen in de hemelen en op de aarde...

1.) 3-2 v.Chr.: De ster van Bethlehem, een menigte engelen aan de hemel, die aan herders verschijnen, enz. Later, in 29-33 n.Chr., wonderen op aarde zoals de wonderen die Jezus verrichtte, de Verheerlijking [op de berg], de aardbeving bij Zijn opstanding, en het voorhangsel van de tempel dat in tweeën wordt gescheurd. Er waren ook wonderen in de hemel, waaronder de verduisterde zon en bloedmaan.

2.) 23-24 september 2017 AD: Een eenmalig in de geschiedenis groot teken in de hemel dat perfect voldoen aan de beschrijving in Openbaring 12:1-2. Andere hemelse tekenen in de afgelopen jaren waren in 2014-15 de Bloedmaan Tetrad, de Grote Amerikaanse Verduistering, de Super-Blauwe Bloedmaan op 31 januari 2018, in september 2017 de zonnevlammen (de grootste in 20 jaar), herverschijning van de ster van Bethlehem, enz. Er waren ook tal van "wonderen" op de aarde (zie hier, hier Bron: en hier) en het grootste wonder op aarde is dat we er allemaal getuige van zijn dat aan de gelijkenis van de vijgenboom wordt voldaan tijdens ons leven.

En andere hemelse tekenen staan op het punt om deze maand te gebeuren. Mars zal (voor het eerst in 15 jaar) bijna twee keer zo helder worden als de Koningsplaneet Jupiter. Bovendien zullen de acht planeten in ons zonnestelsel op 19 juli aan één kant van de Zon een uitzonderlijk zeldzame uitlijning vormen.

Vuur en rookzuilen...

1.) 33 n.Chr.: De Heilige Geest daalt op de discipelen als vuurtongen.

2.) 2017-2018 AD: In september van vorig jaar kwamen veel bosbranden (vuur en rookzuilen) voor in het noordwesten van de Stille Oceaan en in Europa onverwachte "bloedmanen" over een groot deel van het noordelijk halfrond. In oktober nam het aantal vulkaanuitbarstingen wereldwijd toe van gemiddeld 10-20 naar 35 per dag. Bron: (zie hier). Op dit moment zijn dat er 37. Dit omvat tevens de met symbolen gevulde uitbarsting van de Kilauea, die onverminderd doorgaat en de dodelijke uitbarsting van Mount Fuego ("Vuur") die honderden doden eiste en de stad St. Miguel slechts enkele weken geleden volledig verwoestte.

De zon veranderd in duisternis...

1.) 3 april 33 n.Chr.: De zon werd verduisterd voor de laatste drie uren van Jezus' leven, terwijl Hij aan het kruis hing (Matt. 27,45; Marcus 15,33; Luc. 23,44-45). Naast de bijbelse gegevens zijn er ook seculiere historische gegevens die erop wijzen dat een onnatuurlijk lange zonsverduistering een duisternis veroorzaakte midden op de dag overal in het Middellandse Zeegebied. De ongekende duisternis bij de kruisiging is bekend in de Romeinse historische archieven.

2.) 21 augustus 2017 AD: Nu is er maar één ding bekend bij de mensheid dat kan maken dat de zonneschijf er zelf donker uit ziet en dat is een zonsverduistering. We kunnen dan aannemen dat aan Joëls profetie zou worden voldaan door precies zo'n gebeurtenis. Zonsverduisteringen komen echter vrij vaak voor, ongeveer eens in de 18 maanden. Om die reden zou ik verwachten dat, als iets Joëls profetie zal vervullen, het iets buitengewoons zou moeten zijn, zoals de drie uur durende duisternis tijdens de kruisiging. De Grote Amerikaanse Verduistering van afgelopen augustus past hierin. De verduistering was de meest bekeken in de geschiedenis, omvatte de gehele breedte van 's werelds machtigste en welvarendste niet-Joodse land, deed zich voor tijdens de vorming van het Openbaring 12 teken, en het was gevuld met een overweldigende hoeveelheid symboliek (zie hier en Bron: hier).

Maan in bloed...

1.) 3 april 33 n.Chr.: Er was een bloedmaan zichtbaar in Jeruzalem op de avond van de kruisiging van Christus.

2.) 27 juli 2018 n.Chr.: Net als zonsverduisteringen, zijn maansverduisteringen ook heel gewoon. Er zijn er in de laatste paar jaren enkele geweest, dus zou ik denken wij iets buitengewoons moeten zoeken - iets nog significanter dan de bloedmanen in 2014 en 2015, of dan de verduistering van 31 januari dit jaar. De maansverduistering van deze maand is zo'n gebeurtenis. Het is de langste maansverduistering van de hele eeuw (van 2001-2100), is in zijn geheel zichtbaar in heel Jeruzalem, Israël en het Midden-Oosten, en is een zeldzame centrale maansverduistering (er is er niet één zo geweest in zeven jaar sinds 2011).

VOOR de komst van de grote en verschrikkelijke Dag van de HEER...

Beide boekensteunen van het kerktijdperk gebeuren vóór het Duizendjarige Rijk.

En ieder die de naam van de HEER aanroept, wordt gered...

1.) 24 mei 33 n.Chr: Petrus verkondigde de boodschap van het Evangelie aan hen die op Pinksteren in Jeruzalem bijeen waren en verkondigde hun dat hun zonden door geloof in het verzoenende werk van Christus gewist konden worden. De boodschap van rechtvaardiging door geloof en verzoening met God werd verkondigd, en in de afgelopen 2000 jaar heeft de Kerk deze boodschap overgebracht naar de uithoeken van de aarde. Door het geloof in Christus hebben wij allemaal geestelijke redding ervaren.

2.) 2018 AD? Bij het horen van de laatste bazuin zullen allen die een beroep doen op de Naam van de HEER van gedaante veranderd en verheerlijkt worden naar de Hemel, en de laatste en fysieke stap in het verlossingsproces ervaren, wat de verheerlijking is genoemd. Het heil is een drieledig proces, dat begint met rechtvaardiging, vervolgens met heiliging, en het eindigt met verheerlijking. Zoals een baby die in de baarmoeder van zijn moeder is verwekt, maar zich nog niet aan de wereld manifesteert, zo begon de Gemeente op Pinksteren in 32 of 33 n. Chr. Dan groeit en rijpt de baby, wat de Kerk al 2000 jaar doet (heiliging). Tot slot komt de baby in een nieuwe wereld [voor hem] volledig gevormd, wat de verheerlijking is (ook wel de opname genoemd).

Want op de berg Zion en in Jeruzalem zal er bevrijding zijn...

1.) 24 mei 33 n.Chr.: Deze geestelijke bevrijding begon op Pinksteren in Jeruzalem zoals voorspeld.

2.) 2018 AD? Interessant is dat het Hebreeuws van Joël 2 een poëtische dubbele verwijzing bevat (zowel Jeruzalem als Berg Zion). In de Schrift kan Zion verwijzen naar de aardse stad Jeruzalem, maar het verwijst vaak in plaats daarvan naar het hemelse Jeruzalem of de stad van God "daarboven" waar Jeruzalem op aarde slechts een schaduw is van het grotere hemelse rijk of de werkelijkheid. Kijk naar wat de schrijver van Hebreeën zegt over de berg Zion:

 Maar u bent genaderd tot de berg Sion en tot de stad van de levende God, tot het hemelse Jeruzalem en tot tienduizendtallen van engelen, tot een feestelijke vergadering en de gemeente van de eerstgeborenen, die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de Rechter over allen, en tot de geesten van de rechtvaardigen, die tot volmaaktheid zijn gekomen - Hebr. 12:22–23

Vanuit een nieuw verbondsperspectief is de berg Zion Gods hemelse stad, waar de gemeente van eerstgeborenen tijdens de opname naar zal worden opgenomen (zie Jeffs uitstekende artikel over dit onderwerp). Wij die geloven in de Zoon van God zullen worden bevrijd op de berg Zion, en uiteindelijk de profetie in Joël 2 vervullen.

Is er een mogelijke tijdlijn aan het ontstaan?

In de nasleep van Openbaring 12 Teken heb ik een nog diepgaander onderzoek gedaan naar de bijbelse feesten en hun associatie met bazuinen dan ik eerder had gedaan. We weten uit de Schrift dat er een ondubbelzinnige associatie is met de opname tijdens "de laatste bazuin" en dat het misschien wel de belangrijkste aanwijzing is over de timing van de opname. Uit mijn studie geloof ik dat Shemini Atzeret, Bazuinenfeest, en Pinksteren de meest waarschijnlijke feestdagen zijn om de opstanding en opname van de Kerk te vervullen (je kunt mijn Shemini Atzeret logica hier lezen en een studie over de bazuinen hier).

Enkele interessante (en speculatieve) datums zijn 11 september (Yom Teruah) en 1 oktober (Shemini Atzeret). Beide datums zijn toevallig ongeveer negen maanden vanaf de voltooiing van de Openbaring 12 teken op kerstdag 2017, maar Shemini Atzeret op 1 oktober is 40 weken of 280 dagen precies, vanaf de voltooiing van het teken, dat is de exacte gemiddelde zwangerschap van een menselijk kind. En vervolgens, precies 2.550 dagen (inclusief) vanaf 1 oktober 2018 is 23 september 2025, het feest van de trompetten - het exacte feest om de eerbetoon te beëindigen als Christus de drie laatste feesten vervult in de daaropvolgende volgorde bij zijn terugkeer, net zoals hij de eerste drie feesten tijdens zijn eerste verschijning vervuld heeft. Waar hebben we 23 september eerder gezien? Het is precies acht jaar tot de dag van het Openbaring 12 Teken, en acht is het getal van opstanding en een nieuw begin. De Verdrukking is een periode van 2550 dagen (1.260 + 1.290), met een extra 45 dagen aangehecht aan het einde (misschien voor Het Schapen- en Bokken-oordeel; zie Dan. 12:11-12).

11 september is ook heel interessant, want het is Yom Teruah (het Bazuinenfeest). Het is toevallig de waarschijnlijke verjaardag van Christus' conceptie of geboorte en net als in de voorbodewaarschuwing van 11 september 2001, 17 jaar eerder, gebeurt het ook op een dinsdag. En met ten minste 5000 commerciële vliegtuigen aan de hemel boven de Verenigde Staten op een gegeven moment, zullen er ongetwijfeld velen onbestuurbaar worden als de opname plaatsvindt, waardoor rampzalige ongevallen veroorzaakt worden - een angstaanjagende gelijkenis met 2001.

De betekenis van deze komende datums is speculatie, geen voorspelling, maar als we kijken naar het verschijnen van Christus en alarm slaan, is meer dan alleen een theoretische gebeurtenis. We weten de dag of het uur niet zeker, maar op basis van Zijn Woord, Zijn Geest en de tekenen die Hij geeft, kunnen we een zeer goede en geïnformeerde schatting doen. Hij staat voor de deur, broeders en zusters.

~ MARANATHA ~

Bron: Do Key Events Preceding The Day of the LORD Complete In 2018? - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates