www.wimjongman.nl

(homepagina)

Satan's plan om Jeruzalem te stelen

27 mei 2018 - door Daymond Duck

Op 14 mei 2018 verhuisde de VS zijn ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. In Jeruzalem verheugden zich de Joden (en dansten, prezen God, enz.) - en de Palestijnen rellen in Gaza.

Een christelijke vriend belde en vroeg: "Wat is de grote deal?

Het grote probleem is dat God een plan heeft voor Jeruzalem; en Satan gebruikt Turkije, Iran, Hezbollah, Hamas, de Palestijnen en anderen om te proberen dit te stoppen.

De Bijbel noemt Jeruzalem meer dan enige andere stad op aarde (meer dan 800 keer).

Premier Netanyahu citeerde Zach. 8:3 bij de dienst ter inwijding van de Amerikaanse ambassade. Hier is Zach. 8:2-8 en wat ik denk dat God zei:

"Zo zegt de HEERE van de heerscharen: Ik was jaloers voor Zion met grote jaloezie, en ik was jaloers voor haar met grote woede. Zo zegt de HEERE: Ik ben tot Zion teruggekeerd, en zal wonen in het midden van Jeruzalem; en Jeruzalem zal een stad van waarheid genoemd worden; en ook de berg van de HEERE der heerscharen, de heilige berg.

"Aldus, zegt de HEERE der heerscharen, "er zullen nog oude mannen en oude vrouwen in de straten van Jeruzalem wonen, en een iegelijk met zijn staf in zijn hand voor zeer lange tijd. En de straten der stad zullen vol zijn van jongens en meisjes, die in de straten daar spelen. Zo zegt de HEERE der heerscharen; als het wonderbaarlijk is in de ogen van de rest van dit volk in deze dagen, moet het dan ook in mijn ogen wonderbaarlijk zijn?

"Zo zegt de HEERE der heerscharen: Zie, Ik zal mijn volk redden uit het oosten en uit het westen; En Ik zal hen brengen, en zij zullen in het midden van Jeruzalem wonen; en zij zullen mijn volk zijn, en Ik zal hun God zijn, in waarheid en in rechtvaardigheid" (Zach.8:2-8).

Aan deze voorwaarde is nog niet voldaan. Gods jaloezie betekent dat God niet van plan is om Satan Jeruzalem in bezit te laten hebben (Jezus werd aan God voorgesteld in Jeruzalem; Jezus leed en stierf in Jeruzalem; Jezus steeg op naar de hemel in Jeruzalem; Jezus keert terug naar Jeruzalem; de Gemeente begon in Jeruzalem, en nog veel meer).

Het plan van God noemt Jezus om in Jeruzalem te wonen (op de Tempelberg), om daar te heersen en aanbeden te worden, en om Zijn Woord uit Jeruzalem te laten uitgaan tijdens het Millennium (Jesaja 2:1-2; Jesaja 132:13; Jesaja 2:3). Satan wil hier een einde aan maken.

Satan wil aanbeden worden. Hij wil niet dat Jezus in Jeruzalem woont, vereerd wordt en dat het Woord van God over de hele wereld uitgaat. Satan wil niet duizend jaar lang in de bodemloze put geworpen worden (Openb. 20:1-3).

Om zijn plan te vervullen zei God, dat Hij de Joden uit andere landen zou terugbrengen naar Israël. Hij zou Jeruzalem doen heropbouwen als een verblijfplaats voor Joden van alle leeftijden. Hij zei dat de terugkeer van de Joden en de wederopbouw van Jeruzalem in de ogen van het Joodse volk wonderbaarlijk zal zijn (dus een openbaring). Maar dat is slechts een voorproefje van de toekomst, want heel Israël zal gered worden en Hij zal hun God zijn.

Ongeveer 2 procent van de Joden zijn Messiasbelijdende Joden en voor zover ik weet begrijpen zij Gods plan. Sommige Joden zijn religieus, maar ze denken ten onrechte dat ze terug kunnen gaan onder de Wet (de tempel herbouwen, de dierenoffers hervatten, etc.) en zo Gods plan vervullen. De rest van de Joden is seculier (niet religieus) en ze hebben andere ideeën over wat de natie zou moeten doen.

Jeruzalem neemt een unieke positie in in de twee Bijbelse tijdlijnen: het begin en het einde van de "tijden van de heidenen" (Lukas 21:24) en het begin en het einde van de "zeventigste week van Daniël" (de verdrukkingstijd, Dan. 9:24-27).

De "tijden van de heidenen" begon met de vernietiging van Jeruzalem door Babylon in de tijd van het Oude Testament (Dan. 1:1-2; 2:31-45) en zullen eindigen wanneer de heidenen de gebeurtenissen in Jeruzalem niet langer kunnen beïnvloeden (bij de wederkomst van Jezus (Zach. 14:1-4; Lukas 21:24).

De "zeventigste week van Daniël" (de verdrukkingsperiode) begint als de Antichrist een waardeloos verdrag sluit met Israël en vele anderen voor zeven jaar van vrede in Jeruzalem en het Midden-Oosten (Dan. 9,27), en het zal eindigen als Jezus terugkomt op de Olijfberg in Jeruzalem (Zach. 14:1-4).

Het bestaan van Jeruzalem was noodzakelijk om al deze profetieën te vervullen, plus nog een andere zeer belangrijke: "Zie, ik zal van Jeruzalem een beker van bedwelming maken voor al het volk om hen heen, wanneer zij zowel tegen Juda als tegen Jeruzalem belegeren. Op die dag zal Ik van Jeruzalem een zware steen maken voor alle mensen; al degene die zich ermee belasten zullen in stukken worden gesneden, hoewel al de volken der aarde ertegen zullen worden verzameld" (Zach.12,2-3).

Dr. John Hagee gaf de afsluitende zegen bij de Amerikaanse ambassade. Hij zei onder andere: 'U, o HEERE, verzamelde de ballingen uit de naties en bracht ze weer thuis. U was het die de staat mogelijk maakte. U was het die een wonderbaarlijke overwinning gaf in 1967, toen Jeruzalem werd heropend voor aanbidders van alle religies."

"Jeruzalem is de stad van God. Jeruzalem is de hartslag van Israël. Jeruzalem is de plaats waar Abraham zijn zoon op het altaar van de Tempelberg plaatste en de vader van vele volken werd. In Jeruzalem schreven Jesaja en Jeremia de beginselen van rechtschapenheid die de morele fundamenten van de westerse beschaving werden. Jeruzalem is de plaats waar de Messias zal komen en een koninkrijk zal stichten dat nooit zal ophouden."

Hij voegde eraan toe: "Laat vandaag vanuit Jeruzalem het woord uitgaan dat 'Israël leeft'. Roep van de daken dat Israël leeft. Laat iedere islamitische terrorist deze boodschap horen: Israël leeft. Laat het gehoord worden in de zalen van de Verenigde Naties: Israël leeft. Laat het doorklinken in de zalen van het presidentieel paleis in Iran: "Israël leeft. Laat het aan alle mensen bekend zijn, dat 'Israël leeft', omdat Hij, die Israël bewaart, niet sluimert, noch slaapt'.

Vlak voor de woorden van Dr. Hagee, vertelde Eerste Minister Netanyahu aan de verzamelde hoogwaardigheidsbekleders dat ze naar Jeruzalem waren gekomen "in een tijd waarin Israël een opkomende macht in de wereld is".

Dat doet me denken aan iets wat Jezus zei: 'Leer nu een gelijkenis van de vijgenboom; als zijn tak nog zacht is en bladeren voortbrengt, weet gij dat de zomer nabij is: Zo weet gij ook, wanneer gij al deze dingen zult zien, dat het nabij is, zelfs voor de deur. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal niet voorbijgaan, totdat al deze dingen vervuld zijn" (Mat. 24:32-33).

De vijgenboom (Israël) spruit bladeren uit. Het is een opkomende macht. De VS heeft zijn ambassade verplaatst naar Jeruzalem. Nog twee andere landen (Guatemala en Paraguay) volgden het voorbeeld voordat de week voorbij was.

Op maandag 14 mei 2018 was Gaza in beroering. Terroristen en Palestijnen van Hamas werden gedood. Erdogan trok zijn ambassadeurs terug uit de VS en Israël.

Op woensdag zei Erdogan, de president van Turkije: "Wij zullen achter onze Palestijnse broers en zussen blijven staan, niet alleen met ons hart, maar met al onze middelen". Hij voegde eraan toe: "Wij zullen nooit toestaan dat Israël Jeruzalem buitmaakt."

Op donderdag riep een Turkse krant die banden heeft met de heer Erdogan op tot de oprichting van een islamitisch leger om Israël aan te vallen. En de Iraanse Ayatollah Khamenei zei: "Palestina zal worden bevrijd van de vijanden, en Jeruzalem zal zijn hoofdstad zijn.

Gods koninkrijk op aarde nadert. De Joden zijn blij. Satan is woedend. De vijanden van Israël worden bedrogen. Jeruzalem is een zware steen.

Israël probeert niet Jeruzalem van de Palestijnen te stelen. Satan probeert Jeruzalem van God te stelen. En Hij heeft ons al verzekerd dat wij zullen winnen.

Bron: Satan’s Plan to Steal Jerusalem :: By Daymond Duck - Rapture Ready