www.wimjongman.nl

(homepagina)

Pasen en Doop

Door Asher Intrater

Het belangrijkste gezegde van de rabbi’s over Pasen is dat “in iedere generatie ieder persoon zichzelf moet zien alsof hij uit Egypte gekomen is.”

Dit loopt parallel aan het Nieuw Testamentische begrip dat iedereen zichzelf moet zien alsof hij deelgenomen heeft aan de dood en opstanding van Yeshua (Jezus). In feite is de betekenis van onderdompeling in water plaatsvervangend deelnemen aan de dood van Yeshua, Zijn begrafenis en opstanding (Romeinen 6:4-5).

Waarom zou het Nieuwe Testament onderdompeling in water kiezen als geloofsbelijdenis? In Gods ogen zijn de exodus uit Egypte en de opstanding van de Messias dezelfde gebeurtenis. Beide gebeurtenissen vonden in dezelfde tijd plaats.

Johannes 20:1 – “Op de eerste dag van de week, toen het nog donker was….”

Exodus 14:27 – “Mozes strekte zijn hand uit over de zee, en tegen het aanbreken van de morgen vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats…”

Om ongeveer 5.00 AM op de morgen van de derde dag na Pasen, terwijl het nog donker was, ging het volk van Israël door het water van de Rode Zee. Op precies diezelfde tijd, op de derde dag na Pasen stond Yeshua op uit de dood en stapte uit het graf.

De kinderen van Israël werden symbolisch gedoopt in het water van de Rode Zee (1 Korinthe 10:2). En iedere gedoopte Christen neemt symbolisch deel aan het Pasen van Israël (1 Korinthe 5:7). Het water van de Rode Zee en het doopwater zijn door God bedacht als een parallelle ervaring – beide krachtig en bevrijdend. Door de dood en de opstanding van Yeshua neemt iedere gelovige deel aan zijn eigen persoonlijke bevrijding van Egypte.

Pasen en de Eindtijd

De Rabbi’s hebben ook een gezegde dat “de laatste verlossing zal zijn als de eerste verlossing.” Hiermee bedoelen zij dat de komst van de Messias in de eindtijd gelijk zal zijn aan het verhaal van de Exodus uit Egypte.

In Openbaring: de Sleutel tot Pasen, beschrijft Dan Juster veel overeenkomsten tussen het boek Openbaring en het boek Exodus. De twee getuigen (Openbaring 11) zijn parallel aan Mozes en Aäron. Farao is gelijk aan de Antichrist. De plagen in de verdrukking staan gelijk aan de plagen van Exodus.

Israël bleef in Egypte in het land Gosen tijdens de Tien Plagen. De Heer beschermde hen. Door die bescherming liet God Zijn heiligheid en kracht zien als getuige naar de Egyptenaren. Zo zal het zijn tijdens de Verdrukking: we zullen staande blijven, beschermd door Gods genade als een getuige van de waarheid van het evangelie voor de hele wereld. Er zal “licht in Gosen” zijn (Exodus 8:23) temidden van de duisternis van de wereld.

Pasen en het Zionisme

Het is opwindend Pasen te vieren in de moderne gerestaureerde Staat Israël na 2,000 jaar ballingschap. Het weer bijeenkomen van ons volk in het land Israël is een wonder, groter zelfs dan de Exodus zelf.

Jeremia 16:14 – “Daarom, zie, er komen dagen, spreekt de Heere, dat er niet meer gezegd zal worden: Zo waar de Heere leeft, Die de Israëlieten uit het land Egypte geleid heeft, maar: Zo waar de Heere leeft, Die de Israëlieten uit het land in het noorden en uit alle landen waarheen Hij hen verdreven had, geleid heeft. Ik zal hen terugbrengen in hun land dat Ik hun vaderen gegeven heb.”

Wat een ongelofelijke zegen hebben we dat we deze verschillende niveaus van openbaring en wonderen zien die samenwerken aan één plan!

Het Getuigenis van Pasen

Vandaag hebben veel families in Israël, die Pasen vieren, een familielid die een gelovige is in Yeshua. Bid om genade van de Heilige Geest als zij eigen familieleden zien, die geloven in Yeshua en Pasen vieren. Moge het volk van Israël het Paaslam zien als symbool van de Messias! Veel Christenen wereldwijd zien de verbonds- en profetische bedoeling van Pasen!

De Vloek Nietig Verklaren

Twee duizend jaar geleden hebben onze voorvaderen zichzelf en ons vervloekt door Yeshua af te wijzen en te verklaren:

Mattheüs 27:25 – “Zijn bloed kome over ons en onze kinderen.”

Denk aan de kracht van deze vloek: Jeruzalem en de tempel zijn vernietigd. Ons volk werd in ballingschap gestuurd en heeft geleden in elk land.

Toch was het bloed van Yeshua niet bedoeld als vloek. Hoe veel sterker zal de kracht van het bloed zijn als die geproclameerd wordt door ons volk als een zegen? Romeinen 11:15 stelt dezelfde vraag: “Wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden?” Dezelfde kracht die verstrooide en vernietigde zal weer bijeenbrengen en herstellen. Er zal opstanding uit de doden zijn, de eenheid van de Kerk, het bijeenkomen van de heiligen en het Koninkrijk van God op aarde.

Wij, Messiaanse Joden in Israel zijn eensgezind om de vloek te verbreken. We proclameren dat het bloed van Yeshua over ons en over onze kinderen zal zijn, ten goede en niet ten kwade. We proclameren de kracht van dat bloed om zegen te brengen aan het volk van Israël en de hele wereld. Laten we samen deze verklaring uitspreken.

Bron: Passover and Baptism – Revive Tribe