www.wimjongman.nl

(homepagina)

Studie bewijst het ongelijk van de Bijbel dat de Kanaänieten werden uitgeroeid.

Door Joseph Farah | juni 2018

Het is bijna een jaar geleden dat één van de grootste nep-nieuws-artikelen aller tijden naar buiten kwam.

Het begon toen sommige genetische wetenschappers een van die "onfeilbare" herziening studies publiceerden, die beweerden te kunnen bewijzen dat de Bijbel verkeerd zit over het lot van de Kanaänieten.

De nieuwsmedia in de VS en Groot-Brittannië verdrongen zich met krantenkoppen:

Al deze nep-rapporten over een nep-verhaal in een frauduleus wetenschappelijk rapport eindigden daar nauwelijks. Hun beweringen werden slechts enigszins ondergewaardeerd en er waren onjuiste verklaringen in de New York Times en Washington Post.

Het rapport van de New York Times begon met slechts één facet van wat het kenschetste als "een verhaal in de Hebreeuwse Bijbel dat vertelt over Gods roep om de vernietiging van de Kanaänieten", maar nooit vermelde dat de Bijbel steeds weer verklaart dat het nooit is uitgevoerd.

De Washington Post meldde dat het lot van de Kanaänieten "een raadsel" was. De Hebreeuwse tekst geeft één verklaring voor het lot van de Kanaänieten: vernietiging. De Israëlieten, in Deuteronomium 20:16-18, kregen het bevel om de steden van verschillende stammen, waaronder de Kanaänieten, "volledig te vernietigen". Zij die het overleefden vluchtten of werden knechten.

In feite laat de Bijbel er geen enkele twijfel bestaan over wat er met de Kanaänieten is gebeurd. Ze overleefden. Ze floreerden. Hij verklaart zelfs waar ze woonden voordat de kinderen van Israël in hun land aankwamen - van Sidon naar Gaza. Sidon is een stad in Libanon. Let vooral op de stad. Het zal belangrijk worden. Volgens het geheel van de Hebreeuwse Schriften bleven de Kanaänieten, verre van te verdwijnen, maar speelden een belangrijke rol in de geschiedenis van Israël. Dus, om een lang verhaal kort te maken, het onderzoek weerlegde het bijbelse verhaal niet, het bevestigde het. Veel plezier!

"Het genoom van de studie is afkomstig van botten uit 4000 jaar oude Kanaänitische skeletten die gevonden zijn in Sidon, een kuststad in Libanon," zo schreven de auteurs van deze veel gepubliceerde studie. "De resultaten werden vergeleken met monsters van 99 hedendaagse Libanezen. De resultaten van het onderzoek, dat vorige week (juli 2017) werd gepubliceerd in American Journal of Human Genetics, toonden aan dat 93 procent van de voorouders van de moderne Libanezen afkomstig zijn van de oude Kanaänieten.

Tot nu toe goed. Deze feiten zouden geen verrassing moeten zijn voor een student van de Bijbel. Maar hier draaide het rapport de werkelijkheid op zijn kop en beweerde dat de Bijbel het tegenovergestelde zegt van wat hij zegt: "De Bijbel meldt de verwoesting van de Kanaänitische steden en de vernietiging van haar volk," stelt de studie. "De Kanaänieten hadden weliswaar niet direct genetisch kunnen bijdragen aan de huidige populaties. Er zijn echter nog geen archeologische bewijzen gevonden voor een wijdverbreide verwoesting van Kanaänitische steden tussen de bronstijd en de ijzertijd: steden aan de Levant-kust, zoals Sidon en Tyrus (een zusterstad in Libanon), laten zien dat de bewoning tot op de dag van vandaag voortduurt.

Laten we nu deze kunstig gemaakte hoax verbreken en wijd open leggen.

In het Boek van Jozua wordt tot in de kleinste details uitgelegd hoe de Israëli's niet alle Kanaänieten hebben vermoord of verdreven.

Wie is naast Jozua misschien wel het beroemdste personage in het boek dat zijn naam draagt? Rachab. En wie is Rachab? Een Kanaänitische, die de Israëli's hielp bij hun verovering van Jericho, en uiteindelijk in de familielijn van koning David en koning Jezus terecht kwam (Matteüs 1). Rachab trouwde met Salmon van de stam van Juda en was de moeder van Boaz, die trouwde met de beroemde Ruth, een Moabietische, die de grootmoeder van David was.

En dat brengt me bij een andere onjuiste veronderstelling die vaak wordt gemaakt door degenen die een hekel hebben aan de Bijbel - dat het Gods bedoeling was om alle Kanaänieten te doden. Het is duidelijk, als je de Bijbel in zijn context leest, dat het plan was om ze vanaf het begin op mannelijke wijze uit Kanaän te verdrijven ten behoeve van degenen die God gekozen had er te wonen - de nakomelingen van Abraham, Izaäk en Jakob.

Laten we teruggaan naar Exodus om te zien wat God Mozes vertelde over zijn plan in Exodus 23:27-33: "De schrik voor Mij zal Ik vóór u uit zenden, en al de volken waaronder u komt, zal Ik in verwarring brengen. En Ik zal al uw vijanden voor u op de vlucht doen slaan. Ik zal ook horzels vóór u uit zenden; die zullen de Hevieten, de Kanaänieten en de Hethieten vóór u uit verdrijven. Ik zal hen niet in één jaar vóór u uit verdrijven, anders wordt het land een woestenij en worden de wilde dieren van het veld u te talrijk. Ik zal hen geleidelijk vóór u uit verdrijven, totdat u zo in aantal toegenomen bent dat u het land in erfbezit kunt nemen. Ik zal uw grenzen vaststellen, van de Schelfzee tot aan de zee van de Filistijnen, en van de woestijn tot aan de rivier, want Ik zal de bewoners van het land in uw hand geven, zodat u hen vóór u uit kunt verdrijven. U mag met hen en met hun goden geen verbond sluiten. Zij mogen niet in uw land blijven wonen, anders zullen zij u doen zondigen tegen Mij. Als u hun goden dient, voorzeker, het zal voor u tot een valstrik worden."

Is dat duidelijk genoeg? Wat was Gods plan voor de Kanaänieten? Om hen uit te drijven en plaats te maken voor de Israëli's. Merk op dat Hij het met angst zou doen. Rahab bevestigde tegenover de Israëlische spionnen in Jericho dat haar volk de komst van de kinderen van Israël vreesden omdat ze gehoord hadden van Gods wonderen en Zijn veroveringen door de jaren na de uittocht uit Egypte. In Joshua 2:9-13 vertelt ze de spionnen: "Ik weet dat de HEERE u dit land gegeven heeft en dat de schrik voor u op ons gevallen is, en dat al de inwoners van dit land weggesmolten zijn van angst voor u. Want wij hebben gehoord dat de HEERE het water van de Schelfzee voor uw ogen heeft doen opdrogen, toen u uit Egypte ging. En ook wat u hebt gedaan met de twee koningen van de Amorieten, Sihon en Og, die aan de andere zijde van de Jordaan waren, die u met de ban geslagen hebt. Toen wij dat hoorden, smolt ons hart weg van angst, en vanwege u bestaat er geen moed meer in iemand, want de HEERE, uw God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Nu dan, zweer mij toch bij de HEERE, omdat ik goedertierenheid aan u bewezen heb, dat u ook goedertierenheid zult bewijzen aan het huis van mijn vader, en geef mij een teken van trouw dat u mijn vader en mijn moeder zult laten leven, en ook mijn broers en mijn zusters met al wat van hen is, en dat u ons leven van de dood redden zult."

Wat Rahab die nacht deed was berouw tonen en de God van Israël accepteren als haar eigen God. Zo werd ze welkom geheten in de congregatie van Israël en werd ze deel van haar geschiedenis - zelfs tot op het punt van adoptie in de stam van Juda om deel uit te maken van de lijn naar David en Jezus (Matteüs 1). Het was niet zozeer een verbod op het trouwen met buitenlandse vrouwen dat God in gedachten had. Het was een verbod om te trouwen met hen die valse goden aanbaden.

Dus, wie waren deze Kanaänieten? Zij waren de kinderen van Kanaän, kleinzoon van Noach. Interessant genoeg werd Kanaäns eerstgeborene "Sidon" genoemd. De Kanaänieten leefden, zo wordt ons in Genesis 10:19 verteld: 'Van Sidon in de richting van Gerar tot aan Gaza, en in de richting van Sodom, Gomorra, Adama en Zeboïm, tot aan Lasa.' Met andere woorden, ze woonden altijd in Sidon, de plaats waar dit wetenschappelijk team het oude skelet ontdekte. Waarom zou dat een verrassing zijn om juist in de stad die de naam van Kanaäns eerstgeborene draagt genetische links te vinden naar Kanaänieten? Het werd uitgelegd in Genesis. Het is de absolute bevestiging, niet alleen van de slecht doordachte premisse van de studie, maar wat de Bijbel zei dat er gebeurde na de Grote Zondvloed. Dat de genetische erfgenamen van Kanaän vandaag in Libanon zouden wonen, is dan ook een bewijs van het overstromingsverhaal!

En wat was de grote zonde van de Kanaänieten? Zij offerden hun kinderen op het vurige altaar van Baäl, net als hun verwanten, de Amorieten. In Genesis 15:16 legde God aan Abraham uit dat Zijn zaad het land Kanaän zou erven, waar de Kenieten, Kenizzites, Kadmonieten, Hittieten, Perizzites, Repfagen, Girgashieten, Amorieten en Kanaänieten woonden. Maar het zou vier generaties duren, zo verklaarde God, want "de ongerechtigheid van de Amorieten is nog niet vol". God is geduldig. God is lankmoedig. God geeft mensen veel tijd om zich te bekeren, zonder te wensen dat iemand zou vergaan (2 Petrus 3:9).

Maar een persbericht over deze verzonnen pseudo-wetenschappelijke genetische studie over de moderne inwoners van Libanon had dit te zeggen: "De Bijbel bericht over de verwoesting van de Kanaänitische steden en de vernietiging van de Kanaänitische bevolking; de Kanaänieten hadden dan niet direct genetisch kunnen bijdragen aan de huidige bevolking.

Hoewel het waar is dat de Bijbel de verwoesting van sommige Kanaänitische steden rapporteert, meldt ze ook dat ze niet allemaal vernietigd werden - niet in Israël en zeker niet in Sidon. De Kanaänieten bleven in Libanon wonen nadat de Israëli's een groot deel van hun land hadden overgenomen. Ze bleven ook in Israël wonen, zoals we zien in Richteren 1:27-33 en Richteren 2:1-3. Ook daar waarschuwt God de kinderen van Israël dat Hij de Kanaänieten niet uit hun land zal verdrijven, maar hen tot een strik zal maken.

Dat is precies wat er gebeurde in de boeken van 1 Koningen en 2 Koningen - wat uiteindelijk leidde tot de val van het noordelijke Koninkrijk Israël.

Iedereen heeft van Achab en Izebel gehoord, toch?

Koning Achab trouwde met Izebel. Van wie was zij en waar kwam zij vandaan? 1 Koningen 16:31 legt uit dat Achab 'de dochter van Ethbaal koning der Zidonieten (dat zou het volk van Sidon zijn) Izebel aannam als echtgenote, en Baäl ging aanbidden'. Izebel kwam uit Sidon, waar de genetische erfgenamen van de Kanaänieten 4000 jaar later nog steeds wonen. Wat een schok! Baäl was de valse god van de Kanaänieten. Izebel verleidde Achab om Baäl te aanbidden en vermoordde de Hebreeuwse profeten (1 Koningen 18:4). Uiteindelijk werd het noordelijke koninkrijk Israël door God geoordeeld, net zoals Hij de Amorieten en de Kanaänieten oordeelde. God gebruikte de Israëli's om de Kanaänieten te oordelen. Hij gebruikte de Assyriërs om het noordelijke koninkrijk Israël te oordelen. Maar alleen als hun schuld compleet was.

Het enige wat ik kan zeggen is dat je een heleboel Bijbelteksten moet missen om tot de conclusie te komen dat een genetische studie in 2017 de Bijbel weerlegt als, in plaats van, onbewust, juist zoveel ervan bevestigt.

Ik denk dat de les is, dat als je veel publiciteit wilt voor je nep-frauduleuze pseudo-wetenschappelijke studie, zeg dan niet dat het de Bijbel bevestigt, zeg dan dat het deze weerlegt. En zo is ook deze hoax begonnen.

En de nepnieuwsmachine was maar al te graag bereidt om mee te spelen - meestal zonder correctie en zeker niet met een bekering.

Joseph Farah: "The Restitution of All Things" [Het herstel van alle dingen - Israël, christenen en het Einde der eeuw], en zijn nieuwste e-boekversie: The Gospel in Every Book of the Old Testament ["Het Evangelie in elk boek van het Oude Testament"] - momenteel verkrijgbaar als een nr. 1 nieuwe versie bij Amazon en bij de WND Superstore.

Bron: Fake news vs. real Bible