www.wimjongman.nl

(homepagina)

Voor-verdrukking-, midden-verdrukking-, einde-verdrukkingopname.

augustus 2018

Er zijn heel wat invullingen door mensen aangaande het tijdstip van de opname.

Het is al mooi als mensen geloven in een opname. In de kerken werd/wordt vaak geleerd dat de gemeente tot aan het einde der tijden op aarde is en dat na een Armageddon het oordeel voor de Grote Witte Troon komt en vervolgens de nieuwe aarde, zonder een duizendjarig koningschap van Jezus. Want die regeert nu, en die duizend jaar is een symbolisch getal. Vandaar al die liederen over het koningschap van Jezus, terwijl Openbaring zegt dat pas vlak voor de wederkomst de Heer, onze God, het Koningschap over de aarde aanvaardt.

Dus, zoals gezegd, is het al heel wat als mensen geloven dat er een opname is, zoals de brieven aan de Thessalonicenzen en 1 Cor. ons zeggen, waarbij een geheimenis werd geopenbaard dat voordien niet bekend was, want er was geen Gemeente in het Oude Testament.

Jezus zegt dat Hij ons komt halen als 'datgene' wat Hij voor ons bouwt naar de mening van de Vader klaar is om de bruid te ontvangen, Joh. 14:2. Hij komt daarvoor niet naar de aarde, maar Hij zal ons ontmoeten in de lucht. De mensen hier die dan worden opgenomen, leven nog en zijn niet gestorven. 1 Thess. 4:15-17

Nu zijn er verschillende zienswijzen over het tijdstip van die opname. De groep mensen die de bijbel zo lezen, begrijpen dat de opname komt vóór een periode van een jaarweek van 7 jaar, wanneer de Joden een verbond sluiten met een vorst, Daniël 9:26,27 Maar halverwege ontdekken ze dat het een valse messias is en vluchten naar de bergen van Juda alwaar God hen zal beschermen.

Dat in het verleden Petra in Jordanië als vluchtplaats werd aangewezen in div. scenario's was in de tijd zonder satellieten en drone's een aardige veronderstelling, maar momenteel totaal niet relevant meer. Jezus zegt trouwens duidelijk: de bergen van Juda, Matt. 24:17, en zeker niet naar het gebied van Edom.

Dan is er ook een groep mensen die het tijdstip waarop de Gemeente zal worden opgenomen, niet eerder ziet dan halverwege deze jaarweek. Waar de gemeente de eerste helft van dit verbond onder de Antichrist nog zal meemaken, evenals de oordelen die worden veroorzaakt met het verbreken van de zegels door het Lam en de oordelen onder de bazuinen, worden dan bij de zevende bazuin opgenomen. Men ziet deze bazuin als de laatste bazuin. Alhoewel die door een engel wordt geblazen en niet van God is. Er ook geen aartsengel die spreekt, Openb. 11.

Dan is er ook een groep die denkt dat de opname pas komt vlak voor de Wederkomst van Christus en we Hem tegemoet gaan om Hem in te halen en dan onmiddellijk weer teruggaan naar de aarde - als een soort van delegatie die Hem tegemoet treedt bij Zijn komst. Waarom de Heer dan al die tijd bezig is geweest om het huis voor de bruid te bouwen, gaat hier aan voorbij. Ze zullen er nooit wonen.

Al het onverwachte van de opname is daarbij verdwenen. Je kunt dan bijna uittellen wanneer dat gaat gebeuren. Als al die oordelen zich voltrekken, kun je aftellen wanneer de oordelen voorbij zijn. Waarom moet er ook nog een getuigenis komen in Jeruzalem in die periode, indien de Gemeente nog op aarde is, dat is dan toch haar taak. Waarom moeten de twee getuigen dit overnemen die door de hele wereld worden gezien? Als de gelovige Joden zijn gevlucht uit Jeruzalem is een getuigenis daar ook niet meer nodig. Dat getuigenis wordt overgenomen door de engelen, gezien in Openbaring 14:6: En ik zag een andere engel, die hoog aan de hemel vloog. En hij had het eeuwige Evangelie, om dat te verkondigen aan hen die op de aarde wonen, en aan elke natie, stam, taal en volk. En hij zei met een luide stem: Vrees God en geef Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen. En aanbid Hem Die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. En een andere engel volgde, die zei: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, de grote stad, omdat zij alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam.

Overweeg wat het antwoord is op de opmerking van Jezus dat we niet weten wanneer de tijd van zijn komst is. In welke van de drie situaties is dat het meest waarschijnlijk?

Vervolgens: hoe wordt de Gemeente dan geroepen? 1 Thess. 4: Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan.

De stem van de Aarstengel, en de Bazuin van God - niet van een engel in de zeven bazuin-oordelen met de zevende laatste bazuin - maar de laatste bazuin van God uit, zie: 1 Cor.15:52.

Wie zijn dan die 24 ouderlingen, wat vertegenwoordigen zij? Deze zeggen dat ze zijn gekocht door het bloed van het Lam en vrijgekocht voor God. Wie anders dan de Gemeente is vrijgekocht door het Bloed? Daar wordt ook niets gezegd over mensen die uit de verdrukking komen, want die moet nog beginnen.

Is het zoals bij de midden-verdrukking, dat mensen zeggen dat wat er dan komt in de eerste helft van de jaarweek iets van Satan is? Nee toch? Het is het Lam dat de zegels verbreekt, waarop de dingen zich gaan ontvouwen. De engelen kondigen de oordelen aan, en de donderslagen waarvan we niet weten wat die inhouden.

In de eerste gedeelte van de jaarweek is er vervolging en onderdrukking voor hen die zich niet richten op de wereldleider en hem willen bestrijden. Het zal geen eenvoudige tijd zijn. Echter, er komt een kantelpunt nadat hij op de heilige plaats is gaan staan en zichzelf tot god heeft uitgeroepen. Nu is dat laatste niet zo opmerkelijk want dat deden de Romeinse keizers ook al. Het is alleen maar om de Joden te laten zien dat ze fout zitten. In het tweede gedeelte als het Joodse volk hem daarom heeft afgewezen als verlosser, gaat het veel harder worden. Deze figuur krijgt dan nog 42 maanden om te heersen. Dan is er een koop/verkoop-verbod voor mensen die niet zijn teken willen aannemen. En worden de mensen vervolgens omgebracht door hun hals door te snijden als ze het teken van het Beest weigeren. Dit is de periode die Jeremia noemt "een tijd van benauwdheid voor Jakob", toch zal hij daaruit verlost worden. Jer. 30:7

Persoonlijk ben ik van mening dat het teken van het Beest niet zomaar een tatoeage is, maar eerder een DNA-verandering waardoor de mensen niet meer een oorspronkelijk mens zijn, maar dierlijke trekken krijgen. en daarom zonder meer worden verwezen naar de Poel van vuur. Ze waren gewaarschuwd door een engel in Openb. 15 om dit niet aan te nemen.

Wie zijn dan die mensen die staan voor het Lam in Openbaring 7? Wel, de engel zegt duidelijk dat deze mensen uit de grote verdrukking komen. Niet uit de 2000 jaar daarvoor, niet diegenen die zijn verbrand, door wilde dieren verscheurd, slechts zij die onthoofd zijn door het zwaard op de weigering van het teken, wat een algemene dood is in die periode van verdrukking en vervolging van hen die kiezen voor Yeshua in plaats van de antichrist, iets waarvan we nu de voorboden al hebben gezien.

Deze groep zien we opnieuw terug in Openbaring 15:2. Daar staan ze aan een zee van glas en vuur als overwinnaars van het beest, ze hebben het teken niet aangenomen en zijn daarom gedood. Dan ziet men ze vervolgens weer in Openbaring verschijnen in hoofdstuk 20:4. En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. Er is maar één groep mensen die de mogelijkheid hadden om het merkteken te weigeren, zij de leven in deze periode van de verdrukking.

Alleen aan de gelovigen in dit tijdperk van het tweede deel van de jaarweek werd de mogelijkheid gegeven om het merkteken af te wijzen, De gemeente heeft die verzoeking nooit hoeven ondergaan. Maar tevens wordt hier duidelijk in vers 6 wie op aarde de priesters en koningen zullen zijn gedurende die duizend jaar in de naam van Jezus, omdat ze opnieuw levend worden zonder dat de tweede dood macht over hen heeft. Zij komen dus niet weer in het oordeel voor de Grote Witte Troon, ondanks dat ze leven in het Duizendjarig rijk.

Want wie in het laatste oordeel veroordeeld wordt tot de tweede dood zal in de poel van vuur worden geworpen. Daar mogen wij trouwens geen oordeel over hebben wie dat zijn, dat ligt in Gods hand en het is niet voor een schepsel om dit te weten. Het zou wijs zijn als mensen daar geen uitspraak over deden.

Over de einde-verdrukking-opname kan ik kort zijn aangezien de Schrift in Openb. 13 zegt dat de heiligen overwonnen zullen worden en allen die dan nog op aarde wonen het beest zullen aanbidden en macht krijgt over hen, wie is er dan nog over om opgenomen te worden? Het beest krijgt macht over elke stam, natie, taal en volk. Iedereen wiens naam niet staat geschreven in het boek.

Maar vandaag de dag is het niet de vraag welke opname men verwacht, maar of men wel daadwerkelijk een opname verwacht, hoe dan ook. De meeste mensen zien dat niet eens als een realiteit. Slechts zinnebeeldig als een geestelijke zaak. Wie maakt zich daar druk om, we hebben het nog goed. Vrijheid van godsdienst, (tenminste als je dat voor jezelf wilt houden en niet erover gaat spreken), het kerksysteem werkt nog volop en we hebben over het algemeen een goed leven. Wie ziet er uit naar de Heer om als Zijn bruid te worden opgenomen in het Vaderhuis? Ja de Heer komt wel maar eerst... Lukas 14:14-24. Hij zal komen als een dief in de nacht.

Dat probleem is groter, ondanks alle tekenen, dan het tijdstip waarop de Heer zal komen om ons mee te nemen naar het Vaderhuis.

Maar niet achter te blijven en de zekere weg te missen die naar onze redding leidt, door het aannemen van de genade door het offer van Christus is groter dan te geloven wanneer die opname komt. Want belijden dat de Heer voor onze zonden gestorven is en zijn offer aannemen is de zekere weg om het eeuwige leven te ontvangen.

Willem Jan Jongman