www.wimjongman.nl

(homepagina)

Waarom Messiaans jodendom geen antisemitisme is

Door Myra Adams - 2 november 2018

Terwijl de Amerikanen gezamenlijk rouwen over de gruwelijke massamoord van vorig weekend in de Boom des Levens Synagoge in Pittsburgh, veroorzaakte dit een aanverwante controverse over Vice-President Mike Pence die verscheen in de krantenkoppen met een nationale veroordeling in de media.

Maandagnacht, bij een politieke bijeenkomst in Grand Rapids in Michigan, nodigde Pence Rabbi Loren Jacobs uit om een gebed voor de 11 gelovigen uit te spreken die werden neergeschoten door een Joden-hatende gek. Jacobs begon zijn gebed met de woorden: "God van Abraham, God van Izaäk, God van Jakob, God en Vader van mijn Heer en Redder Jeshua, Jezus de Messias, en ook mijn God en Vader". Jacobs bad verder: 'Heer, werk alstublieft zo, dat er in plaats van verdeeldheid in ons land eenheid en vrede is.

Helaas, in plaats van eenheid en vrede, ontstak Jacobs' gebed een vuurstorm in de Joodse gemeenschap omdat hij geen traditionele rabbijn is maar een "Messiaanse rabbijn" - iemand die gelooft dat Jezus van Nazareth de Joodse Messias is.

Het is onduidelijk of de vice-president dat in eerste instantie wist van Rabbi Jacobs. Als dat zo is, was het onverstandig hem uit te nodigen op het podium, gezien de rauwe emotie in deze nationale Joodse tragedie. Hoe dan ook, de acties van Pence hebben een negatief licht geworpen op het Messiaanse Jodendom - en ook voor deze schrijver, een Jood die ook gelooft dat Jezus de Messias is en dat het allemaal heel persoonlijk is.

Hoewel veel van de media-aandacht over Messiaanse Joden doordrongen is met ondeugden, overdrijvingen en onnauwkeurigheden, heb ik me neergelegd bij het laten doorgaan van deze storm. Maar aan het eind van dinsdagavond las ik een artikel in The Hill waarin een tweet stond van Steven I. Weiss, die botweg beweert: "Messiaans jodendom is antisemitisme".

Dergelijke opruiende beschrijvingen is niet nieuw. In meer dan de vier decennia dat ik Jezus als mijn Heer en Redder aanvaardde, heb ik verschillende graden van vijandigheid en beledigingen van mijn eigen Joodse familie en mede-Joden ervaren.

Hoewel elke Messiasbelijdende Jood kan getuigen van een soortgelijke behandeling, hebben we allemaal unieke en fascinerende bekeringsverhalen. Hier zijn enkele hoogtepunten van mij - gedeeld in de hoop dat traditionele Joden die tot zo ver hebben gelezen, hun hart en geest zullen openen en de absurde en beledigende beweringen dat "Messiaans Jodendom antisemitisme is" zullen verwerpen.

Laten we beginnen met enkele Bijbelse feiten. Jezus is geboren en heeft een Joodse opvoeding gehad. Hij predikte vanuit de Joodse Bijbel (het Oude Testament) en aanbad in de tempel. Na zijn kruisiging werd hij voorbereid op de begrafenis volgens de Joodse gebruiken. De belangrijkste theologische verschillen tussen het Jodendom en het Messiaanse Jodendom (samen met alle christelijke sekten) zijn de overtuigingen dat Jezus de beloofde Christus was - dat Hij uit de dood is opgestaan, Messias, Heer en Redder is, en ooit zal terugkeren.

Hoe ben ik dit gaan geloven? Geboren en getogen als Joods in de voorstad van Boston in Needham met de achternaam Kahn, waren mijn ouders cultureel Joods, maar de religieuze praktijk was vrijwel als niet-bestaand in mijn huis.

Toen ik opgroeide kende ik slechts twee fundamentele religieuze feiten: Ik was Joods en Joden geloofden niet in Jezus. Ik was zonder geloof, maar tijdens mijn tweede jaar op de universiteit van Ohio State University kwam Jezus naar mij toe. Hij trok me naar zich toe alsof Hij een ring door mijn neus had gestoken. Twijfel en verzet waren nooit opties en werden ook nooit overwogen. Zonder Hem ooit te zien of te horen spreken, wist ik instinctief dat deze krachtige macht Jezus was. Ik had geen andere keuze dan Hem te volgen, ook al wist ik absoluut niets over Hem.

In de loop der jaren ben ik vaak gevraagd naar mijn bekering. Na de beschrijving van de "ring door de neus" voeg ik er altijd aan toe: "Ik had geloof voordat ik kennis had." Zelfs na 43 jaren als Joods christen gaat mijn zoektocht naar bijbelse kennis door, maar ik noem mezelf een "voltooide Jood". Deze term is populair onder Joodse gelovigen en komt voort uit het idee dat de profetieën en leringen uit het Oude Testament "voltooid" of vervuld zijn door Jezus en het Nieuwe Testament.

Met mijn achtergrond is hier de reden waarom ik geloof dat het zeer beledigend is voor Messiasbelijdende Joden om antisemitisch te worden genoemd - dat gedefinieerd wordt als het produceren van vijandigheid, vooroordelen en discriminatie van Joden.

Ten eerste zijn dergelijke handelingen en gedragingen jegens Joden kwaadaardig, zondig en in strijd met de leer van Jezus (in Marcus 12:29-31) wanneer hij uit het boek van de Torah van Leviticus (19:17-18) citeert en verklaart: "Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf" is het tweede grootste gebod. Daarom zullen Joden die Jezus volgen, zich niet willens en wetens bezighouden met gedrag ten opzichte van traditionele Joden dat antisemitisch is - per definitie.

Ten tweede, Joden die geloven dat Jezus de Christus is, wie Hij zei dat Hij was, d.w.z. de Messias, dat maakt ons niet "anti-Joods". Integendeel, door te geloven dat Jezus de Messias is, zijn we er trots op en bevoorrecht om Joodse discipelen te zijn van de grootste Jood die ooit de planeet heeft bewandeld, naast het feit dat we "voltooid" zijn in ons geloof zoals eerder besproken. We hebben er ook baat bij te weten dat Zijn Geest in ons woont. Messiasbelijdende Joden kunnen onmogelijk anti-Joods zijn omdat we een Jood volgen die de loop van de menselijke geschiedenis positief heeft beïnvloed en veranderd, en die nog steeds elke dag levens verandert.

Ondertussen erkennen Joodse gelovigen in Christus, zoals alle christenen, volledig dat de mensheid door de eeuwen heen kwaadaardige daden heeft begaan en daartoe opgeroepen en dat zij daarbij tegelijkertijd de naam van Jezus noemden - daden die Jezus zelf nooit zou goedkeuren en waarvan Hij losgekoppeld moet worden.

Tot slot enkele liefdevolle adviezen aan mijn Joodse broeders en zusters: leer meer over de Joodse identiteit van Jezus. Lees over zijn leven en leer in het Nieuwe Testament zonder angst voor "bekering". Maak uzelf vertrouwd met tal van fascinerende Messiaanse profetieën uit het Oude Testament die Zijn geboorte, leven en dood eeuwen voor Zijn geboorte voorspelden.

Leer bovendien specifiek waarom de grote meerderheid van de Joden Jezus als de Messias afwijst in tegenstelling tot het standaardstandpunt "Joden geloven niet in de Jezus", punt uit.

Want gedurende mijn hele leven heb ik veel Joden ontmoet die niet wisten dat Jezus Joods was, of die dachten dat Hij een vijand van de Joden was. Dergelijke onwetendheid bevordert alleen maar haat en verdeeldheid, wat erin resulteert dat meer Joden geloven dat "Messiaans Jodendom antisemitisme is".

Het belangrijkste is om te leren waarom "Jezus liefde is", omdat de wereld daar nu zeker meer van zou kunnen gebruiken.

Myra Adams is een mediaproducent en schrijver die deel uitmaakte van de McCain Ad Council tijdens de GOP-campagne van 2008 en van het creatieve campagneteam van Bush in 2004.

Bron: Why Messianic Judaism Isn't Anti-Semitism | RealClearPolitics