www.wimjongman.nl

(homepagina)

Het Merkteken van het Beest, gevonden in Openbaring 13, is verder bewijs voor een Opname van de Kerk

Het aannemen van de Merkteken van het Beest is het zoveelste bewijs dat christenen er niet aan zullen worden blootgesteld. Aangezien de Bijbel in Openbaring duidelijk verklaart dat God niemand die dit teken aanneemt, dit zal vergeven, en Paulus in tientallen en nog eens tientallen passages duidelijk verklaart dat christenen eeuwige zekerheid hebben, weten we dat de opname van de Kerk moet plaatsvinden vóór de tijd van Jakobs benauwdheid, waarin de Antichrist zijn stempel op de mensheid zal drukken.

door Geoffrey Grider - 27 april 2018

DE BIJBEL VERKLAART OP TWEE AFZONDERLIJKE PLAATSEN, IN OPENBARING 14 EN 20, DAT ER GEEN VERGEVING ZAL ZIJN VOOR HET AANNEMEN VAN HET MERKTEKEN, EN HET MAAKT NIET UIT WAAROM JE HET AANNAM.

"Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen, noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere." Romeinen 8:38,39 (HSV)

Een van de meest verbazingwekkende dingen over wedergeboren worden in het kerktijdperk is dat God ons eeuwige zekerheid heeft gegeven door het geloof in Jezus Christus. Toen we Zijn betaling aan het kruis aanvaardden als de betaling voor onze zonde persoonlijk, en ons vertrouwen en geloof in Zijn dood, begrafenis en opstanding stelden, vergaf God al onze zonden in het verleden, heden en toekomst. Zeker, we konden zondigen na de redding en tijdelijk onze gemeenschap met de Heer verbreken, maar nooit een seconde zou ons heil in gevaar komen. De apostel Johannes gaf ons de remedie om onze gemeenschap met Hem te herstellen, toen de Heilige Geest hem dit liet schrijven:

"Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid." 1Joh.1:9 (HSV)

Johannes schreef niet aan verloren mensen in dat gedeelte, maar aan geredde mensen, en de context is de gemeenschap, en niet de redding. Eeuwige geborgenheid is nooit een 'vergunning tot zonde', en van zonde en terugval moet altijd bekering zijn, maar de leer van de kerktijdperk van christenen is heel duidelijk. Er is niets wat we kunnen zeggen of doen om onze redding te verliezen, omdat we niet alleen niets hebben gedaan om het te krijgen, en ook niets hebben gewerkt om het te behouden, is er ook een derde aspect aan waardoor we het nooit kunnen verliezen. Hier is het:

"Opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van Zijn heerlijkheid." Efeze 1:12-14

Op het moment van de redding, verzegelde de Heilige Geest ons door de kracht van God, en Paulus verklaart dat dit 'zegel' INTACT zal blijven totdat we ofwel 1) zijn opgenomen bij de wegneming van de Kerk, of 2) sterven en heengaan om met de Heer te zijn.

"Wij hebben dus altijd goede moed en weten dat wij, zolang wij in het lichaam inwonen, uitwonend zijn van de Heere, want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen." 2 Corinthiërs 5:6-8 (HSV)

Dus nu vraag je je waarschijnlijk af wat die eeuwige geborgenheid voor christenen in het kerktijdperk te maken heeft met de Merkteken van het Beest in de tijd van Jacobs benauwdheid. Nou, het antwoord is heel eenvoudig en wonderbaarlijk onthullend. In de tijd van Jakobs benauwdheid, in tegenstelling tot het kerktijdperk, zegt God dat er een zonde zal zijn die Hij in geen geval zal vergeven.

En dat is het aannemen van de Merkteken van het Beest!

De Bijbel verklaart op twee afzonderlijke plaatsen, in Openbaring 14 en 20, dat er geen vergeving zal zijn voor het aannemen van het merkteken, en het maakt niet uit waarom je het aannam. Misschien is het een jonge moeder die ziet dat haar kinderen verhongeren omdat ze geen merkteken heeft, en dat ze nu niet in staat is om voedsel te kopen om hen te voeden. Dus ze neemt het merkteken aan voor het enige doel van het voeden van haar hongerige kinderen, denkend dat God dat zal vergeven, maar ze heeft het mis. God doet het niet.

"En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt." Openbaring 14:9-11 (HSV)

Een vrijwel identieke passage is te vinden in Openbaring 20, wat herhaalt wat 14 zegt, en het maakt het nog erger:

"En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang." Openbaring 20:4 (HSV)

HET BEWIJS DAT DE KERK NIET DOOR DE TIJD VAN JACOBS BENAUWDHEID KAN GAAN

Ik heb altijd gezegd dat de belangrijkste reden waarom de kerk niet één dag zal doorbrengen in de tijd van Jakobs benauwdheid, is omdat het de tijd van JAKOB's benauwdheid wordt genoemd. Het heeft niets met de Kerk te maken!

"Want zo zegt de HEERE: Een schrikwekkende stem hebben wij gehoord, angst is er, geen vrede. Vraag toch en zie of een man baren kan? Waarom heb Ik dan iedere man gezien met zijn handen op zijn heupen als een barende vrouw, en waarom zijn alle gezichten lijkbleek weggetrokken? Wee! Want die dag is groot, er is er geen als hij. Het is een tijd van benauwdheid voor Jakob, toch zal hij daaruit verlost worden. Jeremia 30:5-7

Maar het aannemen van de Merkteken van het Beest is nog meer bewijs dat christenen er niet aan zullen worden blootgesteld. Aangezien de Bijbel in Openbaring duidelijk verklaart dat God niemand die het aanneemt zal vergeven, en Paulus in tientallen en nog eens tientallen passages duidelijk verklaart dat christenen eeuwige zekerheid hebben, weten we dat de opname van de Kerk moet plaatsvinden voor de tijd van Jakobs benauwdheid waarin de Antichrist zijn stempel op de mensheid zal drukken.

( )

Wij weten dit, omdat het zeker waar is dat als geredde Laodicea-christenen met het aannemen van het teken zouden worden geconfronteerd, velen aan boord zouden gaan en het zouden aannemen omdat zij niet het lef zouden hebben om een martelaarsdood onder de guillotine van de Antichrist te sterven. Dus als zelfs maar één wedergeboren christen het Merkteken zou aannemen, zou er onmiddellijk een probleem zijn. God kan die persoon niet naar de hel sturen, zoals in Openbaring 14 en 20 wordt gezegd, omdat Hij een wedergeboren christen in de geschriften van Paulus al had beloofd dat niets hen zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Beide dingen kunnen niet tegelijkertijd waar zijn.

Gelukkig, door het gebod van Paulus in 2 Timoteüs 2:15 toe te passen om de Schriften 'correct op te delen', zien we duidelijk dat in de Opname van de wedergeboren christenen hen afscheidt van het begin van de tijd van Jakobs benauwdheid en dus wordt het nooit een probleem. Hier zijn slechts een paar verzen als bewijs van een Opname van de kerk voor die tijd:

Niet bestemd tot toorn. Onze apostel Paulus vertelt ons dat wedergeboren christenen hier niet zullen zijn om de toorn van God onder ogen te zien, ook wel bekend als de tijd van Jakobs benauwdheid. Gods toorn begint op DAG EEN na de opname van de kerk bij de opening van het EERSTE ZEGEL door Jezus Christus en het geven van een 'sterke dwaling'. "Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus," 1 Thessalonicensen 5:9.

Bewaard voor het uur van de verzoeking: Wedergeboren christenen hebben tal van vervolgingen gezien in de afgelopen 2000 jaar, waarin de Spaanse inquisitie van de Rooms-Katholieke kerk miljoenen christenen heeft afgeslacht voor het weerstaan van de paus en het bezitten van een Bijbel voor zichzelf. Aan de christenen werd voorzegd dat ze dat soort problemen zouden krijgen, maar dat is niet zoiets als het 'uur van de verzoeking' die komt in de tijd van Jakobs benauwdheid. "Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken." Openbaring 3:10

Opgenomen in de wolken: In Matteüs 24 zien we een wegneming van heiligen uit de Verdrukking onder leiding van een engel, maar dat is duidelijk anders dan de Opname van de Gemeente waarover Paulus ons leert. In Matteüs 24 worden de overgebleven heiligen op aarde verzameld door engelen die op een bazuin blazen. Maar in de Opname van de Kerk is het Jezus zelf die ons oproept bij Hem in de wolken te komen zonder bazuin. In Mattheüs 24 zijn er geen 'doden in Christus' die het eerst opstaan, maar die zijn er wel in 1 Thessalonicensen, en de lijst gaat steeds verder. Wat anders is, is niet hetzelfde. "Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden." 1 Thessalonicensen 4:16-18 (KJV)

Zie uit naar Jezus: Vreemd genoeg zijn in de geschriften van onze apostel Paulus geheel afwezig alle instructies over hoe om te gaan met het leven onder de Antichrist. In feite zegt Paulus er nooit een keer iets over. Waarom niet? Omdat Paulus ons in plaats daarvan de leer van de Opname van de Gemeente vooraf aan de Verdrukking geeft. "Wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus." Titus 2:13

Johannes als een type van de gemeente die wordt opgenomen: Johannes was de discipel die 'Jezus liefhad', zo verklaart de Bijbel. Bovendien was hij de langstlevende apostel en de enige die nooit voor zijn geloof is gedood. In Openbaring 4 hoort Johannes de woorden 'kom hier omhoog', en in 'oogwenk', en met een 'stem als een bazuin' uit 1 Korinthiërs 15. Hij bevindt zich in de troonzaal van God. Dit is een soort beeld van christenen bij de opname van de Gemeente. "Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog, en Ik zal u laten zien wat hierna moet geschieden." Openbaring 4:1

De Oudtestamentische heiligen van Psalm 148 zijn niet dezelfde als de Kerktijd-heiligen in Romeinen 15, en de Kerktijd-heiligen zijn niet dezelfde als de heiligen in de Verdrukking zoals gevonden in Daniël 7 en Openbaring 8. En aangezien er geen vergeving is voor het aannemen van het merkteken, zal een christen uit het tijdperk van de kerk daar nooit mee geconfronteerd worden, omdat we er niet zullen zijn.

Het enige goede aan de Merkteken van het Beest, ja het enige goede, is dat het opnieuw een bewijs is van een Opname van de Gemeente vooraf aan de Verdrukking.

Bron: The Mark Of The Beast Found In Revelation 13 Is Further Proof For A Pretribulation Rapture Of The Church • Now The End Begins