www.wimjongman.nl

(homepagina)

Rome's herziening van het Gebed des Heren en het komende Uur van Beproeving

Door Jeff - maandag 17 december 2018

Als u regelmatig de krantenkoppen leest, dan hebt u misschien gelezen over de pogingen van het Vaticaan om een bepaald vers te herzien in wat gewoonlijk "Het Onze Vader" wordt genoemd. Onder leiding van paus Franciscus wil Rome de formulering van een al lang bestaande vertaling veranderen, die velen een mix van troost en verwarring heeft gebracht.

Het vers in kwestie is te vinden in Matteüs 6:13 en Lucas 11:4. In de ogen van de paus en de leiders van de rooms-katholieke instelling geloven zij dat "leidt ons niet in verzoeking" moet worden geherformuleerd tot iets als "breng ons niet in de verleiding wanneer we in verzoeking zijn". Hoewel het Vaticaan veel tijd heeft genomen om de oude versies te bestuderen en de juiste bewerking te doen, zou de trouwe leerling van Gods woord het doel en de geldigheid van deze onderneming op een verstandige manier in twijfel moeten trekken.

En voor hen onder ons die de geschiedenis hebben bestudeerd, geldt: hoe kunnen we de onrechtvaardige machtsspelletjes van de pausen over de kerstgeschiedenis vergeten? Wanneer de meerderheid van het christendom hun rechterkant niet van linkerkant kan onderscheiden als het op de Bijbel aankomt, moeten we deze dan gewoon overlaten aan de zelfbenoemde deskundigen van Rome om hen deze vertaal- en interpretatiepuzzel op te laten lossen?

In geen geval mogen we het voorbeeld van Rome volgen, of zelfs onze schouders ophalen, zoals de rest van de onzorgvuldige wereld. Laten we in plaats daarvan onze geest (de geest van Christus; vgl. 1 Kor. 2:14-15) toepassen en de instrumenten gebruiken die beschikbaar zijn voor het ware lichaam van Christus om het kaf van het koren te scheiden in deze vertaalcontroverse.

Om te beginnen: Wat zegt de tekst feitelijk in de vroegst bewaard gebleven Griekse manuscripten? Volgende gedachte: We moeten begrijpen dat zelfs een letterlijke, woord-voor-woord vertaling enige interpretatie van de vertaler vereist. Er is een breed bereik qua betekenis voor veel woorden en zinnen geschreven in de oude bijbelse talen en de verscheidenheid aan Engelse versies getuigt van dit feit. Het antwoord is dus niet zo eenvoudig als: Wat zeggen de Grieken. We moeten ook rekening houden met de context van het hoofdstuk en van het boek om een bijbels geïnformeerd begrip te krijgen van de intentie van de geïnspireerde auteur.

Mijn doel is echter niet om nu al naar de theorie van vertalen of vertolken te gaan, dus ik nodig u van harte uit om het volgende goed geschreven en grondige blog-artikel te lezen, geschreven door Dr. Daniel Wallace, een senior Griekse professor aan het Theologisch Seminarie van Dallas, getiteld Paus Franciscus, het Gebed des Heren en Bijbelvertaling". Hij sprak deze polemiek een jaar geleden uit toen het Vaticaan voor het eerst hun plannen bekendmaakte om het Onze Vader te veranderen.

In dit artikel wil ik een bepaalde conclusie aanvechten die in een van de vele nieuwsberichten over dit onderwerp werd gegeven. Michael Dorstewitz, die voor Newsmax schrijft, biedt een voor het grootste deel objectief stuk aan, met verschillende citaten van zowel katholieke als protestantse leiders. De objectiviteit eindigt echter abrupt met de volgende ruwe samenvatting:

...in de tussentijd moet de boodschap voor alle tegenstanders zijn: Nee, paus Franciscus herschrijft het woord van God niet" (zie: "Paus Franciscus roept op tot verandering in 'het Onze Vader' en critici worden gek").

Het antwoord van de heer Dorstewitz is een goed voorbeeld van een al te gemeenschappelijke houding in onze tijd: Waar gaat het nou eigenlijk om? Laat de paus een of twee woorden veranderen om een moeilijke vertaling glad te strijken en eenheid te brengen onder christenen. Waar gaat het allemaal om en waarom is dit eigenlijk nieuws? Hier is niets te zien.

Nou, ik roep op om van mening te verschillen, want dit is niet het eerste controversiële wat de huidige paus heeft gezegd of gedaan - de leider van de rooms-katholieke kerk heeft de boot laten schommelen en daarmee geholpen om de weg vrij te maken voor een één-wereldreligie sinds hij in 2013 werd benoemd (voor details, zie Gary's bericht, "De Wolf").

Dus, integendeel, mijnheer Dorstewitz, paus Franciscus probeert het woord van God te herschrijven (te herformuleren, te herinterpreteren). Goedbedoeld of niet, hier verdraait de rooms-katholieke kerk niet alleen de Schrift, maar vervult zij ook de profetie van de eindtijd. En er is een tragische ironie in het specifieke vers die het Vaticaan wil uitstralen, welke betrekking heeft op katholieken en de komende verdrukking.

 ...als de blinden de blinden leiden, zullen beide in een put vallen" (Matteüs 15:14, ESV).

Wat zeg je, Matteüs?

Matteüs en Lucas zijn de enige bijbelse auteurs die de inhoud van Jezus' modelgebed voor de discipelen hebben vastgelegd, dat over de hele wereld bekend staat als "Het Gebed des Heren". Lucas lijkt een meer beknopte versie te hebben, en dus zullen we, omwille van de duidelijkheid en het gemak, het evangelie van Matteüs hier voor onze doeleinden aanhouden.
[Opmerking vertaler: De uitbreiding in Mattheüs staat tussen vierkante haken, wat betekent dat deze tekst in oudere versies niet voorkwam.]

Wanneer u de Engelse versie van Matteüs 6:13 bekijkt, zult u ontdekken dat vrijwel iedereen het voorbeeld van de KJV volgt en het Griekse woord peraismos vertaalt als "verleiding". Wanneer u echter het woord opzoekt in de meeste Bijbellexicons of woordenboeken, zult u merken dat er een breed scala aan betekenissen beschikbaar is.

Ik heb bijvoorbeeld drie primaire definities gevonden binnen het semantische bereik voor peraismos, Strong's 3986:

(1) Beproeven
(2) Testen
(3) Verleiden

Zoals u kunt zien, roepen deze woorden afzonderlijk verschillende beelden op, ook al zijn ze synoniem. De context is, zoals altijd, belangrijk om te bepalen welke definitie in het semantische bereik het meest geschikt is voor een bepaald vers. Daarom is het mogelijk dat een deel van de verwarring rond Matteüs 6:13 kan worden opgelost als meer christenen begrijpen dat de ideeën van "testen" en "beproeven" legitieme Engelse vertalingen zijn voor peraismos.

Toch zullen sommigen dit vers in het Onze Vader nog steeds verwarren met Jakobus 1:13. Met betrekking tot deze vermeende tegenstrijdigheid verwijzen wij u naar het artikel van Dr. Wallace dat hierboven is gelinkt. Wanneer peraismos wordt gebruikt met God of Satan als onderwerp, maakt Dr. Wallace een belangrijk theologisch punt van onderscheid: "God test; Satan verleidt.

Maar de paus en vele anderen zullen daar bezwaar tegen maken: "God zou nooit iemand in verleiding brengen, dat is de taak van de duivel". O, echt? Dus God zou nooit iemand leiden, brengen of sturen om peraismoed te zijn (getest, beproefd, geprobeerd, verleid, etc.)? Nou, zoals het blijkt, hoeven we niet ver te gaan om die weerlegging te beantwoorden. Blader een paar pagina's terug naar hoofdstuk 4:

 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om door de duivel te worden verleid [Grk. peraismos]..." (Matteüs 4:1, HCSB).

En daar heb je het: Geleid door de Geest... van God. Het was God die Jezus naar de woestijn leidde om verleid te worden. Als je nu kunt accepteren dat God Jezus in de verleiding bracht, of om verleid te worden, hoe beïnvloedt dit dan onze interpretatie van het controversiële vers in het Onze Vader?

Om dit cruciale literaire verband binnen het evangelie van Matteüs verder te verduidelijken, is hier Dr. Wallace's korte commentaar op Matteüs 6:13 uit een van zijn Griekse leerboeken:

 Hoewel de KJV (Matteüs 6:13) ons 'bevrijdt ons van het kwaad' geeft, wijst het artikel niet op het kwaad in het algemeen, maar op het kwaad zelf. In de context van het Evangelie van Matteüs lijkt een dergelijke bevrijding van de duivel verbonden te zijn met Jezus' verzoeking in 4:1-10: Omdat de Geest hem in de verleiding bracht door de boze, nemen de gelovigen nu deel aan zijn overwinning (in het Grieks Grammar Beyond the Basics, blz. 233).

En het is niet verwonderlijk waarom veel christenen, of zogenaamde christenen, dit vers in het Onze Vader verkeerd begrijpen. De reden hiervoor is dat ze verward zijn over het evangelie zelf. Tot slot zijn hier enkele van de krachtigste uitspraken van Dr. Wallace in zijn antwoord op het debacle van paus Franciscus:

 ...de verleiding waarmee de Heer werd geconfronteerd was de ultieme verleiding: het aanbod van de hele wereld op een presenteerblad. Jezus kan de discipelen vragen om te bidden dat de Vader hen niet in de verleiding zou brengen en dat God hen van de boze zou bevrijden, juist omdat Jezus zelf de ultieme verleiding van de boze onder ogen zag... dit is juist vanwege Jezus' vervangende dood en leven dat dit gebed vandaag door christenen kan worden voorgedragen met de volledige zekerheid dat God ons zal antwoorden. De vertaling van paus Franciscus ondermijnt dit alles echter... De oorspronkelijke tekst spreekt duidelijk over het leiden van God, niet een toestaan. Door met de formulering te knoeien mist men de verbinding met de verzoeking van de Heer.

Nu dan. Ik heb u laten zien hoe paus Franciscus en zijn cohorten in het Vaticaan de Schrift verdraaien en daarmee de wateren van het ware evangelie weer vervuilen. Zij zijn de blinden die de blinden leiden. Maar hoe vervult de paus ook de eindtijdenprofetie door deze laatste zet?

Het eindexamen

De vreselijke ironie in al deze misverstanden is het feit dat de leider van de grootste groep christenen ter wereld geen idee heeft dat de HEER hem en de rest van de niet-wedergeboren katholieken niet alleen in de verleiding zal brengen, maar Jezus zegt het meest expliciet dat Hij hen in de ultieme tijd van het testen - de Verdrukking - zal werpen:

 Zie, Ik werp haar te bed, en breng hen die overspel met haar plegen, in grote verdrukking, als zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal Ik door de dood ombrengen..." (Openbaring 2:22-23, HSV).

Ziet u de ironie in dit alles!

De paus wil Matteüs 6:13 en Lucas 11:4 veranderen en God vrijspreken van het leiden van iemand in beproeving of verzoeking. Nochtans wordt de waarheid verteld: de Heer Jezus leidt eenvoudigweg niet de Roomse kerk in de Verdrukking zoals een herder die zacht zijn schapen leidt naar een groene weide, hij werpt hen in de Verdrukking als een zak rotte appels die op een brandende afvalhoop gaat.

Jakkes.

Maar let wel: Voor allen die bereid zijn om de Schrift voor zichzelf te onderzoeken en het voorbeeld van de Heilige Geest te volgen, zelfs als je je als voormalig of huidig rooms-katholiek identificeert, is er nog steeds hoop op vrijstelling van het examen in het einde. Er is nog tijd... maar die raakt snel op.

Kijk, het eerste en laatste gebruik van het Griekse zelfstandig naamwoord peraismos in het Nieuwe Testament is een boek dat eindigt met Mattheüs 6:13 en een schokkend relevant vers in het boek Openbaring:

 Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, [Grk. peraismos], die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken." (Openbaring 3:10, HSV).

Daarom moet u horen wat de Geest zegt (Openb. 2:29; 3:13) en geloven in het enige ware evangelie van het heil. Het wordt nu zwaar aangevallen - en dat is al vele eeuwen het geval. Maar nu we de dag van het eindexamen naderen, moet u uw geloof onderzoeken en erachter komen of u alleen op Christus en zijn volbrachte werk alleen vertrouwt, of niet (Hebr. 10:10-13; Openb. 2:26,).

Als je vertrouwt op het eens en voor altijd verzoenende offer van Jezus, dan ben je vrijgesteld van het Eindexamen volgens de juiste vertaling en interpretatie van Matteüs 6:13 en Openbaring 3:10. Wees gerust, de HEERE zal het ware lichaam van Christus niet in de testperiode van de Verdrukking leiden. We zullen allemaal in een andere richting worden geleid, omhoog en weg!

Hierna zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel. En de eerste stem die ik als van een bazuin met mij had horen spreken, zei: Kom hier, omhoog...' (Openbaring 4:1, HSV).

Bron: Rome's Revision of the Lord's Prayer and the Coming Hour of Testing - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates