www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hal Lindsey Report

21 september 2018

Ik heb de afgelopen zes decennia tegen iedereen die wilde luisteren gezegd dat we in de laatste fase in het einde van dit genadetijdperk leven. Het aftellen begon serieus met de geboorte van de moderne natie Israël. Daarom noem ik Israël "Gods tijdklok".

Veel van de profetieën over de eindtijd zijn gebaseerd op de terugkeer van Gods volk naar het land dat Hij hun beloofde. Dat was een gebeurtenis waarvan veel Bijbelgeleerden dachten dat het nooit zou kunnen gebeuren.

Op verschillende plaatsen vertelt de Bijbel ons wat er in de wereld om ons heen zal gebeuren. Deze tekenen zullen fysieke gebeurtenissen zoals aardbevingen en oorlogen omvatten. Ze zullen ook kenmerken, als houdingen en gedragingen omvatten die zich manifesteren in onze culturen, onze samenlevingen en in ons individu.

Bovendien waarschuwt de Bijbel dat naarmate we dichter bij het einde van het tijdperk komen, deze tekenen in intensiteit en frequentie zullen toenemen.

Maar om eerlijk te zijn, zelfs ik ben verbaasd over een aantal van de dingen die ik vandaag de dag op onze tv-schermen zich afspelen. Het zijn als bizarre scènes uit een B-film. Rationele - of vroeger rationele - mensen die zich bezighouden met gedrag en geintjes waarmee de meeste onbehouwen scenario schrijver in verlegenheid zou worden gebracht om in hun vuile verhalen op te nemen.

Een van de kenmerken van de laatste dagen zal de opkomst van irrationaliteit zijn. Romeinen 1:28 zegt: "En omdat het hun niet goeddacht God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan verwerpelijk denken, om dingen te doen die niet passen."De Griekse context betekent hier dat God hen heeft overgegeven aan een geest die niet eens in zijn eigen belang kan denken.

Satan moet tevreden zijn. Haat is in Amerika in opkomst. Overal waar we kijken, van de politiek tot het gezinsleven, van raciale groepen tot religieuze tradities, van economische klassen tot de sport, is ons ongeduld, walging en haat tegen elkaar aan het exploderen.

Alles wat we ooit als waar en normaal beschouwden, lijkt nu op zijn kop te staan. Niemand vertrouwt nog iemand meer. Maar het is geen wonder. Waarheid is vandaag de dag een zeldzaam goed geworden in Amerika. Een geweten nog zeldzamer.

Ik moet denken aan een opmerking uit Jesaja 5 die de wereld van vandaag perfect zou kunnen beschrijven. Jesaja schreef: "Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht, en licht als duisternis; die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter." (Jesaja 5:20 HSV)

Wat we vandaag de dag in Amerika zien gebeuren, zou hier zelfs 30 jaar geleden nog niet gebeurd zijn. Maar in die jaren hebben we generaties mensen grootgebracht die geen moreel kompas hebben. De krachten van vermaak en onderwijs hebben met succes ons gevoel van erfgoed, verantwoordelijkheid, zelfs van goed en fout, verzwakt tot op het punt dat we niet eens meer in ons eigen belang kunnen denken.

Dat is een van de redenen waarom mensen, die de heersende "wijsheid" van de afgelopen decennia in twijfel trekken, met zoveel minachting en veronachtzaming worden behandeld.

We zien het heel duidelijk in het huidige Israëlisch-Palestijnse conflict.

Het maakt niet uit dat het Oslo-akkoord - nu 25 jaar oud - een regelrechte, abjecte mislukking is geweest (een ramp, echt), en wanneer dan president Trump voorstelt om iets anders te proberen -- zoals het daadwerkelijk onder ogen zien van de realiteit van het leven in Israël - dan wordt hij bestempeld als een neofiet, of erger nog, een idioot.

De recente pogingen van de president om de Palestijnse Autoriteit te dwingen serieuze vredesonderhandelingen met de Israëli's aan te knopen, zijn zowel in eigen land als in het buitenland met spot ontvangen. Hoewel er in de afgelopen 70 jaar niets is ondernomen om een einde te maken aan het conflict, wil de wereld meer van hetzelfde doen. Is dat niet de definitie van waanzin?

Natuurlijk weten degenen onder ons die geloven in de profetie van de Bijbel dat alleen de terugkeer van Jezus Christus naar deze aarde ware, blijvende vrede zal brengen aan Israël.

Maar wij die Jezus Christus volgen moeten ook wakker worden en de geur ruiken. We leven in de tijd waarvoor Jezus Zelf ons waarschuwde. De tijd dat de wereld - dat wil zeggen de gevestigde orde - ons zal haten, en dat simpelweg omdat we in Hem geloven en Hem volgen.

En wat de wereld haat, zal het bestraffen en vernietigen.

Dat zijn wij, beste mensen.

Wat kan anders verklaren de volslagen minachting waarmee Vice President Mike Pence wordt beladen? Hier is een man die alle idealen belichaamt die we ooit in een man zochten: geloof, trouw aan zijn vrouw en familie, loyaliteit, eerlijkheid, harde werker en een goede moraal.

Toch schreef Frank Bruni, die in The New York Times vicepresident Pence "een heilige terreur... verliefd op zichzelf... een onverdraaglijke... een leugenaar... wreed..." noemde. Hij beschuldigde Mr. Pence ervan dat hij "de overtuiging heeft dat hij op een missie van God is en vastbesloten is om de hele natie te vormen naar de vorm van zijn eigen geloof, een regressieve, repressieve versie van het christendom".

Dat is The New York Times. En ze hebben het niet alleen maar over vicepresident Pence, maar dat is wat het establishment over jou en mij denkt.

De Atlantic is een van de meest prestigieuze tijdschriften in de Verenigde Staten. Het had onlangs een artikel met de kop "Gods plan voor Mike Pence".

Het bevatte een illustratie van vice-president Pence als een heilig man, gedrapeerd in het gewaad van een apostel. Zijn handen hemelwaarts geheven en een blik van heiliger-dan-heilig op zijn gezicht. Een halo omlijstte zijn hoofd.

Die afbeelding bespot niet alleen de vice-president, maar alle mensen met geloof, in het bijzonder de christenen.

Het artikel beschreef hem als een "Bijbelkenner" die "vaak de Schrift citeerde om zijn stemgedrag uit te leggen". De auteur, McKay Coppins noemde Mr. Pence, "gevaarlijk".

Hij schreef: "In sommige kringen aan de linkerkant is het in de mode geraakt om te tobben over Pence' fundamentalistische geloof en dat zijn politieke kennis hem tot een nog 'gevaarlijker' president zou maken dan Trump. Hij is gebrandmerkt als een 'theocraat' en een 'christelijke overheerser'.

Maxine Waters, de Democratische Vertegenwoordiger van Californië, heeft al publiekelijk verklaard dat als Trump eenmaal onder handen is genomen, ze achter de volgende aan gaat. Dat is de vice-president. En de basis ervoor wordt al gelegd.

In het populaire televisieprogramma The View zei Joy Behar over de vice-president: "Het is één ding om met Jezus te praten. Het is iets anders als Jezus met jou praat. Dat is mentale ziekte... om stemmen te horen."

Hoewel ze zich later verontschuldigde, deed haar verontschuldiging niet af aan de groeiende vloed van paniek en haat tegen vicepresident Pence. En tegen ons.

Mensen, dit is niets minder dan een absoluut geestelijke oorlogvoering.

Wat we zien is de opkomst van een nieuw antichristelijk kastenstelsel in Amerika. Volgelingen van Jezus worden systematisch gediskwalificeerd uit invloedrijke posities. Vorig jaar nog vertelde senator Bernie Sanders tijdens een hoorzitting in de Senaat dat christenen niet in hoge posities in de regering mogen dienen.

In de eerste 180 jaar van het Hooggerechtshof waren de rechters bijna allemaal protestants. Vandaag de dag is er één protestant. Rechter Neil Gorsuch werd Katholiek opgevoed, maar woont nu een Episcopale kerk bij.

Er zijn vier Rooms-Katholieke rechters en drie Joodse rechters. President Trumps huidige kandidaat, rechter Brett Kavanaugh, is katholiek.

Enige tijd geleden werden Katholieken nog goedgekeurd door de heersende elite, zelfs de conservatieve Katholieken. Antonin Scalia was een van de meest conservatieve juristen van een generatie. Hij was ook een conservatief Katholiek. In 1986 bevestigde de Senaat hem met 98 tegen 0.

Maar dat was een ander Amerika.

Vandaag de dag worden conservatieve katholieken met dezelfde minachting behandeld als de evangelicalen. Ik geloof echt dat een van de sterkste onderliggende angsten van links is - zoals belichaamd door de democratische senatoren - dat een toekomstige rechter met Kavanaughs religieuze geloof, als hij de kans krijgt, de heilige koeien van links zal ondermijnen, zoals abortus en homohuwelijken.

Dat betekent dat zijn bevestiging het oogmerk van een geestelijke oorlogvoering heeft overgenomen, niet alleen een overzicht van zijn juridische kwalificaties om in het hoogste hof te kunnen zitten.

Meer dan de helft van de natie identificeert zich als protestant. Meer dan een kwart identificeert zich als evangelisch. Waar zijn ze?

Ze zijn systematisch uit het proces weggefilterd. Ze kunnen verkiezingen winnen, maar ze zijn grotendeels uitgesloten van de rechterlijke macht; van vaste ambten aan universiteiten; van leiderschap in de denktanks van het land; uit het entertainment; en uit duizenden andere zeer invloedrijke posities.

De natie die door christenen werd gesticht op basis van christelijke principes werd de afgunst van de wereld. Het voorzag zijn burgers van meer vrijheid en meer welvaart dan welke andere natie in de geschiedenis ook.

Nu worden die christenen de verschoppelingen in de natie die ze hebben opgebouwd. En het is niet alleen het christelijk geloof dat wordt aangevallen, maar ook de christelijke waarden.

Net zoals de Bijbel waarschuwde.

Ik zeg het opnieuw. Dit is geestelijke oorlogvoering. Het heeft niets te maken met rationaliteit of intellectueel debat. Als het establishment achter je aan komt vanwege je christelijke overtuigingen, erken dan dat de bron van die vijandigheid de hel zelf is.

Satan staat achter de haat tegen Gods volk, of het nu de Joden of de ware christenen zijn. En hij gaat er alles aan doen om de ware kerk en alles wat de volgelingen van Christus hebben opgebouwd te vernietigen. Dat geldt ook voor Amerika.

Maar ik heb goed nieuws.

Jezus zei: "In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen." (Johannes 16:33 HSV)

In II Korintiërs 5:20 noemt de apostel Paulus ons "ambassadeurs voor Christus”.

Denk hier eens over na. Voordat de vijandelijkheden tussen de volkeren zullen uitbreken, trekken zij hun respectievelijke ambassadeurs terug.

Op een gegeven moment in de nabije toekomst zal God Zijn toorn tegen Satan en de zonde loslaten. Maar voordat Hij de oorlog verklaart aan deze door zonde geteisterde planeet, zal God zijn ambassadeurs verwijderen. Hij zal ons uit deze vijandige situatie evacueren. Hij zal ons eruit halen voordat de echte oorlog begint.

We noemen deze evacuatieoperatie "De Opname".

De Bijbel noemt het "onze zalige hoop". (Titus 2:13 HSV)

Gods zegen, Hal Lindsey

Bron: Hal Lindsey