www.wimjongman.nl

(homepagina)Bijbelprofetie

Bijbelprofetie is niet om bang te maken, maar om voorbereid te worden.

Er zijn veel geschriften en boeken geschreven door de eeuwen heen, die aanspraak maken op goddelijke oorsprong of engelachtige openbaring (naar verluidt bewijzen zij hun bovennatuurlijke oorsprong). De meeste ervan beweren of tonen wat de mens na dit leven te wachten staat. De vraag die vaak wordt gesteld door serieuze zoekers naar de waarheid: Hoe weet je dat jouw boek of jouw overtuigingen juist zijn? Wat maakt dat wat jij gelooft anders of zelfs exclusief is vergeleken met alle andere waarheidsclaims? Het antwoord is eigenlijk vrij eenvoudig, en zelfs definitief: als een boek of het geschrift beweert kennis van het hiernamaals te hebben, zou het ook over de toekomst in dit leven moeten kunnen spreken.

Dit is de bewering over de Bijbel, dat dit het enige boek van goddelijke oorsprong is, tot een geldige bewering maakt. De Bijbel vertelt ons niet alleen wat er na dit leven gebeurt, maar voorspelt ook de gebeurtenissen van de toekomst in dit leven vanuit de positie vanuit het verre verleden en beweert zelfs dat de auteur de mogelijkheid heeft om dat te doen.

Jesaja 46:9-10

Denk aan de dingen van vroeger, van oude tijden af, dat Ik God ben en niemand anders. Ik ben God, en er is er geen als Ik, Die vanaf het begin verkondigt wat het einde zal zijn, van oudsher de dingen die nog niet plaatsgevonden hebben; Die zegt: Mijn raadsbesluit houdt stand en Ik zal al Mijn welbehagen doen.

Om de mogelijkheid te claimen het einde van alle dingen te verkondigen in de oudheid, is het bewijs nodig om geloofwaardig te zijn. Veel religieuze geschriften en leerstellingen beweren informatie te hebben over het hiernamaals, maar bieden geen ander concreet bewijs dan dat het een feit is. De Bijbel biedt onweerlegbaar bewijs door de openbaring van toekomstige gebeurtenissen met specificiteit en bevat details van gebeurtenissen, plaatsen en soms zelfs namen van mensen en identificeert culturele en spirituele trends van de laatste dagen. Dit vereist dat de Bijbel erkend wordt als het enige boek dat in aanmerking komt als het onfeilbare en goddelijk geïnspireerde Woord van God.

Met dit in gedachten hoe verbazingwekkend is het dat het enige kenmerk dat de Bijbel onderscheidt van alle andere religieuze claims en geschriften vandaag de dag door veel voorgangers wordt verminderd en verguisd. Het is geen wonder dat zo velen bang en onvoorbereid zijn voor de toekomst.

2 Timotheüs 3:1-5

En weet dit dat in de laatste dagen zware tijden zullen aanbreken. Want de mensen zullen liefhebbers zijn van zichzelf, geldzuchtig, grootsprekers, hoogmoedig, lasteraars, hun ouders ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, kwaadsprekers, onmatig, wreed, zonder liefde voor het goede, verraders, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. Zij hebben een schijn van godsvrucht, maar hebben de kracht ervan verloochend. Keer u ook van hen af.

De zinsnede "in de laatste dagen" vertelt ons dat wat volgt, voorspellend is en niet voorschrijvend. Wat dat betekent is dat de Heilige Geest Paulus gebruikte om een toekomstige generatie te vertellen hoe de dingen er in de laatste dagen uit zouden zien. Hij gaf hen geen richtlijn of voorschrift over hoe de dingen om te draaien, hij zegt eenvoudigweg, keer je af van zulke mensen, wat betekent dat je ze niet op hun manier moet volgen. Kijk naar wat Paulus heeft geschreven en houd het vervolgens vast in onze wereld van vandaag en zie dat wat de Bijbel voorspeld heeft nu in vervulling gaat.

We weten ook dat de Bijbel ons verteld heeft dat er een generatie zou zijn die de wedergeboorte van het volk Israël zou zien en dat die generatie niet zal sterven totdat alle dingen met betrekking tot Israël vervuld zijn. Hier zijn we vandaag de dag met een volk dat bijna twee millennia lang onder de naties verstrooid was, maar zich niet heeft laten opnemen in de culturen waarin ze leefden. Vandaag de dag zijn ze terug in hetzelfde land, en ze spreken dezelfde taal als hun voorouders. Toch geloven veel kerken, zo niet de meeste, vandaag de dag dat het moderne Israël niet het bijbelse Israël is. Ze zijn bang voor wat er in het Midden-Oosten gebeurt, omdat ze niet door hun voorgangers erop werden voorbereid door het bestuderen van de profetie.

Ezechiël 11:16-17

Zeg daarom: Zo zegt de Heere HEERE: Hoewel Ik hen ver weggedreven heb onder de heidenvolken en hoewel Ik hen in de landen verspreid heb, toch zal Ik voor hen een heiligdom zijn, hoe kort ook, in de landen waarin zij gekomen zijn. Zeg daarom: Zo zegt de Heere HEERE: Ik zal u verzamelen uit de volken, en Ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarover u verspreid bent, en Ik zal u het land van Israël geven.

We kunnen terugkijken en zien dat wat Ezechiël schreef meer dan 600 jaar voor het zover was, inderdaad als dit in vervulling ging toen de Joden over de naties verspreid waren. Eeuwenlang kon de kerk alleen dat deel van de profetie zien, maar nu met de Joden terug in het land kunnen we zien dat de Heer met het "verzamelen" een deel van de profetie heeft vervuld, en we kunnen zien dat de Heer "een klein heiligdom" voor hen was in landen waar ze verspreid waren, omdat ze hun etnische en religieuze identiteit hebben behouden, hoewel ze bijna 2000 jaar verspreid waren over de naties.

Met voorbeelden uit het Oude en Nieuwe Testament van profetieën die duizenden jaren van tevoren zijn geschreven, kunnen we concluderen dat niet alleen alle resterende profetieën over Israël en de laatste dagen zullen worden vervuld, de rest van de Bijbelse boodschap is daarom waar.

Johannes 14:1-6

Laat uw hart niet in beroering raken; u gelooft in God, geloof ook in Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben. En waar Ik heen ga, weet u, en de weg weet u. Thomas zei tegen Hem: Heere, wij weten niet waar U heen gaat, en hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.

Jezus vertelde aan de vooravond van Zijn kruisiging, bij de gebeurtenis die wij het laatste avondmaal noemen, aan Zijn discipelen over de toekomst, zowel onmiddellijk als ver weg. Hij zei dat Hij een plaats voor hen zou bereiden, wat in de dan komende 40 dagen vervuld zou worden, maar ook dat Hij weer terug zou komen, wat nu een 2000 jaar oude profetische belofte is. Als de eerste helft van deze belofte in vervulling is gegaan zoals Hij zei, hebben we alle reden om te geloven dat de tweede helft dat ook zal zijn, dan komt Hij weer! Dit herinnert ons aan twee dingen met betrekking tot het belang van profetie;

Hebreeën 9:28:

Zo zal ook Christus, Die eenmaal geofferd is om de zonden van velen weg te dragen, voor de tweede keer zonder zonde gezien worden door hen die Hem verwachten tot zaligheid.

Openbaring 19:10b:

Het getuigenis van Jezus is namelijk de geest van de profetie.

Het is moeilijk om opgewonden te zijn over iets wat je niet verwacht, of waar je je niet van bewust bent, en Johannes herinnert ons er in Openbaring aan dat de geest van de profetie zelf het getuigenis van Jezus is. Je kunt Jezus niet onderwijzen en de profetie negeren, noch kun je de profetie negeren en Jezus volledig onderwijzen.

1 Tessalonicenzen 4:17-18:

Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden.

Paulus spoorde de Thessalonicensen in beide hoofdstukken 4 en 5 aan om elkaar te "troosten" met het feit dat de Heer terugkomt en dat de Gemeente geen confrontatie heeft met Gods toorn tijdens de beproeving.

Hebreeën 10:23-25:

Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen, en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen.

Om "de dag te zien naderen", moeten we dan niet weten waar we op moeten letten? Zou die informatie niet van tevoren geopenbaard moeten worden en zal die dag die nadert ons er niet aan herinneren dat Hij die ons dat beloofd heeft niet trouw zijn aan Zijn woord? Al deze dingen herinneren ons aan de suprematie en bovennatuurlijke inspiratie van alle geschriften die de Bijbel in een aparte klasse plaatsen.

Profetie onderscheidt de Bijbel van alle andere religieuze geschriften en degenen die mensen vertellen dat ze zich niet met profetie bezig moeten houden, bewijzen een vreselijk slechte dienst aan degenen die daarnaar luisteren, met als gevolg dat mensen bang en onvoorbereid zijn terwijl dat niet nodig is. Sommigen zijn misschien zelfs onvoorbereid om naar het huis van de Vader te gaan. Gelukkig kan dat veranderen voor iedereen die de naam van de Heer aanroept.

Jezus besprak ook de kwestie van het hiernamaals met Zijn discipelen in de nacht voordat Hij werd gekruisigd, toen Hij verklaarde dat de toegang tot de Vader uitsluitend komt door een relatie met Hem.

Handelingen 4:12:

En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden.

Hebt u de enige naam aangeroepen die u kan redden? Zo niet doe het vandaag, want Hij komt om zijn Gemeente op te nemen om hen naar het Huis van zijn Vader te brengen! Een perfecte profetische staat van dienst vertelt ons dat dit zo is.

God's kalender

Bron: Amir's Bible Bites Devotionals