www.wimjongman.nl

(homepagina)Bijbelgedeelte: Het licht van God

Jezus was er vanaf het allereerste begin erbij. Je moet begrijpen dat toen God de wereld schiep en er licht was, dat niet het licht van de zon, de maan en de sterren kan zijn geweest, omdat die pas op de 4e dag werden geschapen. Hij zei in feite: "Laat er licht zijn." Hij heeft het licht niet geschapen, het licht was er - het licht van God was daar, Hij is het licht van God - de Messias zelf was er vóór de fundamenten van de wereld. Hij is het licht van God en Hij is het Woord van God; en Hij wandelde in de tuin. Het is dezelfde Messias die in de tabernakel stond voor Mozes, van aangezicht tot aangezicht, als een man die met zijn vriend spreekt.

Het licht van God

Hoewel het waar is dat het Nieuwe Testament vol staat met onmiskenbare bewijzen van Jezus' godheid, welke de wetten van de natuur tarten, de krachten van het kwaad berispen; de zieken worden genezen, de doden opgewekt, etc., is een van de meest over het hoofd geziene bewijzen van Zijn godheid, Zijn verbinding met het scheppingsverhaal in Genesis.

Kolossenzen 1:15-17

Hij is het Beeld van de onzichtbare God, de Eerstgeborene van heel de schepping. Want door Hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn: tronen, heerschappijen, overheden of machten; alle dingen zijn door Hem en voor Hem geschapen. En Hij is vóór alle dingen, en alle dingen bestaan tezamen door Hem.

Het is ook waar dat de Bijbel ons vaak herinneringen geeft aan het scheppingsverhaal en die invoegt, om ons te herinneren aan de majestueuze kracht van onze God, om onze ogen verheven te houden boven de moeilijkheden van het leven, en op degene die onze hoop is. In de Kolossenzenbrief herinnert Paulus ons eraan dat Jezus de fysieke manifestatie van de onzichtbare God is en de autoriteit en rechtmatige erfgenaam (de betekenis van het woord "eerstgeborene") over de gehele schepping. Dit recht wordt gevestigd door het feit dat "alle dingen door Hem en voor Hem geschapen zijn". Paulus wijst dan op de eeuwigheid van Jezus, een gemeenschappelijke eigenschap met de Vader en de Heilige Geest, en besluit met het feit dat "in Hem" alle dingen bestaan. Het woord bestaan betekent: vasthouden of samenbinden.

Omdat u en ik als individuele leden deelhebben aan de gemeenschap van gelovigen die de kerk wordt genoemd, waarvan Christus het hoofd is, zouden we er goed aan doen om eraan te denken dat wij tot deze "alle dingen" behoren die Hij samenbindt. Wanneer het leven hard is, en oordelen en beproevingen komen, wanneer geestelijke vorstendommen en machten en aardse tronen en heerschappijen ons proberen te onderdrukken en te tiranniseren, moeten we naar onze bron van hulp kijken en onze ogen verheffen boven de kortstondige problemen van het leven en ze richten op Hem die een altijd aanwezige hulp is in tijden van nood.

Psalm 121:1-2

Ik zal mijn ogen opheffen naar de heuvels - komt daar mijn hulp vandaan? Mijn hulp komt van de Heer, die hemel en aarde heeft gemaakt.

Hoewel er veel mensen in ons leven zijn die we als behulpzaam kunnen beschouwen, ook mensen die een grote of zelfs permanente invloed op ons leven hebben gehad, zijn er tijden en omstandigheden waarin hulp nodig is die de beste betekenis van vrienden of dierbaren niet kan bieden. In zulke tijden zegt de psalmist dat deze hoop van ons vraagt dat we opkijken naar degene die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Het simpele feit dat God zo'n capaciteit heeft, moet onze strijd in het juiste perspectief plaatsen. Onze situatie kan, vanuit ons perspectief, somber zijn, onze omstandigheden kunnen moeilijk zijn en er kan geen uitweg of einde in zicht lijken te zijn. Waar komt de hulp in zulke tijden en van zulke omvang dan vandaan? Van de Heer, de maker van hemel en aarde.

Jesaja 51:12-13

"Ik, Ik ben het Die u troost. Wie bent u dat u bevreesd bent voor een sterveling, die sterven moet, voor een mensenkind, gras, dat vergaat, en dat u de HEERE vergeet, Die u gemaakt heeft, Die de hemel uitgespannen heeft en de aarde gegrondvest, en dat u voortdurend, de hele dag, angstig bent vanwege de woede van de onderdrukker, wanneer hij zich gereedmaakt om u te gronde te richten? Waar is dan de woede van de onderdrukker?"

Jesaja en de Psalmist nemen ons mee terug naar het scheppingsverhaal om vast te stellen dat onze angsten het beste verdwijnen als we aan de Heer denken: onze maker, trooster en beschermer.

Spreuken 22:2

De rijken en de armen hebben dit gemeen, de HEERE is de maker van hen allen.

Spreuken gaat een stap verder en verbindt het erkennen van God als schepper met onze persoonlijke en zelfs financiële status in het leven als een middel om niet toe te staan dat deze dingen onze gedachten en emoties domineren of onze kijk op het leven temperen. Dat betekent dat wat we op dit moment ook meemaken of doormaken - het goede, het slechte en alles wat er tussenin zit - de Heer wil dat we dit onthouden:

1 Johannes 1:5

Dit is de boodschap die we van Hem hebben gehoord en die we u hebben verteld, dat God licht is en in Hem geen enkele duisternis is.

Voordat God alle dingen tot stand bracht, inclusief de hemellichamen, zei Hij: Laat er licht zijn, en er was licht. Licht heeft vele prachtige metaforische betekenissen in de Schrift. Het symboliseert de waarheid, het staat voor goedheid en gerechtigheid, het spreekt van wijsheid en kennis. Psalm 43:3 paart licht aan waarheid als middel om ons te leiden, en hoop en vreugde te bereiken, of te herstellen. Psalm 119:105 ziet ook op het woord als een lamp om ons pad te verlichten.

Het punt is dit: de God die alle dingen heeft geschapen door ze tot stand te brengen, is Licht, en in Hem is helemaal geen duisternis. Dat betekent dat als we in moeilijkheden zijn en ontmoedigd raken, we niet naar beneden kijken of om ons heen kijken, maar omhoog, naar waar onze hulp vandaan komt, de maker van hemel en aarde. Als Hij sprak over alles wat er bestaat, en Zelf het Licht is met al zijn prachtige eigenschappen, dan moeten we onze problemen meten aan de grootsheid van onze God en niet aan ons eigen vermogen om ze op te lossen.

We moeten ook niet vergeten dat wat vóór de schepping waar was, ook in de eeuwigheid waar zal zijn:

Openbaring 21:23

De stad heeft de zon of de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. Het Lam is zijn licht.

God is voor ons! Dezelfde God die de hemelen heeft uitgebreid en de fundamenten van de aarde heeft gelegd in het begin, is dezelfde God die uiteindelijk het licht van het Nieuwe Jeruzalem zal zijn. Dat verzekert ons dat, in welk seizoen van de geschiedenis we ook leven tussen het begin en het einde, dat het Licht van de Wereld er voor ons is. Dat zou er ons allemaal aan moeten herinneren dat één blik naar boven je hele kijk op de wereld kan veranderen, zelfs in de donkerste en moeilijkste tijden.

En dan toch: kom snel Heer Jezus!

Bron: Amir's Bible Bites Devotionals