www.wimjongman.nl

(homepagina)Bijbelgedeelte: Harten van mannen

Waarom zou God een storm toestaan? Allereerst om de ware bedoelingen van het hart van de mens bloot te leggen. Weet je, alle vijanden van Israël zijn niet door God gezonden om Israël te bestrijden. God stond hen toe om Israël te bestrijden. Maar vervolgens keerde God terug en bestrafte hen daarvoor. God wil niet dat ze Israël haten, maar omdat ze hen al haten, stond Hij hen toe om te doen wat ze deden en hen daarvoor te oordelen; en God staat op het punt om niet alleen die actieve vijanden bloot te leggen, maar al diegenen die hen stilzwijgend toestaan om dat te doen, om het hart van de mensen bloot te leggen.

Terwijl we allemaal onze individuele beproevingen en verleidingen hebben, is een van de meest voorkomende dingen waar de meeste christenen op een bepaald moment mee worstelen: waarom gebeuren er slechte dingen met Gods volk? Degenen die Hij heeft uitgekozen, degenen die Hij de Zijnen heeft genoemd, degenen voor wie Hij zei hun sterke toren te zijn. Jesaja geeft ons een krachtige herinnering aan deze realiteit toen Hij schreef;

Jesaja 54:17

"Elk wapentuig dat tegen u wordt vervaardigd, zal niets uitrichten, en elke tong die in het gericht tegen u opstaat, zult u schuldig verklaren. Dit is het erfelijk bezit van de dienaren van de HEERE, en hun gerechtigheid is uit Mij, spreekt de HEERE." zegt de Heer.

Jesaja belooft niet de afwezigheid van wapens die op ons worden afgevuurd. Maar de Heer belooft, door Hem, dat de wapens niet het beoogde doel zullen bereiken. (zij zullen niets uitrichten) We zien dit keer op keer bewezen in de geschiedenis van Israël met naties als Babylon. Gods uitverkoren volk wordt meegesleurd naar een vreemd land, hun vaderland wordt gedecimeerd door hun vijand en toch, voordat dit gebeurt, herinnert God hen eraan dat, hoewel de komende gevangenschap het resultaat was van hun eigen ongehoorzaamheid, zelfs dit niet tegen hen zal floreren zoals Jeremia tot Gods volk zegt:

Jeremia 29:10-14

"Want zo zegt de HEERE: Voorzeker, pas wanneer zeventig jaren in Babel voorbij zijn, zal Ik naar u omzien en over u Mijn goede woord gestand doen, door u terug te brengen naar deze plaats. Ik immers, Ik ken de gedachten die Ik over u koester, spreekt de HEERE. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven. Dan zult u Mij aanroepen en heengaan, u zult tot Mij bidden en Ik zal naar u luisteren. U zult Mij zoeken en vinden, wanneer u naar Mij zult vragen met heel uw hart. Ik zal door u gevonden worden, spreekt de HEERE, Ik zal een omkeer brengen in uw gevangenschap en u bijeenbrengen uit alle volken en uit alle plaatsen waarheen Ik u verdreven heb, spreekt de HEERE, en Ik zal u terugbrengen naar de plaats vanwaar Ik u in ballingschap heb gevoerd.".

Niemand van ons is vrijgesteld van stormen in het leven en soms lijkt het zelfs alsof onze aanvallers en onderdrukkers de overhand hebben en we kunnen het gevoel hebben dat er geen uitweg meer is. Maar toch zullen de wapens die tegen ons gericht zijn niets uitrichten, zegt de Heer. Als christenen moeten we voorzichtig zijn met het zich toe-eigenen van zaken met betrekking tot Israël naar de kerk. Met dat gezegd hebbende, moeten we ook erkennen dat dingen die tot Israël gesproken worden, gebaseerd zijn op en afhankelijk zijn van Gods onveranderlijke natuur, dat betekent dat wij als christenen ze ook kunnen omarmen als zijnde waar voor ons.

Jezus gaf ons hiervan een prachtig voorbeeld in het evangelie van Marcus:

Marcus 4:35-41

En op die dag, toen het avond geworden was, zei Hij tegen hen: Laten wij overvaren naar de overkant. En zij lieten de menigte achter en namen Hem, Die al in het schip was, mee; en er waren nog andere scheepjes bij Hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al volliep. En Hij lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen; en zij wekten Hem en zeiden tegen Hem: Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan? En Hij, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar: Wie is Deze toch, dat zelfs de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?

Zoals Hij door Jeremia deed, geeft de Heer de discipelen hun bestemming op nog voordat de storm opkwam. Hij zei: "Laten we naar de andere kant overvaren", zoals Hij Israël voor de Babylonische gevangenschap vertelde dat hun uiteindelijke bestemming was, terug naar Jeruzalem via de Babylonische gevangenschap. Het is de moeite waard om op te merken, dat Jezus in Marcus de komende storm onbesproken laat en Zijn discipelen hun bestemming, de andere kant, heeft gegeven.

Ook wij, als kinderen van God, zullen te maken krijgen met onverwachte stormen in het leven en moeten niet vergeten dat ons verteld is over wat onze uiteindelijke bestemming is.

Johannes 14:3

"En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben."

Op een dag zullen we onze uiteindelijke bestemming bereiken die bij de Heer is. Maar toch, tussen de belofte en de vervulling gaan we te maken krijgen met stormen in het leven. Een essentiële sleutel voor ons om ons altijd te herinneren wanneer we het gevoel hebben dat we in een kleine boot zitten, in een storm op zee, maar dat is het midden en niet het einde. Misschien zit u nu midden in een storm, maar denk aan je beloofde bestemming, om naar de andere kant te komen en bij Jezus te zijn. Een tijd en plaats waar de stormen nooit meer zullen woeden en de wapens die tegen ons werden gericht, opgehouden zullen zijn. Jezus vertelde Zijn discipelen dat we met stormen geconfronteerd moeten worden, met het geloof in onze beloofde bestemming.

Het is in de stormen van het leven dat Gods trouw aan ons bewezen wordt, en dat onze trouw aan Hem op de proef wordt gesteld. Hij verklaarde in zijn woord dat Hij met onze vijanden zal omgaan, zoals het Oude en Nieuwe Testament ons eraan herinneren:

Psalm 83:1-4

"Een lied, een psalm van Asaf. O God, zwijg niet, houd U niet doof, wees niet stil, o God! Want zie, Uw vijanden tieren, wie U haten, steken hun hoofd omhoog. Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw beschermelingen. Kom, zeiden zij, laten wij hen uitroeien, zodat zij geen volk meer zijn en aan de naam van Israël niet meer gedacht wordt."

2 Tessalonicenzen 1:3-10

"Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt, zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt: een teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het Koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken, en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van Zijn kracht, wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heere en van de heerlijkheid van Zijn macht, wanneer Hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in Zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven (want bij u vond ons getuigenis geloof)."

Het is geen geringe zaak om het uitverkoren volk van God te teisteren en te vervolgen en dat op een dag de Heer zal vechten tegen hen die Gods uitverkoren volk door geboorte, de Joden aanvallen (Zacharias 14:3), en Hij zal in vlammend vuur wraak nemen op hen die Gods uitverkoren volk door geloof, de Gemeente "lastigvallen".

Bedenk dus in het midden van uw storm dat de gedachten van de Heer jegens u van vrede en niet van kwaad zijn, en dat u de hoop hebt om voor altijd bij Hem te zijn.

Maar toch, kom snel Heer Jezus!

Bron: Amir's Bible Bites Devotionals