www.wimjongman.nl

(homepagina)Bijbeldeel: Bedrieger

Satan is de meesterbedrieger. Wat is het trouwens om een bedrieger te zijn? Bedrieger zijn is de waarheid kennen en ervoor te kiezen om iemand het tegenovergestelde te vertellen. Want als je de waarheid niet kent en je vertelt iets verkeerds, dan ben je gewoon verkeerd bezig. Maar als je de waarheid kent en iemand het tegenovergestelde zegt, maakt dit dat je een bedrieger bent. En dus als Satan de grote bedrieger wordt genoemd, betekent dit dat hij precies weet dat wat hij zegt tegen de wereld, niet waar is.

Bedrog is altijd al het belangrijkste wapen in Satans arsenaal geweest. Het was het wapen dat hij in het begin tegen Eva gebruikte, waar ons verteld wordt:

Genesis 3:1-5

"De slang nu was de listigste onder alle dieren van het veld, die de HEERE God gemaakt had; en hij zei tegen de vrouw: Is het echt zo dat God gezegd heeft: U mag niet eten van alle bomen in de hof? En de vrouw zei tegen de slang: Van de vrucht van de bomen in de hof mogen wij eten, maar van de vrucht van de boom die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: U mag daarvan niet eten en hem niet aanraken, anders sterft u. Toen zei de slang tegen de vrouw: U zult zeker niet sterven. Maar God weet dat, op de dag dat u daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden en dat u als God zult zijn, goed en kwaad kennend."

Satan vertelde Eva het tegenovergestelde van wat waar was, in wezen zeggend: "Je zult niet sterven, maar God weet dat als je het eet, je op Hem zult lijken en Hij wil niet dat je op Hem lijkt." De waarheid was en is, dat toen het eerste paar at, waardoor ze niet langer als God in beeld en gelijkenis waren en ze geestelijk stierven, en vanaf dat moment ook fysiek begonnen te sterven. We weten ook dat Openbaring 20:3 ons vertelt dat Satan wordt vrijgelaten na 1000 jaar gebonden te zijn geweest en dan de naties gaat "bedriegen". Dat betekent dat zijn voornaamste wapen naar keuze zal zijn om de waarheid te verdraaien, vanaf het begin van zijn schrikbewind tot aan het einde. We weten ook dat net zoals hij succesvol was in de tuin, zo zal hij dat ook zijn als hij aan het einde van het millennium wordt vrijgelaten, alleen op een veel grotere schaal:

Openbaring 20:7-10

"En wanneer die duizend jaar tot een einde gekomen zijn, zal de satan uit zijn gevangenis worden losgelaten. En hij zal uitgaan om de volken te misleiden die zich in de vier hoeken van de aarde bevinden, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de oorlog. En hun aantal is als het zand van de zee. En zij kwamen op over de breedte van de aarde, en omsingelden de legerplaats van de heiligen en de geliefde stad. Maar er daalde vuur van God neer uit de hemel en dat verslond hen. En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn. En zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid."

De Bijbel vertelt ons ook dat deze inspanningen dramatisch zullen toenemen naarmate het einde nadert. Jezus zei in Matteüs 24:4-5

"En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Pas op dat niemand u misleidt. Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen: Ik ben de Christus; en zij zullen velen misleiden."

Paulus gaf ons ook nadere bijzonderheden over deze poging van de vijand om ons te bedriegen, toen de Geest hem inspireerde om aan Timotheüs (en ons) te schrijven:

2 Timotheüs 4:3-4

"Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels." (2 Timotheüs 4:3).

Jezus opende Zijn antwoord aan de vier vragende discipelen over de tekenen van het einde van het tijdperk met een richtlijn: "Zie dat niemand je misleidt". Dat impliceert twee dingen, bekwaamheid en keuze. Als Hij ons de opdracht geeft om niet misleid te worden, dan betekent dat dat het vermogen om misleiding te vermijden aan ons is. Het wijst er ook op dat er, zoals bij alle bijbelse richtlijnen, acties zijn in verband met de richtlijn die het mogelijk maken. Een van de handelingen in "niet misleid worden" is wat Paulus schreef over een komende tijd waarin fabels de waarheid zouden vervangen. Ons te vertellen dat zo'n tijd vereist dat wij bewakers zijn die op zoek zijn naar een tijd waarin mensen hun oren van de waarheid af naar fabels zouden richten.

Dit vereist dat we goed letten op de woordkeuze van de Heilige Geest, geschreven door Paulus, die ons in staat stelt om "toe te zien dat we niet bedrogen worden". Een fabel onderscheidt zich van een mythe, een mythe omvat strikt fictieve wezens en gebeurtenissen. Pegasus het gevleugelde paard is een mythisch wezen, Atlas, die de hemel op zijn schouders ondersteunt is een mythisch wezen. Fabels zijn echter verschillend in die zin dat ze letterlijke dingen gebruiken in combinatie met verzinsels. Een goed voorbeeld hiervan is de fabel van de oude vrouw die in een schoen woonde en zoveel kinderen had dat ze niet wist wat ze moest doen. Oude vrouwen, schoenen en kinderen zijn allemaal niet-fictieve dingen, maar een oude vrouw die in een schoen leeft met talloze kinderen maakt er een fabel van.

Hier is het punt, waarop het moment is gekomen dat leraren dezelfde woorden uit de Bijbel zullen gebruiken om fabels te creëren, die bedrieglijke voorstellingen zijn, die mensen liever zullen horen dan de waarheid. Zie dat je niet bedrogen wordt door hen. Luister niet alleen naar de woordenschat van een leraar, ontdek wat ze bedoelen als ze de termen uit de Bijbel gebruiken.... zoals welvaart, succes en dergelijke. Want onze beste verdediging tegen fabels is de waarheid!

Johannes 17:17

"Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.".

Satan heeft het woord van God al sinds het begin verdraaid en zijn tactiek is vandaag de dag nog steeds hetzelfde. Fabels, bijbelse termen met de verdraaide betekenissen, worden op de vele preekstoelen geleerd in plaats van de waarheid, simpelweg omdat veel mensen dat willen horen. Aan de heldere andere kant moeten we ook niet vergeten dat het feit dat ze vandaag de dag in onze wereld aanwezig zijn, dit ons tot slechts één conclusie leidt:

Jezus komt spoedig! Zie toe dat je niet bedrogen wordt door kietelende fabels.

Bron: Amir's Bible Bites Devotionals