www.wimjongman.nl

(homepagina)Door Amir Tsarfati: In een tijdperk waarin de Vervangingstheologie dominant is in de kerk en het antisemitisme in de wereld toeneemt, zoals de Bijbel al zei, geeft Jezus ons een op tijd de herinnering aan de verdeling van de schapen en de bokken.

Genesis 17:7

"Ik zal Mijn verbond maken tussen Mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond, om voor u tot een God te zijn, en voor uw nageslacht na u."

De herinnering is voor ons vandaag de dag dat eeuwigdurend betekent: eeuwigdurend. God heeft een verbond gesloten met de nakomelingen van Abraham door Izaäk en Jakob, dat tot op de dag van vandaag bestaat. Dit verbond omvat wat de Heer voor het eerst tegen Abram zei toen hij hem riep uit het land waarin hij woonde, naar een land dat bezet werd door de Kanaänieten en dat het "eeuwige bezit" van het Joodse volk zou worden (Genesis 17:8).

Genesis 12:3

"Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken; en in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden." (Genesis 17:8).

Omdat dit waar was in Genesis en de verdeling van de schapen en bokken vindt plaats aan het einde van de verdrukking, betekent dit: van de aanvang tot aan de uiteindelijke vervulling. Daarom zijn de zegeningen en vloeken die verbonden zijn aan de behandeling van de Joden vandaag de dag nog waar.

Sommigen zouden zeggen dat er veel bekende namen zijn die vasthouden aan de Vervangingstheologie. Mag ik u eraan herinneren dat Degene die de naam boven alle namen draagt, Degene is die spreekt in de Bergrede als hij zegt dat de behandeling van de Joden door de heidenen tijdens de 70e week van Daniël zal onthullen wat er werkelijk in hun hart was. De schapen zullen de Joden verzorgen en liefhebben, terwijl de bokken onverschillig staan tegenover hun benarde toestand. Joël 3:1-3 maakt het voor ons duidelijk:

"Want zie, in die dagen en in die tijd, wanneer Ik de gevangenen van Juda en Jeruzalem terugbreng, zal Ik ook alle volken verzamelen, en zal Ik hen naar het dal van Josafat brengen; en Ik zal daar met hen tot het oordeel komen.
Vanwege Mijn volk, Mijn erfenis Israël, die zij onder de volkeren hebben verspreid; zij hebben ook Mijn land verdeeld. Zij hebben het lot geworpen over Mijn volk, en hebben een jongen gegeven als betaling voor een hoer, en hebben een meisje verkocht voor wijn, dat ze mogen drinken".

"Op dat moment" betekent voor Joël een toekomstige gebeurtenis, die voor ons verleden tijd is. Dit is de herinwijding van de Joden in het land dat hun door het verbond is gegeven. De gevolgen van de vervloeking van Israël worden ook onderstreept door wat Jezus zei toen Hij zijn opmerkingen over de schapen en bokken in Matteüs 25:41-46 afsloot:

"Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is. Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ziek en in de gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht. Dan zullen ook die Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben U niet gediend? Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan. En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven."

Begrijp wel dat daardoor de heidenen niet gered zullen worden door hun "goede werken" jegens de Joden tijdens de beproeving, het betekent dat er heidenen zijn die tijdens de beproeving opnieuw geboren worden (rechtvaardig gemaakt), en zullen begrijpen dat de Joden het uitverkoren volk van God is, en dat Hij Zijn toewijding voor Zijn uitverkoren volk voltooit en dat Hij hun ogen opent om "te kijken naar Degene die zij doorstoken hebben", en dat zij zich te realiseren dat de Koning der Koningen en Heer der Heren degene is die Pilatus noemde, de Koning der Joden!

Bron: Amir's Bible Bites Devotionals