www.wimjongman.nl

(homepagina)

Damascus zal worden tot een ruïne:

16 januari 2018 - door Ronda Lane

 

Moskee in Damascus

Damascus Profetie

De afgelopen week is gevuld met zoveel gebeurtenissen. Er is geen gebrek aan dingen om over te schrijven. Maar de belangrijkste gebeurtenis (met betrekking tot Bijbelprofetie) is de recente bewegingen van Iran (en Israël) in de buurt van Damascus.

Heel snel hebben we Iran in de buurt zien komen van Damascus, in de foutieve overtuiging dat het daar veilig is. Zij hebben nu geen andere keuze dan hun wapendepots en munitie/rakettenfabrieken en ambities (waarschijnlijk niet) op te geven OF om het binnen Damascus te brengen.

Vorig jaar hebben we gezien dat Iran een afgelegen gebied buiten Damascus gebruikte als basis voor hun operaties. Ze bouwden er voor een deel hun eigen bouwwerken, maar gebruikten ook Syrische gebouwen die er al stonden (hoewel Poetin aan Israël had beloofd dat het Iran niet zou toestaan om WELKE permanente structuren dan ook in Syrië te bouwen of te gebruiken). Maar tegelijkertijd was Iran duidelijk over zijn intentie: zij geven toe Israël van de kaart te willen vegen. Israël heeft Iran gewaarschuwd dat zij een dergelijke provocatie niet zullen tolereren. En Israël heeft die Iraanse operaties al vele malen getroffen.

Iran heeft ook (heimelijk, zo dachten zij, wapens overgebracht naar Hezbollah in (wat overbleef van) Libanon, en het heeft raketten geleverd aan Gaza. Israël heeft ook een aantal van die wapenkonvooien aangevallen.

Nadat Iran besefte dat ze kwetsbaar waren in die wat verder weg gelegen locatie, verhuisden ze hun operaties naar een gebied net buiten Damascus, naar een buitenwijk van Damascus, in een Syrische basis (van Assad). Iran heeft ten onrechte gedacht dat Israël daar niet zou toeslaan. Zij hadden het mis. Afgelopen week (dinsdag 9 januari 2018) heeft Israël inderdaad ook die locatie getroffen.

De liberaal-linkse media over de hele wereld voeren nu al propaganda tegen Israël over die meest recente Israëlische aanval. De typische linkse retoriek (zoals de term "bezet Golan") komt in deze stukken voor.

We kijken nu (in de werkelijkheid) hoe Iran hun activiteiten verplaatst naar BINNEN Damascus. Zij rekenen opnieuw op de verkeerde veronderstelling - dat Israël niet in Damascus zal toeslaan. Zij zitten verkeerd (volgens Jesaja 17).

Jammer genoeg betekent dit het verlies van mensenlevens voor degenen die in Damascus wonen wanneer Jesaja 17 uitkomt. Maar laten we deze drie sleutelfactoren in gedachten houden:

#1. Het is Iran dat de bewoners van Damascus in gevaar brengt door hun wapenopslagplaatsen en -fabrieken in een dichtbevolkte stad te plaatsen, wel wetende dat Israël heeft beloofd ze te zullen vernietigen.

 

Kapel in Damascus

#2. We hebben gezien dat een aantal zogenaamde 'christelijke' organisaties Israël opriep om aan de in Damascus verblijvende 'christenen' te denken. ALS er ware gelovigen woonachtig zijn in Damascus, hadden ze beter acht kunnen slaan op Gods Schriftelijke waarschuwing en vluchten. Net zoals Noach al vele jaren voor de zondvloed waarschuwde (volgens de bijbelse exegese van sommige bijbelgeleerden, mogelijk 120 jaar lang), heeft de mensheid Gods woord en waarschuwingen niet opgevolgd omdat ze het niet GELOVEN. Dus ook die 'christenen' in Damascus zullen Gods woord en waarschuwing niet geloven; anders zouden ze al gevlucht zijn.

#3. Gods woord is zeker: Damascus zal een rampzalige puinhoop worden. Het zal van de ene op de andere dag gebeuren. Het zal een complete en totale vernietiging zijn. We kunnen niet zeggen of er kernwapens worden gebruikt (zoals sommigen hebben gespeculeerd) of dat Israël een wapenopslagplaats van Iran gaat treffen. (Of wie weet, had Saddam Hoessein toch wel echt WMD's, en misschien dat die nog verborgen zijn in Damascus?) Maar wat en hoe de middelen ook mogen zijn, we weten met zekerheid dat op een gegeven moment Damascus helemaal "weggenomen zal worden als stad".

Velen (met inbegrip van mijzelf) geloven dat Jesaja 17 heel goed de katalysator zou kunnen zijn voor Ezechiël 38-39. Het zal een goed excuus zijn voor Rusland (en de coalitie van Ezech. 38-39) om Israël binnen te vallen (ze zullen immers groen licht krijgen van de hondsdolle pro-Islamitische en anti-Israëlische VN). Aangezien de formulering in de volgende verzen binnen Jesaja 17 lijkt te verwijzen naar enkele van dezelfde zaken waar Ezechiël 38-39 over spreekt. Jesaja bijvoorbeeld, 17:12-13:

Wee, het rumoer van vele volken, ze razen als het razen van de zee; en wee, het gedruis van de natiën, zij maken een gedruis als het bruisen van geweldige wateren. Al maken de natiën een gedruis als het bruisen van machtige wateren, Hij bestraft het, en ze vluchten, ver weg; het wordt opgejaagd vóór de wind uit als kaf op de bergen, vóór de wervelwind uit als werveldistels.

 

Golan en Syrië

Wanneer we het contrasteren en vergelijken met Ezechiël 38-39, zien we veel overeenkomsten. Het lijkt ook veelzeggend dat Gods woord spreekt over "de bergen" tegenover vers 13 van Jesaja 17, net zoals Ezechiël 39:2-5 de Golan beschrijft als de plaats waar Rusland, Iran, Turkije, Libië en Noord-Soedan Israël zullen binnenvallen.

Ik weet zeker dat de meesten van jullie deze situatie ook in de gaten houden. De nabijheid van Jesaja 17 brengt ook veel hoop met zich mee in het naderen van de opname. Sta mij toe dat ik dit uitleg.

Zoals velen van jullie ook doen, geloof ik dat het woord van God duidelijk een pre-verdrukking opname aantoont (1 Kor. 15,49-53; 1 Thes. 4:16-18; 1 Thes. 1,10; Rom. 5,9; 1 Thes. 5,9) De leer van imminentie (geen voorafgaande tekenen voor de wegrukking/opname; het kan dus gebeuren op elk moment) is ook overvloedig aanwezig in de Schrift. We zijn niet op zoek naar een specifiek teken, maar we erkennen de profetische betekenis van Jesaja 17, over Damascus.

Waarom is dat zo belangrijk? Vanwege twee factoren: 1. Rom. 11:25-26, en 2. De timing van Ez. 38-39.

De eerste factor: Romeinen 11:25-26. Herken daarin drie dingen:

#1. Israël is nu (gedeeltelijk) verblind. Veel van die kostbare Joden zijn die niet meer verblind (omdat zij maar ten dele blind waren, niet geheel verblind) en die naar Christus zijn gekomen in de tijd van genade (Hallelujah!). Maar voor nu, in deze studie, richten wij ons op degenen die nog steeds verblind zijn.

#2. Er komt een einde aan die verblindheid (dat wil zeggen dat ze het op een gegeven moment weer zullen gaan zien). Wanneer komt dat punt? Wanneer de "volheid der heidenen binnengaat". Als die laatste niet-Joden in de tijd van genade tot Christus komen, dan gebeuren er twee dingen: de kerk wordt verwijderd en Gods plan voor Israël hervat.

#3. Door vers 26 zien we Israël dan gered worden en tot Christus komen. Dit kan niet komen wanneer wij (de genade/kerktijd-gelovigen) hier nog steeds zijn. Het vers vooraf sluit die optie uit. Zodra de "volheid der niet-Joden" binnengaat, dan kan Israël zijn ogen openen en de verblindheid wegnemen.

Opmerking: Verwar de "volheid der heidenen" niet met de "heidenen die de stad vertrappen". Dit zijn twee afzonderlijke en verschillende tijdvakken.

De "volheid van de heidenen" (in Rom. 11:25) is tijdens het tijdperk van genade/gemeente. Het is een periode (waarin we nu leven en al bijna 2000 jaar verblijven) waarin zowel Joden (de Joden die niet verblind zijn, aangezien ze slechts deels verblind waren) als ook de niet-Joden (een niet-Jood is iemand die niet als een Jood is geboren) naar Christus kunnen komen voor verlossing, door genade en door geloof (Rom. 1:16; - Gal. 3:28; - Kol. 3:11; - 1 Kor. 1:23-24)

Wij, niet-Joden die in deze periode (nu dus) tot Christus zijn gekomen, zijn "wilde olijftakken", we zijn "ingeënt" (Rom. 11). Deze periode EINDIGT met het wegrukken van de Kerk. Alle genade/kerkelijke gelovigen in Christus, zij die alleen op Hem vertrouwden voor het heil, zowel Jood als niet-Jood, zullen in die wegrukking worden opgenomen.

DAN God de ogen openen van Israël; de andere Joden die verblind werden, zullen het niet langer zijn. Nu betekent dat niet dat ze allemaal naar Christus zullen komen tijdens de verdrukking (net zoals alle heidenen en Joden ook niet in deze tijd komen). Maar we weten dat een DERDE van hen dat zal doen (Zach. 13:8-9). En dat derde zal overleven tot het einde van de verdrukking om het duizendjarige Koninkrijk binnen te gaan (maar ik spring hier al naar voren).

We bespraken wat de "volheid van de heidenen" betekent (Rom. 11:25). En nu gaan we kijken naar het "vertrappen van de stad onder de voeten" van de niet-Joden (Openb. 11:2). Dit is een duidelijk afgebakende periode tijdens de beproeving, waarin de niet-Joden de stad (Jeruzalem) gedurende precies 42 maanden zullen vertreden (op Israëls kalender van 360 dagen per jaar).

Deze twee termen hebben slechts één ding gemeen: het woord "niet-Joods". Maar dit zijn niet dezelfde niet-Joodse groepen. De eerste groep is de groep die in de hele tijd van genade (de huidige kerktijd) overal voorkomt: de "volheid van heidenen". De tweede groep komt voor in de verdrukking: het "vertreden onder de voeten van de heidenen". Beide hebben dus zeer verschillende doelen en zijn zeer verschillende groepen van niet-Joden.

 

Opname

Met deze twee groepen mensen (en dispensaties) die nu als gescheiden worden erkend, kunnen we zien waarom het zo belangrijk is om te begrijpen dat zodra de "volheid van de heidenen is binnengegaan," de opname/wegrukking komt, het verwijderen van ALLE genade/kerktijd gelovigen (zowel Jood als niet-Jood, die allen één lichaam zijn in Christus). DAN keert Gods aandacht terug naar Israël en voert hen door de "tijd van Jakobs ellende" heen (Jer. 30:7). Als ze hun ogen openen, zullen ze niet meer blind zijn, zelfs niet gedeeltelijk.

Deze timing is essentieel voor zowel Jesaja 17 als voor Ezechiël 38-39 (de meeste pre-verdrukking Bijbelleraren zijn het daarover eens). Daarom:

Ezechiël 38-39. Bij het bestuderen van Ezech. 39:27-29 we kunnen gemakkelijk zien dat tegen het eind van die oorlog (en het lijkt geen lange oorlog te zijn) God Zijn Geest op het huis van Israël zal uitstorten. Zij zullen erkennen dat het God was die hen verloste van wat een zekere dood zou zijn geweest. Het zal zo duidelijk zijn. Bovendien worden hun ogen geopend. Als hun ogen eenmaal geopend zijn, zullen zij natuurlijk niet meer "gedeeltelijk blind" zijn.

Dus om dit alles hier samen te vatten... Als (wat velen verwachten) Jesaja 17 de katalysator is voor Ezech. 38-39, en gezien het einde van Ezech. 38-39, moet de kerk voordien zijn weggenomen (zoals God de ogen van Israël tegen die tijd weer opent), hoe dicht zouden we dan bij het einde van het tijdperk van genade/kerktijdperk kunnen zijn?

Dat veronderstelt dat Jesaja 17 de katalysator is voor Ezechiël 38-39. Maar als we delen van Jesaja 17 vergelijken en contrasteren met delen van zowel Ezechiël 38 en 39, kunnen we zien dat deze ene gebeurtenis (Damascus' vernietiging) waarschijnlijk zal leiden tot Ezechiël 38-39.

Nu Iran haar activiteiten naar binnen in Damascus verplaatst, hoe lang zou het dan nog kunnen duren totdat Jesaja 17 uitkomt? En dat Ezechiël 38-39 dan zal volgen?

Natuurlijk kan God besluiten die missie uit te stellen. Hij besluit misschien om een volledige ruïne van Damascus te voorkomen. Maar zal Hij het doen? Het kunnen dagen, weken, maanden, of (sommige speculeren) zelfs jaren duren. God KAN deze coalitie tussen Rusland, Iran, Turkije, Libië en N.Soedan verbreken. Hij zou het in de gedachten van Iran kunnen neerleggen om hun ambities in Syrië te laten varen. God zou dat kunnen doen. Hij kan alles doen wat Hij wil. Zijn wil is perfect. Denk ik dat dat gaat gebeuren? Nee, dat denk ik niet. Maar laten we alle mogelijkheden open laten.

Laten we ook kijken naar de woorden van Mattheüs 24 en Jezus Christus zelf over het "begin van weeën". Hij vergeleek de gebeurtenissen met een vrouw die klaar staat om te bevallen. Net zoals een vrouw gaat bevallen, worden haar weeën sterker, krachtiger, pijnlijker en met meer frequenties. Als het water breekt, komen ze steeds dichter op elkaar in frequentie.

Niet alleen zien we "oorlogen en geruchten van oorlogen", maar we zien ook "koninkrijk tegen koninkrijk", niet alleen in Syrië, niet alleen tussen Israël en Iran, Rusland, Turkije, Libië en N.Soedan, maar over de hele wereld.

Dan hebben we ook nog 2 Tim. 3:1-5 waar we tal van kenmerken zien voor degenen die leven in wat dat hoofdstuk de "gevaarlijke laatste dagen" noemt. Velen van jullie zijn bekend met die Schrift, maar als dat niet zo is, waarom zou je dan niet een paar momenten nemen om dat op te zoeken? U zult merken dat het precies de moderne samenleving beschrijft. Wat zien we in dat hoofdstuk? Vers 13:

Maar slechte mensen en bedriegers zullen van kwaad tot erger gaan: zij misleiden en worden misleid.

Deze laatste paar jaar zijn vol met deze kenmerken. Bovendien staat er in Romeinen 1:18-32 over, dat zij zijn overgegeven aan een dwaze geest. Dat zien we meer dan ooit tevoren in de samenleving. Zodra een persoon Christus heeft verworpen als onzin en zelfs beweert dat "er geen God is", dan geeft God ze op en geeft ze over aan een verwerpelijke geest. Zij kunnen de waarheid niet langer onderscheiden van leugen, of goed van kwaad. Als ze anderen vinden met dezelfde perversies als zijzelf, dan denken ze dat dit op de een of andere manier hun eigen daden rechtvaardigt.

Ze kloppen zichzelf en elkaar op de rug ter goedkeuring van hun verdorvenheid. En er is geen smerigheid te laag. Het doet me denken aan de social media campagne van vorig jaar: "Schreeuw uw abortus uit". Zij schamen zich niet voor het vermoorden van hun eigen baby's in de baarmoeder, maar in plaats daarvan zijn zij er TROTS op, en kloppen elkaar op de rug om dit te doen (Rom. 1:32).

Alle voorspelde eigenschappen van de laatste dagen zijn hier aanwezig. 2 Tim. 3:1-5,13; Rom. 1:18-32; en nog veel meer. We zijn niet alleen getuige van die dingen, maar ook van de afval in kerken en van een seculiere samenleving in volstrekte rebellie tegen God. Het zuurdesem van de wereld is de kerkdeuren en de gemeenten binnengeslopen. Het heeft zelfs veel voorgangers gecorrumpeerd en ook de gemeenten. Sommigen lijken de deur wijd open te zetten en het te verwelkomen - verdraaiend, weglatend en zelfs bespottend het woord van God.

Hebt u ooit zelf brood gebakken? Wanneer het brood genoeg is gerezen om te bakken, kun je dan nog proberen om het gist uit het deeg te halen? Is dat zelfs maar mogelijk? Zover zijn we nu in de maatschappij. Het gist is doortrokken in zoveel van wat vroeger goed was. Het is te laat om de gist uit het 'brood' te halen.


Ik zie (schriftuurlijk) geen heropleving vóór het einde van de genade/kerktijd. Ja, het zou kunnen gebeuren. Maar zal het gebeuren?

De Verenigde Staten vermoordde bijna 20% van de baby's in de baarmoeder (in veel andere landen zijn de aantallen helaas nog hoger). En er zijn enorme hoeveelheden mensen die nu beweren dat er zogenaamd meer dan 50 "geslachten" zouden zijn. Ons eigen Hooggerechtshof heeft de massa's opgezadeld met het "homohuwelijk".

En bovenop het feit dat dit tegen de Schrift ingaat (het huwelijk wordt gedefinieerd als een huwelijk tussen een man en een vrouw), heeft het ook allerlei juridische vertakkingen veroorzaakt: voor christenen die weigeren een taart te bakken, cateringdiensten, bloemarrangementen, enz. om verplicht te leveren voor hen die willen leven buiten Gods woord om. Ze willen geen "verdraagzaamheid"; ze willen de rechten van de christenen afbreken die zich willen ontdoen van deelname of financiering van de zonden van abortus, "homohuwelijk" en tal van andere bijbelse stellingnames.

Zien we het beter en beter worden? Nee. Zien we een massale opwekking? Nee. Zien we reusachtige aantallen mensen tot Christus komen (of zelfs bereid zijn om het evangelie maar te horen?) Nee... in ieder geval niet hier in de VS (hoewel er naar verluidt mensen naar Christus komen in Iran, Noord-Korea en India; en ik dank de Heer als dat waar is! Maar een massale opwekking? Hier? Nee. Ik zie het niet. U wel?

Naast al die indicatoren van deze gevaarlijke laatste dagen (en er zijn er nog veel meer, maar de tijd staat niet toe om ze allemaal te onthullen), nu we zo dicht naderen tot Jesaja 17 als ik dat denk dat we zijn, dan zijn we ook nog veel dichter bij Ezechiël 38-39, en zo veel dichter bij het einde van het genadetijdperk, en daarmee bij de opname!

Sommigen mogen het met mij oneens zijn over Jesaja 17 en Ezechiël 38-39 (er zijn mensen die denken dat de hoofdstukken niets met elkaar te maken hebben). Maar voor mij en voor vele anderen die al deze dingen zich zien bijeenkomen, hebben we weer meer hoop en troost dan ooit tevoren van onze gelukzalige Hoop!

Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus. (Titus 2:13).

Maranatha!

Bron: Damascus Prophecy - Shall Be A Ruinous Heap :: Rapture Ready