www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Voor-Verdrukking Opname is een solide bijbelse waarheid. Hier het waarom.

Door Hillary - 7 september 2018

Zoals ik al eerder heb meegedeeld, geloofde ik het grootste deel van mijn leven in wat bekend staat als de "na-verdrukking opname".

"Waarom zouden we moeten ontsnappen?" vroeg ik dan. (In de huidige volksmond klinkt het misschien als: "Waarom zouden we zulke speciale mensen zijn?) Terwijl ik dit dees in mij een aantal jaren heb uitgeschakeld, want ik geloofde nog steeds dat de kerk zou worden getest tijdens de zeven jaar durende verdrukking, en dat ze het merkteken van het beest onder ogen zou moeten zien, en dat ze tot het einde toe zou moeten volharden om gered te worden, en dat ze zich zou moeten voorbereiden om zich in het bos te verstoppen met extra jerrycans water, eerste hulp en goed geconserveerd voedsel.

(De film The Road illustreert hoe ik me deze apocalyptische tijd voorstelde. Interessant, hij kwam uit in 2009 en was ingesteld op tien jaar in de toekomst.

Voordat ik verder ga, is het belangrijk om te zeggen dat als ik over "voor" en "na" van mijn leerstellige transformatie praat, ik dat met nederigheid doe. Ik zit hier niet te denken dat ik meer verlicht of wijzer ben dan degenen die iets anders geloven, maar ik hoop dat dit in mijn woorden duidelijk zal worden. Ik bid dat het delen van wat de Heer mij door middel van de Schrift heeft laten zien een nieuwe uitnodiging zal zijn, indien nodig, om dit onderwerp opnieuw te onderzoeken, geloofsovertuigingen en leerstellingen opnieuw te evalueren en de leiding van de Heilige Geest te zoeken. Ik geloof dat de meeste mensen die dit serieus nemen, net als ik, meer met de waarheid bezig zijn dan met "gelijk hebben" en dit waarschijnlijk al jaren intensief hebben bestudeerd. Ik respecteer dat en weet zeker dat ik veel van u kan leren.

Waarheid en troost

Ik wil u ook een eenvoudige en duidelijke boodschap van troost bieden. Velen in het lichaam van Christus zijn bezorgd over de wereldgebeurtenissen, en verward over de profetische tijdlijnen, onzeker en bang. Mijn hoop is om een Bijbelstudie te presenteren die de Heer zal gebruiken om de harten en geesten van hen die het nodig hebben te versterken.

Velen zijn op dit moment enthousiast over deze aanstaande Rosj Hasjana, het Bazuinenfeest en het nieuwe jaar van Israël. Het zal rond 10-11 september 2018 plaatsvinden. De apostel Paulus vertelt ons dat het verschijnen van de Heer zal zijn "bij de laatste bazuin". En traditioneel is het Bazuinenfeest het feest waarvan "geen mens de dag of het uur weet" omdat het gebaseerd is op het waarnemen van de Nieuwe Maan door twee getuigen in Israël. Als de lucht bewolkt is en de Nieuwe Maan niet gezien wordt, is het feest nog niet uitgeroepen. Als God de Nieuwe Maan uitstelt, of op de een of andere manier niet toestaat dat de getuigen het zien, wordt het feest niet uitgeroepen. Ik ben geen deskundige met betrekking tot de feesten en weet niet of de Heer voor ons zal verschijnen tijdens het Bazuinenfeest of op een andere tijd, maar ik weet ook niet of hij het niet zal doen. Dus zoals altijd, blijf ik kijken.

Ik houd er van om de profetieën te bestuderen. Ik ben gepassioneerd door eschatologie, maar ik ben tot het besef gekomen dat hoe meer ik weet, hoe minder ik weet. Zo ben ik nederig, zeker wetende dat ik alleen Christus Jezus heb en Hem gekruisigd (1 Kor. 2:2). Als het gaat om profetische dingen, zien we door een donker glas. Er is zoveel dat we gewoonweg niet weten of kunnen weten totdat de wereldgebeurtenissen zich blijven ontvouwen en de Heilige Geest de profetische vervullingen door de Schrift bevestigt. Met dat gezegd hebbende, geloof ik wel dat de Schrift duidelijk is over wat er in deze laatste dagen met de Gemeente zal gebeuren. We weten misschien niet precies wanneer, maar we weten wel dat het heel snel is.

Geen heilsprobleem

Voor ik verder ga, wil ik er duidelijk over zijn, dat hoewel ik er vast van overtuigd ben dat een 'voor-verdrukking opname' de duidelijke leer van de Schrift is, het geen kwestie van verlossing is. Ik houd van en respecteer mijn broeders en zusters die iets anders geloven. Ik hoop dat dit artikel u aanmoedigt en u iets geeft om u tot de Heer te brengen in gebed. Maar we moeten niet vergeten dat het belangrijkste is dat het goed komt, en dat is het evangelie. Wij zijn gered omdat Christus voor onze zonden is gestorven (1 Kor.15:1-4) en ons het gratis geschenk van het eeuwige leven heeft gegeven. Wij geloven Hem en stellen ons vertrouwen in Zijn bloed. Dit is DE belangrijkste boodschap van alles, meer nog dan de tijdslijnen van verdrukking. We kunnen het liefdevol oneens zijn over de interpretatie van de profetie, maar het evangelie is een andere zaak. Ik ben er vol van felle liefde voor en zal er nederig voor strijden zolang ik leef. Het ware evangelie geloven is letterlijk een kwestie van leven en dood, maar zo is het niet met eschatologie.

Ik houd ervan hoe de Schrift vol is van profetie en dat het God behaagde ons te voorzien van wijsheid en openbaring over de laatste dagen. Dit is geen uitputtende studie, en er zijn nog veel meer passages die dit ondersteunen, maar de Schriften die ik hieronder deel zijn sterk op mijn hart gedrukt. Vanwege de ruimte, neem ik niet altijd de volledige verzen op, dus neem alstublieft uw Bijbel erbij en lees ze samen met de context.

Dus hiermee wil ik de termen definiëren.

1. Verdrukking

Als ik het heb over de verdrukking, dan heb ik het over de tijd van Jakobs benauwheid (Jer. 30:7) en Daniëls 70e week (Dan. 9:24-27), wat ik verkort tot "D70". Deze periode van 7 jaar eindigt met de wederkomst van Jezus (Openb. 19:11-15, Zach. 14:3-4).

Dit is misschien een minder belangrijk punt, maar de "tijd van Jakobs benauwdheid" en "de 70e week van Daniël" zijn nauwkeuriger termen dan het woord "verdrukking". Het woord "verdrukking" betekent beproeving, problemen en benauwdheid. Jezus beloofde dat we in de wereld beproeving zouden hebben, maar het is toe te juichen, want Hij heeft de wereld overwonnen (Johannes 16:33). Verdrukking is op zich en van zichzelf niet iets wat we kunnen vermijden. We leven in een gevallen wereld en de tijden zijn moeilijk. Niemand is gevrijwaard van verdrukking, maar we hebben de overwinning van Christus en de hulp en troost van de Heilige Geest om ons erdoorheen te leiden en te ondersteunen.

Jezus beschreef de laatste helft van D70 als een tijd van grote verdrukking (Matt. 24:15-21). Deze zin beschrijft de schrijnende aard van het lijden en de nood die in de laatste 3,5 jaar van Jakobs benauwdheid op aarde zal komen.

2. Opname

Dit gebeurt wanneer Jezus uit de hemel komt om de Gemeente in de lucht te ontmoeten, maar niet daadwerkelijk terugkeert naar de aarde (1 Thess. 4:16-17).

Het woord "opname" staat niet in onze Bijbels. Het komt van het Latijnse "rapiemur" en betekent "ingehaald", net als hetzelfde woord in 1 Thess. 4:17. Het Griekse woord voor opname / ingehaald is "harpazo", wat "vastgrijpen, opnemen, wegnemen" betekent. Het beschrijft een krachtig wegnemen uit het gevaar. Het is niet hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor ascensie, wat betekent dat je zachtjes omhoog zweeft. Harpazo is wat u doet als uw kind de straat op rent en er een auto op haar inrijdt. Als waakzame en liefdevolle ouder 'harpazo' je haar.

De Schrift beschrijft deze gebeurtenis ook als de verschijning van onze Heer Jezus Christus.

  "Terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze Zaligmaker, Jezus Christus." Titus 2:13

  "Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad." 2 Tim. 4:8.

Paulus schreef aan Timotheüs,

 "Om dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen, tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus. De zalige en alleen machtige Heere, de Koning der koningen en Heere der heren, zal die op Zijn tijd laten zien," (1 Tim. 6:14-15).

En dan hebben we dit prachtige vers:

 "Ik bezweer u, ten overstaan van God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk:" (2 Tim. 4:1).

Dit is verbluffend. Paulus noemt het oordeel:

a) voor de levenden en de doden (twee verschillende groepen)
b) bij Zijn verschijnen en in Zijn Koninkrijk (twee verschillende tijden)

Dit kan het duidelijkste onderscheid zijn tussen de opname en de tweede komst. De levenden zijn degenen die wedergeboren zijn, ook al slapen ze "in Jezus" of zijn ze dood in Christus. De levenden worden beoordeeld op de troon van het oordeel van Christus, waar Jezus beloningen zal aanbieden op basis van onze werken. Schrijvend aan gelovigen, vertelt Paulus ons dit:

 "Want wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. Maar wij hebben goede moed en wij hebben er meer behagen in om uit het lichaam uit te wonen en bij de Heere in te wonen. Daarom stellen wij er ook een eer in, hetzij inwonend, hetzij uitwonend, om Hem welbehaaglijk te zijn. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad." (2 Kor. 5:7-10)

 "Want niemand kan een ander fundament leggen dan wat gelegd is, dat is Jezus Christus. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij op het fundament gebouwd heeft, standhoudt, zal hij loon ontvangen. Als iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Hijzelf echter zal behouden worden, maar wel zo: als door vuur heen." (1 Kor. 3:11-15)

()

Vergelijk nu de volgende twee uitspraken die na de 70e week van Daniël gebeuren en voor het duizendjarige koninkrijk:

A. Aan het begin van het duizendjarige koninkrijk: het oordeel van de overblijfselen van de heiligen die stierven in de tijd van Jakobs benauwdheid:

 "En ik zag tronen, en zij gingen daarop zitten, en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het Woord van God, en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus, duizend jaar lang. Maar de overigen van de doden werden niet weer levend, totdat de duizend jaar tot een einde gekomen waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deelheeft aan de eerste opstanding. Over hen heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn, en zij zullen met Hem als koningen regeren, duizend jaar lang." (Openb. 20:4-6)

B. Aan het einde van het duizendjarig koninkrijk: het oordeel van de zondaars, ook wel bekend als "de doden":

 "En ik zag een grote witte troon, en Hem Die daarop zat. Voor Zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, overeenkomstig hun werken. En de zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen." (Openb. 20:20:20 en Openb. 20:11-15)

3. Opname vóór de verdrukking, opname vóór de toorn, opname na de verdrukking

Pre-verdrukking opname is de term die de meeste mensen gebruiken en begrijpen met betrekking tot de doctrine van de harpazo van de Gemeente vóór een Daniels 70e week. Ik beschouw het niet als een nauwkeurige term om de hierboven genoemde redenen, maar ik gebruik het wanneer het nodig is ter verduidelijking. Voorafgaand aan de toorn, of midden-verdrukking, verwijst het naar de theorie dat de Gemeente de eerste helft van de 70e week van Daniël zal doormaken, maar vóór de tweede helft, die de schalen van de toorn bevat, die over de aarde worden uitgestort. Na-verdrukking is het idee dat de opname plaatsvindt aan het einde van de 70e week van Daniël.

4. Gemeente

Onderscheiden van de overblijfselen van de heiligen die tot Christus komen in de tijd van Jakobs benauwdheid, is de Gemeente, het lichaam van Christus. Dat is gemaakt uit alle gelovigen, Joden en heidenen in het tijdperk van de gedeeltelijke blindheid van Israël, die gered worden door de genade door het geloof, niet door werken. Ons geloof is in het bloed van Jezus die voor onze zonden aan het kruis heeft betaald. Wij zijn verzegeld met de Heilige Geest en onze redding is zeker. De Gemeente heeft Israël NIET vervangen.

5. Israël

De uitverkorenen van God, met wie Hij een eeuwig verbond heeft. Hij zal hen vergeven en redden. (Rom. 11:25-32)

6. 2e Komst

De Wederkomst is wanneer Jezus terugkeert naar de aarde met Zijn lichaam, en Zijn voeten op de grond zet, na de 70e week van Daniël. Hij zal Zijn vijanden in de Armageddon bestrijden en Zijn koninkrijk oprichten. (Openb.1:7, Zach.12:10-14, Openb.19:11-21)

()

De opname: een mysterie, onthuld aan Paulus

De wegneming van de gelovigen en de opstanding van de doden in Christus komt voort uit de leer van Paulus. Hier is wat de Heer hem geopenbaard heeft, en hier ontvangen wij de leer van het wegnemen van het lichaam van Christus, ook wel bekend als de opname:

 "Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden." (1 Kor. 15:51-52)

 "Want dit zeggen wij u met een woord van de Heere, dat wij die levend zullen overblijven tot de komst van de Heere, de ontslapenen beslist niet zullen voorgaan. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden." (1 Thess. 4:15-18)

Mensen debatteren over de tijdstip van de opname, niet over dat er noodzakelijkerwijs een is. Ik zou zeggen dat de meeste christenen, zo niet alle, het erover eens zijn dat er een wegneming & opstanding van gelovigen zal zijn. Dit is super duidelijk in de Schrift. Waar we het niet over eens zijn, zit vooral in het tijdstip. Is de opname van de Gemeente vóór de 70e week van Daniël? Is het 3,5 jaar verder? Treedt het op aan het einde, na de antichristelijke regering plus het merkteken van het beest ? Maakt het echt wat uit?

Ja, de Schrift zet de harpazo van de Gemeente vóór de tijd van Jakobs benauwdheid. De opname is hoe de Heer Zijn lichaam van de aarde verwijdert voor de 70e week van Daniël, omdat de Gemeente geen deel kan uitmaken van de tijd van Jakobs benauwdheid. (Meer daarover hieronder.)

Bovendien komt een groot deel van het misverstand over het tijdstip van de opname voort uit een slechte basis: de vervangingstheologie. Deze satanische leer leert ten onrechte dat de Gemeente Israël heeft vervangen - een leugen van de vader van de leugen, die leidt tot (of in ieder geval ondersteunt) de misleiding rond de opname. Ik geloof dat de verwarring of onenigheid erover kan worden verminderd of geëlimineerd als we het doel van de Gemeente begrijpen en ook het onderscheid tussen de Gemeente en Israël begrijpen.

Het erkennen van deze twee verschillende groepen, Israël en de Gemeente, is de sleutel tot deze discussie.

In het tijdperk van de genade (Ef. 3:1-11) is de Gemeente gevormd door iedereen (Jood en niet-Joods) die erop vertrouwt dat Jezus voor onze zonden heeft betaald met zijn eigen bloed aan het kruis. Wij worden gered door genade door het geloof alleen in het voltooide werk van het Lam. Het doel van de Gemeente is tweeledig: het lichaam van Christus zijn, en Israël tot jaloezie oproepen.

Wij weten uit de Schrift dat Jezus, Yeshua de Messias, alleen naar de "verloren schapen van het huis Israël" is gezonden. (Matt. 15:24) Paulus de Apostel werd uitverkoren en door God naar de heidenen gezonden, nadat Israël Jezus had verworpen. Zoals een van mijn favoriete leraren, Robert Breaker, uitlegt, had Israël drie kansen voordat dit gebeurde, maar ze verwierpen God alle drie keer:

Omdat Israël zo geheel en van ganser harte God verwierp, wendde God zich tot de heidenen:

 "Maar toen de Joden de menigten zagen, werden zij met afgunst vervuld en spraken tegen wat er door Paulus gezegd werd; zij spraken niet alleen tegen, maar lasterden ook. Maar Paulus en Barnabas zeiden vrijmoedig: Het was nodig dat het Woord van God eerst tot u gesproken zou worden, maar aangezien u het verwerpt en uzelf het eeuwige leven niet waard oordeelt, zie, wij wenden ons tot de heidenen. Zo immers heeft de Heere ons geboden: Ik heb u tot een licht voor de heidenen gesteld, opdat u tot zaligheid zou zijn tot aan het uiterste van de aarde." "Toen nu de heidenen dit hoorden, verblijdden zij zich en prezen het Woord van de Heere, en er geloofden er zovelen als er bestemd waren voor het eeuwige leven." (Handelingen 13:45-48)

"

 Laat het u dan bekend zijn dat de zaligheid van God aan de heidenen gezonden is, en die zullen luisteren!" (Handelingen 28:28)

God deed dit om de uiteinden van de aarde te redden (zegene de Heer, o mijn ziel! En alles wat in mij is, zegene Zijn heilige naam!) en daarmee de Joden tot jaloezie te provoceren. (Rom. 10:19-20, Rom. 11:11-15)

()

We moeten iets begrijpen. Als Israël de Messias had ontvangen toen Hij voor de eerste keer kwam, zou de Gemeente zoals ze nu is, niet bestaan!

Gods verborgenheden en plannen zijn niet ongegrond. Als de natie Israël Hem niet had afgewezen, zou er geen behoefte zijn aan dit gesprek. Wij het lichaam bestaan omdat God de Joden wilde provoceren tot jaloezie. Denk daar eens over na!

Ondanks de afwijzing van Christus door Israël weten we dat heel Israël gered zal worden. (Rom. 11:26) Vandaag de dag worden Joden en heidenen door geloof gered door genade. We noemen dit het tijdperk van genade. Het is het tijdperk van de Gemeente en het is ook het tijdperk van de gedeeltelijke blindheid van Israël. Maar aan dit tijdperk komt een einde. De Schrift zegt ons duidelijk dat Israël niet altijd gedeeltelijk blind zal zijn. Op dit moment is het enige wat voor Israël van belang is, dat de volgelingen van Yeshua niet proberen om hen proselieten te maken. Wanneer wordt Israël eigenlijk jaloers? Wat gebeurt er? Welke monumentale gebeurtenis opent hun ogen? Hoe verloopt de overgang?

En hoe zit het met het evangelie? Openbaring beschrijft duidelijk degenen die de geboden van God (werken) onderhouden, het geloof van Jezus hebben en het eeuwige evangelie (Openb. 12:17, Openb. 14:6-7, Openb. 14:9-13). Dit is niet hoe wij vandaag de dag gered worden (Ef. 2:8-9, Ef. 1:12-14, Handelingen 15:8-9, Handelingen 26:17-18, Rom. 3:20-30, Rom. 11:20), dus in het licht van het evangelie. Hoe eindigt het ene tijdperk als de andere begint?

Zie ook: https://youtu.be/jWpfLMR1ZXE -Is het geloof alleen in elke verdeling? \\ - https://youtu.be/txvRSGUfFM4 -Zijn er christenen in de verdrukking? \\ - https://youtu.be/gN7ENkB1VL0 - Het evangelie van de verdrukking \\ https://youtu.be/A4ZmstKqDJg - Het evangelie van de verdrukking is NIET hetzelfde als het evangelie van Paulus].

Waarom de verrukking van de Gemeente moet gebeuren vóór de 70e week van Daniël

De Schrift staat vol met voorafschaduwingen en voorbeelden van hoe God Israël voor hun zonde heeft gestraft. Ze zaten 40 jaar lang in de woestijn. Vanaf nu heeft Israël ongeveer 40 jubeljaren in een spirituele wildernis gezeten. Op een dag zal God weer oppakken waar Hij is opgehouden; Hij heeft een eeuwig verbond met Israël en zal hen vergeven en herstellen. Kijk eens naar deze Schriften. Lees ze langzaam en vergelijk ze met elkaar. Ik bid dat de Heilige Geest u zal leiden en tot u zal spreken terwijl u leest.

Duizenden jaren geleden werd de gedeeltelijke blindheid van Israël en het uitlokken van woede en jaloezie door God door Mozes voorspeld:

 "Hij zei: Ik zal Mijn aangezicht voor hen verbergen; Ik zal zien wat hun einde is, want zij zijn een totaal verdorven generatie, kinderen in wie geen enkele trouw is. Zíj hebben Mij tot na-ijver gebracht met wat geen God is; zij hebben Mij tot toorn verwekt door hun nietige afgoden. Ík zal hen daarom jaloers maken door wat geen volk is, door een dwaas volk zal Ik hen tot toorn verwekken." (Deut. 32:20-21)

Paulus herhaalde deze woorden toen hij schreef:

 "Maar zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest. Jesaja zegt namelijk: Heere, wie heeft onze prediking geloofd? Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. Maar ik zeg: Hebben zij het dan echt niet gehoord? Zeker wel: Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan, en hun woorden tot de einden van de wereld. Maar ik zeg: Heeft Israël het dan niet begrepen? Ten eerste is het Mozes die zegt: Ik zal u jaloers maken door wat geen volk is; door een onverstandig volk zal Ik u tot toorn verwekken. En Jesaja durft het aan te zeggen: Ik ben gevonden door hen die Mij niet zochten, Ik heb Mij geopenbaard aan hen die naar Mij niet vroegen. Met het oog op Israël zegt Hij echter: Heel de dag heb Ik Mijn handen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk." (Rom. 10:16-21)

Paulus ging verder met te zeggen,

 "Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat:

"De Verlosser zal uit Sion komen en zal [zie Openb. 19:11-15, Zach. 12:7-14].
de goddeloosheden afwenden van Jakob.
En dit is het verbond van Mij met hen,
wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

"Zij zijn weliswaar wat het Evangelie betreft vijanden vanwege u, maar wat de verkiezing betreft geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. Zoals ook u immers voorheen God ongehoorzaam was, maar nu ontferming verkregen hebt door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden, opdat ook zij door de ontferming die u bewezen is, ontferming zouden verkrijgen. Want God heeft hen allen in hun ongehoorzaamheid opgesloten om Zich over allen te ontfermen." (Rom. 11:25-32)

 "Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten." Micha 5:2

()

Let op de soortgelijke boodschap in deze twee verzen:

 "Blindheid is er voor een deel van Israël, totdat de volheid van de heidenen binnen is gekomen." (uit Rom. 11:25)

 "Daarom zal Hij hen opgeven, totdat zij, die gebaard heeft, bevallen is" (uit Micha 5:2).

Hier zien we een tijdelijke opzijzetting van Israël, die duidelijk en definitief ten einde komt. God heeft Zijn gezicht niet voor altijd voor Israël verborgen; in feite vertelt Hij ons duidelijk wanneer Hij tot hen zal terugkeren en hen zal herstellen: wanneer de volheid van de heidenen is binnengegaan en wanneer zij die barende is, is bevallen.

Daarom is Openbaring 12 zo'n cruciaal hoofdstuk in deze tijd. Vorig jaar, op 23 september 2017, waren we getuige van een hemelse uitlijning die overeenkwam met Openb. 12:1-2 en die ons wees op de opvallende beeldtaal van een vrouw die bevalt. Het was als een enorme markering op een kaart: U BENT HIER. In de maanden daarna toont de ontvouwende convergentie zonder twijfel aan dat we de vervulling van deze profetie naderen.

Kijk naar Jesaja:

"Voordat zij weeën kreeg, heeft zij gebaard. Nog voor een wee over haar kwam, heeft zij een jongetje ter wereld gebracht. Wie heeft ooit zoiets gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou een land geboren kunnen worden op één dag? Zou een volk geboren kunnen worden in één keer? Maar Sion heeft nauwelijks weeën gekregen, of zij heeft haar zonen al gebaard." Jes. 66:7-8

Zion is het hemelse Jeruzalem. Paulus sprak over haar toen hij zei: "Want deze Hagar is de berg Sinaï in Arabië, en komt overeen met Jeruzalem, dat nu is, en in slavernij is met haar kinderen - maar het Jeruzalem boven is vrij, dat is de moeder van ons allen" (Gal.4:7-8). (Gal. 4:25-26) Dit zijn wij! Heiligen, WIJ zijn de geboorte die voor het baren komt; wij zijn de kinderen van de vrije vrouw, de kinderen en erfgenamen van de genade, van hen die een 'erfdeel is gegeven onder al de geheiligden'. (Handelingen 20:32)

"Maar wat zegt de Schrift? "Jaag de slavin [gesymboliseerd door Hagar / de wet] en haar zoon [Ismaël/het vlees] weg, want de zoon van de slavin zal niet erven met de zoon van de vrije vrouw". Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen van de slavin, maar van de vrije." (Gal. 4:30-31)

Dus terwijl de opname voor de Gemeente is, gaat het eigenlijk om Israël en Jeruzalem.

Om samen te vatten wat we tot nu toe hebben behandeld, leert de Schrift dat God de verborgenheid van de Gemeente en het heil van de heidenen aan Paulus heeft geopenbaard. De reden? Om de Joden tot jaloezie te wekken. Maar God heeft een eeuwig verbond met Israël en zal naar hen terugkeren. De vraag is, hoe en wanneer zal dit alles worden bereikt? Ik geloof dat de Bijbel onthult dat de geboorte-voor-het-baren de voor-Daniels-70e week opname is, en de baring niets anders is dan de tijd van Jakobs benauwdheid. (Jer. 6:24, Jesaja 21:2-3)

Daniels 70e week is voor Israël en heeft een specifiek doel. Heel duidelijk heeft de engel Gabriël dit aan de profeet Daniël geopenbaard:

 "Zeventig weken zijn er bepaald over uw volk [Israël] en uw heilige stad [Jeruzalem] om de overtreding te beëindigen, de zonden te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen, om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen, om visioen en profeet te verzegelen, en om de Heiligheid van heiligheden te zalven.". Dan. 9:24 9:24

()

Verzoening, toorn en vernietiging

De eerste negenenzestig weken werden 2000 jaar geleden vervuld. De laatste, de zeventigste, en waar we de zinsnede "De 70ste week van Daniël" krijgen, blijft over. De Gemeente maakte geen deel uit van de eerdere negenenzestigste week en zal volgens de Schrift ook geen deel uitmaken van de laatste.

Laten we teruggaan naar 'harpazo'. Het is een plotselinge en snelle wegrukking uit het gevaar. Wanneer moet dit gebeuren? Paulus legt het duidelijk uit:

 "Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten. Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen. U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn. Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken. Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven." (1 Thess. 5:2-10)

 "God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door Zijn bloed, door Hem behouden worden van de toorn. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van Zijn Zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door Zijn leven." (Rom. 5:8-10)

Vergeef de taalles hier, maar onverwachte vernietiging komt over "hen". "Zij" zullen niet ontsnappen. "U" is niet hetzelfde als "zij" of "hen". Hoe ontsnapt u aan de onontkoombare onverwachte vernietiging die als een strik zal vallen over ALLE mensen die wonen op het oppervlak van de hele aarde?

Jullie zijn ge-harpazo'd. Snel weggerukt.

 "Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. Want als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.". (Lucas 21:34-36)

Kijk wat Jezus tegen de trouwe Gemeente zegt:

 "Omdat u het woord van Mijn volharding hebt bewaard, zal Ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal, om hen die op de aarde wonen te verzoeken." (Openb. 3:10)

Hoe zal Jezus de trouwe Gemeente behouden van het uur der beproeving, de barensweeën, die over de hele wereld zal komen? Volgens de Schrift, Hij harpazo't hen.

"Ja, maar, ons is alleen beloofd om aan de toorn te ontsnappen."

Deze uitspraak komt van hen die geloven dat de toorn van God halverwege de 70e week van Daniël begint, vermoedelijk omdat de schalen van toorn tegen het einde van de week zullen worden uitgestort. Omdat we niet tot toorn zijn bestemd, concludeert deze theorie dat de Gemeente halverwege, voordat de toorn begint, weggenomen zal worden.

Een paar punten hierover. De Schrift is er duidelijk over dat de toorn van God aan het begin van Jakobs benauwdheid komt (Ez.38:18-19, Openb. 6:16-17). Voordat de trompetten beginnen, zijn de 144.000 verzegeld op hun voorhoofden om ze te redden en te beschermen (Openb. 7:2-3), omdat ze niet weggenomen waren en op aarde verblijven gedurende deze tijd. Dit toont aan dat er een serieuze verandering heeft plaatsgevonden. De geredde mensen in het tijdperk van genade worden verzegeld door de Heilige Geest in ons hart (Ef. 1:13-14, 2 Kor. 1:21-22), dus dit beschrijft een andere tijd dan de tijd waarin we nu zijn.

Verder zeg ik met nederigheid dat het exegetisch (lezen in de tekst) is om te zeggen dat 1 Thess. 5:9 alleen spreekt over Gods toorn. God is niet de enige met toorn gedurende de laatste dagen. Openb. 12:12 toont duidelijk ook de toorn van de duivel aan: "Daarom verheugt u, o hemel, en gij die in hen woont! Wee de bewoners van de aarde en de zee! Want de duivel is tot u neergedaald met grote woede, omdat hij weet dat hij een korte tijd heeft".

()

 "En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben." (Openb. 12:17)

Wacht: de overigen, de resterende?

Dit klinkt net als wat we lezen in Micha 5:2.

 "Daarom zal Hij hen overgeven tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft. Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren, met de Israëlieten.".

Terug naar de toorn: Ik geloof dat de hele zeven jaar over de toorn gaat. Het wordt steeds erger, maar toorn is een andere manier om "de Dag des Heren" te zeggen. Beschouw Paulus' herinnering aan dat de Dag des Heren komt als een dief in de nacht. Hij stelt de Dag des Heren gelijk aan een plotselinge verderf. Maar, "God heeft ons niet tot toorn bestemd," zegt hij, "maar om verlossing te verkrijgen door onze Heer Jezus Christus". Redding is hier het tegenovergestelde van toorn. We zijn niet bestemd tot plotselinge verderf, en de passage stelt redding gelijk aan ontsnapping. Het is heel duidelijk. Een bepaald gedeelte in de 70e week-tijdlijn van Daniël als "voor-de-toorn" is een door de mens geconstrueerd concept. De enige echte voor-de-toorn-opname is de pre-verdrukking-opname.

Slotgedachten over de na-verdrukking wegname-theorie

Ik herhaal dat ik geen licht werp op het geloof van andere broeders en zusters in de Heer. Als ik voor mezelf spreek, wordt deze theorie meestal bijeengehouden door één vraag: waarom zou ik ontsnappen? Het zou niet logisch zijn dat de Gemeente zou worden vrijgesteld van de zevenjarige beproeving die de wereld te wachten staat. Op zijn minst zou het niet eerlijk zijn. Toen ik door diepten ging, geloofde ik ook dat lijden mij heiliger maakte, dus ik beschouwde het als een eer. Ik hoopte dat ik een martelaar voor Christus zou worden. (O, die zelfingenomenheid! De trots!)

Mijn overtuigingen werden versterkt door een gebrek aan begrip voor de verschillen tussen Israël en de Gemeente. Maar het ergste van alles was dat ik het evangelie niet begreep. En dit was de wortel. Nogmaals, als ik voor mezelf spreek, er was geen ruimte voor het evangelie van het geloof alleen in mijn na-verdrukking-opname theorie. En ook geen ruimte voor een evangelie van geloof plus werken in de voor-verdrukking opname-leer, want in een voor-verdrukking opname draait het allemaal om genade. En barmhartigheid. En de liefde voor onze Heiland. - Je bedoelt, we krijgen rust? We worden uit het gevaar gehaald door een waakzame en liefdevolle hemelse Vader? We zijn waardig om te ontsnappen omdat we rusten in wat Jezus voor ons heeft gedaan? We krijgen het om in de glorieuze aanwezigheid van Yeshua te zijn terwijl God Israël herstelt?

Hoewel dit geen verlossingskwestie is, zal wat je over God en het evangelie gelooft, je opname beïnvloeden. Ik smeek zachtjes en dringend bij u, geliefden. Als uw leer van de opname het niet eens is met het verwijderen van de Gemeente vóór de 70e week van Daniël, dan zal ik u niet vragen om van gedachten te veranderen. (Ik hoop dat u dat wel doet, maar het moet van de Heilige Geest komen die u leidt, en door de Schrift worden bevestigt. Maar ik zal u dit vragen: zult u nu ook stoppen en bidden en onderzoeken wat u gelooft over de genade? Gaat u dan het evangelie dat u gelooft opnieuw opzoeken? Zult u ervoor zorgen, als extra zekerheid, dat het evangelie dat u gelooft het evangelie is dat ons vandaag de dag redt? In deze tijd van genade? In deze tijd van de gedeeltelijke blindheid van Israël?

()

Ik zeg dit zo nederig als ik kan, maar de na-verdrukking-opname theorie valt niet alleen uit elkaar wanneer ik een groot aantal profetische Schriften tegenkom, waarvan ik er een aantal hierboven heb gedeeld, maar ook op vele andere punten. Hier zijn er een paar:

Natuurlijk geloof ik dat Hij dat is. Ben ik waardig om aan al deze dingen te ontsnappen? Niet in een miljoen jaar. In mijn vlees ben ik de leider van de zondaars, boosaardig, goddeloos, waardeloos en verdorven. Niets wat ik kan doen maakt me waardig. Maar dat is immers niet het punt? Als het vermijden van de verdrukking gebaseerd is op het feit dat ik goed genoeg ben, waarom moest Jezus dan sterven? En als ik door de beproeving heen moet omdat ik moet boeten voor mijn zonde, zeg me dan: heb ik het bloed van Jezus uitgesmeerd? Was Zijn dood niet genoeg? Deze twee opties zijn de enige logische conclusies voor deze theorie.

Dank zij aan God voor Zijn verlossing! Yeshua mijn Redder heeft mijn ziel gered van de hel en Hij redt mij van de toorn die komen gaat. Wat Hij voor mij heeft gedaan maakt mij waardig, en ik heb mijn vertrouwen gesteld in Hem die in staat is om mij te behoeden voor struikelen en mij onberispelijk voor te stellen in de aanwezigheid van Zijn heerlijkheid met buitengewone vreugde. (Judas 1:24)

Voor degenen onder ons die vandaag de dag in het lichaam van Christus leven, is het begrijpen van de 70e week van Daniël de enige geldige theorie die ons in de Schrift wordt gepresenteerd. Om het te begrijpen, moeten we de verborgenheden bestuderen die Jezus aan Paulus heeft geopenbaard, het doel van de Gemeente, de verschillen tussen de Gemeente en Israël, het eeuwige verbond dat God met Abraham heeft gesloten (de gaven en roeping van God zijn onherroepelijk), en het doel van de 70e week van Daniël, en we moeten het goede nieuws van het evangelie geloven.

De goedheid en vriendelijkheid van God gaat het menselijke begrip te boven. Ik dring er bij u op aan om de waarheid van de aard van God te geloven, die zijn toorn voor zijn vijanden reserveert (Nah. 1:2) maar barmhartigheid toont aan duizenden (Deut. 5:10). Ik geloof nederig dat velen die vasthouden aan een na-opname (of een voor-de-toorn) visie misschien niet volledig de diepte van Gods zoete genade hebben begrepen. Genade is wat we niet verdienen. Als we het werkelijk begrijpen, is ons enige eerlijke antwoord dankzegging, gehoorzaamheid, overvloedige liefde en vreugde.

()

Tot slot geloof ik niet in een "voor-verdrukking-opname" omdat ik bang ben voor de antichrist, of voor het afsnijden van mijn hoofd, of om te leven zonder warm stromend water, verse koffie of elektriciteit.

Ik geloof in een voor-verdrukking-opname omdat het de bijbelse waarheid is. Zelfs als je anders gelooft, als je gered bent, ga je toch mee in de opname. Maar tijdens deze laatste dagen voorafgaand aan de glorieuze verschijning van onze God en Redder, Jezus Christus, is het troost en vreugde om deze hoop vast te houden op zo'n zoete barmhartigheid die de Heer ons heeft gegeven.

Nog een laatste gedachte.

Jezus komt snel, geliefden. En Paulus vertelt ons dat Hij de kroon van gerechtigheid zal geven aan allen die Zijn verschijning liefhebben.

 "Verder is voor mij weggelegd de krans van de rechtvaardigheid die de Heere, de rechtvaardige Rechter, mij op die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die Zijn verschijning hebben liefgehad." (2 Tim. 4:8)

Als u niet gelooft dat deze verschijning is, wanneer Jezus komt om Zijn lichaam voor Zichzelf te ontvangen, ten opzichte van de na-verdrukking-opname verrukking, dan blijft dit voor u over:

 "Wee hun die verlangend uitzien naar de dag van de HEERE! Wat zal voor u die dag van de HEERE zijn? Duisternis zal hij zijn en geen licht!" Amos 5:18

Hebt u dan de dag van de verschijning van de Heer lief, of is het een wee voor u? Zijn wij kinderen van het licht of van de duisternis? (1 Thess. 5:5)

Het is eenvoudig om deze passages met elkaar in overeenstemming te brengen. De dag van de verschijning van de Heer is de wegname van het lichaam van Christus. De dag van de duisternis is de tijd van Jakobs benauwdheid.


Voor discussie.

Misschien kan ik niet op elke vraag of opmerking hieronder antwoorden, maar ik ben hoopvol gestemd dat we elkaar als lichaam van Christus kunnen bemoedigen, elkaar kunnen aansporen en dit volgens 2 Tim. 2:23-25 met nederigheid, zachtmoedigheid en respect.

Bron: The Pre-Trib Rapture is Solid Biblical Truth. Here's Why. - UNSEALED - World News | Christian News | Prophecy Updates