www.wimjongman.nl

(homepagina)

Anne Graham Lotz: door mijn kanker, God geeft mij een boodschap voor Israël

12 December 2018

"Het woord van de Heer kwam weer tot mij: 'Wat zie je? (Jer. 1:13).

Ik zit hier twee weken voor Kerstmis in een sneeuwstorm, tussen de terugkerende chemo-behandelingen in, en vraag me af.... wat "zie" ik?

Waarom ben ik op 70 jarige leeftijd getroffen met kanker? Mijn kanker is potentieel fataal. Het sloeg snel en onverwacht toe. Het vereiste een onmiddellijke, snelle, drastische chirurgie en vervolgbehandelingen, waaronder chemotherapie en bestraling. Door onze gebeden en de antwoorden van God geloof ik dat ik het zal overwinnen. Maar het woord van de Heer is tot mij gekomen: 'Anne, wat zie je?

Omdat ik het antwoord in het licht van mijn huidige omstandigheden heb overwogen, heb ik me afgevraagd ..... Zou het kunnen zijn dat mijn kanker op 70 jarige leeftijd meer is dan een toevallige toevalligheid?

In de Bijbel had God vaak Zijn woordvoerders de boodschap die Hij hen gaf levendig laten uitdragen.... voordat ze de boodschap aan de mensen bezorgden. Bijvoorbeeld:

-Hosea kreeg de opdracht om te trouwen met een vrouw die vervolgens ontrouw aan hem werd terwijl hij op een zeer persoonlijke manier het gebroken hart van God beleefde over het ontrouwe Israël (Hos. 1:11-14).

-Jeremia werd verteld om een linnen riem te kopen, te dragen, te begraven en vervolgens op te graven als het geruïneerd en nutteloos was om te laten zien dat God Jeruzalem aan Zichzelf gebonden had, maar dat zij niet naar Hem wilde luisteren, zodat Hij haar zou ruïneren en haar nutteloos zou maken (Jer.13:1-11).

-Jesaja beleefde zijn eigen visie van de Heer, hoog en zittend op de troon (Jesaja 6:1) voordat hij onthulde dat Gods volk ook de Heer zou zien. "De mensen die in de duisternis wandelden, hebben een groot licht gezien; zij die in het land van de schaduw van de dood wonen, op hen schijnt het licht" (Jesaja. 9:2). "Want ons wordt een kind geboren..... En zijn naam zal Wonderbaarlijke Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vader, Vredevorst genoemd worden" (Jesaja 9:6).

Jarenlang heb ik geloofd dat mijn leven verweven was met het volk Israël. Ik ben een week na haar wedergeboorte geboren. We zijn allebei 70 jaar oud. Zou het kunnen zijn dat God mij een boodschap voor haar heeft gegeven dat ik in mijn eigen ervaring beleef? Dit is wat ik schijnbaar zie.

In het 70e jaar van Israël:

-Aangezien mijn kanker een potentieel fatale ziekte is, loopt Israël ook het risico om op een potentieel fatale manier aangevallen te worden?

-Als mijn kanker plotseling en onverwacht buiten mijn schuld heeft toegeslagen, zal Israël dan ook buiten haar schuld plotseling en onverwacht worden getroffen door haar vijanden buiten haar schuld?

-Ik wordt niet onmiddellijk en snel verlost van de kanker. Zal Israël dan ook niet snel verlost worden van haar vijanden, zoals in de oorlog van 1967?

-Zal Israël, nu ik met chemotherapie van cel tot cel tegen de kanker moet vechten, zo ook haar vijanden regio per regio, dorp per dorp, straat per straat, huis per huis moeten bestrijden?

-Zoals ik me tot God heb moeten wenden om mijn verdediger, toevluchtsoord en kracht te zijn tijdens deze kanker, wordt het ook tijd dat Israël zich tot de God van haar vaderen, tot de God van Abraham, Isaak en Jakob wendt? De God van Mozes en Jozua en David? Nu, voordat het te laat is.

De waarschuwing die ik diep van binnen voel, is dat Israël in dit 70ste jaar, haar 70ste jaar, het gevaar loopt van een verrassingsaanval. Dit is de boodschap die God voor haar op mijn hart heeft gelegd:

Maar ook nu nog, verklaart de Heer, keer met heel je hart naar Mij terug, met vasten, met geween en met rouwklacht. Scheur uw hart, en niet uw kleren; bekeer u naar de Heer, uw God, want Hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan standvastige liefde, en Hij heeft berouw over het kwaad. Wie weet? Hij zou zich kunnen afwenden en toegeven, en Hij zou een zegen achter kunnen laten (Joël 2:12-14a).

En dit is de boodschap die God op mijn hart heeft gelegd voor jou en mij, voor Gods volk. Het is weer tijd om dat te doen: "Bid voor de vrede van Jeruzalem: 'Moge zij welvarend zijn die jou liefhebben! Vrede zij er binnen uw muren en veiligheid in uw torens! (Ps.122:6-7).

Het is tijd om te bidden voor Jeruzalem en voor het hele huis van Israël. Als u het ermee eens bent, sluit u zich alstublieft bij mij aan in gebed:

Onze Vader in de hemel. God van Abraham, Izaäk en Jakob. Vader van onze Heer Jezus Christus. Jij bent de Eeuwige IK BEN. Degene die alle tijden dezelfde zijt. Er is geen schaduw van omkeer bij U. U bent volledig aanwezig in elke generatie - verleden, heden en toekomst. U bent de Almachtige. Uw macht is niet verflauwd of uitgeput in de duizenden jaren van de menselijke geschiedenis. We weten dat U de wereld zo lief hebt gehad dat U ons de schat van de Hemel hebt gegeven toen U Uw enige Zoon naar de dood stuurde, zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Maar we weten ook dat Uw grote hart van liefde nog steeds verlangt om Uw zegen uit te stralen over de stad en de mensen die U op unieke wijze hebt uitgekozen als Uw eigen. Jeruzalem. Het Huis van Israël. De Joden.

Uw volk en de stad die Uw naam draagt, zijn omgeven door een grote hoeveelheid vijandige, boze mensen die het proberen te doden en te vernietigen. Mannen die de mensen onthoofden die weigeren hun kwade dogma's te omarmen, die degenen die weigeren om zich aan hun wil te onderwerpen levend begraven, die degenen kruisigen die geïdentificeerd zijn met Uw Zoon. En nu staan deze demonische krachten op het punt om uitgerust te worden met kernwapens en met MVW's. Ze graven tunnels onder de Israëlische grenzen, waarbij hun wapens en terroristen klaar staan om onschuldige mensen af te slachten. Uw volk wordt onderworpen aan een voortdurende spervuur van vijandelijke raketten en vurige parachutes die boerderijen en families, gemeenschappen en kinderen vernietigen, terwijl ze de vrede en sereniteit verbrijzelen. Het ene staakt-het-vuren na het andere belooft vrede, maar wanneer het land van Israël verdeeld is en zich overlevert voor vrede, wanneer mensen om vrede roepen, is er geen vrede. Bent U niet de God die heerst over alle naties? Macht en kracht liggen in Uw hand, en niemand kan U weerstaan. U bent de Verdediger van de zwakken. U bent onze Vluchthaven en Kracht. Een altijd aanwezige hulp in tijden van nood. (Psalm 46:1) Hoor ons, grote Jehova God.

Wij zijn gedwongen om voor Uw volk te bidden omdat zij hun vijanden aanzien zonder de inwonende kracht, wijsheid, vrede, troost, geborgenheid en hoop die U geeft aan hen door Uw Geest en door geloof in Uw Zoon, Jezus. Zij hebben geen diepe, gezegende zekerheid dat hun zonden vergeven zijn, dat het eeuwige leven voor hen is en dat er een hemelse thuis voor hen klaarstaat.

We zijn genoodzaakt om te bidden omdat.....

Gij hebt beloofd, dat Gij Uw volk een nieuw hart en een nieuwe geest in hen zult geven, dat Gij hun hart van steen zult wegnemen en hun een hart van vlees zult geven. [Ezekiel 11:19]
U hebt beloofd, dat U in de laatste dagen het huis van David en de inwoners van Jeruzalem een geest van genade en smeekbede zult uitstorten. [Zechariah 12:10-12]
U hebt beloofd dat U de ogen van de geestelijk blinden zult openen en zij op U zullen letten, op Hem die zij hebben doorboord. [Hand. 26:18, Zacharia 12:10]
U hebt beloofd dat heel Israël, stam voor stam, clan voor clan, familie voor familie, zal treuren om hun zonde van opstand en afwijzing van hun Messias. [Zacharia 12:11-14]
U hebt beloofd dat op die dag van nationale rouw en berouw, heel Israël zal worden gered. Dat de bevrijder uit Zion zal komen, dat U Jakob zich zal laten afkeren van goddeloosheid. [Romeinen 11:26-27]
U hebt beloofd, dat Gij hen zult redden van al hun zondig terugkeren en dat U hen zult reinigen. [Hosea 14:4]]
U hebt beloofd dat zij Uw volk zal zijn en U zult hun God zijn. [Ezechiel 37:23]
U hebt beloofd, dat U met hen een eeuwig verbond van vrede zult sluiten. [Ezechiel 37:26]
U hebt beloofd dat U op een dag, en wij geloven spoedig, 144.000 van alle stammen van Israël die verlost zijn en op wiens voorhoofd U Uw naam schrijft, opzij zult zetten om de verkondigers van het Evangelie aan de hele wereld te zijn. [Openb. 7:1-4, 14:1-5]
U hebt beloofd dat U uitgaat en zult strijden tegen de volkeren die tegen Uw volk opkomen; dat U Uw voeten weer op de Olijfberg zet; dat U Koning over de hele aarde zult zijn. [Zacharia 14:3-4,9]

O Abba Vader! We vragen niet om wat wij willen of wat we hopen. We vragen U om te doen wat U hebt gezegd! U bent de grote verbond houdende God. U werpt geen spottende blik op Uw kinderen. U houdt Uw woord. Dus....wees een muur van vuur rond Jeruzalem! Want: Uw macht en heerlijkheid in haar midden om haar met heel haar hart aan U terug te geven.

Voor de glorie van Uw grote naam, de Vredevorst....Yeshua de Messias, Amen

Bron: My Cancer…What Do I See? | Anne Graham Lotz - Angel Ministries