www.wimjongman.nl

(homepagina)

Hal Lindsey Report

7 september 2018

Nu we het einde van dit Genadetijdperk naderen, waarschuwt de Bijbel ons dat de aanvallen op de mensen van God dramatisch zullen toenemen.

In feite heeft Jezus zelf alle ware gelovigen gewaarschuwd dat zij vervolging kunnen verwachten omdat zij eenvoudigweg in Hem geloven en Hem volgen. De Nieuwe Levende Vertaling (NLT) zegt het in moderne taal. In Lucas 21:22 zei Jezus: "....er zal een tijd van grote vervolging zijn. Je wordt in synagogen en gevangenissen gesleept, en berecht voor koningen en gouverneurs omdat je mijn volgelingen bent".

De verwijzing naar "gesleept worden in synagogen" houdt in dat wij niet alleen vervolgd zullen worden door de seculiere autoriteiten, maar dat degenen die in Hem geloven en Hem volgen, vervolgd zullen worden door de "religieuze" machten van die dagen. In de tijd dat Jezus die woorden uitsprak, waren de rabbijnen, hogepriesters en het Sanhedrin de religieuze machten van die tijd.

Maar om er zeker van te zijn dat niemand het verkeerd begrepen heeft, maakte Jezus het slechts een paar zinnen later in Lucas 21:17 glashelder. Hij zei: "En iedereen zal je haten omdat je mijn volgelingen bent. (NLT)

Dus alleen al door deze waarschuwingen weten we dat de dingen intens en ongemakkelijk zullen worden voor degenen die de naam van Christus claimen.

Maar omdat Satan alles wat van God is haat, weten we dat deze tijden zullen leiden tot toenemende aanvallen op alles wat God nog vertegenwoordigt. En de waarheid van Gods Woord vertegenwoordigt.

Dat geldt ook voor Gods uitverkoren volk: de Joden. En het volk dat God beloofd heeft, zal in het einde van dit tijdperk opstaan: Israël.

Het is vooral belangrijk dat evangelische christenen die Israël steunen zich bewust zijn van de intense geestelijke oorlogsvoering daar. Wij, van alle mensen, moeten in staat zijn om de context te begrijpen waarin deze ontwikkelingen zich afspelen.

Het doel van satan is Israël te vernietigen. Als hij van buitenaf niet kan slagen, zal hij proberen het van binnenuit te vernietigen. Het wonderbaarlijke volk Israël is een schrijnend voorbeeld van de waarachtigheid van Gods Woord. Als Hij het zei, dan kunnen we het geloven.

God zei dat in de laatste dagen - ondanks de schijnbare onmogelijkheid ervan - dat de natie Israël herboren zou worden. En dat is het ook. Dat betekent dat we al het andere wat de Bijbel zegt kunnen geloven. En Satan kan dat eenvoudigweg niet tolereren. Hij moet dus alles doen wat in zijn macht ligt om het te vernietigen en te bewijzen dat God een leugenaar is.

Er ontvouwt zich vandaag de dag een drama in Israël dat perfect de inspanningen van Satan illustreert om Israël te destabiliseren en te vernietigen door het van binnenuit te verzwakken.

Israëls veiligheid wordt bewaakt en gegarandeerd door de geroemde - en gevreesde - Israëlische Defensie Strijdkrachten (IDF). In veel opzichten is de IDF de meest kritische instelling in Israël. Het beschermt Israël letterlijk tegen vernietiging door de vijandige naties die het omringen en de vijandige vijanden die op de loer liggen binnen zijn grenzen.

Het is bijna onmogelijk om het belang van het IDF voor het voortbestaan van Israël als natie te overschatten.

In het Israëlische regeringsstelsel benoemt de Minister van Defensie de "opperbevelhebber" van de IDF. Premier Benjamin Netanyahu het staatshoofd is niet de "opperbevelhebber". Het is de Hoogste militaire officier die het commando en de controle heeft over alle militaire strijdkrachten en operaties in Israël. Onnodig te zeggen dat het een zeer kritische positie is.

De Israëlische Minister van Defensie, Avigdor Lieberman, bereidt zich voor om zijn keuze te noemen. Hij heeft vier kandidaten voor de functie en het gerucht gaat dat hij die keuze heeft gemaakt.

Maar er is een wrijving.

Dit is hoe Caroline Glick, de Senior Bijdragende Redacteur bij de Jeruzalem Post, het beschrijft: "Vandaag de dag is de IDF Generale Staf in openlijke opstand tegen de regering en de burgers van Israël."

Dat klinkt extreem, maar hier in het kort. Zoals mevrouw Glick opmerkt, zijn er van de vier kandidaten voor "opperbevelhebber" twee opvallende en gevaarlijke problemen.

De ene heeft publiekelijk verklaard dat hij in Israël parallellen ziet met nazi-Duitsland.

De International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA) is een organisatie van 31 lidstaten, waaronder de VS en 24 lidstaten van de EU. Een van de elementen in de IHRA-definitie van "antisemitisme" is: "Het maken van vergelijkingen van het hedendaagse Israëlische beleid met dat van de nazi's". Dus deze kandidaat om de IDF te leiden, kwalificeert zich technisch gezien als een "antisemiet".

Het lijkt mij dat dit een probleem zou kunnen zijn in Israël!

Een tweede kandidaat heeft eerder verontrustende neigingen vertoond om Palestijnse wreedheden en terreurdaden te laten lopen. Hij heeft hen verontschuldigd als de normale antwoorden met verzachtende omstandigheden. Hij heeft moreel gezien gruwelijke Palestijnse terreurdaden (de brute moorden op vijf leden van een Joodse kolonistenfamilie) verdraaid als zijnde kleine incidenten van vandalisme door Joodse vechtersbazen.

In een bepaald geval van Palestijnse veiligheidstroepen die schoten op een ongewapende Joodse student, die het graf van Jozef verlieten, beweerde hij dat de IDF hetzelfde zou hebben gedaan.

Dani Dayan, momenteel de Israëlische consul in New York, antwoordde: "Het zwart maken van IDF-soldaten om Palestijnse misdaden te vergoelijken [is] een ernstige morele tekortkoming".

Deze kandidaat heeft zelfs kritiek geuit op de Israëlische steun onder leden van het Amerikaanse Congres.

Het is verontrustend dat de hoogste militaire leiding van Israël is geïnfecteerd met zulke schaamteloos anti-Israëlische overtuigingen. Als je publiekelijk verklaart dat Israël een fascistische staat aan het worden is. En als je impliceert dat moorddadige daden van Palestijns terrorisme moreel gelijkwaardig zijn aan daden van Joods kleingeestig vandalisme, zou je niet eens in de IDF moeten zitten, en nog veel minder om het te leiden!

Als gelovigen hebben we een bijbelse verplichting: "Bid voor de vrede van Jeruzalem..."(Psalm 122:6). Dat omvat het bidden voor bescherming tegen elke macht die tegen de vrede van Jeruzalem en Israël opkomt.

Zelfs als de dreiging vanuit de IDF-leiding komt!

Ik weet niet hoe u het ziet, maar één ding dat me ziek maakt, is de schaamteloze hypocrisie. Er was onlangs een overvloed daarvan te zien in de berichtgeving van de heersende media over het afscheid dat de natie nam van Senator John McCain.

Terwijl ik toekeek, vroeg ik me af waar al deze goodwill was toen senator McCain in 2008 voor het presidentschap ging.

Toen beschuldigde The New York Times hem van "het voeren van een campagne over partijpolitieke verdeeldheid, klassenoorlog en zelfs hints van racisme". (NYT, 3 november 2008).

Nu zegt dezelfde krant: "Mr. McCain werd..... gedreven door een erecode". Ze schreven zelfs dat hij "...hoop gaf voor de toekomst" (NYT 25 augustus). (NYT 25 augustus 2018)

Van de man waarvan ze zeiden dat hij "klassenstrijd en... racisme" bevorderde, werd hij op mysterieuze wijze de man wiens voorbeeld "hoop voor de toekomst" geeft.

Oh, broeder.

Dezelfde media die in 2008 geen goed woord over senator McCain (of gouverneur Palin) konden zeggen, werden plotseling gevuld met lovende woorden. Maar, helaas, ik denk dat de echte reden voor hun vurigheid in het eren van McCain niet hun liefde voor hem was, maar hun haat voor iemand anders.

Begin augustus deed Business Insider verslag van een opiniepeiling waaruit bleek dat John McCain het op twee na minst populaire lid van de Senaat van de Verenigde Staten was. Toch hebben de media over zijn dood en begrafenis bericht alsof hij een populaire Amerikaanse president was geweest.

Niet veel eerlijkheid daar.

Ondanks mijn frustratie over de ademloze overdrijving van deze week, waardeer ik wel wat dingen over het levensverhaal van McCain. Op het tv-programma van deze week ga ik een paar van die diepe momenten met u delen.

Tot slot: soms verwarren we "discipel" met "apostel". We denken: "Ja, Jezus had een speciale relatie met Petrus, Jacobus, Johannes en de andere discipelen. Maar de zinsnede "de andere discipelen" omvat allen die Hem hebben aanvaard en gevolgd. Ik hoop dat dit ook voor jou geldt.

De Bijbel, zowel in het Oude als het Nieuwe Testament, schetst een prachtig beeld van Jezus als onze bemiddelaar.

Hij vertelde Zijn discipelen specifiek dat Hij voor hen had gebeden. En het wonderbaarlijke is dat, net zoals Hij voor Petrus voorbede deed, Jezus voor u en mij bemiddelt.

Hij is onze hogepriester. Jezus is de enige tussenstap die we nodig hebben tussen God de Vader en onszelf. En Hij bemiddelt voortdurend voor ons.

In feite vertelt Hebreeën 7:25 ons dat "Hij altijd leeft om voorbede te doen voor [ons]......"

Onze verlossing, door zijn offergave, stelt ons in staat om rechtstreeks met God te communiceren. Maar het biedt ons ook nog een andere spannende mogelijkheid: wij zijn ook priesters. Openbaring 1:6 vertelt ons: "Hij heeft ons tot een koninkrijk van priesters voor God zijn Vader gemaakt" (NLT).

Praktisch gezien betekent dit dat we rechtstreeks naar God kunnen gaan, niet alleen voor onze eigen noden, maar ook voor anderen. In 1 Timotheüs 2:1 zegt Paulus: "Ik roep op tot smeekbeden en gebeden, verzoeken en dankbetuigingen voor alle mensen".

Het is de taak van een priester om mensen voor God te vertegenwoordigen en namens God met mensen te spreken. Iedere gelovige heeft dit enorme voorrecht.

1 Petrus 2:9 zegt: 'U bent een uitverkoren volk, een koninklijk priesterschap... opdat u de uitmuntendheid van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot Zijn wonderbaarlijke licht mag verkondigen.' Jezus heeft ons niet alleen verlost van de zonde en de eeuwige veroordeling, maar Hij heeft ons ook 'vriend' genoemd en ons in een priesterlijke gemeenschap met Hemzelf gebracht.

Wat een genade! Wat een barmhartigheid! Wat een gunst!

Gods zegen, Hal Lindsey

Bron: Hal Lindsey