www.wimjongman.nl

(homepagina)

Velen in Amerika zijn opgewonden over de komende zonsverduistering in augustus!

Hier is de beste website link voor de verduistering op 21-8-2017.

Wat zegt de Schrift over zonsverduisteringen:

Genesis 1:14 - En God zei: Laten er lichten zijn aan het hemelgewelf om scheiding te maken tussen de dag en de nacht; en laten zij zijn tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en jaren!

Lukas 21:25,26 - En er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, en op de aarde benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden.

Lukas 21:28 - Wanneer nu deze dingen beginnen te geschieden, kijk dan omhoog en hef uw hoofd op, omdat uw verlossing nabij is.

Lukas 21:31,32 - Zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien geschieden, weet dan dat het Koninkrijk van God nabij is. Voorwaar, Ik zeg u dat dit geslacht zeker niet voorbij zal gaan, totdat alles geschied is.

Lukas 21: 34-36 - Wees op uw hoede dat uw hart niet op enig moment bezwaard wordt door roes en dronkenschap en door zorgen over de alledaagse dingen, en dat die dag u niet onverwachts overkomt. ant als een strik zal hij komen over allen die op het hele aardoppervlak wonen. Waak dan te allen tijde en bid dat u waardig geacht zult worden om al die dingen die gebeuren zullen, te ontvluchten, en om te kunnen bestaan voor de Zoon des mensen.

Dus in bijbelse termen: wat betekent een zonsverduistering specifiek, hoe dan ook?

Vanuit bijbels oogpunt lezen we dat een zonsverduistering een teken van God is. In Genesis 1:14 verklaarde God dat dit zo was. Het is een teken dat buiten de controle van de mens ligt en deze kan het niet manipuleren. Zonsverduisteringen worden profetisch betekenisvol en relevant wanneer de mens de timing volgens de bijbelse kalender begrijpt en waar ze gebeuren. Dan kijken we naar de patronen die verbonden zijn aan historische gebeurtenissen.

Aangezien de zon groter is dan de maan, vertegenwoordigt de zon alle naties van de wereld, aangezien de wereld ook de zon volgt voor zijn kalender en de maan de natie van Israël vertegenwoordigt, aangezien hun kalendermaanden zijn gebaseerd op de maancyclus. Niet elke zonsverduistering is een teken van God. Maar God gebruikt zonsverduisteringen als waarschuwingen voor de naties als hun paden de profetische betekenis doorkruisen, en nog meer als ze op bijbelse kalenderdatums vallen.

Laten we nu eens kijken naar zowel bijbelse als historische patronen. Velen kennen het verhaal van Jona en Ninevé uit de bijbel, maar niet de historische achtergrondgebeurtenissen over wat er daarvoor al gebeurde, voordat Jona kwam, en waarom ze zich bekeerden. In 765 v.Chr. brak er een pest uit in Ninevé, waardoor zelfs de koning niet ten oorlog kon gaan, zoals de gewoonte was. Dit werd gevolgd door een burgeroorlog en daarna door nog een andere pest! Een archeologische vondst van cuneiform [wigvormige] tabletten werden gevonden in de 19e eeuw waarop alle gebeurtenissen in Ninevé worden beschreven.

Een beroemde verduistering die in de tabletten wordt genoemd, staat nu bekend als de Bur-Sagale-verduistering, die door de NASA gedateerd wordt op 15 juni 763 voor Christus. Het pad van deze totale verduistering was direct over Ninevé. Zo zagen de Ninevieten dat de toorn van God over hen kwam, al voordat Jona een paar maanden later aankwam. Toen Jona aankwam, waren ze rijp voor de bekering! God weet hoe de zon en de maan te gebruiken zijn voor tekenen! Het was de eerste van Elul toen Jona 40 dagen lang profeteerde. De maand Elul staat bekend als de maand van bekering in voorbereiding op de 10 Dagen van Ontzag vanaf het Bazuinenfeest tot aan Jom Kippoer, de dag van het oordeel. Dit is dezelfde periode van 40 dagen waarin Mozes de berg opging om het nieuwe stel tafels te ontvangen op Jom Kippoer, waardoor het oordeel voorkomen werd. Dit zijn dezelfde 40 dagen die Johannes de Doper in de woestijn doorbracht met het prediken van berouw en het pad effenen voor de komst van de Heer.

Laten we eens kijken naar een ander historisch patroon:

Er wordt gezegd dat WO-1 ongeveer 4 jaar duurde van 1 augustus 1914 tot 11 november 1918. Drie weken later, op 21 augustus 1914, was er een totale zonsverduistering met een pad van totale verduistering dat rechtstreeks over Oost-Europa en het Ottomaanse Rijk ging, waaronder Ninevé. Dit was een teken van de betrokkenheid van Oost-Europa en de komende vernietiging van het Ottomaanse Rijk in de Eerste Wereldoorlog. Deze zonsverduistering gebeurde gewoon op de nieuwe maan van de maand Elul, beginnend met de maand van bekering in Gods uurwerk en met dezelfde datum als van deze 21 augustus, wanneer opnieuw de verduistering begint op de nieuwe maan van de maand Elul!

Op 6 april 1917 nam de VS deel aan de oorlog. Dit jaar is het de 100e verjaardag.

Op 6 juni 1918 begon de Slag van Belleau Wood, met de 2e VS Infanterie Divisie. Tijdens het 3 weken durende gevecht tegen de Duitsers, ervaren de Amerikanen hun eerste significante slagveld-slachtoffers als er 5.000 worden gedood.

Bron voor Geschiedenis waarnaar wordt verwezen.
The History Place

Op 8 juni was er een totale zonsverduistering in Amerika die bijna identiek was aan die welke er in augustus van dit jaar komt. Hier is het pad van de 1918 WO-1-verduistering:

()

Hier is het 21e zonsverduisteringspad van 21 augustus:

()

Dus na bijna 100 jaar zullen we op deze 21e augustus 2017 weer een totale zonsverduistering over de Verenigde Staten krijgen. Dit is opnieuw aan het begin van de maand van bekering bij de nieuwe maan van Elul! Kan God ons een waarschuwing geven, dat we ons moeten bekeren, zoals Ninevé, of dat anders het oordeel naar de Verenigde Staten zal komen! De timing kan niet duidelijker zijn! We vinden zeven jaar later op 8 april 2024 een andere totale zonsverduistering, die van het zuiden naar het noordoosten over de Verenigde Staten loopt, waarbij St. Louis in de kruisbanen ligt van de twee verduisteringen. 8 april is belangrijk omdat het dan 1 Nisan is, het begin van het bijbelse jaar! Het is de verjaardag van de Toewijding van de Tabernakel van Mozes, toen God zichzelf bevestigde in de zaken van de mensen met Zijn heerlijkheid die naar de aarde kwam. Het gebeurde op de dag dat Aarons twee zonen, Nadab en Abihu, stierven.

Hier is het pad van de 8 april 2024-zonsverduistering:

()

De kruisende banen over St. Louis:

()

Een ander zeer belangrijk teken in de hemel volgt dit jaar een maand later tijdens de Dagen van Ontzag met Rosh Hashana op 1 Tishri en Jom Kippoer op 10 Tishri. Er zal een vervulling zijn van de gebeurtenissen aan de hemel zoals beschreven in het Boek van Openbaring

Openbaring 12:1,2 - En er verscheen een groot teken in de hemel: een vrouw, bekleed met de zon, en de maan was onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. En zij was zwanger en schreeuwde het uit in barensnood en in haar pijn om te baren.

De vrouw, bekleed met de zon, is het sterrenbeeld Virgo, Maagd, en vertegenwoordigt het volk Israël. De 12 sterren vertegenwoordigen de twaalf stammen van Israël. Interessant is de constellatie Leo, Leeuw, die boven de Maagd staat en bestaat uit 9 sterren. De Leeuw vertegenwoordigt specifiek de stam van Juda. Het gebeurt dit jaar tijdens de Dagen van Ontzag. Dan zullen drie planeten aan de constellatie van Leeuw deelnemen als 12 sterren tijdens de Dagen van Ontzag! De Maagd zal bekleed zijn met de zon en de maan zal onder haar voeten zijn, de vervulling van dit teken met de precieze details!

Zoals gezegd in mijn boek "Blood Moons Decoding the Imminent Heavenly Signs", waar ik de verduistering noemde als tekenen van God die zich in de menselijke geschiedenis invoegt, zodat de profetie wordt vervuld als nooit tevoren. Ik geloof dat dit tekenen voor ons zijn om naar te zoeken! En om het oog op Israël te houden als de gebeurtenissen zich ontvouwen met de 70e verjaardag van hun geboorte volgend jaar in 2018. Het komende en de andere tijden zullen een grote openbaring zijn voor degenen die begrip hebben van de tijden!

Zegeningen! Pastor Mark Biltz

Bericht via e-mail.