www.wimjongman.nl

(homepagina)

Roep het Jubeljaar uit op de Verzoendag

23 en 24 september 2017 - Tishri 3 en 4 - door Daniel Matson.

()

Precies nu, op de Sabbat van de Inkeer [of Terugkeer] heeft het Teken van Openbaring 12 zich gevormd. Tot nu toe werd gedacht dat de opname van de Gemeente op het Bazuinenfeest zou komen, voordat het Openbaring 12-teken zich zou hebben gevormd. Dat feest is voorbij. En hier zijn we nu met het Teken dat is vervuld zonder dat er een andere tegenhanger beschikbaar is. Dit is het.

Eén primair aspect van de vorige opmaak van de Opname, het Teken, en dan de Verdrukking, was de aanname van Paulus' verklaring over "de laatste bazuin" in 1 Korintiërs 15:52. Dit leek te zeggen, dat de Opname kwam als het eerste onderdeel, vóórdat dat het Teken kwam daarna.

Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden. – 1 Korintiërs 15:51-52

Veel Bijbelleraren in het verleden trokken dan deze conclusie, dat "de laatste bazuin" verwees naar de laatste bazuin van de traditie van het Bazuinenfeest. Dit heeft ons blijkbaar voorbereid voor een misvatting. Ook gaf dit het gevoel dat het Bazuinenfeest het volgende op de checklijst was. Want de vervulling van eerste vier feesten kwam ten tijde van de eerste komst van Christus. En veel tradities rond het Bazuinenfeest leken ook op te gaan voor de thema's rond de opname. Het probleem is dat het Teken er nu echt geweest is, het is gebeurd, het Bazuinenfeest is voorbij. Deze optie is uitgeschakeld op de lijst. De vraag is dan echter, is er een betere optie om de Opname van de Gemeente te vervullen?

Verder moet u voor uzelf zeven sabbatsjaren tellen, zeven keer zeven jaar, zodat de perioden van de zeven sabbatsjaren negenenveertig jaar voor u zijn. Dan moet u in de zevende maand, op de tiende dag van de maand, bazuingeschal laten klinken. Op de Verzoendag moet u de bazuin in heel uw land laten klinken. U moet het vijftigste jaar heiligen en vrijlating in het land uitroepen voor alle bewoners ervan. Het is jubeljaar voor u: ieder zal terugkeren naar zijn eigen bezit en ieder zal terugkeren naar zijn familie. - Leviticus 25:8-10

Isaac Newton was een groot bijbelgeleerde in de profetie. En de 70 jaarweken van Daniel intrigeerden hem het meest. Hij achtte de opsplitsing van de weken in 62, 7 en nog 1 week, zoals in Daniël 9, heel belangrijk en heeft dit ook verbonden met de terugkeer van Christus. De meesten zijn het ermee eens dat de 62 en 7 weken ('zevens') aftelden vanaf het decreet van Artaxerxes Longimanus in 445 of 444 v.Chr. tot aan 32 of 33 na Christus. Dit was een periode van 483 jaren van 360 dagen, tot het op Palmzondag precies op die dag eindigde. De laatste jaarweek is Daniels 70e Week, die zich zeer binnenkort lijkt te gaan hervatten. Ook is er hier een verslag, evenals een video hier, welke een mogelijk secundaire vervulling laten zien van Daniels 69 weken tot op deze dag. Dit komt doordat Süleyman de Grote van het Ottomaanse Rijk de opdracht gaf tot de wederopbouw van de muren van Jeruzalem in 1535 na Christus.
() De foto hiernaast toont zijn werk bij de oostelijke poort - dicht gemetseld - zodat de Messias er niet doorheen kan. Interessant genoeg lopen 62 weken van jaren (434 jaren) vanaf 1535 tot 1969. Op Pascha 1969 (1 april) nam de Knesset wetgeving aan om de JQDC op te richten (Jerusalem Quarter Development Company - de ontwikkelingsmaatschappij voor de wijken van Jeruzalem). Na alle oorlog en Israëls inneming van Jeruzalem in 1967 was er veel schade die moesten worden gerepareerd. Als we dan verder gaan naar vandaag, dan zijn we nu in de 49e jaar sinds deze actie – dat is 7 keer 7 en de tegenhanger van de 62 keer 7. Dit zijn allemaal zonnejaren. En 490 zonnejaren zouden voleindigd zijn in het voorjaar van 2025 aan het begin van het eerste religieuze Nieuwjaar in Jeruzalem in het Millennium – als de tijdlijnen op deze site correct zijn.

En wat als we in plaats daarvan jaren van 360-dagen toepassen?

Als we 62 jaarweken teruggaan, jaren van 360 dagen per jaar, vanaf Pascha 1969, dan komen we tot aan 1541. In het jaar 1541 werden de muren van Jeruzalem afgemaakt. Nu is hier het verbazingwekkende. Als we 7 jaarweken van 360 dagen per jaar tellen vanaf Pascha 1969 (1 april) en de begin- en einddatums meetellen, dan is de datum die naar voren komt: 17 juli 2017. Dat completeert 49 jaren van 360-dagen. Gebeurde er iets op 17 juli 2017? Misschien maar iets kleins...

Zoals u zich nog wel kunt herinneren, werd er op 14 juli 2017 een terroristische aanval uitgevoerd op de Tempelberg, wat ten behoeve van de veiligheid resulteerde in een korte overname van de controle van de WAQF wat zich daarna intensiveerde in een protest. 14 juli 2017 was 18.300 dagen nadat Israël de Tempelberg innam. Echter op 17 juli (7/17/17) was de beveiliging in wanorde. Het was de dag dat Israëli's openlijk op de Tempelberg in gebed waren. Op deze dag vond ook de op een na grootste aardbeving van het jaar plaats met een beving van 7,7 op de schaal van Richter en op een diepte van 7 mijl. Dat was ook 177 dagen na de laatste aardbeving met een kracht van 7 (7,8 Indonesië). Het punt is hier nu dat we 49 jaren van 360 dagen hebben voltooid. Dit is de enige periode die kan worden gevonden met 49 jaren die eindigt net voor nu en zo volgt het een patroon van Daniël 9.

Dit zou dus kloppen met de vereisten van Leviticus 25 waar in het 50e jaar op de 10e dag van de zevende maand het Jubeljaar zal klinken (Yovel - Jubeljaar, Bazuin, uit te voeren). Daarmee hebben we voldaan aan de eis om voor God de bazuin te laten klinken op de Grote Verzoendag. Het is ook interessant, aangezien een Grote Verzoendag/Jubeljaar Opname zou komen 50 dagen en niet minder voor wat lijkt te zijn het begin van de 70e Week. Daarmee hebben wij ook het raadsel van Isaac Newton opgelost en de reden voor de verdeling van de 7 weken.

Er zijn ook nog veel andere redenen waarom een Grote Verzoendag/Jubeljaar Opname op de volgende Sabbat past in de vervulling van de bazuin.

Veertig dagen, te rekenen vanaf de grote zonsverduistering op 21 augustus 2017 tot op de Verzoendag geeft een volle 40 dagen om de Periode van Berouw te voltooien – bekend als Tesjoewa. Alsook de 40 dagen waarschuwing van Jona (3:4).

De grote conjunctie van Jupiter en Venus, die was op 27 augustus 2016, komt 400 dagen voor dit Jubeljaar.

Het Openbaring 12-Teken komt een week vóór het Jubeljaar op een soortgelijke manier als Noach in de Ark werd verzegeld, een week voor de Zondvloed - een totaal van acht inclusieve dagen (Genesis 7).

Vanaf het Teken van de Vrouw telt het Jubeljaar als de achtste dag. Een mannelijk kind moet besneden worden, in de verwijdering van zijn vlees, op de achtste dag. De acht dagen was een tijd van reiniging vóór het werd opgedragen (zie Genesis 17:14, Leviticus 12:1-3, 14:10-23, Exodus 22:29-31, Lukas 2:21-24).

De Grote Verzoendag was die ene dag waarop de Hogepriester het Heilige der Heiligen kon betreden om naar het verzoendeksel te gaan. De Ark van het Verbond was een zinnebeeld van Gods troon. Jezus komt om ons naar de troon te voeren als een lichaam dat rein is (Openbaring 12:5).

Vanaf het Jubeljaar 2017 komt de volgende Jupiter-Venus conjunctie 44 dagen later (444 dagen vanaf hun laatste conjunctie). Deze Jom Kipoer is 44 jaar na de Yom Kippoer-oorlog van 1973.

Jezus begon zijn openbare bediening met de verklaring van het Aangename Jaar des Heren op de Grote Verzoendag, na zijn 40 dagen in de woestijn. Jezus vervult de Grote Verzoendag ditmaal met de Gemeente na 40 dagen van waarschuwing (2017), en de volgende keer met Israël (2024). Alles impliceert het volledige gebruik van 40 dagen (met dank aan Jean Stepnoski).

Met het Bazuinenfeest dat voorbijgaat zonder een Opname, en met het Openbaring 12-teken waaraan is voldaan, is de enige oplossing voor de Opname het Jubeljaar op de Verzoendag. Het past bij het programma. Hier komt het Teken natuurlijk vóór de gebeurtenis, en het mannelijk-kind van het Lichaam van Christus kan naar de hemel worden opgenomen vóór de Verdrukking om de Draak te ontwijken. Hier hebben we de viering van vijftig, de vijftig dagen voor de 70e Week van Daniel.

De dagen sinds de zonsverduistering zijn geweest als geen andere: de record-orkanen, record-moessons, record-branden, record-aardbevingen en record-zonnevlammen. En dan was er ook nog de uitlijning van de Christus-hoek in de grote Piramide die wijst naar de Venus en Regulus conjunctie een dag voor het Bazuinenfeest. Op het Bazuinenfeest doorkruiste de Christus-hoek onder de Giza-horizon Jupiter - en alle elementen van het Openbaring 12-Teken zouden zich twee dagen later vormen. Het Teken vormde zich vervolgens op de Sabbat van Inkeer.

Terwijl het Teken zich vormde, verschenen de mokkers in de reguliere media en in de christelijke media. Niets was correct gepresenteerd of echt onderzocht. Slechts oppervlakkige verhalen. Nee, de wereld eindigde niet op 23 september, maar het was ook nooit gezegd dat dit het geval zou zijn. In plaats daarvan is er het spoedige einde van de ware Kerk, het Lichaam van Christus, dat eraan komt. En dan komen de oordelen, dan komt er een periode als sinds de grondlegging van de wereld niet is geweest. Er is echter nog steeds gelegenheid om dat te vermijden. Het Teken is er. Het Teken dat de apostel Johannes zelf zag. Wat zou Johannes gezegd hebben? Hij zou zeggen: lees het Evangelie van Johannes hoofdstuk 3, en ook 1 Johannes 5. De oplossing is geloven in Jezus Christus als degene die stierf voor de zonden van de hele wereld. Hij stierf voor jou, geloof je dat, vertrouw je en accepteer je zijn gift?

De Hogepriester komt, en Hij zal komen als een dief in de nacht voor degenen die niet uitkijken. U moet worden gered door Zijn bloed om de afsnijding te volbrengen. Die dag lijkt geen andere te zijn dan de Grote Verzoendag en het Jubeljaar van 2017!

()

Plaat van juli 2014

Aanvullende aantekeningen: 177 dagen tussen de aardbevingen waren de helft van een maanjaar. Het is ook de tijd tussen de maanverduisteringen in de tetrad. Een maantetrad is 531 dagen van 3 x 177.

17 juli 2017 eindigde voor een kort moment een verbod op het openlijke Joodse gebed op de Tempelberg van 50 jaar. Na dat punt zijn we ook ingegaan de 50 jaren van 360 dagen sinds het decreet om Jeruzalem te herbouwen in 1969. De Grote Verzoendag 2017 lijkt ook 50 dagen vóór de 70e Jaarweek te komen. Deze Grote Verzoendag viert het 50 jaren-Jubeljaar.

Bron: Signs of the End - The Jubilee of the Kingdom