www.wimjongman.nl

(homepagina)

Jesaja 66, de Opname en de vooringenomen vertaler

29 augustus 2017 - door Brad Hurst

Jesaja 66:7-8 lijkt te zijn verbonden met de wedergeboorte van Israël, ten minste die van 1948. Dat was zeker een geweldige gebeurtenis... een wonderbaarlijke vervulling en een "super teken" over het late tijdstip van dat uur. Maar was 1948 wel een vervulling van Jesaja 66:8, zoals de meeste geleerden schijnen te suggereren, of is het feitelijk verbonden met het Openbaring 12-teken?

Het kostte me enige tijd om daarmee in het reine te komen... maar ik denk nu dat het eigenlijk heel duidelijk verbonden is met het Openbaring 12-teken en de opname van de gemeente. Ik zal u hieronder tonen waarom ik denk dat dit zo is. In principe zult u zien dat de formulering van het gedeelte van Jesaja is veranderd in de moderne vertalingen "om ons te helpen".

Wat je ziet is een schoolvoorbeeld van een vooringenomenheid door de vertaler. Het lijkt dat iets werd aangenomen door de vertalers van de meeste moderne Bijbels en dat is dat Jesaja 66:8 sprak over Israël in 1948. Daarom hebben zij de tekst geformuleerd op zo'n manier om dat verband duidelijk te maken... maar ik denk dat u zult zien dat ze daarmee wegdreven van de oorspronkelijke betekenis.

Laten we eens kijken naar die verzen... Voor de duidelijkheid zal ik me concentreren op het specifieke gedeelte van het vers dat de vooringenomenheid laat zien...

Eerste de moderne vertalingen (na 1948):

Jesaja 66:8 ESV (gepubliceerd in 2008)

Zal een natie worden voortgebracht in één ogenblik?

Jesaja 66:8 NLT (1996)

Is een land ooit tevoorschijn komen in slecht een moment?

Jesaja 66:8 NIV (1978)

Kan een land worden geboren in een dag of een natie worden voortgebracht in een moment?

Jesaja 66:8 NASB (1960)

Kan een natie worden voortgebracht ineens?

Deze verzen lijken duidelijk te maken, dat een natie werd geboren op één moment, zeer snel. Net als hoe Israël de onafhankelijkheid bereikte op 14 mei 1948. Dit was echt een geweldige gebeurtenis, maar wat zeiden de vertalingen vóórdat dit gebeurde? Laten we eens kijken...

Oudere vertalingen (vóór 1948):

Jesaja 66:8 KJV (1611)

Zal de aarde gemaakt zijn om voort te brengen in één dag?

Jesaja 66:8 DRC (1752)

Zal de aarde voortbrengen in één dag?

Jesaja 66:8 YLT (1862)

Is de aarde gemaakt om voort te brengen in één dag?

Jesaja 66:8 DBY (1890)

Kan een land gemaakt zijn om voort te brengen in één dag?

Hier zien we dat er niet een natie is wedergeboren, maar in feite de aarde de bevalling doet! Dat is een groot verschil!

[ Vertaler: Grondtekst Jesaja 66:8 Wie heeft zoiets gehoord? Wie heeft dergelijke dingen gezien? Zal de aarde gemaakt worden om op een dag voort te brengen? (Of: zal een natie onmiddellijk geboren worden?] Want zodra Sion stond, bracht ze haar kinderen voort.
Bron: ‎www.scripture4all.org/OnlineInterlinear/OTpdf/isa66.pdf]

Een subtiel maar belangrijk verschil

Heb je gemerkt hoe in de moderne vertalingen de formulering is gewijzigd: van aarde naar land?
Merk ook op in de moderne vertalingen dat het het land is dat geboren wordt, terwijl in de oudere vertalingen het de aarde is die feitelijk voortbrengt.

Het is een subtiel verschil, maar het verandert de betekenis volledig. Dat is: was er een land dat geboren is; of is de aarde aan het bevallen? Ik zou meer vertrouwen hebben richting de oorspronkelijke vertalingen. Lees met dat in gedachten dan de volgende twee verzen, die allebei opname-verzen zijn.

Jesaja 26:19

Uw dode zal leven; hun lichamen zullen opstaan.
U die woont in het stof, wordt wakker en zing van vreugde!
Voor uw is de dauw een dauw van licht,
en de aarde geeft geboorte aan de doden.

1 Tessalonicenzen 4:16-17

Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn.

De doden zijn in de aarde. Met de opname/opstanding uit de dood, zullen zij worden geboren uit de aarde en opstijgen, zij zullen ons ontmoeten in de lucht om te zijn met Jezus.

Nu lezen we Jesaja 66:7-8 KJV weer...

Eer zij barensnood had, heeft zij gebaard, voordat haar smart overkwam, zo heeft zij een mannelijk kind gebaard. Wie heeft ooit zulks gehoord? Wie heeft iets dergelijks gezien? Zou de aarde kunnen voortbrengen op een dag? Zou een volk kunnen geboren worden in een moment? Maar Sion heeft weeën gekregen, en zij heeft haar zonen gebaard.

Wat ik denk dat we hier zien, is een directe verbinding tussen het Openbaring 12-teken (vers 7) en de opname. De aarde geeft geboorte (Jesaja 26:19), en de doden zullen opstaan (1 Thes 4:16-17) en een heilige natie zal worden voortgebracht... GEBOREN!

Een heilige natie... dat zijn wij! Zie 1 Petrus 2:9...

Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, , een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht.

Alles tezamen genomen

Israël zal in barensnood zijn gedurende 7 jaren tijdens de Grote Verdrukking. Maar voordat ze in barensnood komt, zal er een zoon worden gebaard. De zoon de is vertegenwoordiger van het lichaam van Christus: een heilige natie van gelovigen, nauw verbonden aan Hem. Hoe is dit mogelijk? Door een opname vooraf aan de verdrukking! Het lichaam van Christus dat geboren zal worden en naar de hemel gaat, voorafgaand aan de tijd van Jacobs Moeite (Jer 30:6-7 KJV). Wij zullen worden weggerukt naar de troon van God (Openb. 12:5) om te regeren met Hem (Openb. 2:26-27, 2 Tim 2:12).

Jesaja 66 is veel logischer als je eenmaal voorbij kijkt aan de vooringenomenheid van de vertaler. Het omringende kader lijkt zoveel beter te passen (Jesaja 66:15-16).

Als je een profetie wilt die echt feitelijk spreekt over 1948 en het wonder van Israël, zoek dan naar Ezechiël 37:1-14. Die bevat enkele verbazingwekkende verzen!

Ten slotte moet ik dankzeggen aan Jeff op Unsealed.org voor het helpen om mij dit duidelijk te laten zien!!

Voor meer informatie over Jesaja 66, ga het na in Jeffs fantastische artikel: Welke natie is echt geboren? Deel 1 - Deel 2

Bron: Isaiah 66, The Rapture, and Translator Bias