www.wimjongman.nl

(homepagina)

Waar in Jeruzalem zal de derde Tempel van God worden gebouwd, voordat Christus terugkomt?

4 oktober 2016 - door Prophecy in the News

In Israël, in de stad Jeruzalem, wordt de Tempelberg beschouwd als de historische plaats van de Tempel van Salomo en Herodes. Door de eeuwen heen is de islam (de moslims) gekomen om de Tempelberg op te eisen als één van hun heiligste plaatsen. Zij verwijzen naar deze plek als Al-Haram al-Sharif ("Noble Sanctuary"). Dit wordt beschouwd als de plaats waarvandaan Mohammed naar de hemel is gegaan op zijn paard genaamd Barack, bekend als de 'Nachtelijke reis.' Hoewel de Tempelberg in de heiligste plaats van de Joden ligt en midden in Israël, is het ook stevig onder de controle van moslims. Joden willen wanhopig de plaats overnemen om daar hun Tempel te herbouwen. Moslims aan de andere kant geven een strenge waarschuwing dat als een Jood ooit een schep op hun beproefde heilige plaats zet, er een oorlog zal volgen.

De spanning tussen de moslims en de Joden is nu zo hoog opgelopen in Jeruzalem, dat we, toen we in november 2015 Israël weer bezochten, het ons niet eens was toegestaan om ​​het gebied te bezoeken van wat zij als hun "Tempelberg" beschouwen.

De heropbouw van de Tempel heeft een diepgaande profetische betekenis met het verschijnen van de antichrist en de vorming van heidense legers om Israël in de komende Slag van Gog en Magog aan te vallen. De Schriften maken duidelijk dat, net voordat Christus terugkomt, de Derde Tempel van God weer op zijn oorspronkelijke locatie op de Tempelberg moet staan.

De "Nieuwe" Tempel moet opnieuw zijn plaats op de Tempelberg innemen, voordat de laatste belangrijke geprofeteerde gebeurtenissen van de laatste dagen zullen kunnen plaatsvinden.

Het kan voor sommigen verrassend zijn, maar in de vierde eeuw probeerden mensen de verloren plaatsen van de vroegere Tempels van Salomo en Herodes te vinden. Ze wisten gewoon niet waar de Tempels waren geplaatst. In 70 n.C. werd de Tempel volledig maar dan ook volledig ontworteld door de Romeinen, waardoor zij de profetie van Christus vervulden, dat er niet één steen op een andere zou blijven staan. De Tempel werd van alle herkenning uitgeroeid, zoveel dat niemand zelfs maar kon vertellen dat het gebouw ooit bestond. Dus, na 300 jaar, met zo veel Joden gedood of verdreven uit het land, waren de mensen niet zeker waar de juiste locatie van de Tempel was, dus er werden vier andere plaatsen voorgesteld. De Tempelberg werd bevestigd als de plaats van de verloren Tempel, hoewel de Bijbel erop lijkt te wijzen dat het ergens anders is.

De heilige stad van Israël wordt gedomineerd door deze 36 hectare grote Tempelberg, waarop de Koepel van de Rots of de Moskee van Omar is geplaatst, die sinds ongeveer 692 n.C. de plaats heeft bezet, na de moslimverovering in 638 n.C. Het gebouw is gebouwd boven op een massieve fundering van meer dan tweeduizend jaar geleden .

 

Tempelgebied

HOE KAN DE TEMPEL GEBOUW WORDEN?

De Bijbel zelf zegt op verschillende plaatsen duidelijk dat beide Tempels in de stad David of Zion zijn opgericht. Dat is een veel kleiner gebied van 12 hectare, waar nu ongeveer 200 meter ten zuiden van de Tempelberg, in de stad David opgravingen plaatsvinden, het Jeruzalem Walls National Park.

()
()

Onze goede vriend Robert "Bob" Cornuke van de Bible Archeology Search and Exploration Institute (BASE), legt in zijn nieuwste boek getiteld "TEMPLE" uit dat de implicaties enorm zijn!

Bob, die door sommigen wordt beschreven als de 'Christelijke Indiana Jones', is een bij de FBI getrainde onderzoeker en voormalig SWAT-teamlid, die jaren heeft doorgebracht met het zoeken naar prominente plaatsen in de Bijbel.

 

Bob

In zijn eigen woorden zegt Bob: 'Ik heb altijd gedacht dat de locatie van de Tempel van Salomo een bewezen feit was - op de traditionele Tempelberg in Jeruzalem. Maar ik begon te twijfelen aan dat traditionele standpunt van de Tempelplaatsing nadat dr. Paul Feinberg mij had gewaarschuwd over het revolutionaire werk van de overleden archeoloog en auteur, dr. Ernest L. Martin. Deze onderzoeksinspanning zou niet mogelijk zijn zonder zijn baanbrekende inzichten."

Dr. Martin was de grondlegger van de theorie dat de Bijbel de Tempelberg afwijst als de plaats van de grote Tempels van Israël; en Bob geeft Dr. Martin een grote steun voor zijn ontdekkingen.

Jezus waarschuwde zijn discipelen over de komende vernietiging van de Tempel, en dat er niet één steen van de Tempel op de andere zou worden gelaten. Mattheüs 24:1-2 zegt: "En Jezus ging weg en vertrok uit de Tempel; en Zijn discipelen kwamen naar Hem toe om Hem op de gebouwen van de Tempel te wijzen. Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ziet u dit alles? Voorwaar, Ik zeg u: hier zal niet één steen op de andere steen gelaten worden die niet afgebroken zal worden."

De woorden van Christus stellen duidelijk dat de hele Tempel, elke steen, wordt opgegraven, losgebroken en weggegooid. Het is interessant om op te merken dat er nog duizenden steenblokken in de muur zitten die het platform van de Tempelberg ondersteunen. Maakte Jezus een fout toen Hij profeteerde dat er niet één steen zou blijven staan?

 

Flavius-Josephus

Historicus Flavius ​​Josephus (AD 37-101) was van een priesterlijke familie, en hij begreep de vorm en functie van de Tempel. Hij is opgegroeid in de laatste decennia van de tweede Tempel en geeft een verklaring uit de eerste hand van hoe het eruit zag op dat moment. Hij had ook de eerste kennis van zowel de Joden als de Romeinen, die deel uitmaakten van de vernietiging in het jaar 70 AD. Josephus werd uiteindelijk een Romeinse burger die de Joodse geschiedenis heeft opgedragen aan het Romeinse publiek. Geschiedenis en archeologie hebben de juistheid bewezen van zijn verantwoording betreffende de Tempel zelfs tot in de kleinste details.

Josephus schreef dat het geheel van de Tempel inderdaad totaal geruïneerd was en vernietigd na 70 AD. Hij zei verder dat wanneer hij tijdens de oorlog niet zelf persoonlijk in Jeruzalem was geweest, en getuige was geweest van de sloop door Titus van de Tempel die daar plaatsvond, hij niet had kunnen geloven dat het ooit bestond. In 'De werken van Flavius Josephus (Joodse Oorlogen, VII, 1.1) spreekt hij ook van een wijdverbreide vernietiging in heel Jeruzalem. Archeologie en ooggetuigen-bewijzen suggereren dat Jeruzalem zo ernstig werd vernietigd dat er niet veel van over was. Hoe dan ook, de funderingsmuren van wat we vandaag de traditionele Tempelberg noemen waren waarschijnlijk niet in het manifest opgenomen van alle vernietigde bouwwerken, omdat die Romeins eigendom waren en door Josephus als apart van Jeruzalem werden beschouwd.

Bob bevond dat de Joden bij de Klaagmuur, als ze geïnterviewd waren, zeiden dat de enorme hoge muren van stenen die er vandaag staan, ervan getuigen dat Jezus vals geprofeteerd heeft en dat Zijn verkondiging dat geen enkele steen van de Tempel op elkaar zou blijven staan, Christus diskwalificeren als volledig betrouwbaar.

We weten dat dit niet het geval is!

Bob Cornuke zegt: "Ik denk dat die hoge stenen muren daar vandaag nog overblijfselen zijn van een voormalig Romeins fort, dat bezitting was van het machtige tiende legioen (Legio X Fretensis). Ik geloof ook dat de ware plaats van de Tempel van Salomo ongeveer 300 meter ten zuiden van de Tempelberg in de stad David is. 'Dit zou betekenen dat Jezus in zijn profetische woorden wel juist was en dat elke steen tot op de laatste, werd afgebroken.

 

Tempel Salomo

Destijds werd de Tempel gebouwd door Salomo in de stad David, maar deze werd in 586 v.Chr. door de Babyloniërs vernietigd, maar slechts om daar andere opeenvolgende Tempels te herbouwen in veel mindere grootheid, en dat het uiteindelijk eindigde met Herodes die zijn Tempel bouwde, die Christus bezocht heeft bij veel gelegenheden. De Tempel van Herodes werd vernietigd, zoals Jezus voorspelde, tot op de laatste steen. Auteur Ahron Horovitzsays zegt: "De stad van David was zo volledig vergeten, dat tijdens de Byzantijnse periode zelfs Jeruzalems Bijbelse naam "Sion" verschoven is naar het zuidelijke gedeelte van de Westerse Heuvel', en die zogenaamde Berg Zion heet tot op deze dag zo. De Byzantijnse "Kerk van het Heilige Zion" (Hagia Zion), gebouwd in 390 n.C., versterkte die fout. "

Sinds de Tempel in 70 AD tot puin werd gereduceerd, was de stad van David overgegeven aan onkruid en verlatenheid. Na verloop van tijd wist niemand meer waar het echt was geweest. En aangezien de Vesting van Sion in de Stad van David was, was Sion ook verdwenen. De Stad van David was weg; haar muren waren er niet meer - en de sterke aanwijzing dat de Tempel die zich op de dorsvloer bevond, werd ook uit de geschiedenis uitgewist. En als er iets is verdwenen dat zo'n groot belang heeft, dan zullen mensen een vlag van onuitwisbare proclamatie in de grond steken en een verklaring uitgeven uitsluitend uit noodzaak. Als u naar de Heilige Stad gaat, dan wijzen de wegwijzers naar de bovenste stad en de op de borden staat te lezen 'Sion', met een pijl die wegwijst van de echte, originele locatie van Zion in de Stad van David.

Wat zegt de Bijbel?

Hieronder staan ​​enige van de vele Bijbelverzen die Bob in zijn boek 'TEMPLE' aangeeft, die bewijzen dat de Tempel in de Stad van David stond.

2 Samuël 5:7: 'David nam echter de vesting Sion, dat is de stad van David, in.'

Sion is zonder twijfel in de Stad van David.

Joël 3:17: "Dan zult u weten dat Ik, de HEERE, uw God ben, Die op Sion, Mijn heilige berg, woont."

"Mijn heilige berg", (de Tempel) is zonder twijfel in Sion, in de Stad van David

Joël 2:1: "Blaas de bazuin in Sion, sla alarm op Mijn heilige berg."

"Mijn heilige berg" is de Tempel in Sion.

Micha 3:12: "Daarom zal omwille van u Sion als een akker omgeploegd worden, Jeruzalem een puinhoop worden, en de berg van dit huis tot hoogten in het woud."

Het gebied ten zuiden van de Tempelberg is omgeploegd als een akker; de (huidige) tempelberg niet.

 

Gihon bron

Kijk eens naar het onderzoeksbewijs dat Bob heeft ontdekt en dat aantoont dat de echte Tempelberg in de Stad van David stond.

Daar is de Gihon Bron gelegen, waar Salomo de koning van Israël werd gekroond en welke de enige natuurlijke bron van water is daar, die groot genoeg is om de massale bloedstromen af ​​te wassen van de dieren die in de Tempel geofferd werden. Er is geen soortgelijke bron van water op de nu aangeduide Tempelberg.

Er is daar ook nog de tunnel van Hezekiah [Hizkia, HSV], die in 1880 door een paar avontuurlijke jongens werd ontdekt. 2Kronieken 32:30 zegt: "Deze zelfde [Koning] Hezekiah was het die ook de bovenste waterloop van Gihon stopte en het (het water per tunnel) recht naar beneden bracht naar de westkant van de Stad van David." Meerdere Joodse historici zijn correct als ze zeggen dat de priesters zich ritueel in de Gihon-bron wasten voordat ze de Tempel binnenkwamen. Dus waarom zouden ze dan bijna 400 meter lopen naar het huidige Tempelberg-gebied? Bob Cornuke zegt: "...Die ontdekking in 1880 versloeg bijna eigenhandig het verkeerde begrip van het plaatsen van Sion op het bovenste stadsgebergte.

De Stad van David, zo verklaart Cornuke, is de plaats van de dorsvloer van Ornan de Jebusiet, die David heeft gekocht nadat hij de Jebusieten versloeg en de stad bezette. In 2 Kronieken 3:1 staat: "Toen begon Salomo het huis van de HEERE te bouwen, in Jeruzalem, op de berg Moria, waar de HEERE aan zijn vader David verschenen was, op de plaats die David bepaald had, op de dorsvloer van Ornan, de Jebusiet."

Dus ... wat doet dit alles ertoe?

Omdat dit het meest bevochten onroerend goed in de menselijke geschiedenis is, geheiligd voor Joden, moslims en christenen. Het is waar Jezus liep, en het bevat de Poel van Siloam, waar Jezus vertelde dat daar een blinde man zat die genezen zou worden (Johannes 9:1-11). Het Boek Openbaring zegt dat de eindtijd zal komen, wanneer de Joden een nieuwe Tempel bouwen die de antichrist zal ontheiligen.

In dit spannende boek 'TEMPLE' zal Bob Cornuke uitleggen waarom de 'Dome of the Rock' (de Rotskoepel) niet hoeft te worden verwijderd voor een nieuwe Tempel om daar te verrijzen. Dit zou een prachtige 'reset' zijn van de profetische klok en het zou kunnen verklaren waarom Israël na 2000 jaar weer tot stand kwam en waarom het Joodse volk steeds meer geïsoleerd wordt in een tijd van een gewelddadige islamistische uitbreiding.

Er zijn sommigen in de wereld van de Bijbelse profetie geweest die Bob Cornuke bespot hebben en openlijk bekritiseerd voor zijn onderzoeken en ontdekkingen op de locatie van de Tempelberg.

J.R. Church, de oprichter van PITN, was vereerd om Bob te kennen en bewonderde zijn werk en zijn toewijding om het uit te zoeken en de waarheid te vinden!

Het verschil met anderen is dat Bob Cornuke alles wat hij zegt en schrijft in zijn boek onderbouwt met het Bijbelwoord.

De Bijbel is de waarheid, en we kunnen niet debatteren met de Bijbel!

Bron: The Temple | Bob Cornuke - YouTube