www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Rots van onze redding is gekomen

( )

De rots boven bij Ramon Makhtesh in het grootste nationale park van Israël, het natuurreservaat Ramon. Een makhtesh is een door erosie gevormde krater die uniek is in de woestijnen van de Negev en Sinaï. (Eigen foto)

Dwayne "The Rock" Johnson heeft meer dan 57 miljoen volgers op zijn indrukwekkend Facebook-pagina. Maar dat is maar een fractie van de 2,2 miljard mensen die een andere 'Rock' volgen!

Deze Rots belichaamt bevrijding, bescherming en rechtvaardigheid. Deze rots, bevrijdt en redt, en heeft een basis gelegd voor een koninkrijk dat eeuwig zal bestaan.

En deze rots wordt meer dan 200 keer genoemd in het Oude- en Nieuwe testament van de bijbel.

Wie is deze Rots?

"Want wie is God behalve de HEERE? En wie is de Rots behalve onze God? '(Psalm 18:31)

Deze Rots is Yahweh - de God van Abraham, Isak en Jakob (Israël).

Toch, in deze netjes verpakte illustratie bereidde God zijn volk voor op een ander aspect van Zijn natuur, waarover koning David in Psalm 89:26 schreef:

"U bent mijn Vader, Mijn God, en de Rots van mijn zaligheid [Yeshua]."

Maar weinig realiseerde David zich de diepte van Gods plan van verlossing, waarvan de betekenis afkomstig is uit de Hebreeuwse naam Yeshua. Desalniettemin bleven hij en de profeten schrijven over Hem, en al die tijd ernaar verlangen om Hem echt te kennen.

Laten we eens door Gods plan van verlossing gaan voor het Joodse volk en de wereld, zoals geopenbaard door Zijn machtige schepping, de Rots.

( )

De gespleten rots bij de berg Horeb in Saoedi-Arabië, de Rots waaruit God bovennatuurlijk water liet stromen voor de Israëlieten in de woestijn (zie Exodus 17: 1-7; Numeri 20: 1-14) - (YouTube Fair Use).

Onze Rots is een Verlosser die ons redt

Om iets te verlossen, of iemand terug te kopen, of op een of andere manier te redden.

Terwijl Israël riep om bevrijding van de slavernij in Egypte, heeft de Vader God krachtig namens zijn kinderen gehandeld:

"Hij verdeelde de zee en liet ze er doorheen gaan en liet de wateren staan als een hoop. Bij dag leidde Hij hen met een wolk en de hele nacht met een vurig licht." (Psalm 78: 13-16)

Vanaf de vroegste dagen van Israëls nieuwe leven in de woestijn onder de bescherming van Gods wolk in de dag en bij het vuur in de nacht, manifesteerde God ook zijn bovennatuurlijke bescherming als een Rots en gaf zijn kinderen het leven-gevend water.

"Want Hij bracht stromen voort uit de rots en deed water neerstorten als rivieren."
Dan dachten zij eraan dat God hun rots was en God, de Allerhoogste, hun Verlosser. '(Psalm 78:15,35)

( )

Het huwelijk van Ruth en Boaz, door Jean-Baptiste Auguste Leloir(1809-1892), hij schilderde Boaz als de losser in het huwelijk met Ruth, de weduwe dochter van een familielid. Door deze daad van verlossing werd Ruth de overgrootmoeder van koning David, een voorvader van de Messias.

Dit idee van God, de Rots, die een bloedverwant is, zoals de psalmist hierboven schrijft, is belangrijk als we Gods plan van verlossing volgen.

In de oude Hebreeuwse cultuur verwijst een bloedlosser naar een mannelijke familielid die namens een familielid in nood heeft gehandeld.

Onze Vader God handelt vandaag nog steeds zo om al zijn kinderen te verlossen en te redden.

Laten we eens kijken naar een aantal andere manieren waarop Hij tot die redding is gekomen.

( )

Ein Gedi Natuurreservaat langs de Dode Zee in Israël, waarheen David vluchtte toen koning Saul hem vervolgde

Onze rots is een vesting die ons beschermt en verdedigt

Koning David was een deskundige in vestingen die hij veroverde en waarin hij verborgen was.

Hij verborg zich in de grotten van Ein Gedi toen koning Saul hem wanhopig vervolgde met moord in zijn hart en metterdaad.

Hoewel dit gebergte aan de Dode Zee David een natuurlijke bescherming verleende, begreep hij dat het niet deze rots zou zijn, noch zijn eigen militaire vaardigheid die de veiligheid en geborgenheid zou verschaffen die hij nodig had om zijn leven te redden.

David riep: 'Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!' (Psalm 91:2)

( )

Een van de vele watervallen in het Ein Gedi natuurpark (eigen foto)

Wanneer God betrokken is bij onze bescherming, ziet de wereld ons en vraagt zich af: 'Hoe hebben ze dat gedaan?'

En dat zei David tegen zijn God: "Ik ben voor velen als een teken geweest, maar U bent mijn sterke toevlucht." (Psalm 71:7)

Moge de wereld het wonderbaarlijke werk zien dat God in ons leven heeft gedaan als Hij onze toevlucht en vesting wordt.

En net zoals David deed, mogen wij God voortdurend voor Zijn bescherming en bevrijding prijzen.

"Maar ík blijf voortdurend hopen en zal U nog meer loven. Mijn mond zal van Uw gerechtigheid vertellen, van Uw heil de hele dag, hoewel ik de afmetingen ervan niet weet. Ik zal komen met de machtige daden van de Heere HEERE, ik zal Uw gerechtigheid in herinnering roepen, de Uwe alleen." (Psalm 71:14-16)

( )

Salomo's pilaren in het Timna Park, gelegen in de zuidelijke Negev van Israël (ongeveer dertig minuten ten noorden van Eilat) en omvat 15.000 hectare steile kliffen en zandsteenformaties. Het is de thuisbasis van de oude kopermijnen, evenals de smeltovens, die van duizenden jaren geleden dateren uit het keizerlijke Egypte. (eigen foto)

Onze rots is een rechtvaardige rechter

"Gerechtigheid" betekent eerlijk, oprecht en rechtvaardig.

Om dit te illustreren in termen van een rots, kunnen we zeggen dat een rots 'zijn basis heeft'. Het verlaat die niet naar links of rechts, ongeacht de invloeden die zich daarop uitoefenen.

En dat is een uitstekende beschrijving voor onze God:

"...om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is; Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht." (Psalm 92:16)

Vanwege zijn onveranderlijke, rechtvaardige en eerlijke natuur is de Heer de standaard voor het juiste en verkeerde. Alleen God is de rechter die een eerlijke straf geeft en alleen beloont op basis van Zijn standaarden.

Dit is een van de redenen waarom we Hem alleen als onze gids in het leven moeten vertrouwen, zoals David schreef:

"Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes, omwille van Uw Naam." (Psalm 31:4)

We willen misschien even stoppen en ons afvragen: 'Wie leidt mijn leven vandaag?'

( )

Afdalen in de Keshet Ravijn in Boven Galilea

De rots van onze redding

Hoewel Koning David, de Israëlieten en de profeten, de HEERE begrepen dat Hij is de "Rots van mijn heil", was hun verlossing beperkt tot de fysieke-morele sfeer.

Zoals we tot nu toe hebben gezien, redde God de Israëlieten op de volgende manieren:

Dit helpt ons om te begrijpen waarom de Joodse mensen hun Messias gemist hebben toen Hij eindelijk aangekomen was. Zij verwachtten een fysieke redding van hun Romeinse onderdrukkers.

En zij verwachtten een onmiddellijke installatie van het Messiaanse koninkrijk.

Terwijl zij lammeren en geiten aanboden als een tijdelijke bedekking voor hun zonden, misten ze de belangrijke profetieën over de perfecte Rechtvaardige die zou doen wat geen lam of geitenoffer zou kunnen doen - om hun laatste offer te worden:

"Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Wij dwaalden allen als schapen, wij keerden ons een ieder naar zijn eigen weg. Maar de HEERE heeft de ongerechtigheid van ons allen op Hem doen neerkomen." (Jesaja 53:5-6)

( )

Deze rotsachtige heuvel dichtbij de Damascus Poort in de oude stad van Jeruzalem heeft het uiterlijk van een schedel, waardoor sommige mensen geloven dat dit de Schedelplaats is "waar Yeshua (Jezus) werd gekruisigd. (Zie Mattheüs 27:33; Markus 15:22; Lukas 23:33; Johannes 19:17) (eigen foto)

Jesaja 53 zegt dat God iemand zou verschaffen om het schuldoffer te worden dat ons vrede zou brengen en onze wonden genezen. Door zijn lijden kunnen onze zonden ons niet meer van God scheiden. (Hebreeën 10:10; Romeinen 6:10, 22-23)

"Maar nu, van de zonde vrijgemaakt en aan God dienstbaar gemaakt, hebt u uw vrucht, die tot heiliging leidt, met als einde eeuwig leven. Want het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere." (Romeinen 6:22-23)

Het is deze spirituele redding door Messias Yeshua dat God het Joodse volk voorbereidde door de vele illustraties van Zichzelf als de Rots.

Laten we eens kijken hoe deze illustraties naar Yeshua verwijzen.

De rots in de wildernis was Messias Yeshua:

"...allen dezelfde geestelijke drank gedronken hebben. Zij dronken namelijk uit een geestelijke rots, die hen volgde; en die rots was de Messias." (1 Korintiërs 10:4)

De Vader Verlosser, onze Vader God, redde Zijn kinderen van Israël uit Egypte en beschermde hen en zorgde voor hen door hun verblijf in de woestijn. De Vader Verlosser van de Verlosser, onze Broeder Yeshua, redde ons en bevrijdde ons van het loon van de zonde en gaf ons een nieuwe identiteit als kinderen van God:

'Hij, Christus heeft ons vrijgekocht, opdat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen, en opdat wij de belofte van de Geest zouden ontvangen door het geloof." (Galatiërs 3:14)

( )

Yeshua's verzoeking geschilderd door Carl Heinrich Bloch (1834-1890), Beschrijft de overwinning van Yeshua over de pogingen van Satan om Hem in zonde te leiden. (Lukas 4:1-12)

Yeshua is ons toevluchtsoord voor de beschuldigingen van de vijand, want Yeshua heeft voor ons het loon van onze zonden betaald.

"Er is nu geen veroordeling meer voor degenen die in Messias Yeshua zijn." (Romeinen 8:1)

Yeshua is de Rechtvaardige - degene die onze Hogepriester is en aan de rechterhand van de Vader zit. Om deze reden: "En als iemand gezondigd heeft: wij hebben een Voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de Rechtvaardige." (1 Johannes 2:1)

En zoals we in het volgende zullen zien, is Yeshua het Fundament, de Hoeksteen, waarop we een geestelijk huis bouwen dat eeuwig zal duren. Petrus zei:

"Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden." (1 Petrus 2:6)

( )

Een hoeksteen

Onze Rock is een Fundament/Hoeksteen

"In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God." (Johannes 1:1)

Yeshua, onze Redding, is geen andere rots (of een andere god). Hij is één met God. In feite is Yeshua zoveel deel van God dat Hij het Woord van God is die "vlees werd en onder ons heeft gewoond". (Johannes 1:14)

Het Woord van God kwam in de wereld om ons te leren hoe u rechtop moet staan, zonder naar links of rechts te wankelen. Yeshua vertelde ons hoe dat te doen:

"Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal Ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft; en de slagregen viel neer en de waterstromen kwamen en de winden waaiden en stortten zich op dat huis, maar het stortte niet in, want het was op de rots gefundeerd." (Mattheüs 7:24-25)

( )

Een modern huis gebouwd bovenop een klif.

Het Woord van God, Yeshua, is de fundamentele steen waarover God sprak:

"Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen, die vast gegrondvest is. Wie gelooft, zal niet in paniek komen." (Jesaja 28:16, zie ook 1 Korintiërs 3:11)

Natuurlijk, gelovigen begrijpen dat deze steen de Messias Yeshua is.

Maar de Joodse wijze Rashi (1040-1105 AD) geloofde ook dat dit zekere fundament, deze hoeksteen, verwijst naar Koning Messiach. Hij schrijft:

"Zie, Ik ben Hij die al reeds [een steen in Sion heeft gelegd. Reeds] een decreet voor Mij vastgesteld heeft, en Ik heb de Koning Messias opgericht, die in Zion zal zijn als een אֶבֶן בּוֹחֵן, een vestingsteen, als een expressie van een vesting en kracht. ... een fundament van een stichting, die een stevige basis heeft. "(Rashi's commentaar op de bijbel)

Toch zijn Rashi en de Joodse mensen wereldwijd het er niet over eens dat deze stichting inderdaad Yeshua is, en dat is de oorzaak dat ze struikelen.

( )

In de jaren 70 werd de tweede tempel die door mensen werd gebouwd, door de mens vernietigd en vervangen door een nieuwe en verbeterde tempel, Yeshua (Johannes 2:19).

Onze Rots is een struikelblok

De openbaring dat Yeshua de hoeksteen is van een eeuwige en geestelijke verlossing, is te moeilijk voor veel mensen om te dragen, vooral als ze de Messiaanse profetieën zoals Jesaja 53 niet hebben bestudeerd.

De Joodse mensen zoeken bijvoorbeeld nog steeds een fysieke redder. En ze struikelen al 2000 jaar over deze Hoeksteen, net zoals Jesaja profeteerde dat zou gebeuren:

"Hij zal tot een heiligdom voor u zijn, tot een steen des aanstoots, en tot een rots waarover men struikelt voor de beide huizen van Israël, tot een strik en een val voor de inwoners van Jeruzalem." (Jesaja 8:14)

( )

Berggeit bij het Ramon Makhtesh natuurpark (eigen foto)

Toch bestaat er een goddelijke reden waarom de Joodse mensen struikelen:

"Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken." (Romeinen 11:11)

Het is tijd voor gelovigen om Israël heel erg jaloers te maken!

Hoe doen we dat?

We kunnen een open huis houden om de prachtige werken te tonen die God in onze spirituele huizen heeft gedaan. We kunnen mensen naar de stichter van ons huis wijzen, Yeshua, het Woord van God, dat vlees is geworden (Johannes 1:1).

'En kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Yeshua HaMashiach." (1 Petrus 2:4-5)

Het is tijd om het Woord te horen en te doen, zodat onze innerlijke Geest zal aantonen, hoe we uitgegroeid zijn vanuit de machtige reddingskracht van Yeshua.

( )

De graftuin: Dit oude graf net buiten de Damascus Poort bij de oude stad van Jeruzalem was uit de rots gehouwen en waarvan is gedacht het graf te zijn waar Yeshua werd neergelegd en waar Hij opgewekt werd. (Zie Markus 15: 42-16: 8; Jesaja 53: 9) (eigen foto)

Wat begon als één Hoeksteen en twaalf discipelen, is uitgegroeid tot meer dan 2,2 miljard levende stenen, het grootste gebouw van welke aard dan ook in de wereld.

Helaas, 99% van de Joodse mensen zien Yeshua niet als hun Hoeksteen. En zij zien Hem niet als de Messias in de Torah, de Profeten of de Psalmen omdat veel van de Schriften die hem voorafschaduwen niet worden geleerd in de Yeshiva (Joodse seminarie), noch worden ze gelezen in de wekelijkse Shabbat-lezingen.