www.wimjongman.nl

(homepagina)

Wordt de Opname ondersteund door het Oude Testament?

12 november 2017 - door Todd Hampson

Er zijn uiteenlopende meningen als het gaat om de plaats van de opname in het kader van de eindtijdgebeurtenissen. Sommigen geloven dat de Schrift een pre-trib-opname leert (vóór de verdrukkingsperiode), terwijl anderen een medio-trib (in het midden van de 7-jarige verdrukkingsperiode) opname leren, en er zijn sommigen die de post-trib-opname leren (aan het eind van de verdrukkingsperiode). De volgorde van gebeurtenissen staat niet zo duidelijk in een soort leerboek-mode, dus studenten moeten zich een kader vormen door navorsen en logica als ze de Schrift bestuderen.

Goede Bijbelgelovige christenen kunnen in alle drie kampen worden gevonden. Het moet ook geen gebied van verdeeldheid zijn onder christenen. Ik heb vrienden in elk kamp. Wij kunnen het erover eens zijn dat we het oneens zijn zonder de banden te verbreken. De wereld zal het ware christendom herkennen aan hoe zijn kinderen elkaar liefhebben (Joh. 13:35).

Dat gezegd hebbende, denk ik persoonlijk dat de Bijbel een pre-trib-weergave van de opname ondersteunt. Van patronen en vormen in het Oude Testament (Noach, Lot, Israëli's in Gosen, Daniel geplaatst in een hogere positie in het vermijden van de vurige oven, en een paar anderen), tot aan de belangrijke gedeelten in het Nieuwe Testament, ondersteunt de Bijbel van kaft tot kaft een pre-trib-opname.

Enkele belangrijke redenen

Bijvoorbeeld: We zijn "niet bestemd tot toorn" (1 Tessalonicenzen 5:9). In Openbaring is de kerk afwezig in alle hoofdstukken die gaan over de verdrukking. Het consistente beeld in de eindtijdgebeurtenissen is dat van Christus' komst om zijn bruid te halen voor het huwelijk (en niet haar laten lijden). Ook is er sterke Schriftuurlijke en taalkundige ondersteuning die aantoont dat er over een wegneming (letterlijk: het vertrekken) gesproken wordt in 2 Tessalonicenzen 2:3, als een verwijzing naar de opname — met de betekenis dat de opname moet komen voordat die dag (de Dag van de Heer/verdrukking) komt.

Het kader

De belangrijkste opname gedeelten (1 Tessalonicenzen 4:16-17, 1 Korintiërs 15:51-53, Johannes 14:1-4) — zoals begrepen in het kader van de pre-verdrukking-weergave — schilderen alle het beeld van Jezus' komst in de atmosfeer van de aarde, het opwekken en wegnemen van alle christenen die stierven vóór de Opname, en dan het onmiddellijk wegnemen van alle levende gelovigen om dan eveneens de Heer in de lucht te ontmoeten. En dan zal Hij ons allemaal meenemen naar de hemel en ons verbergen en beschermen tegen de verschrikkelijke gebeurtenissen in de periode van verdrukking.

Is de Opname in het Oude Testament?

Hier is waar ik naartoe wil. We weten dat Paulus dit geheimenis openbaarde aan de kerk in het Nieuwe Testament — terwijl hijzelf voortijdig enige tijd was opgenomen om het uit de eerste hand te zien (2 Korintiërs 12:2-4, 1 Korintiërs 15:8). Wij weten ook dat vele geheimenissen geopenbaard zijn in het Nieuwe Testament, die verborgen waren in het Oude Testament.

Met nieuwe informatie kijken we terug naar de Geschriften van het Oude Testament en vinden dat het daar al stond, de hele tijd. We konden het gewoon niet zien zonder de volledige openbaring van het geheimenis bij de hand te hebben.

De Schrift kan een onmiddellijke toepassing hebben, en een diepere profetische toepassing. De Schrift informeert ons ook dat zelfs de kleinste alinea of brief die in de Bijbel wordt gevonden, bovennatuurlijk door God werd geïnspireerd (Matteüs 5:18).

In 2 Petrus leren we dat geen profetie in de Schrift een private uitlegging toestaat. Profetie kan worden begrepen door Schrift met Schrift te vergelijken (2 Petrus 1:20).

Met dit in gedachten, stel ik deze vraag: zijn er specifieke verzen in het Oude Testament, die verwijzen naar de opname? Ik denk dat ze er zijn.

Houd rekening met deze voorbeelden:

Psalm 27:5

"Want in de tijd van benauwdheid zal hij me verbergen in zijn tent. In de geheime plaats van zijn Tabernakel hij me verbergen zal; Hij stelt me hoog op een rots." (ASV)

In het licht van het Nieuw Testamentische onderwijs, zou ik Psalm 27:5 op deze manier willen parafraseren: "Tijdens de periode van de gruwelijke beproeving, zal God zijn volk in de hemel verbergen — hoog boven de problemen."

Of hoe zit het in dit vers?

Psalm 57:1

"Wees mij genadig, O God, wees mij genadig! Als mijn ziel vlucht naar u. Ja in de schaduw van uw vleugels zal ik mijn toevlucht vinden, totdat deze rampen zijn voorbijgegaan." (ASV)

Nogmaals, met ons pre-trib-opnamekader in gedachten kan dit betekenen: "Degenen die op Gods genade vertrouwen zullen fysiek dicht bij God zijn, en daar hun toevlucht nemen tijdens de verschrikkelijke gebeurtenissen in de verdrukkingsperiode op aarde."

Hier is een andere.

Jesaja 26:19-21:
Uw doden zullen leven – ook mijn dode lichaam – zij zullen opstaan. Ontwaak en juich, u die woont in het stof, want Uw dauw zal zijn als dauw op jong, fris groen en de aarde zal de gestorvenen baren. Ga, Mijn volk, treed uw kamers binnen, sluit uw deuren achter u. Verberg u voor een klein ogenblik, totdat de gramschap over is. Want zie, de HEERE gaat uit Zijn plaats om de ongerechtigheid van de bewoners van de aarde aan hen te vergelden. (HSV)

Hier is de THPV (Todd Hampson Parafrase Versie (grapje natuurlijk): "De doden in Christus zal oprijzen en zich verschuilen, weg van het oordeel. Gods volk treedt een gesloten kamer binnen gedurende een tijdsperiode, totdat de gramschap of toorn is voltooid. God zal komen uit Zijn plaats om de gehele aarde te bestraffen gedurende een tijd wanneer hun zonde wordt gezien voor wat het werkelijk is."

Maar wacht, er is meer!

Zefanja 2:3:
"Zoek de HEERE, alle zachtmoedigen van het land, die Zijn recht uitvoeren. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toorn van de HEERE."

We kunnen deze tekst aldus parafraseren: "Degenen die werkelijk Gods wegen zoeken, zullen worden verborgen en beschermd tijdens de welbekende 'Dag van de Heer", ook bekend als de periode van de verdrukking."

Nog twee meer te gaan om mijn punt te maken. Blijf erbij!

Psalm 83:3:
"Zij beramen listig een heimelijke aanslag tegen Uw volk en beraadslagen tegen Uw beschermelingen."

Dit vers verwijst naar Gods twee verschillende groepen, het Joodse volk (Davids volk), en het beschutte of verborgen volk. Dat zijn u en ik als gelovigen in Christus (Kolossenzen 3:1-4).

OK, nog een laatste en deze is een beetje meer versluierd, ik wil dat toegeven, maar deze is toch relevant. Het lied van Salomo heeft zeker poëtische schoonheid en een toepassing voor relaties en trouwe liefde, maar veel passages hebben ook een secundaire profetische betekenis. Het is een voorafschaduwing, een beeld van Christus en zijn bruid.

Hooglied 2:10-13:
"Mijn Liefste antwoordt en zegt tegen mij: Sta op, Mijn vriendin, Mijn allermooiste, en kom! Want zie, de winter is voorbij. De regentijd is over en helemaal voorbijgegaan. De bloemen laten zich zien op het land, de zangtijd is aangebroken, het koeren van de tortelduif wordt in ons land gehoord. De vijgenboom brengt zijn jonge vruchten voort, de bloeiende wijnstokken geuren. Sta op, Mijn vriendin, en kom, Mijn allermooiste!"

Ik heb geen ruimte voor het uitpakken van heel de symboliek en hoe het zich verhoudt tot de eindtijdgebeurtenissen, maar merk op dat de bruidegom spreekt en zijn bruid roept om op te staan en weg te gaan op een specifieke afgesproken tijd. Hij merkt ook dat de vijgenboom groene vijgen heeft. Dit zijn de jonge, onrijpe vijgen. Dit kan een versluierde verwijzing zijn naar de vermelding van de jonge vijgenboom in Matteüs 24:32-34, waar veel deskundigen het erover eens zijn dat het Israëls wedergeboorte symboliseert als het belangrijkste teken dat generatie in de periode van de laatste dagen (een onderwerp voor een andere keer) is aangebroken.

Sommigen zullen niet akkoord kunnen gaan over deze verzen van het lied van Salomo (dat is waarom ik ze het laatst genoemd heb), maar ik geloof dat ze wel geldig zijn. Hoe meer ik studeer in de Schrift, hoe meer ik besef dat de Bijbel ingewikkeld is ontworpen op het niveau van de details, waarop we nog maar zijn begonnen om het te begrijpen (Psalm 119:89, 1 Korintiërs 13:12).

Deze Oudtestamentische verzen zijn in overeenstemming met het Nieuwtestamentische onderwijs over de opname. Als de Bijbel foutloos is en geïnspireerd door God zelf (2 Petrus 1:21), dan zou van ons vervolgens moeten worden verwacht dat we deze interne consistentie zien tussen het Oude- en Nieuwe Testament. Wat een geweldig boek hebben we, en wat een spannende toekomst hebben we voor ons!

Gezien deze verwijzingen naar de opname in het Oude Testament, in combinatie met de types en patronen van een pre-trib-opname, moet dit ons nog meer vertrouwen geven in onze gezegende hoop!

toddhampson.com | Todd@timbuktoons.com

Bron: Is the Rapture Supported in the Old Testament? :: By Todd Hampson - Rapture Ready