www.wimjongman.nl

(homepagina)

Noachs dag van beschermende verberging

18 oktober 2017 - door Daniel Matson

()
Vergroten

Ik realiseer me dat velen teleurgesteld zijn en zochten naar een andere datum voor de Opname, die voorbij is gegaan. Zoals we hier al eerder hebben gezegd, is de reden waarom we er de nadruk op hebben gelegd, dat we weten waar we ons in de geschiedenis bevinden. Geen enkele berekening vanuit de tetrads van de bloedmanen was foutief. Geen van de berekeningen van de verschillende Jupiter-Venus-conjuncties was foutief. De Opname is niet gekomen, maar de berekeningen van de legitieme tekenen hebben plaatsgevonden. Die tekenen waren de uitlijningen van de onderdelen uit Openbaring 12 naar de Grote Piramide toe en vervolgens het teken van de Vrouw uit Openbaring 12 zelf. Het probleem was wáár de Opname vast te leggen terwijl het beschikbare raam kleiner wordt.

De algemene logica was dat dan het volgende Feest des Heren de vervulling van de Opname zou zijn. Paulus gebruikte de term "de laatste bazuin", die van oudsher het Bazuinenfeest leek te zijn. Toen dat voor ons voorbij ging, werd duidelijk dat in een Jubeljaar op de bazuin werd geblazen op de Grote Verzoendag, dus werd geanticipeerd op die dag, maar helaas, nog steeds geen Opname. Dan was er nog Shemini Atzeret (Heilige verzameling) - de 8e dag - een andere grote kandidaat voor de Bazuin. Het moest het zijn, maar opnieuw was er geen Opname.

Dus, bij wat we nu weten wat we weten over 2017 en zelfs 2024, lopen we dan weg? Was het "eens in 7000 jaar teken van Openbaring 12" zonder enig effect? Waren alle wonderbaarlijke dagen een schijnvertoning? Waren alle gebeurtenissen gedurende 100 dagen in het Midden-Oosten zuiver een toevallige kans? Alle rampen ook? Er is echter toch iets aan de hand en gelukkig lijkt het dat veel gelovigen die meekijken het nog steeds met elkaar eens zijn. Ik ben nederig geworden door velen die in de afgelopen weken bezig waren dit werk aan te moedigen. De waarheid is: we zijn er nog niet, en het is nog niet voorbij.

Voor hen die misschien niet op de hoogte zijn, de basis van dit werk is de periode van Daniëls 70e Week. Die loopt van 19 november 2017 tot de Grote Verzoendag van 2024 (12 oktober). Dat is op vele manieren aangetoond in de boeken en artikelen, en die periode telt 2520 dagen. De 2550 (1260+1290) dagen eindigen op 10 Heshvan 2024 (na-oorlogse viering van de Grote Verzoendag 1290) en de 2595 dagen (dag 1335) zijn gepland voor Hanukkah 2024. Het basisidee is echter dat er nog maar weinig dagen over zijn voordat deze uitlijning ook beschadigd raakt.

Een van de oplossingen die is aangedragen, is dat de gersteoogst een vertraging heeft opgelopen en een extra maand nodig heeft gehad om te groeien voor de aanbieding van de Eerste Vrucht. Dit zou, als het waar is, alle Herfstfeesten opschuiven, zodat alle drie feesten die eerder bezien werden nu opnieuw bekeken konden worden. Ze zouden ook allemaal gebeuren vóór de vervaldatum van 19 november 2017. Ik heb naar sommige verslagen gekeken, maar ik ben van mening dat dit een oprekking is. En zou de Heer werkelijk van plan zijn om ons op verschillende verklaringen van indirect bewijs te laten vertrouwen uit meerdere regio's dan Israël alleen? Dat lijkt me te onzekere oplossing naar mijn mening.

Hoe dan ook, het schema voor een Feest-resetting zou dan de volgende dagen zijn met enkele interessante details:

Bazuinenfeest - 21/22 oktober. Dag 4000 vanaf 17 Heshvan 2006 eindigt op de 100-daagse lopende tijdlijn, die alle belangrijke gebeurtenissen in het Midden-Oosten sinds 2006 met zich meebrengt.

Grote Verzoendag - 30/31 oktober. 500 jaar tot de dag van het verschijnen van de 95 stellingen van Maarten Luther op Halloween.

Shemini Atzeret - 12/13 november. Jupiter en Venus conjunctie in Maagd voordat Jupiter vertrekt. 444 dagen na de laatste Jupiter-Venusconjunctie.

De beste optie lijkt echter op dit moment de 'dagen van Noach' te zijn en niet de Feestdagen. De eerste dag die in de Bijbel wordt genoemd en genummerd, is 10 Heshvan, wanneer Noach een week voor de zondvloed in de Ark wordt verzegeld. 10 Heshvan valt dit jaar samen met 30/31 oktober. Wanneer we de waarschuwingen en hints van de Opname in het Nieuwe Testament in overweging nemen, is het alleen het gebruik van "de laatste bazuin" door Paulus, wat we hebben genoemd in de vervulling van de Moedim - de Feesten. Als we naar Petrus en Jezus kijken, ligt de nadruk op een herhaling van de omstandigheden tijdens de zondvloed op dit moment. Laten we het allemaal in overweging nemen.

Hier is Jezus:

"Zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten, totdat de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn." - Mattheüs 24:37-39

Door dit opnieuw te overdenken, legt Jezus hierin de normale levensfuncties uit van mensen die volkomen onwetend zijn. Dit gebeurde ook bij de zondvloed en het gebeurt nu weer. Dit kan niet vóór het einde van de Verdrukking gebeuren, want de wereld zal worden verbrijzeld, met mensen die zich verstoppen in grotten wanneer een groot deel van de bevolking vernietigd is. Jezus verwijst naar de dag in kwestie, 10 Heshvan, als de dag dat Noach en zijn familie na 120 jaar van waarschuwing in de Ark werden verzegeld. Het oordeel komt dan een week later. De datum met de eerste Bijbelse vermelding en ook een dag van Noach, dan kan dit de dag zijn die nu de goede kandidaat is voor de Opname.

Petrus vergelijkt ook onze tijd met de dagen van Noach in zijn belangrijkste illustratie:

"Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatste der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen

en zeggen: Waar is de belofte van Zijn komst? Want vanaf de dag dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want willens en wetens is het hun onbekend dat door het Woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde, die uit water oprijst en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was, vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde Woord als een schat weggelegd en worden voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de goddeloze mensen." 2 Petrus 3:3-7

Dan kijken we naar Paulus.

"Zie, ik vertel u een geheimenis: Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, bij de laatste bazuin. Immers, de bazuin zal klinken en de doden zullen als onvergankelijke mensen opgewekt worden, en ook wij zullen veranderd worden." – 1 Korintiërs 15:51-52

"Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem van een aartsengel en met een bazuin van God neerdalen uit de hemel. En de doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan. Daarna zullen wij, de levenden die overgebleven zijn, samen met hen opgenomen worden in de wolken, naar een ontmoeting met de Heere in de lucht. En zo zullen wij altijd bij de Heere zijn. Zo dan, troost elkaar met deze woorden." - 1 Thess. 4:16-18

Hoewel er wel een beroep kan worden gedaan op de herfstfeesten met Paulus, is het niet perse sluitend. Paulus bracht nooit expliciet de feestdagen in en het is moeilijk om te bepalen welke bazuin-dag de beste is, zoals we gezien hebben. Kan de laatste Bazuin op een ander tijdstip komen en verwijzen naar de Bazuin van God? Het lijkt zeker aanvaardbaar.

De meest bepalende uitspraak is die van Jezus die verwijst naar Noach en zijn verzegeling in de Ark op 10 Heshvan. Ook wij zullen in onze kamers worden verzegeld, terwijl het oordeel dan over de aarde komt. De schoonheid van dit alles is, zelfs als de feesten echt een maand lang vertraagd zijn, dat 10 Heshvan en de Grote Verzoendag dezelfde dag zouden zijn. Echter, een Opname op 10 Heshvan past beter bij het hele scenario en houdt zich ook aan de tekenen in de hemel in de nabijheid van de feesten en de periode van Teshuvah, vanaf de zonsverduistering.

Een Opname op 10 Heshvan zou het volgende in zich hebben:

Het is 500 jaar geleden dat Maarten Luther de Reformatie op Halloween 1517 begon. Openbaring 3:3 is ook het woord van vermaning jegens de Kerk in Sardis, die de naam had om te leven, maar dood was. Deze Kerk heeft die waarschuwing niet opgevolgd en is in de eschatologie verloren gegaan. Zullen ze, zelfs op deze grote dag, het zien komen? Waarschijnlijk niet.

10 Heshvan is 40 dagen na het Bazuinenfeest - een waarschuwingstijd van berouw.

10 Heshvan is 70 dagen na de zonsverduistering.

10 Heshvan 2017 is 7 jaar vanaf 10 Heshvan 2010 en 7 jaar voor het einde van 10 Heshvan 2024 (dag 2550/1290). Al deze unieke tellingen kaderen twee periodes van zeven jaar in, op dezelfde manier als de zeven goede jaren en de zeven slechte jaren van Jozef in Egypte - allemaal Hebreeuwse jaren.

10 Heshvan komt tien dagen na 21 oktober, wat een einde maakt aan de 4000 dagen van 100 dagen in toenemende gebeurtenissen sinds 17 Heshvan 2006. Zou er een evenement in het Midden-Oosten kunnen plaatsvinden om een waterval van gebeurtenissen op gang te brengen die leiden tot de oorlog in Psalm 83 en Ezechiël 38-39, die zich na de Opname afwikkelt? Start dit de noodzaak voor een ontsnapping en redding? Op 17 Heshvan begon de periode van 40 dagen en 40 nachten van regen in de zondvloed. Merk hier op dat vanaf die dag nu de 4000 dagen komen - dit weekend. Is dit genoemd als de beproeving van tien dagen voor de kerk van Smyrna?

Door zich te concentreren op 10 Heshvan als de dag, zou het betekenen dat de herfstfeesten heel snel in volgorde worden afgehandeld bij de Tweede Komst aan het einde van de zeven slechte jaren. Het is geen onnatuurlijke breuk. Zij zouden door Christus op dezelfde manier vervuld worden als de lentefeesten. Het is waar dat de feesten de Feesten des Heren zijn, maar ze werden ook in de eerste plaats aan Israël gegeven. Hoewel er veel parallellen zijn hiermee en kunnen dit keer de thema's en parallellen ook passen in de tijd van de Tweede Komst.

Het thema van deze tijd voor het oordeel is ook om eerder te worden opgeroepen om de tijd van de zondvloed parallel te laten lopen. Misschien had dit duidelijk moeten zijn, want de thema's en dagentellingen die in dit werk worden gebruikt, scharnierden rond de Dagen van Noach! Voor- en achteruit gaande, hebben de dagen van Noach deze keer veel inzicht gegeven. Het zou dan alleen maar passen dat een nieuwe dag van Noach steeds het brandpunt is geweest.

Daarom moeten we de komende dagen, in de eerste plaats op 21-22 oktober, kijken en afwachten wat zich vooral kan ontwikkelen op het gebied van de gebeurtenissen in het Midden-Oosten en vervolgens ook de tien dagen die volgen. Er kunnen veel andere dingen zijn. Vervolgens zou de mogelijke Opname op 30 en 31 oktober kunnen volgen. Voor de twintig dagen daarna, hoewel de gelovigen hier dan niet aanwezig hoeven zijn, zou er in Israël een snelle oorlog moeten komen die ook snel zal eindigen. In boeken en artikelen is naar voren gebracht dat God Israël uit deze oorlog zal redden, waarschijnlijk in de bevestiging van Gods verbond met zijn volk, waarna de zeven jaar beginnen. Na het instorten van de grootmachten komen de 10 koninkrijken om hun heerschappij te organiseren voordat de Antichrist de teugels overneemt. Niemand wil deze tijd ingaan, zelfs niet als ze denken dat ze er voorbereid voor zijn.

Uiteindelijk is dit een verklaring van één man. Hopelijk is het juist en niet misleidend. Uiteindelijk zal dit wachten doorgaan tot de dag dat we naar huis worden gebracht. Voor sommigen lijkt dit misschien gek, maar het gaat erom anderen te laten zien dat we uitkijken en ons bewust zijn, en dat de Bijbel de uiteindelijke autoriteit is. Velen zullen zich binnenkort wenden tot de Antichrist en leerstellingen van demonen, maar we weten dat veel mensen, meer dan door de apostel Johannes konden worden geteld, gered zullen worden tijdens de zeven slechte jaren in de zeventigste week van de Verdrukking uit Daniel. Hoe wordt men gered? De apostel Paulus heeft het laatste woord:

"Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Want de Schrift zegt: Ieder die in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want Een en dezelfde is Heere van allen en Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Want ieder die de Naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden." - Romeinen 10:9-13

Bron: Signs of the End - Noah’s Day of Protective Hiding