www.wimjongman.nl

(homepagina)

De Messias bij Chanoeka - De messiaanse betekenis van Chanoeka

Geschreven door Robin Sampson - 12 december 2017

 

Chanoekia

Voor de wet was het niet nodig dat de Joden naar de Tempel in Jeruzalem gingen, want dit was niet een van de bedevaartfeesten. Ieder mag het in zijn eigen plaats vieren, en niet als een heilige tijd. Jezus was daar wel, zodat Hij deze acht feestdagen voor een goed doel kon gebruiken.

"En Jezus liep rond in de tempel, in de zuilengang van Salomo. De Joden dan omringden Hem en zeiden tegen Hem: Hoelang houdt U ons in het onzekere? Als U de Christus bent, zeg het ons vrijuit. Jezus antwoordde hun: Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet. De werken die Ik doe in de Naam van Mijn Vader, die getuigen van Mij. Maar u gelooft niet, want u bent niet van Mijn schapen, zoals Ik u gezegd heb. Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij." (Johannes 10:23-27). Hij had het hun verteld, maar zij geloofden het niet. Waarom zou het hen dan nog een keer moeten worden verteld? Om hun nieuwsgierigheid te bevredigen?

Wonderen

Het thema van Chanoeka is een wonder. Tijdens Chanoeka sprak Jezus over Zijn wonderen: "Als Ik niet de werken van Mijn Vader doe, geloof Mij dan niet, maar als Ik ze doe en u Mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent en gelooft dat de Vader in Mij is en Ik in Hem." (Johannes 10:37-38) Jezus wilde dat de mensen van zijn tijd de wonderen zouden zien en daardoor in Hem zouden geloven. Zijn wonderen wijzen op zijn goddelijke en messiaanse identiteit. Op deze manier verpersoonlijkt Jesjoea de boodschap van Chanoeka: God was actief betrokken bij de zaken van zijn volk. Chanoeka herinnert ons eraan dat God een God is van wonderen, niet alleen qua concept en religieuze idealen. Hij heeft zich in de menselijke geschiedenis begeven en doet dat ook vandaag nog. Ieder van ons die Jesjoea kent, kan spreken van het werken van God in ons leven (Gilman 1995).

Jezus is het Licht van de Wereld

Jezus sprak drie preken uit waarin hij zegt dat hij het "licht van de wereld" is, en alle drie kunnen zijn uitgesproken tijdens Chanoeka, het feest van het Licht. (Het is niet duidelijk uit de tekst wanneer dit incident is gebeurd, maar het was in de tijd tussen het Loofhuttenfeest en het Feest van de Toewijding (Chanoeka); beide vieringen zijn gericht op het licht). "Jezus dan zei tegen hen: Nog een korte tijd is het licht bij u; wandel zolang u het licht hebt, opdat de duisternis u niet overvalt. En wie in de duisternis wandelt, weet niet waar hij heen gaat. Zolang u het licht hebt, geloof in het licht, opdat u kinderen van het licht mag zijn. Deze dingen sprak Jezus. En Hij ging weg en verborg Zich voor hen." (Johannes 12:35-36).

Vlak voordat Jezus aankondigde dat Hij het Licht van de wereld was, had Jezus het geweten van degenen die de overspelige vrouw beschuldigden, aan het daglicht gebracht. Lees het verhaal in Johannes 8. Johannes registreert ook dat Jezus daar een blinde man geneest (Johannes 9:1-12) op ongeveer hetzelfde moment (Johannes 8:12 en 9:5) dat Jezus van zichzelf verklaarde het Licht van de wereld te zijn. "Ga heen, was u in het badwater Siloam (wat vertaald wordt met: Uitgezonden). Hij dan ging weg en waste zich en kwam ziende terug." (Johannes 9:5-7).

Einde der tijden

Het verhaal van Chanoeka kan worden vergeleken met eindtijdgebeurtenissen, beschreven in de boeken van Openbaring en Daniël. Antiochus is een type van de antichrist. Net zoals dat gebeurde onder het bewind van Antiochus, profeteerde Daniël in 9:27. "Hij zal voor velen het verbond versterken, één week lang. Halverwege de week zal Hij slachtoffer en graanoffer doen ophouden. Over de gruwelijke vleugel zal een verwoester zijn, zelfs tot aan de voleinding, die, vast besloten, uitgegoten zal worden over de verwoeste."

Dezelfde krachten die door Antiochus worden gepromoot, zijn vandaag de dag in de wereld aanwezig. Wereldwijde immoraliteit en afgoderij zijn de norm. We moeten ervan wegkomen en afgescheiden zijn. "Of welk verband is er tussen de tempel van God en de afgoden? Want u bent de tempel van de levende God, zoals God gezegd heeft: Ik zal in hun midden wonen en onder hen wandelen, en Ik zal hun God zijn en zij zullen Mijn volk zijn. Ga daarom uit hun midden weg en zonder u af, zegt de Heere, en raak het onreine niet aan, en Ik zal u aannemen," (2 Cor. 6:16-17). De bedrieger staat te wachten om de huidige cultuur te verteren.

Hoe achtte Jezus het Chanoeka-feest?

Velen geloven dat onze Messias, het "Licht van de wereld" was en het feest van het licht, Chanoeka, vierde. De Bijbel spreekt niet specifiek over de datum van Jezus' geboorte. Het was niet tijdens de wintermaanden, want de schapen waren in het wei (Lucas 2:8). Een studie over de tijd van de conceptie van Johannes de Doper onthult dat hij werd verwekt ongeveer op Sivan 30, de elfde week (Lucas 1:8-13,24). Door het toevoegen van veertig weken, voor een normale zwangerschap, blijkt dat Johannes de Doper werd geboren op of omstreeks het Pascha (Nisan 14). Zes maanden na Johannes' conceptie werd Maria zwanger van Jezus (Lucas 1:26-33). Daarom moet Jezus zes maanden na Sivan 30 verwekt zijn in de maand Kislev — Chanoeka. Werd het "Licht van de wereld" verwekt op het feest van het licht? Als we vanaf Chanoeka, dat begint op 25 Kislev, en acht dagen duurt, de negen maanden van Maria's zwangerschap doortellen, komen we op de geschatte tijd van de geboorte van Jezus tijdens Loofhuttenfeest.

Bron: Root Source Blood Moon Report from Jerusalem!